„Ameryka?ski” podzia? opozycji na Bia?orusi.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Czerwiec 03 2007 16:20:29
Ostatnio w kraju podobno ogarni?tym terrorem „dyktatora” ?ukaszenki, Bia?orusi, w Mi?sku odby? si? kongres… opozycji. Nie by?o policyjnych nalotów, aresztowa? ani podobnych ekscesów, które potwierdzi?yby s?uszno?? oskar?e? t.zw. „wolnego ?wiata” o niszczeniu opozycyjnych ugrupowa? przez panuj?cy re?im.

Za? sam kongres potwierdzi? podzia? „opozycjonistów” zgodnie z podzia?ami na „ameryka?skiej” scenie politycznej. W USA mamy do czynienia z dwoma ?rodowiskami ?ydów zarz?dzaj?cych polityk? tego pa?stwa. Jest to mianowicie ?rodowisko skupione wokó? G. Sorosa i drugie zwi?zane z rodzin? Kristolów. Soros g?ównie steruje t.zw. Parti? Demokratyczn? i sk?onny jest, w wydanej ?wiatu walce, ho?dowa? spokojnemu przejmowaniu kontroli nad kolejnymi narodami. Z kolei ?rodowisko zwi?zane z Kristolami, zarz?dzaj?ce neokonserwatystami (republikanie) podejmuje brutalne akcje takie jak wojna w Iraku czy Afganistanie, budowa tarczy antyrakietowej. Inicjatywy takie burz? niestety równowag? si? przez co ?wiat staje si? bardziej podatny na konflikt globalny.

Dok?adnie tak samo wygl?da „bia?oruska opozycja”. Cz??? podlega wp?ywom neokonserwatystów „ameryka?skich” inni jak np. grupa Milinkiewicza ?rodowisku Sorosa. Tak jak pisa?em wcze?niej, na tym tle w czasie trwania kongresu dosz?o do podzia?u, a jego rezultatem jest rezygnacja „opozycjonistów” z jednego przedstawiciela reprezentuj?cego ca?? opozycj? na zewn?trz. Bez w?tpienia pozwoli to prezydentowi ?ukaszence na spokojniejszy sen, a tak?e os?abi dzia?ania „opozycji” wewn?trz pa?stwa.