gjw - Zbie?no?? interesów Polski i Rosji
Dodane przez Adam Smiech dnia Maj 31 2011 12:31:29

Zach?camy do lektury tekstu znanego wszystkim Czytelnikom JN Pana gjw pt. Zbie?no?? interesów Polski i Rosji. Ca?o?? tekstu, ze wzgl?du an jego obj?to??, znajduje si? w dziale artyku?y, do którego link bezpo?redni znajduje si? poni?ej (Czytaj ca?o??). Dzi?kujemy Autorowi za interesuj?cy tekst i zapraszamy do dyskusji!

gjw - Zbie?no?? interesów Polski i Rosji

Z pewno?ci? nie zabraknie takich, którzy ujrzawszy ten tytu? ?achn? si?, oburz? itd. Prosz? jednak równie? ich o odniesienie si? do poni?szych twierdze? i ich uzasadnie? z ch?odn? uwag?, bez popadania w nadmierne emocje. Czy ka?demu z nas nie zdarzy?o si? chocia? raz w ?yciu pod wp?ywem silnego zdenerwowania zrobi? co?, czego potem przysz?o nam ?a?owa?? To jest rzecz ludzka i cz?sto do wybaczenia, ale podobne b??dy pope?niane przez przywódców jakiego? narodu s? niedopuszczalne, bo ich skutkiem s? nieszcz??cia spotykaj?ce miliony. W niedawnej i równie? dalszej przesz?o?ci nasz naród by? wielokrotnie masakrowany wskutek b??dów, jakie pope?nili tak nasi przywódcy jak popieraj?ca b??dnie wybrany przez nich kierunek opinia publiczna. Okazywa?o si? poniewczasie, ?e s?uszno?? mieli ludzie zepchni?ci na margines, tacy jak W?adys?aw Sikorski czy te? Stanis?aw Cat-Mackiewicz. Niemal wszystkie te b??dy pope?niono wskutek niew?a?ciwego stosunku do Rosji.

Rzecz? niezmiernie wa?n? jest zrozumienie historii, z histori? w?asnego kraju na czele. Wykucie na pami?? imion królów i ksi???t, a tak?e dat najwa?niejszych bitew niewiele daje, je?li nie towarzyszy temu próba zrozumienia, na jakich zasadach rozwija? si? ?wiat i nasz kraj w przesz?o?ci oraz tego, na ile te dawne prawid?owo?ci jeszcze dzia?aj?, wp?ywaj?c na dzie? dzisiejszy. W moim g??bokim przekonaniu t? stron? historii zrozumia? m. in. wielki ksi??? Miko?aj Miko?ajewicz - g?ównodowodz?cy wojsk rosyjskich, który w swoim manife?cie w dniach rozpocz?cia dzia?a? wojennych z Niemcami skierowa? do Polaków przyjazne s?owa: "Poka?cie, ?e nie zardzewia? miecz, który porazi? wroga pod Grunwaldem." Historyczne zwyci?stwo grunwaldzkie, osi?gni?te przez po??czone pod ber?em Jagie??y narody s?owia?skie i ich tatarskich sprzymierze?ców, na cztery wieki z?ama?o niemieckie parcie na wschód - Drang nach Osten. Ponowne po??czenie ich wysi?ków, narzucone konieczno?ci? walki o prze?ycie z hitlerowsk? nawa?? w latach 1941-45 ostatecznie zepchn??o Niemców z powrotem za Odr? i przyczyni?o si? walnie do trwa?ego zaniku ich sk?onno?ci do napadania na kraje s?siednie. W czasie pierwszej wojny ?wiatowej narodowa demokracja wp?yn??a na postaw? spo?ecze?stwa w Kongresówce, które z ci??kim sercem, ale jednak pozwoli?o bez oporu, wr?cz gorliwie, przywdzia? swoich synów w rosyjskie mundury, a nast?pnie nie us?ucha?o wezwa? do powstania przeciw zaborcy ze wschodu, witaj?c zamkni?tymi okiennicami Pi?sudskiego i jego ?o?nierzy...

gjw

Czytaj ca?o??