?wiatowy Kongres Narodu Czecze?skiego.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Wrzesień 14 2010 20:55:57

16 -18 wrze?nia pod Warszaw? ma si? odby? Kongres Czecze?ców, na którym pojawi si? niejaki Ahmed Zakajew "szef rz?du" czecze?skiego na uchod?ctwie. Znany typ w Rosji, ?cigany za terroryzm.
Nie trzeba nikomu t?umaczy?, ?e pojawienie si? Zakajewa w Polsce i hucpa czecze?ska, to spr??yna ?rodowisk rusofobicznych z dzia?aczami PiS na czele. Bez w?tpienia na owej imprezie pojawi? si? pisowscy aparatczycy, aby wesprze? "s?uszn?" walk? Czecze?ców z "rosyjskim tyranem". Przy okazji wylej? kolejny kube? pomyj na w?adze Rosji.
Có? za dziwna korelacja wszelkiego typu dzia?a? maj?cych zadanie rozbi? s?uszny kierunek polskiej polityki wschodniej, która wreszcie zacz??a funkcjonowa? i przynosi? pierwsze efekty, w postaci poprawy stosunków na linii Warszawa - Moskwa. Jak si? wydaje komu? to bardzo przeszkadza i robi wszystko by zniszczy? te pierwsze objawy odwil?y.
Na szcz??cie wypowied? rzecznika MSZ Marcina Bosackiego du?o wyja?nia. Mówi on co prawda m.inn. : "Polska jest pa?stwem demokratycznym, w Polsce odbywa?y si?, odbywaj? si? i b?d? odbywa?y si? najró?niejsze zjazdy i zgromadzenia spo?eczne, co gwarantuje demokratyczna konstytucja", ale mówi te?, ?e wspó?organizatorem kongresu jest :"tak zwany rz?d Czecze?skiej Republiki Iczkerii, którego to rz?du nie uznawa? i nie uznaje ?aden kraj na ?wiecie, w tym Rzeczpospolita Polska".
Co wi?cej dowiadujemy si? równie?, ?e : "ju? wiele miesi?cy temu niektórzy parlamentarzy?ci zg?aszali si? do MSZ z pro?b? o opini?, czy wzi?? udzia? we wspó?organizowaniu takiego zjazdu - MSZ im to odradza? z tego powodu, ?e jest on (zjazd) wspó?organizowany przez rz?d, którego nie uznajemy i nie uznamy nigdy".
Bosacki idzie nawet dalej! I bardzo s?usznie!!! Mówi : "B?dziemy z trosk? i bardzo uwa?nie przygl?da? si? przebiegowi tego zjazdu.".Resort MSZ ma równie? nadziej?, ?e kongres "nie sko?czy si? postulatami, które godz? w polsk? polityk? zagraniczn?, na przyk?ad, ?e nie zostanie sformu?owany postulat dezintegracji terytorialnej Rosji, z któr? mamy dobros?siedzkie stosunki".
Mam wra?enie, ?e w?a?nie taka optyka widzenia polskiego MSZ pokazuje po pierwsze : niezale?no?? RP, po drugie : RP nie b?dzie anga?owa? swojej powagi w imprezy niebezpieczne i nie zgodne z Jej interesem!