Grzegorz Grabowski (t?um.) - Rosja z Bogiem
Dodane przez Adam Smiech dnia Październik 10 2011 22:56:09

Rosja z Bogiem

Tylko odrodziwszy Wiar? w sercach mo?na uczyni? nasz kraj silnym i kwitn?cym.
(Andrzej Pok?o?ski, Rosyjski Klub Prawos?awnych Mecenasów)Prezydent Miedwiediew i premier Putin w cerkwi prawos?awnej. Po prawej: Patriarcha Moskwy i Wszechrusi Cyryl.

INTERFAX, Moskwa, 7 wrze?nia 2011:
W pobli?u placów budów 200 ?wi?ty? w Moskwie b?d? funkcjonowa? tymczasowe cerkwie.

Tymczasowe ?wi?tynie z elementów prefabrykowanych planuje si? postawi? w szeregu miejsc Moskwy, w której b?dzie zbudowanych 200 nowych cerkwi prawos?awnych.

"Ustalili?my z patriarch?, ?e b?dziemy budowa? "jednodniowe" ?wi?tynie w ramach "Projektu 200" jako ?wi?tynie "pierwszych liturgii", a po zako?czeniu budowy i po konsekracji wielkich kamiennych ?wi?ty? "odjad?" one do innych dzielnic, albo te? przewiezione zostan? do innych województw Rosji" - powiedzia? w ?rod? korespondentowi Interfax-Religia Andrzej Pok?o?ski, szef zarz?du Rosyjskiego Klubu Prawos?awnych Mecenasów, który realizuje w regionach kraju projekt budowy tzw. jednodniowych ?wi?ty? z elementów prefabrykowanych.

Wed?ug niego, takie cerkwie zaczn? by? budowane w Moskwie od listopada 2011 roku.

Tradycja budowy ?wi?ty? w jeden dzie? narodzi?a si? w Rosji w XVI wieku. W?a?nie dlatego takie ?wi?tynie nazywa?y si? "jednodniowymi" - dos?ownie "stawianymi w jeden dzie?": najpierw przygotowuje si? i montuje drewniane modu?y przysz?ej ?wi?tyni, a nast?pnie organizuje si? ich dostaw? na plac budowy, gdzie dokonuje si? monta?u cerkwi.

Jak ju? informowali?my, 21 wrze?nia (2011), w ?wi?to Narodzenia Bogurodzicy, drewniane jednodniowe ?wi?tynie zbudowane b?d? w siedmiu rosyjskich miastach: w Twerze, Kaliningradzie, Ufie, Soczi, Jekaterynburgu, Irkucku i Ju?no-Sachali?sku.

Miasta te po??czy w czasie budowy transmisja na ?ywo. Planuje si?, ?e udzia? w akcji wezm? gwiazdy rosyjskiej estrady i telewizji: Oleg Gazmanow, Micha? Leontiew, Oksana Fiedorowa, Abraham Russo, Andrzej Ma?achow, Grzegorz G?adkow i inni.

Pierwsz? cerkiew w ramach tego projektu wzniesiono w 2008 roku w Kemerowie, a podobne ?wi?tynie by?y wówczas zbudowane w Moskwie, Kijowie i Mi?sku.

Za: Link

T?um. Grzegorz Grabowski

Tylko odrodziwszy Wiar? w sercach mo?na uczyni? nasz kraj silnym i kwitn?cym. Apel przewodnicz?cego Rosyjskiego Klubu Prawos?awnych Mecenasów (RKPM), Andrzeja Pok?o?skiego: Link

Mi?dzynarodowy projekt "Siedem ?wi?ty? w siedmiu miastach w jeden dzie?": Link

Fotogaleria projektu: Link

Opr. GG.
Link