Straszliwa tragedia w Smole?sku
Dodane przez Adam Smiech dnia Kwiecień 10 2010 10:25:13

Wg doniesie? agencyjnych dzi? o godz. 8.56 czasu polskiego w Smole?sku dosz?o do katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154, który rozbi? si? podchodz?c do l?dowania. Wióz? delegacj? osób z Prezydentem RP, Lechem Kaczy?skim na czele, która udawa?a si? na drug? cz??? obchodów 70 rocznicy zbrodni katy?skiej. Wg informacji gubernatora obwodu smole?skiego nikt spo?ród 90 osób znajduj?cych si? na pok?adzie nie prze?y?. Wg programu Rady Ochrony Pami?ci Walk i M?cze?stwa, na li?cie pasa?erów prezydenckiego samolotu TU-154 powinni znajdowa? si? m.in.:

Lech Kaczy?ski

Maria Kaczy?ska

ostatni prezydent RP na uchod?stwie Ryszard Kaczorowski

Jerzy Szmajdzi?ski

W?adys?aw Stasiak

Aleksander Szczyg?o

Pawe? Wypych

Mariusz Handzlik

Andrzej Kremer

szef sztabu generalnego WP gen. Franciszek G?gor

Andrzej Przewo?nik

Grzeogrz Dolniak

Przemys?aw Gosiewski

Zbigniew Wassermann

Janusz Kochanowski

S?awomir Skrzypek

Janusz Kurtyka

bp Tadeusz P?oski

Oprócz ww. osób lecia?y tak?e rodziny pomordowanych i weterani.
Wobec tak straszliwej tragedii dotykaj?cej pa?stwo polskie jako takie, zamilkn?? musz? polityczne oceny dzia?alno?ci osób obecnych na pok?adzie, zamilkn?? musz? polityczne spory. Najprawdopodobniej zgin?? Prezydent RP z Ma??onk?, wicemarsza?ek Sejmu RP oraz szefowie wa?nych dla pa?stwa urz?dów. Jest to tragedia nas wszystkich - Polaków kochaj?cych w?asny Kraj i pragn?cych Jego dobra. W tej godzinie ?mierci chylimy czo?a przed ofiarami tej straszliwej katastrofy. Niech ka?dy, któremu droga jest Wiara w prawdziwego Boga znajdzie czas na modlitw? o to, aby dobry i sprawiedliwy Bóg wybaczy? ofiarom katastrofy ich doczesne winy i przyj?? ich do swojego Królestwa!

Jednodniówka Narodowa