Ca?kowite fiasko „szczytu energetycznego”.
Dodane przez Administrator dnia Maj 15 2007 22:00:15
Ca?kowitym fiaskiem zako?czy? si? t.zw. „Szczyt energetyczny” w Krakowie. Na spotkanie nie przyby? prezydent Kazachstanu Nazarbajew. W tej sytuacji spotkanie pozosta?ych mo?na uzna? za towarzyskie.
Na JN ukaza? si? niewielki news ( "Nazarbajew studzi emocje" ), kt?ry przestrzega? polskich polityk?w przed optymizmem w tej sprawie. Ju? w czasie spotkania prezydenta Kaczy?skiego z Nazarbajewem w Kazachstanie ten ostatni wyra?nie powiedzia?, ?e dla jego kraju wsp??praca z Rosj? jest priorytetowa, wi?c trudno by?o by? dobrej my?li przed „szczytem”. ?lepa wiara w nieomylno?? w?asnych wizji, prezydenta RP, sko?czy?a si? zimnym kazachskim prysznicem. Szczyt jednak si? odby?. Rzecz jasna nic z niego nie wynika. Nie podpisano ?adnego dokumentu ko?cowego, a powo?anie mi?dzyrz?dowej grupy roboczej ds. energetyki oznacza tylko jedno : od?o?enie pomys?u w bli?ej nieokre?lon? przysz?o??, de facto, rezygnacja. Ropoci?g Odessa-Brody-Gda?sk odchodzi do historii.
Media ca?? win? za nie przybycie Nazarbajewa do Krakowa obarczaj? prezydenta Rosji Putina. W ich poj?ciu jest to kolejny dow?d na antypolskie dzia?ania prezydenta Rosji. Czy to prawda? Rzecz jasna : nie. Putin najzwyczajniej w ?wiecie broni? interes?w przemys?u energetycznego Rosji i uda?o mu si? odwie?? Nazarbajewa od podpisania dokument?w „krakowskiego szczytu”. Trudno tu si? doszukiwa? dzia?a? antypolskich.
Natomiast ca?a idea „szczytu” bez w?tpienia jest antyrosyjska. Myli?by si? jednak ten kto s?dzi?by, ?e pomys?odawc? by? prezydent Kaczy?ski. Chodzi raczej o neokonserwatyst?w ameryka?skich. Je?li spojrze? na map? Eurazji wyra?nie wida? o co w ca?ej hucpie „szczytowej” chodzi. Rzecz jasna po?o?enie „?apy” na cudzej ropie oraz dalsze pog??bienie rozd?wi?k?w na linii Kazachstan Moskwa. Prezydent Kaczy?ski wyst?puje tu w roli harcownika, kt?remu, jak zwykle zreszt?, najbardziej si? dostanie…

Piotr Kolczy?ski