Wsparcie dla z?odzieja.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Styczeń 16 2009 09:31:53
Od pocz?tku nowego roku upowcy rz?dz?cy na Ukrainie kradn? gaz przeznaczony dla UE. Ich mocodawcy z Wall Street zdecydowali, ?e podniesienie temperatury w stosunkach UE Rosja przyniesie os?abienie pozycji politycznej tej ostatniej. Daje to te? znakomity argument Niemcom w sprawie budowy gazoci?gu przez Ba?tyk.

W tym kontek?cie bardzo wa?ne jest zachowanie polskiej polityki zagranicznej. Reakcje MSZ s? jak najbardziej s?uszne – zachowuje spokój i stara si? reagowa? w sposób, w miar? neutralny. Istotnie – Polska nie ma najmniejszego interesu w mieszaniu si? w awantur? gazow? sprowokowan? przez nacjonalistów ukrai?skich. Jest to te? znakomity moment na wej?cie do strefy „Gazoci?gu Pó?nocnego” . Podejrzewam, ?e w polskim MSZ my?li si? o tym powa?nie. Tym bardziej, ?e dostawy rosyjskiego gazu do Polski nie obni?y?y si? w sposób istotny.

Natomiast, jak mo?na by?o si? spodziewa?, reakcja Belwederu jest histeryczna. Tradycyjnie Prezydent Kaczy?ski bezwzgl?dnie popar? z?odziejstwo Juszczenki w ogóle nie zastanawiaj?c si? nad konsekwencjami takiego ruchu dla Polski. Jest on politycznie nieuzasadniony poniewa? otrzymujemy od Rosji to co kupili?my – czyli w?a?ciw? ilo?? gazu. A wobec tego jakiekolwiek zachowania antyrosyjskie, a takim jest wyjazd na spotkanie z Juszczenk?, nie s?u?y interesowi Polski. Nie mniej przyzwyczaili?my si? ju? do szale?czych decyzji Prezydenta. Miejmy nadziej?, ?e Rosjanie równie? potraktuj? ten wyjazd jako kolejne dzia?anie nieprzemy?lane. Mo?liwe, ?e minister Sikorski rozmawiaj?c telefonicznie z ?awrowem ostrzeg? go przed tak? sytuacj? i zwróci? si? o wyrozumia?o?? rz?du rosyjskiego.

Przykro to pisa?, ale zachowania o?rodka prezydenckiego charakteryzuj? si? bezmy?lno?ci? i skrajn? antyrosyjsko?ci?. Z bycia przeciw Rosji za wszelk? cen? uczynili ci ludzie swoje ?yciowe credo, bez którego nie s? w stanie funkcjonowa?. Owocuje to tylko dwuw?adz? w polityce zagranicznej, a przez to utrat? wiarygodno?ci naszej polityki. Wci?ga Polsk? w nieistotne awantury gruzi?skie czy obecnie ukrai?skie. A wszystko to pod „szczytnym” has?em : „Dowali? Ruchom!!!”. Tylko po co???

Rozszerzona zawartość newsa