Pogo? Lwów w potrzebie!
Dodane przez Adam Smiech dnia Kwiecień 01 2011 12:54:37
Oto list prezesa Pogoni Lwów, p. Marka Horbania

Apel o pomoc

Lwów, 24 marca 2011 r.
Marek Horba?
Prezes LKS "Pogo?" Lwów

W pa?dzierniku 2009 roku, dzi?ki zaanga?owaniu garstki ludzi zapalonych ide? przedwojennej "Pogoni" Lwów, uda?o si? uroczy?cie zainaugurowa? pierwszy po 70 latach sezon. Gratulacjom i obietnicom pomocy nie by?o ko?ca...

Pierwszy sezon przyniós? spore sukcesy sportowe, uda?o si? zrealizowa? seri? projektów, nawi?za? wspó?prac? w wieloma klubami i organizacjami. Dru?yna pi?karska "Pogoni" Lwów ju? w pierwszym sezonie wygra?a Lig? Miasta Lwowa oraz dosta?a si? do fina?u rozgrywek o Puchar Miasta Lwowa i awansowa?a do Wy?szej Ligi Obwodowej (IV liga). Rozpocz??a dzia?alno?? Szkó?ka Pi?karska LKS "Pogo?" Lwów, do której ucz?szczaj? dzieci, uczniowie dwóch polskich szkó? we Lwowie. "Pogo?" Lwów bra?a udzia? w wielu przedsi?wzi?ciach o znaczeniu kulturalnym i spo?ecznym, odgrywaj?c wa?n? rol? w polskim ?rodowisku na zachodniej Ukrainie.

Niestety, jeden ze strategicznych sponsorów, ze wzgl?du na zmiany personalne w zarz?dzie spó?ki, w ostatniej chwili wycofa? si? ze wspó?pracy z Lwowskim Klubem Sportowym "Pogo?" Lwów. W tym momencie klubowi zabrak?o pieni?dzy na wyst?pienie w Wy?szej Lidze Obwodowej i dalsze funkcjonowanie odrodzonego klubu.

Za nieca?e trzy tygodnie rozpoczn? si? rozgrywki Wy?szej Ligi Obwodu Lwowskiego. Mimo zakwalifikowania si? do rozgrywek LKS "Pogo?" Lwów nie mo?e wzi?? w nich udzia?u. Nasz bud?et w tej chwili nie wystarczy na pokrycie niezb?dnych kosztów i dalsze dzia?anie. Sytuacja jest wyj?tkowo powa?na, je?li nie wyst?pimy w rozgrywkach, sukcesy pierwszego sezonu, selekcja graczy i pó?roczne przygotowywania do sezonu zostan? zaprzepaszczone i dalsze istnienie odrodzonego klubu stanie pod znakiem zapytania.

Dlatego zwracamy si? z apelem o pomoc do wszystkich, którym bliska jest idea reaktywacji legendarnej lwowskiej dru?yny. Musi pilnie zebra? 40 000 z?otych.

Jest to konieczne dla funkcjonowania klubu. Przypomnijmy, ?e klub musi ponosi? ci?g?e koszty zwi?zane z wynajmem obiektów sportowych, wynagrodzeniem dla trenerów, s?dziów i kosztami transportu. Mimo wielu obietnic budowy boiska, w rzeczywisto?ci treningi i mecze wymagaj? od nas nadal ka?dorazowej op?aty za wynajem.

Mimo okazanej nam serdecznej pomocy ze strony ró?nych ?rodowisk, w tym PZPN-u i Ministerstwa Sportu, w postaci ofiarowanego sprz?tu sportowego, nadal brakuje przede wszystkim pieni?dzy. Sprz?t sportowy jest bardzo cenny, jednak bez niezb?dnych funduszy klub dalej istnie? nie mo?e.

Gor?co apelujemy do wszystkich, którzy podzielaj? ide? odrodzenia legendarnej lwowskiej dru?yny. Chcemy kontynuowa? pi?kne tradycje polskiego sportu we Lwowie. Dla nas to nie s? puste s?owa. Niestety, mimo sukcesów sportowych i obiecuj?cych pocz?tków, dalsze istnienie odrodzonego Lwowskiego Klubu Sportowego "Pogo?" Lwów jest zagro?one. Tym razem nie przez agresj? jak w roku 1939, lecz przez oboj?tno?? i brak realnej pomocy.

Nie tracimy jednak nadziei, ?e dzi?ki mo?liwej solidarno?ci ?rodowisk sportowych w Polsce uda si? zebra? konieczn? kwot? i "Pogo?" Lwów b?dzie mog?a dalej si? rozwija? i kontynuowa? chlubne tradycje polskiego sportu we Lwowie.

Z wyrazami szacunku

Marek Horba?
Prezes LKS"Pogo?" Lwów

Pieni?dze nale?y wp?aca? na nast?puj?ce konto:

BANK ?LASKI
numer konta: 75 1050 1214 1000 0022 7790 6018
Towarzystwo Mi?o?ników Lwowa i Kresów Po?udniowo-Wschodnich oddzia? Katowice ul. Warszawska 37
O B O W I ? Z K O W O
Tytu?em: Na dzia?alno?? LKS "Pogo?" Lwów

Apel o pomoc w formacie PDF Link

Oferta sponsoringowa w formacie PDF Link