Teksty prof. Bogumi?a Grotta
Dodane przez Adam Smiech dnia Kwiecień 19 2010 09:40:13

Zapraszamy naszych Czytelników do lektury artyku?ów naukowych prof. dr hab. Bogumi?a Grotta i Jego syna dr Olgierda Grotta na temat Ruchu Narodowego i tematy pokrewne. Jednocze?nie pragniemy serdecznie podzi?kowa? Panu Profesorowi za mo?liwo?? publikacji Jego niezwykle cennych tekstów na naszych ?amach. Poni?ej podajemy aktywne linki do tekstów, które mo?na tak?e znale?? w dziale "Artyku?y":

1. Dorobek naukowy prof. dr hab. Bogumi?a Grotta

2. ?wiatopogl?dowe aspekty polskiego nacjonalizmu. Nacjonalizm ?wiecki (pod wp?ywem pozytywizmu).

3. Od "totalizmu katolickiego" do "monoidei". Czy w II Rzeczypospolitej zanosi?o si? na ustrój totalny?

4. Europa "jednoczona po polsku" czyli Adama Doboszy?skiego idea "wielkiego narodu" jako próba przezwyci??enia egoizmów etnicznych.

5. Olgierd Grott - W imi? aryjskiego "nadnarodu". Infiltracja mi?dzynarodowego neonazizmu we wspó?czesnej Polsce jako nowa forma germanizacji i dechrystianizacji oraz zacierania polskiej to?samo?ci narodowej.

Przepraszamy Profesora i Czytelników za obecny kszta?t tekstów. Wymagaj? one jeszcze pracy edycyjnej zwi?zanej z prze?o?eniem Worda na j?zyk html. Wymaga to czasu. Sukcesywnie b?dziemy jednak artyku?y edytowa?.