Podskoki Letuwina
Dodane przez Adam Smiech dnia Czerwiec 02 2009 12:09:55

Jak poda?y agencje niejaki Petras Au?trevi?ius, by?y litewski negocjator unijny, a obecnie pose? na Sejm koalicyjnego Ruchu Libera?ów, przyczepi? si? do wypowiedzi min. SZ Rados?awa Sikorskiego, który w wywiadzie dla TVN24 stwierdzi?, ?e Polska nie podziela pogl?du litewskiego, który g?osi, ?e II RP "okupowa?a" Wilno i Wile?szczyzn? w okresie mi?dzywojennym. Letuwin zarzuca Sikorskiemu, ?e ten "neguje polsk? okupacj? Wilna". Nie warto nawet komentowa? bredni wypowiadanych przez nast?pce tych Letuwinów, którzy ochoczo CZTEROKROTNIE przyjmowali polskie Wilno od rzekomo znienawidzonych Sowietów. Ograniczymy si? do stwierdzenia, ?e miejsce ludzi dotkni?tych tak ostr? form? psychozy maniakalnej jest w zak?adach zamkni?tych.