Co w ekonomii s?ycha?...
Dodane przez Admin dnia Listopad 12 2010 22:36:12

Zaczynamy przegl?d wydarze? ekonomicznych na ?wiecie. Du?o si? dzieje ciekawych rzeczy, które nie pozostan? bez wp?ywu na nasze ?ycie. Tyle ze wst?pu, przejd?my do konkretów.

1. 3 listopada FED og?osi?a, i? w ramach programu QE2 zostanie dodrukowanych 600 mld. dolarów w ci?gu 8 miesi?cy. Kwota ta powi?kszy baz? monetarn? USA o oko?o 30%. Do 600 mld. dolarów nale?y doliczy? jeszcze 275 mld. dolarów programu QE1, co daje razem 875 mld. dolarów. Dodam, ?e ju? si? mówi o QE3...
Dlaczego FED postanowi? dodrukowa? dolara? Ano w celu "rozruszania" gospodarki - trupa: stopy procentowe s? na nieziemsko niskim poziomie 0-1% a akcja kredytowa stoi. Postanowili wi?c zwi?kszy? baz? monetarn?, tak aby w obiegu by?o wi?cej pieni?dza. Oczywi?cie jest to równie? sposób na kradzie? oszcz?dno?ci obywateli (tych nielicznych którzy w USA jeszcze je maj?), i destrukcj? d?ugu.
Najciekawsze jest mydlenie oczu szaremu cz?owiekowi. W mediach mo?na by?o us?ysze?, i? inflacja za III kwarta? w USA wynosi?a nieco powy?ej 2%.
Tzw. indeks inflacyjny CPI obliczany jest z wy??czeniem cen ?ywno?ci i energii. ?eby by?o ja?niej - taniej? dobra oparte na d?ugu tj. nieruchomo?ci, samochody itp. ale dro?ej? dobra codziennej konsumpcji. Dlatego w danych statystycznych wygl?da to dobrze, ale w ?yciu niekoniecznie tak musi by?... Je?eli ?wiat straci zaufanie do zielonego pieni?dza, dolar zacznie wraca? do Ameryki, a to sko?czy si? scenariuszem z Republiki Weimarskiej albo Zimbabwe. Zreszt? Chiny, najwi?kszy wierzyciel Stanów Zjednoczonych w kilka dni po og?oszeniu QE2 za??da? wyja?nie? odno?nie dodruku pieni?dza. To zapewne przy?pieszy potajemny proces ucieczki Chin od rezerw w USD.

2. Irlandia dogoni?a Argentyn? w rankingu ryzykownych d?ugów: prawdopodobie?stwo og?oszenia niewyp?acalno?ci Irlandii w ci?gu najbli?szych 5 lat rynki oceniaj? na 41%, na miejscu nr 2 jest Wenezuela (prawdopodobie?stwo na poziomie 50%), a na szczycie rankingu jest Grecja (prawdopodobie?stwo na poziomie 53%). Wg. niektórych analityków Irlandia jest ju? DeFacto bankrutem, i do krachu kredytowego nie dojdzie jedynie je?eli zainterweniuje EBC (Europejski Bank Centralny), który notabene rozpocz?? ju? proces skupowania irlandzkich obligacji.

3. Rynek metali: w ostatnich kilku dniach widzieli?my istny rajd metali szlachetnych w gór?, srebro i z?oto bi?o kolejne rekordy. Spowodowane to by?o oczekiwaniem oraz og?oszeniem QE2. Od trzech dni widzimy korekt? na rynku surowców, prawdopodobnie na rynku metali do gry wesz?y du?e banki bullionowe. Je?eli ceny SPOT prze?o?? si? na ceny fizycznego kruszcu w Polsce b?dzie okazja do ta?szych zakupów.