Pose? Zygmunt Wrzodak o tarczy antyrakietowej.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Marzec 27 2007 00:00:00
Prezentujemy o?wiadczenie pos?a Zygmunta Wrzodaka w sprawie tarczy antyrakietowej, wyg?oszone na posiedzeniu Sejmu w dniu 16.03.2007 r.:

Pani Marsza?ek! Wysoka Izbo! Chcia?bym wyg?osi? o?wiadczenie w sprawie próby zainstalowania w Polsce tarczy antyatomowej. U?ywamy okre?lenia ?tarcza antyrakietowa?, ale ono jest nieprawid?owe, poniewa? tarcza ma nas chroni?, ewentualnie, przed broni? j?drow?. Wysoka Izbo! Rzecz niedobra dla naszego pa?stwa i narodu jest taka, ?e rz?d polski próbuje rozmawia? o instalowaniu tarczy antyatomowej w Polsce. Tarcza przed niczym nas nie uchroni. Wed?ug wypowiedzi genera?ów ameryka?skich tarcza antyatomowa zainstalowana na Alasce jest tylko w 12% sprawna, takie s? jej mo?liwo?ci zestrzelenia innej rakiety. Lobby ameryka?skie zwi?zane z zak?adami zbrojeniowymi naciska, aby wznieci? ponowne wy?cig zbroje? w ?rodkowej cz??ci Europy oraz Bliskim i Dalekim Wschodzie. S? zainteresowani tym, ?eby przemys? zbrojeniowy kwit?, a oni mieliby z tego tytu?u ogromne zyski. Dlatego próbuje si? zainstalowa? w Polsce tarcz? antyatomow?. To, ?e inni chc? zbija? na tym interes, to ich sprawa, ale dlaczego Polska i polski rz?d post?puje niegodnie w tej sprawie? Tarcza antyatomowa nie uchroni terytorium Polski. Nikt nas nie obroni, je?li sami si? nie obronimy. Polski interes narodowy jest taki, aby?my mieli siln?, pot??n? armi? zwi?zan? z obron? terytorium naszego kraju, czyli wojska terytorialne. Polacy musz? równie? d??y? do tego, aby móc wyprodukowa?, nawet w Polsce, bro? j?drow?, odstraszaj?c?, bo w tej cz??ci Europy tylko wtedy b?dziemy bezpieczniejsi, kiedy b?dziemy mieli siln? armi? i wyposa?enie zbrojeniowe, ??cznie z g?owicami j?drowymi. Tak ?eby ?aden wróg ze wschodu, po?udnia czy pó?nocy nie by? zainteresowany zaatakowaniem naszego terytorium. A nie liczy? na kogo?, tym bardziej ?e ?aden Amerykanin nie b?dzie nigdy gin?? za Polsk? i Polaków. Brak debat, brak merytorycznych wypowiedzi o tarczy antyatomowej, czy dziwna cenzura medialna, w tej sprawie s? po prostu niezrozumia?e i szokuj?ce. Premier, prezydent, wicepremier, pan Giertych, który mówi, ?e jest osob? o pogl?dach narodowych, pan Dobrosz, który mówi, ?e jest entuzjast? instalowania tarczy antyatomowych w naszym kraju - to budzi nieprawdopodobne zdumienie. Czy ambasady ulokowane w Polsce steruj? naszymi politykami, ?e pogl?dy zmieniaj? si? tak z dnia na dzie?, ?e nagle jest si? te? za bazami ameryka?skimi w Polsce? Jako cz?owiek ?Solidarno?ci? walczy?em z ca?? swoj? rodzin?, swoj? organizacj? o to, ?eby wyprowadzi? Sowietów z naszego kraju, ?eby Polska by?a rzeczywi?cie niepodleg?a i wolna od obcych wojsk. Dlaczego dzisiaj mamy wpuszcza? inne wojska, dlaczego mamy dzisiaj instalowa? bro? j?drow? w naszym kraju? Chodzi tu równie? o g?owice j?drowe. Pytam: Kto we?mie odpowiedzialno?? za ewentualne wyniki konfliktu zbrojnego w tej cz??ci Europy? Przecie? kiedy byli?my opanowani przez Zwi?zek Sowiecki, to NATO wycelowa?o oko?o 600 g?owic j?drowych w nasz kraj, w g?owice zainstalowane przez Sowietów na terytorium Polski. Teraz, kiedy Amerykanie b?d? instalowa? g?owice w naszym kraju, Rosjanie zrobi? podobnie. Ca?y czas Polska i Polacy maj? by? pod tym, ma na Polakami wisie? widmo ?mierci, wzd?u? Wis?y ma by? jedno wielkie spalenisko zwi?zane z teatrem wojennym, nawet j?drowym? Nie wolno do tego dopuszcza? i zwracam si? do premiera, do marsza?ka Sejmu, do wszystkich osób odpowiedzialnych w naszym kraju, do Wysokiej Izby, jak równie? do naszych pos?ów, aby?my rzetelnie informowali i d??yli do tego, ?eby by? naprawd? niepodleg?ym pa?stwem, suwerennym narodem. Dlaczego wiecznie kto? decyduje za nas, jak nie zza oceanu, to z Moskwy? Trzeba z tym sko?czy?. Teraz równie? Niemcy próbuj? odzyska? wp?ywy w naszym kraju. To wida? go?ym okiem. Naprawd?, czy Polska i Polacy musz? by? zawsze postrzegani jako s?abe pa?stwo i s?aby naród? Mamy swoj? godno?? i b?d?my dumni z tego, ?e jeste?my Polakami. Dzi?kuj? bardzo.

A.?miech