List otwarty do kandydatów na prezydenta RP.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Maj 21 2010 10:24:53


Kresowy Ruch Patriotyczny (Porozumienie Organizacji Kresowych i Kombatanckich) oraz Spo?eczna Fundacja Narodu Polskiego, zawiadamiaj? ?e w dniu 18 maja 2010 roku wystosowa?y do kandydatów na urz?d prezydenta RP list otwarty nast?puj?cej tre?ci:
Wielce Szanowny Panie!

Zbli?a si? 11 lipca – 67. rocznica apogeum rzezi wo?y?skiej, najokrutniejszej zbrodni ludobójstwa w naszej historii, której dokona?y formacje: Organizacja Ukrai?skich Nacjonalistów i tzw. Ukrai?skiej Powsta?czej Armii oraz dywizji SS Galizien. Setki tysi?cy obywateli polskich mordowano w sposób sadystyczny, tak, aby ofiara cierpia?a jak najd?u?ej. Zabijano bez wyj?tku, od dzieci w ?onie matek, do starców w??cznie. Palono i równano z ziemi? ca?e wioski i osiedla, wycinaj?c nawet sady, po to, by nie pozosta? ?aden ?lad polsko?ci. Rzezie i po?ogi ogarn??y nast?pnie ca?e Kresy Po?udniowo-Wschodnie i trwa?y a? do roku 1947. Do dnia dzisiejszego wi?kszo?? ofiar ludobójstwa nie mia?a nale?nego pochówku, a miejsca pogrzebania ich szcz?tków nie s? nawet oznaczone.

W wolnej, demokratycznej Polsce ?aden z dotychczasowych rz?dów nie mia? woli, aby spo?ecze?stwo polskie pozna?o prawd? o tragedii Kresów, a historia by?a fa?szowana. Konsekwencj? takich dzia?a? polskich w?adz jest fakt, ?e do dnia dzisiejszego nie udzielono zgody na wzniesienie w stolicy Polski pomnika ofiar banderowskiego ludobójstwa. Jest natomiast przyzwolenie na gloryfikacj? zbrodniarzy, a nawet nagradzanie apologetów zbrodni ludobójstwa (np.: prof. S. Kulczyckiego z Kijowa, W. Juszczenki i P. Kowala).

W kontek?cie katy?sko-smole?skiej tragedii nasuwa si? natarczywe pytanie – co ma si? wydarzy?, aby prawda o tej tragedii Kresów dotar?a do powszechnej ?wiadomo?ci polskiej i mi?dzynarodowej opinii, a ofiary zbrodni by?y traktowane jednakowo, niezale?nie od tego kto by? sprawc? mordów?

Na Ziemiach Odzyskanych ?yj? Polacy, ekspatrianci z Kresów Wschodnich, a do dnia dzisiejszego Sejm nie uchwali? ustawy przyznaj?cej im prawo w?asno?ci nieruchomo?ci przez nich u?ytkowanych, co nara?a ich na roszczenia niemieckie, niejednokrotnie uznawane przez nasze s?dy.

W imieniu Kresowian i kombatantów zwracamy si? do Pana z nast?puj?cymi pytaniami:

- Czy w przypadku obj?cia Urz?du prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyst?pi?by Pan do prezydenta Republiki Ukrainy z wnioskiem o uznanie przez odpowiednie w?adze tego pa?stwa mordów dokonanych na ludno?ci polskiej przez OUN – UPA za zbrodni? ludobójstwa, a organizacje OUN i UPA za zbrodnicze?

- Czy obj??by Pan swoim patronatem wzniesienie w stolicy Polski pomnika ofiar banderowskiego ludobójstwa?

- Czy wobec faktu, ?e mniejszo?ci narodowe w Polsce s? uprzywilejowane, a Polacy w krajach o?ciennych (Litwa, Ukraina i Niemcy) s? dyskryminowani, wp?ywa?by Pan na równorz?dne, oparte na zasadach wzajemno?ci, traktowanie naszych Rodaków w krajach s?siednich?

- Czy z?o?y?by Pan w Sejmie projekt ustawy o uw?aszczeniu ekspatriantów, u?ytkowników nieruchomo?ci na Ziemiach Odzyskanych?

Kresowianie i Kombatanci – weterani wszystkich frontów II wojny ?wiatowej oraz znaczna cz??? spo?ecze?stwa oczekuj? od Pana jednoznacznych odpowiedzi.

Ponadto pozwalamy sobie przytoczy? fragment z Uchwa?y Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15.07.2009 roku w sprawie tragicznego losu Polaków na Kresach Wschodnich:

„Tragedia Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej winna by? przywrócona pami?ci historycznej wspó?czesnych pokole?. Jest to zadanie dla wszystkich w?adz publicznych w imi? lepszej przysz?o?ci i porozumienia narodów naszej cz??ci Europy, w tym szczególnie Polaków i Ukrai?ców.”
Z wyrazami szacunku


Przewodnicz?cy Kresowego
Ruchu Patriotycznego
(-) Jan Niewi?ski

Prezes Spo?ecznej Fundacji
Pami?ci Narodu Polskiego
(-) Stefan Przywóski