Juszczenko dokonuje przewrotu.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Maj 24 2007 18:57:25
Prezydent Ukrainy Juszczenko zdecydowa? si? na przej?cie w?adzy dokonuj?c zamachu stanu. Nie mog?c pokona? premiera Janukowycza w sposób demokratyczny postanowi? odsun?? go si??. Pulsuj?cy konflikt na Ukrainie osi?gn?? apogeum.

Oto „demokrata” Juszczenko pocz?tkowo wprowadza niezgodny z konstytucj? Ukrainy dekret o wcze?niejszych wyborach. Kiedy okazuje si?, ?e wi?kszo?? s?dziów S?du Konstytucyjnego jest przeciwna jego dekretowi prezydent, równie? przy pomocy dekretów, odwo?uje ich. W sumie trzech. (Popieraj?ca Juszczenk? opozycja twierdzi?a w tym czasie, ?e S?d uchwali orzeczenie niekorzystne dla g?owy pa?stwa.)

Ostatecznie zgodzi? si? na powo?anie grupy roboczej maj?cej przygotowa? grunt prawny pod przysz?e wybory. Jak si? okaza?o by? to tylko wybieg daj?cy mu czas na przygotowanie zamachu. „Grupa” rzecz jasna niczego nie przygotowa?a.

Dzisiaj oko?o po?udnia zaproszonego na ministerialne kolegium do Prokuratury Generalnej Ministra Spraw Wewn?trznych Cuszko nie wpuszczono. By?o to jawne bezprawie zapewne inspirowane przez Juszczenk?, który potrzebowa? pretekstu, aby wywo?a? nowe napi?cia i przedstawi? si? w roli demokraty broni?cego porz?dku konstytucyjnego. Do?o?y? do tego kolejne odwo?anie niepos?usznego mu ?wiatos?awa Piskuna Prokuratora Generalnego. Broni?c Prokuratora Cuszko wszed? do Prokuratury Generalnej si??. No i pretekst zosta? znaleziony!

Juszczenko pewnie ju? si? produkuje jako obro?ca demokracji…