Serbskie gazety opublikowa?y tekst porozumienia mi?dzy USA a Karadziciem
Dodane przez Marzena Zawodzinska dnia Sierpień 07 2008 10:07:54
Dzisiaj zamieszczamy kolejne informacje zwi?zane z aresztowaniem Radovana Karadzicia. Tym razem b?dzie to t?umaczenie newsa zamieszczonego na stronach lenty.ru

Serbskie gazety opublikowa?y tekst porozumienia mi?dzy USA a Karadziciem
01.08.2008, 20:41:27


W pi?tek, 1 sierpnia, na stronach dwóch serbskich gazet zosta? opublikowany tekst jakoby maj?cego miejsce porozumienia mi?dzy by?ym specjalnym przedstawicielem USA na Ba?kanach Richardem Holbrooke'iem a Radovanem Karadziciem. Zgodnie z zamieszczonymi przez serbskich dziennikarzy dokumentami w?adze USA rzeczywi?cie proponowali by?emu prezydentowi Republiki Serbskiej gwarancj? bezpiecze?stwa w zamian za odej?cie od polityki.

Na stronie gazety "Glas Javnosti" opublikowano tylko tekst dokumentu. Na stronach wersji online wydania "Kurira" znajduje si? zeskanowana kserokopia porozumienia; jej jako?? jest na tyle z?a, ?e zrozumienie, o co w dokumencie chodzi oraz czyje podpisy pod nim si? znajduj?, jest spraw? do?? problematyczn?. Dla porównania: oto wzór podpisu Karadzicia, a to kopia tego, co serbscy dziennikarze podaj? jako porozumienie z Holbrooke'iem.

Karadzi? niejednokrotnie informowa? o istnieniu porozumienia z Amerykanami o ochronie. Ostatni raz powiedzia? o tym na pierwszym posiedzeniu haskiego trybuna?u, 31 lipca. Wed?ug jego s?ów, papiery by?y podpisane w 1996 roku, by? mo?e w?a?nie dlatego udawa?o mu si? tyle lat skutecznie ukrywa? przed wymiarem sprawiedliwo?ci. Karadzicia aresztowano w ?rodku lipca 2008 roku, jego ekstradycja z Belgradu do Hagi nast?pi?a 30 lipca.

W?adze USA niejednokrotnie zaprzeczali tym informacjom. W czwartek z kolejnym sprostowaniem wyst?pi? sam Holbrook, który nazwa? s?owa Karadzicia "absolutnym k?amstwem".

Radovana Karadzicia pos?dzaj? o dokonanie przest?pstw przeciwko ludzko?ci i ludobójstwo w czasie bo?niackiej wojny 1992-1995 r.

Lenta.ru

Marzena Zawodzi?ska