Polska jako antyrosyjski bufor.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Kwiecień 06 2007 00:00:00
Strona polska sterowana przez ?ydów ameryka?skich, wyst?puje jako popychad?o do ataku na Rosj?. Oto rola Polski w „ameryka?sko-niemieckim” planie polityki wschodniej. Poniewa? polityczne elity rz?dz?ce Polsk? uzna?y, ?e nie mo?emy istnie? jako suwerenne Pa?stwo, staraj? si? przypodoba? nowym Panom, których sobie znalaz?y. W zwi?zku z tym dla ludzi tych nie ma znaczenia interes Rzeczpospolitej, s? gotowi zniszczy? pa?stwo byleby "dowali?" Rosji. Konsekwencj? tego jest popieranie najbardziej antypolskich ruchów w sezonowych pa?stwach takich jak Ukraina, Bia?oru? czy Litwa. Na Ukrainie s? to upowcy sprzymierzeni z Juszczenk?. Rz?d polski popiera zbrodniarzy, którzy mordowali rdzenn? ludno?? polsk? Wo?ynia, Ma?opolski Wschodniej, Lubelszczyzny w latach 1943-47.Nale?y przypomnie?, ?e obecnie t.zw. ?wiatowy Kongres Ukrai?ców twierdzi i? Rzeszowszczyzna cz??? Lubelszczyzny to tereny pod "okupacj?" polsk? i ziemie te musza by? zwrócone Ukrainie. Na Bia?orusi wyst?pujemy przeciwko legalnej w?adzy, bo nie jest ona pos?uszna "ameryka?skiej" rodzinie Kristolów steruj?cej neokonserwatystami z G. Bushem na czele. Popieramy tam ludzi, którzy publicznie twierdz?, ?e Bia?ystok jest bia?oruski. Z kolei na Litwie wspieramy mafie polityczne Adamkusa i Landsbergisa jawnie antypolskie, co przejawia si? mi?dzy innymi w sabotowaniu zwrotu Polakom ich w?asno?ci w Okr?gu Wile?skim. Dzi? ju? wiadomo, ?e ponad 70% Polaków w tym rejonie zosta?o pozbawionych w?asno?ci, która by?a w ich r?kach od wieków. We wszystkich omawianych pa?stwach rz?d polski popiera wi?c skrajnych przeciwników naszego Pa?stwa. To znaczy, ?e dobrowolnie tworzymy wokó? siebie sie? wrogich nam re?imów, z których niektóre jawnie d??? do zaboru naszych terytoriów!! Nale?y zada? pytanie : dlaczego? Otó? mamy do czynienia z ca?kowitym za?lepieniem spowodowanym chorobliw? nienawi?ci? do Rosji. Tak jak pisa?em elity polityczne w Polsce uczyni?y nienawi?? do Rosji aksjomatem, nie wiedzie? czemu, niepodwa?alnym. Wyznawcy politycznych roje? Giedroycia - Pi?sudskiego, krótko mówi?c pi?sudczycy, uznali za podstaw? istnienia Polski, jej skrajn? wrogo?? do Rosjan. Mo?na mie? wra?enie, ?e dla tych ludzi brak tej nienawi?ci jest dostatecznym powodem rzucenia losu Ojczyzny "na stos". Zaiste, nie znajduj? w historii ?wiata wi?kszej politycznej g?upoty..