Choma daje milion na cmentarz ludobójców z UPA.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Styczeń 22 2012 21:07:15

Rzecz? nadzwyczaj skandaliczn? jest, ?e w RP toleruje si? zachowania antypolskie i to urz?dników pa?stwowych, bo takim jest prezydent Przemy?la, niejaki Robert Choma. Otó? w t.zw. "Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Przemy?la na lata 2010-2015" osobnik ów na stronie 164 dokumentu pod pozycj? 23 zamie?ci? : plan inwestycyjny na kwot? 900 000 z? Adaptacja, ochrona i konserwacja obiektu - Ukrai?ski Cmentarz Wojskowy w Przemy?lu. Jak si? okazuje pod tym bezpiecznie brzmi?cym stwierdzeniem kryje si? bezczelne matactwo. Na cmentarzu bowiem, przede wszystkim s? pochowani kilka lat temu cz?onkowie UPA, którzy zgin?li atakuj?c ludno?? cywiln? i Wojsko Polskie w styczniu 1946 r. w Birczy. Spo?ecze?stwo gminy Bircza nie zgodzi?o si? aby mordercy mieli upami?tnienie na terenie ich gminy. W bardzo sprytny sposób Choma wyrwa? z kieszeni polskiego podatnika prawie milion z? na uhonorowanie ludobójców z UPA. Warto tu wspomnie?, i? cmentarze ?o?nierzy polskich, którzy zgin?li za Ojczyzn? s? od lat nieremontowane.
W tym samym dokumencie s? te? inne „kwiatki” kompromituj?ce panie i panów radnych miasta Przemy?la :

- renowacja i adaptacja zabytkowego budynku przy ul. T. Ko?ciuszki 5 - z przeznaczeniem na cele kulturalne na kwot? 3 000 000 z?. Jest to kilkumilionowej warto?ci budynek przekazany (przez Polsk?) t.zw. Zwi?zkowi Ukrai?ców w Polsce na w?asn? dzia?alno??…

- remont budynku w którym si? mie?ci siedziba grekokatolickiego arcybiskupa w Przemy?lu na kwot? 7 850 000 z?

Co za hojno??! Ciekawe czy Choma zapewni? chocia? szklank? ciep?ego mleka dla uczniów polskich szkó? publicznych w Przemy?lu. Za prawie 12 000 000 z?, które podarowa? banderowcom, mo?na by du?o zrobi? dla m?odych w mie?cie. Proponuj? stworzy? program informuj?cy o niezwyk?ym zwyrodnialstwie rizunów z UPA, którzy wymordowali 200 000 bezbronnych kobiet starców i dzieci polskich na terenie Ma?opolski Wschodniej, Wo?ynia i Lubelszczyzny.