Straty poniesione przez miasto Pabianice.
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Maj 19 2007 16:59:10
Pabianice 27.04.2004 r.


Szanowny Pan Prezydent Miasta Pabianic Prof. Jan Berner


Wniosek o powo?anie zespo?u ds.oszacowania strat poniesionych przez miasto Pabianice w czasie II wojny ?wiatowej z powodu agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939 – 1945

Pabianicka Liga Polskich Rodzin, wpisuj?c si? w szereg podobnych inicjatyw podj?tych, w ró?nych miastach Polski, przez LPR i radnych innych organizacji (m.in. w Warszawie, Krakowie, Inowroc?awiu) zwraca si? do Pana Prezydenta miasta Pabianic, prof. Jana Bernera z wnioskiem o powo?anie zespo?u ekspertów, który podj??by si? oszacowania strat, jakie ponios?o w mieniu ruchomym i nieruchomym, miasto Pabianice w czasie II wojny ?wiatowej, w okresie od 1 wrze?nia 1939 r. do 20 stycznia 1945 r., na skutek niemieckiej agresji i okupacji. Sprawa strat poniesionych przez nasze miasto w okresie II wojny ?wiatowej wydaje si? by? zbadana w niedostateczny sposób. Publikacji, które w mniejszym, lub wi?kszym stopniu dotykaj? tego tematu, jest bardzo niewiele. Wiemy ogólnie o zniszczeniach b?d?cych nast?pstwem bitwy o Pabianice w dniu 7 wrze?nia 1939 r., istnieje skromna dokumentacja fotograficzna ukazuj?ca te zniszczenia; posiadamy wiedz? o niemieckich prawach obowi?zuj?cych w tzw. Kraju Warty, w którym znalaz?y si? Pabianice, a których nast?pstwem by?a konfiskata polskiej w?asno?ci ?rodków produkcji, fabryk, zak?adów rzemie?lniczych; wiemy, ?e dekretem z 17 wrze?nia 1940 r. formalnie pozbawiono Polaków wszelkiej w?asno?ci. Jasne jest i potwierdzone ?wiadectwami ludzi pami?taj?cych tamte czasy, ?e Niemcy przed ucieczk? z Pabianic w styczniu 1945 r., wywozili wyposa?enie fabryk, a to czego nie wywie?li, niszczyli. ?ycie Pabianic z 28.01.2003 r. podaje o ostatnich dniach niemieckiej bytno?ci w naszym mie?cie : „po ulicach kr??y?y grupy uzbrojonych esesmanów, ?andarmów i wyrostków z Hitlerjugend. Do fabryk wrzucali granaty zapalaj?ce. Wysadzili tkalnie Kruschego i Endera przy Pi?sudskiego i Grobelnej. W innych zak?adali ?adunki zegarowe”. Jak podaje serwis internetowy Pabnet: „w pabianickiej gospodarce najwi?ksze straty ponios?y zak?ady Krusche i Ender (...). Straty 40% przedwojennego parku maszynowego i zabudowa?. Brakowa?o podstawowych narz?dzi np. imade?, pilników”. Wreszcie Pabianice ucierpia?y w ostatni dzie? okupacji 20 stycznia 1945 r., kiedy Luftwaffe dokona?o nalotu na t?um ludzi, obserwuj?cych wkraczaj?c? do Pabianic Armi? Czerwon?, pomi?dzy ulicami Traugutta i Pu?askiego. Zgin??o wtedy, b?d? odnios?o rany kilkaset osób, kilka domów zosta?o ca?kowicie zniszczonych, inne zosta?y powa?nie uszkodzone, w tym fabryka Kindlera przy ul.Traugutta.

Ale pomimo posiadania pewnej wiedzy o stratach poniesionych przez nasze miasto, nie jest to wiedza ca?o?ciowa, nie jest to wiedza zinwentaryzowana. Dlatego widzimy potrzeb? uczynienia tego dzisiaj. Jest to szczególnie istotne w czasie, kiedy Polska wchodzi do Unii Europejskiej, w której s? przecie? Niemcy, w których, jak s?yszymy, aktywizuj? si? ?rodowiska tzw. ziomkostw, ??daj?ce g?o?no zwrotu mienia poniemieckiego, b?d? odszkodowania za to mienie i gro??ce Polsce zalewem pozwów, w tych sprawach, do s?dów polskich i do Strasburga. Nie sposób nie zauwa?y?, ?e dzia?ania ich obliczone s? na wykorzystanie polskiego braku pami?ci o tamtych wydarzeniach i, wspó?czesnego nam, zrelatywizowania tak jasnych i oczywistych niegdy? relacji kat – ofiara.

Inwentarz strat b?dzie ?wiadectwem ofiary, jak? Pabianice i jego mieszka?cy ponie?li po to tak?e, aby?my dzi? ?yli w wolnej Polsce, za? ludziom m?odym przypomina? b?dzie o trudnej historii naszej Ojczyzny, tak, by nie zapomnieli sk?d pochodz?.Adam ?miech