Krach UE, Niemcy rosn? w si??
Dodane przez Adam Smiech dnia Grudzień 16 2010 09:22:10

Pomimo wpompowania miliardów Euro, w Grecji dalszy ci?g powa?nych rozruchów spo?ecznych. S?owacja zastanawia si? nad powrotem do korony. W Polsce nawet tzw. oficjalni ekonomi?ci widz? coraz mniej perspektyw dla wprowadzenia Euro (np. Krzysztof Rybi?ski, rektor Wy?szej Szko?y Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie). Tymczasem, w ?rod? 15.12, w Sygna?ach dnia w PR1 by? wywiad z politykiem PSL Januszem Piechoci?skim, który nieco na marginesie swojej wypowiedzi stwierdzi?:

"mamy t? wielk? spraw? zwi?zan? z krajami pix, a wi?c Portugalia, Irlandia, W?ochy, Grecja i Hiszpania, które zad?u?y?y si? znacz?co, wystarczy powiedzie?, ?e cho?by zad?u?ona Grecja to jest 150%, W?ochy 120, Irlandia 107, Belgia 100. No i Grecja, Irlandia, Portugalia, Hiszpania winne s? na przyk?ad niemieckim bankom 417 miliardów euro."

417 miliardów EURO!!! Unia Europejska upadnie, to nie ulega ?adnej w?tpliwo?ci. System ekonomiczny ulegnie destrukcji, tak jak kiedy? p?k? system w krajach RWPG, wymuszaj?c równie? zmiany polityczne. Oczywi?cie nie chodzi tu o prorokowanie. Ci, którym zale?y na utrzymaniu UE, a s? to w du?ej cz??ci zupe?nie za?lepieni fanatycy (w typie Daniela Cohn-Bendita), b?d? robi? wszystko, aby upadek opó?ni?. Mo?e to potrwa? 10-15 lat, ale upadek jest nieunikniony. Im wi?ksza b?dzie komasacja rozmaitych problemów, tym UE upadnie z wi?kszym hukiem. W ka?dym b?d? razie, Niemcy (na razie owe niemieckie banki) przygotowuj? si? na krach, buduj?, czy raczej wzmacniaj? swoj? pozycj?. Status wierzyciela Europy jest dla nich bardzo korzystny, bardzo wygodny i, przede wszystkim, daje ogromne mo?liwo?ci wp?ywu. Bana?em by?oby stwierdzi? "uczmy si? od Niemców". W naszej sytuacji, kraju, który wyzby? si? prawie ca?ej w?asno?ci w systemie bankowym, i w którym dominuje mentalno?? oceniania Niemiec przez pryzmat u?cisków w Krzy?owej, nie ma szans na tak? nauk?.