Profesor Wolniewicz o Rosji
Dodane przez Adam Smiech dnia Październik 05 2009 08:37:25

Z prawdziw? przyjemno?ci? zapraszamy Pa?stwa do wys?uchania wypowiedzi prof. Bogus?awa Wolniewicza na temat polskiej polityki wobec Rosji, wyg?oszonej na antenie Radia Maryja. Jest to w istocie totalna krytyka tej polityki, w duchu bardzo dalece zbli?onym do punktu widzenia Jednodniówki Narodowej. Profesor Wolniewicz odpowiada tu na wcze?niejsze wyst?pienie prof. Jerzego Roberta Nowaka. Trzeba podkre?li?, ?e jest to g?os niezwykle wa?ny, zw?aszcza wobec oczywistego w ostatnich miesi?cach i latach (z narastaj?cym nat??eniem) zdominowania retoryki Radia Maryja w dziedzinie polityki zagranicznej przez rusofobów, w tym tak skrajnych jak Józef Szaniawski. Prof. Wolniewicz idzie ca?kowicie pod pr?d ich obsesjom. Oby ta wypowied?, osoby szczególnie zas?u?onej dla toru?skiej rozg?o?ni i ciesz?cej si? wielkim autorytetem, by?a wst?pem do opami?tania si? szefostwa Radia, id?cego do tej pory na pasku najgorszych polskich tradycji w polityce wschodniej, reprezentowanych wspó?cze?nie przez PiS i jej zauszników. Plik mo?na ?ci?gn?? TUTAJ. Pochodzi ze strony Gloria.tv.