Zygmunt Wrzodak o sprzeda?y PZL Mielec.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Kwiecień 02 2007 00:00:00
Prezentujemy pismo jakie wystosowa? pose? Zygmunt Wrzodak do Ministra Skarbu Pa?stwa Wojciecha Jasi?skiego w dniu 22.03.2007 r. w sprawie sprzeda?y PZL Mielec Amerykanom:

Szanowny Panie Ministrze,


W dniu 16 marca br. Firma Sikorsky sfinalizowa?a przej?cie fabryki samolotów PZL Mielec. Jednak celowo?? sprzeda?y i warunki tej transakcji budz? w?tpliwo?ci. Ministerstwo Skarbu Pa?stwa wraz Agencj? Rozwoju Przemys?u poinformowa?y, ?e PZL Mielec zosta? sprzedany za 250 mln z?, tymczasem okazuje si?, ?e Mielec zosta? sprzedany za 56 mln z?, dochodzi do tego blisko 10 mln z? z depozytu do rozliczenia roszcze? wobec Mielca, które mog? pojawi? si? w ci?gu najbli?szych trzech lat. Sikorsky zobowi?za? si? dodatkowo do sp?aty 52,5 mln z? zad?u?enia fabryki, oczywi?cie sp?ata ta ma pochodzi? ze sprzeda?y zb?dnych materia?ów i wyrobów Mielca.

Okazuje si? jeszcze, ?e MON zamówi? w Mielcu trzy samoloty Skytruck za 30 mln z? za sztuk?. Nale?a?o by si? cieszy?, ale dlaczego akurat po sprzeda?y fabryki i dlaczego o 50 % dro?ej jak wynosi koszt produkcji? Ma?o tego MON zap?aci?o 74% ceny samolotów w dniu podpisania kontraktu z nowym w?a?cicielem.

W zwi?zku z tym pytam, dlaczego kolejny rz?d dop?aca do prywatyzacji??? Przychodzi obcy, bez kapita?u po to, aby wygenerowa? zyski z polskiego bud?etu i polskich pracowników. Te 6. lat gwarancji zatrudnienia i niewielka podwy?ka p?ac dla pracowników to s? koszty i tak wypracowane przez ludzi zatrudnionych w PZL Mielec.

Drug? kwesti? jest to, ?e oddanie Amerykanom z dop?at? nowoczesnej fabryki jest to ewidentna zdrada Polskiej Racji Stanu, poniewa? kolejny rz?d przychodzi i powiada, ?e dla zasady trzeba oddawa? lub likwidowa? firmy tylko dlatego, ?e s? pa?stwowe, nawet tak? jak PZL Mielec - jedn? z najlepszych polskich fabryk lotniczych.

Amerykanie s? z?ymi tzw. inwestorami, czego przyk?adem by?o przej?cie WSK Rzeszów, najlepszej fabryki w Polsce. Polska my?l techniczna zosta?a wyparta na rzecz technologii importowanej z USA, czego dowodem jest to, ?e w WSK cz??? ameryka?ska ma zyski, a polska generuje ogromne straty - k?ania si? tutaj podejrzenie kreatywnej ksi?gowo?ci.

Panie Ministrze, dlaczego kolejny rz?d bezmy?lnie odda? fabryk? lotnicz? nie przedstawiaj?c ?adnego programu dla tych firm?

Ku rozwadze cytuj? s?ynne przedwojenne powiedzenie: Ka?dy g?upi potrafi ?le si? o?eni?, drogo kupi?, tanio sprzeda? – Panowie pasuje to do Was jak ula?.

Z wyrazami szacunku

Zygmunt Wrzodak

Pose? na Sejm RP

A.?miech