Podwójna miara
Dodane przez Adam Smiech dnia Listopad 24 2010 13:56:30

Prezydent Komorowski zaprosi? na posiedzenie Rady Bezpiecze?stwa Narodowego by?ych prezydentów i premierów RP. M.in. genera?a Wojciecha Jaruzelskiego. Specjalne posiedzenie RBN ma zwi?zek z nadchodz?c? wizyt? prezydenta Rosji Dimitrija Miedwiediewa w Polsce. Genera? stwierdzi?, ?e we?mie udzia? w spotkaniu. Rozsierdzi?o to naturalnie p. Jaros?awa Kaczy?skiego, który na specjalnej konferencji prasowej powiedzia?: "To jest powrót do okresu tu? po Okr?g?ym Stole. Nie wyobra?am sobie, by by?y jakie? inne przyczyny zapraszania by?ego dyktatora Polski.(...) Mamy do czynienia z czym? zupe?nie zdumiewaj?cym i wymagaj?cym zastanowienia. To pokazuje jak wielka jest ró?nica pomi?dzy mn? i obecnie urz?duj?cym prezydentem (...) wobec tego nie widzi mo?liwo?ci wspó?pracy z prezydentem Bronis?awem Komorowskim"(za onet.pl). W sumie, ?adne zaskoczenie. Perz z dnia na dzie? te? si? w pszenic? nie zamieni. Genera? Jaruzelski "cieszy si?" zapiek?? nienawi?ci? "czerwonej" prawicy (nie dziw si? Drogi Czytelniku - wszak to spadkobiercy czerwonych z czasów powstania styczniowego i PPS Frakcji Rewolucyjnej) nie od dzi?. Coroczne cyrki 13 grudnia s? tego najbardziej jaskrawym wyrazem, ale pami?tamy tak?e zamieszanie z przyznaniem Jaruzelskiemu Krzy?a Zes?a?ców Sybiru i ?enuj?ce komentarze Kancelarii zmar?ego prezydenta Kaczy?skiego, po których Genera? odznaczenie odes?a?. Zapiekli wrogowie "dyktatora" jakby nie pami?tali, ?e mo?liwo?? opluwania go dzisiaj zawdzi?czaj? tak?e jemu samemu, niezale?nie bowiem od ocen Okr?g?ego Sto?u, wolno?? s?owa po nim sta?a si? w Polsce faktem. Ale jest jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Dyktator II RP w latach 1926-35, Józef Pi?sudski, jest dla Jaros?awa Kaczy?skiego, jego formacji politycznej i dla rzeszy zwolenników, bogiem. Dzieje si? tak pomimo oczywistych faktów takich jak odpowiedzialno?? Pi?sudskiego za ok. 400 zabitych Polaków w dniach zamachu majowego, za Brze??, za Berez? i za nieznanych sprawców, a przy okazji, dla ciekawych, i za has?o "zapluty karze?", które pierwotnie wypowiedzia? marsza?ek z my?l? o Narodowej Demokracji. Pies z kulaw? noga nie wie, gdzie le?? ofiary zamachu majowego, w ko?cio?ach nie odprawia si? mszy za ich dusze, a w rocznic? zamachu czci si? rokoszanina. W ten sposób zwichni?to w Polsce zmys? moralny, otwieraj?c drzwi dla relatywizmu. Szczególne "zas?ugi" ma w tym wzgl?dzie tzw. prawica, której "wodzem" jest dzisiaj z?otousty szef PiS-u. Kali gór?!