Miedwiediew o zbrodniach stalinowskich
Dodane przez Adam Smiech dnia Październik 30 2009 13:23:38

Prezydent Rosji Dymitrij Miedwiediew z okazji obchodzonego w Rosji 30 pa?dziernika Dnia Pami?ci Ofiar Represji Politycznych wyg?osi? na wideoblogu (na stronie Kremla) przemówienie, w którym bezpo?rednio odniós? si? do czasów stalinowskich i do ofiar represji tego okresu dziejów ZSRR. Poni?ej, za Polsk? Agencja Prasow?, podajemy wyj?tki z tego przemówienia. Warto zapozna? si? z tezami i ocenami Miedwiediewa. Rzadko którego wspó?czesnego przywódc? sta? na podobn? szczero?? i jednoznaczno??. S?owa Miedwiediewa powinny by? szeroko rozpropagowane w Polsce, przeczytane ze zrozumieniem i w?a?ciwie ocenione i docenione. Z tego wzgl?du wyj?tki z przemówienia zamieszczamy na JN, kieruj?c je jak zwykle do ludzi my?l?cych. Szale?ców i tak nie przekonamy...

"Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew okre?li? represje polityczne pod rz?dami Józefa Stalina jako jedn? z najwi?kszych tragedii w historii jego kraju. Miedwiediew o?wiadczy? te?, ?e niedopuszczalne jest usprawiedliwianie tych, którzy unicestwiali w?asny naród. Miliony ludzi zgin??y w rezultacie terroru i fa?szywych oskar?e?. Zosta?y pozbawione wszelkich praw. Nawet prawa do godnego, ludzkiego pochówku. Przez d?ugie lata by?y wykre?lone z historii.(...)Pami?? o narodowych tragediach jest w takim samym stopniu ?wi?ta jak pami?? o zwyci?stwach.(...) Miedwiediew nazwa? 30 pa?dziernika "dniem pami?ci o milionach ludzi z pokaleczonymi losami; ludzi rozstrzelanych bez s?du i ?ledztwa; ludzi wtr?conych do ?agrów i skierowanych na zes?anie; ludzi pozbawionych praw tylko za to, ?e mieli "nieodpowiedni" zawód lub pochodzenie spo?eczne".(...)"do tej pory mo?na us?ysze?, i? te liczne ofiary by?y usprawiedliwione jakimi? wy?szymi celami pa?stwowymi.(...)Jestem przekonany, ?e ?adne cele rozwojowe, sukcesy i ambicje nie mog? by? osi?gane za cen? ludzkiego bólu i strat.(...) Dla represji nie ma ?adnego usprawiedliwienia.(...)Wiele uwagi po?wi?camy walce z fa?szowaniem naszej historii. Nie wiedzie? czemu cz?sto uwa?amy, ?e chodzi tylko o niedopuszczalno?? rewidowania wyników Wielkiej Wojny Ojczy?nianej (1941-45). Jednak tak samo wa?ne jest niedopuszczenie do tego, aby pod pretekstem przywracania sprawiedliwo?ci historycznej usprawiedliwiani byli ci, którzy unicestwiali w?asny naród."


Pe?ny tekst przemówienia Miedwiediewa w j?z. rosyjskim z oficjalnej strony Kremla.