Polska koloni? USA?-Skrzydlata Polska ujawnia.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Kwiecień 02 2007 00:00:00
Polecamy znakomity tekst, który ukaza? si? w marcowym numerze Skrzydlatej Polski (Przekr?t stulecia w Mielcu – autor: Tomasz Hypki). Ca?o?? mo?na znale?? TUTAJ . Warto zauwa?y?, ?e to drugi tak powa?ny artyku? na temat bie??cych, najwa?niejszych spraw dotycz?cych bezpiecze?stwa Polski, jej pozycji w ?wiecie i suwerenno?ci, po, równie? polecanym przez Jednodniówk? Narodow?, artykule z czasopisma Raport, ukazuj?cy si? na ?amach tytu?u wydawanego przez tego samego wydawc? (Agencja Lotnicza Altair sp. z o.o). Tamten artyku? dotyczy? tarczy antyrakietowej, ten polskiego przemys?u zbrojeniowego. Wkrótce uzupe?nimy wiadomo?? przedstawiaj?c najwa?niejsze fakty i tezy autora artyku?u. Jedno jest pewne – Polska jest na naszych oczach pozbawiana w?asnego przemys?u zbrojeniowego. Przemys? lotniczy zosta? oddany (bo trudno mówi? o sprzeda?y) USA. Tradycje polskiej my?li technicznej zniweczone, Polska sprowadzana jest do roli zale?nego od USA kraju monta?u i dystrybucji produktów ameryka?skich. Wida? dzi? wyra?nie, jaki sort ludzi do tego doprowadzi?. Oprócz zwyczajnych cwaniaczków, zupe?nie ju? zoboj?tnianych na jak?kolwiek to?samo?? narodow?, robi?cych prywatnie na tego typu interesach miliony, mamy do czynienia z lud?mi, którzy na zewn?trz g?osz? has?a pe?ne patriotyzmu, pe?ne wielkich frazesów, odwo?ywania si? do historii, ale w gruncie rzeczy s? lud?mi, którzy w Polsk? nie wierz?, którzy nie wierz? w suwerenny, niepodleg?y byt Polski i dlatego szukaj? dla Polski pana, protektora, seniora, czy suwerena, jak by?my tego nie nazwali. Polska to dla nich ma?y, s?aby kraik, w którego samodzielny byt nie wierz?. Dzi? wybrali dla Niej rol? wasala USA, rol? ?rodkowo-wschodniej republiki bananowej w Europie. Do czego s?u?? im hurrapatriotyczne hase?ka, kto? zapyta. Do uspokojenia sumienia, po pierwsze. Do zdobycia sobie poparcia ludzi szczerze kochaj?cych Polsk?, ale maj?cych powierzchown? wiedz? o tym, co rzeczywi?cie dla Polski jest dobre i st?d równie powierzchownie oceniaj?cych si?y polityczne w Polsce funkcjonuj?ce (np. w?a?nie na podstawie g?oszonych przez nie hase?), po drugie.

Jest skandalem, ?e media milcz? w sprawie Mielca. Gdzie si? podziali dziennikarze ?ledczy, tacy odwa?ni i bezkompromisowi w innych sprawach? Media koncentruj? uwag? Polaków g?ównie na sprawach nieistotnych, czasem tylko na istotnych, ale takich, które nie powinny mie? priorytetu wtedy, gdy na bie??co dokonuje si? rozkradanie i wasalizowanie Polski. S?yszymy o jakich? ?a?osnych k?ótniach mi?dzy politykami, o pods?uchach rozmów, o raportach, co jaki? czas kto? wyjmuje z kapelusza kolejnego agenta sprzed lat, tymczasem wspó?cze?nie dzia?aj?cy agenci ?pi? spokojnie, nie niepokojeni przez nikogo. I robi? swoje.

A.?miech