Kissinger o Rosji i Chinach
Dodane przez Adam Smiech dnia Październik 19 2009 10:23:05

Henry Kissinger, by?y sekretarz stanu USA i jedna z najwa?niejszych postaci polityki ameryka?skiej ostatnich 50 lat udzieli? wywiadu Le Figaro (16.10.09). Oprócz innych spraw wypowiedzia? si? na temat Rosji i Chin. Je?li powa?nie my?limy o polityce polskiej w kontek?cie mi?dzynarodowym, warto zapozna? si? z jego zdaniem i wzi?? je pod uwag?.

"Stany Zjednoczone pope?ni?y b??d odnosz?c si? wobec Rosji bez nale?nego szacunku - powiedzia? Henry Kissinger. Polityk? administracji prezydenta Baracka Obamy, d???c? do wznowienia dialogu z Rosj? na równych prawach, nazwa? on ca?kowicie s?uszn?. "Kiedy macie do czynienia z partnerem strategicznym, który ze wzgl?du na jakie? przyczyny wewn?trzne, w którym? momencie nieco s?abnie, to zwracanie si? do niego w sposób wynios?y zawsze b?dzie b??dem" – powiedzia? dyplomata. Podkre?li?, ?e popiera negocjacje mi?dzy Stanami Zjednoczonymi i Rosj? dotycz?ce znacznej redukcji strategicznych arsena?ów atomowych." (za G?osem Rosji)

"Jest oczywistym, ?e Chi?czycy nie chc? ju? d?u?ej panowania dolara w ekonomii ?wiatowej. Tak naprawd? nie maj? jednak ?atwego rozwi?zania tego problemu. Wiedz?, ?e to nie tylko od nich zale?y, ale to bardzo cierpliwi ludzie, przyzwyczajeni do trudnych wyzwa? przez d?ugie lata. Jak zawsze zareaguj? bardzo ?agodnie." (za bloomberg.com)