Integralny nacjonalizm ukrai?ski jako odmiana faszyzmu (krótki wyk?ad) cz.1
Dodane przez Piotr Kolczynski dnia Maj 19 2007 15:20:00
Faszyzmem nazywam przemoc ruchu ideologiczno-politycznego lub utworzonego przeze? pa?stwa wobec ludzi: w stosunku do obcych – z powodu ich rasowego pochodzenia lub przynale?no?ci etnicznej (narodowo?ci); wobec w?asnego narodu z powodu sprzeciwu ruchowi lub powo?anej przeze? w?adzy pa?stwowej. Celem strategicznym faszyzmu jest ekspansja w niesko?czono?? (imperializm) i panowanie nad w?asnym i podbitymi narodami. Faszyzm oparty jest na teorii darwinizmu spo?ecznego.[1]

Integralno?? nacjonalizmu ukrai?skiego wynika z a) zasad ideologicznych ukrai?skiego ruchu nacjonalistycznego; b) za?o?e? programowych (polityki); c) dzia?a? tego ruchu. Cech? charakterystyczn? integralizmu jest totalitaryzm, wprowadzany w ?ycie przy pomoc? zasady: kto nie z nami – ten przeciwko nam (tego trzeba odizolowa?, b?d? zniszczy? fizyczne). Wed?ug znanego ameryka?skiego badacza J.A.Armstronga na Ukrainie Zachodniej w latach dwudziestych pewne grupy przygotowywa?y grunt dla integralnego nacjonalizmu ukrai?skiego.[2] Ukrai?scy autorzy na emigracji okre?laj? ukrai?ski ruch nacjonalistyczny, jego form? zorganizowan? w postaci Organizacji Ukrai?skich Nacjonalistów (OUN), integralnym nacjonalizmem.[3] Po wojnie w Pary?u wydano, pod redakcj? kolaboracjonalisty hitlerowskiego Wo?odymyra Kubijowycza, Encyklopedi? ukrainoznawstwa, w której napisano: Nacjonalizm ukrai?ski podpada pod poj?cie ruchu totalitarnego. Podkre?lany „wszechobejmuj?cy” charakter ruchu przejawia? si? w tym, ?e jego zwolennicy ca?kowicie i bez zastrze?e? podporz?dkowywali si? ideologii nacjonalizmu i organizacyjnej dyscyplinie (...) w przysz?ym pa?stwie ukrai?skim mia?a by? w?adza jednego ruchu (monopartyjno??) oraz zasada wodzostwa.[4]

Faszyzm w?oski, nazizm niemiecki i integralny nacjonalizm ukrai?ski w sensie lingwistycznym stanowi? szereg synonimiczny, mi?dzy nimi, gdy chodzi o ideologi?, polityk? i praktyk?, mo?na stawia? znak równo?ci, ró?nice wynikaj? z uwarunkowa? historycznych i znajduj? zastosowanie tylko w taktyce. Powiedziane nie oznacza, ?e nazizm niemiecki, czy nacjonalizm ukrai?ski jest bezkrytycznym na?ladowaniem w?oskiego faszyzmu, ka?dy z tych ruchów ideologiczno-politycznych jest ruchem samoistnym, jednak opartym o te same zasady.

Prócz w?oskiego faszyzmu, niemieckiego nazizmu i nacjonalizmu ukrai?skiego, istnia?y jeszcze inne ruchy faszystowskie, jak na przyk?ad hiszpa?ska falanga czy chorwaccy ustasze, jednak wyk?ad niniejszy ograniczy si? do krótkiej charakterystyki faszyzmu i nazizmu, jako tych, które odegra?y znaczn? rol? w historii Europy, oraz do szerszego potraktowania nacjonalizmu ukrai?skiego, jako tego, który jest przedmiotem wyk?adu.

Cechy charakterystyczne faszyzmu w?oskiego, nazizmu niemieckiego

i nacjonalizmu ukrai?skiego

Faszyzm w?oski

Benito Mussolini by? twórc? w?oskiego faszyzmu. Z jego autorstwa trzydziestostronicowej broszury wynika, ?e faszyzm by? koncepcj? polityczn?, dzia?aniem i my?l? polityczn?, ?e faszyzm nawi?zywa? do organicystycznej koncepcji ?wiata[5], Mussolini pisa?, ?e si?? decyduj?c? w rozwoju spo?ecze?stwa jest wola ?ycia, wola w?adzy, ?e faszyzm jest totalitaryzmem, pa?stwo faszystowskie jest syntez? i jedno?ci? ??cz?c? wszystkie warto?ci, ?e faszyzm nie wierzy? w mo?liwo?? oraz w po?ytek sta?ego pokoju, ?e nale?y odrzuci? pacyfizm jako tchórzostwo, ?e tylko wojna jest kluczem do wyzwolenia energii ludzkiej, dlatego wszystkie doktryny postuluj?ce pokój nie daj? si? pogodzi? z faszyzmem. I dalej: Faszyzm w duchu imperialistycznym widzi tendencj? nacji do ekspansji, jako manifestowania swej witalno?ci. [6]

Nazwa „faszyzm” pochodzi od w?oskiego s?owa fascismo, od fascio, s?owa semantycznie oznaczaj?cego „wi?zk?” (zwi?zek) rózeg, b?d?cych symbolem utrzymywania w spo?ecze?stwie dyscypliny przy pomocy si?y fizycznej. Has?a Mussoliniego brzmia?y: Ca?y naród musi by? zmilitaryzowany ... rozpatruj? naród w?oski, jako pozostaj?cy w permanentnym stanie wojennym, twierdz?c, ?e faszyzm tworzy bohaterów.[7]

To samo ?ród?o i w tym samym miejscu podaje, ?e od 1929 roku faszyzm sta? si? nie tylko fenomenem w?oskim, ale te? fenomenem ?wiatowym. Nie powinna dziwi? data: rok 1929, w tym bowiem roku powsta?a OUN i w tym samym roku powsta? chorwacki ruch „ustasze”. To samo ?ród?o ocenia, ?e faszyzm przejawia? zadziwiaj?co gi?tkie podporz?dkowanie spraw programu dla osi?gni?cia swego celu.

Struktura wewn?trzna w?oskiego pa?stwa faszystowskiego opiera?a si? na „wodzu narodu w?oskiego” (Il Duce), maj?cego do swej dyspozycji cz?onków ruchu faszystowskiego, tzw. czarne koszule, stosuj?cych wobec reszty narodu przemoc.

W praktyce mi?dzynarodowej faszyzm w?oski dokona? agresji na Abisyni?, dzisiejsz? Etiopi?.

Faszyzm w?oski to:

· oparty o zasady darwinizmu spo?ecznego, daleko posuni?ty egoizm narodowy, pozwalaj?cy na stosowanie przemocy wobec s?abszych narodów;

· idea pa?stwa, poza którym nie ma ?adnych warto?ci;

· militaryzacja, zdyscyplinowanie w?asnego narodu, nawet przy u?yciu si?y fizycznej;

· faszyzm w?oski jest jedn? z form integralnego nacjonalizmu.

Nazizm niemiecki

Nazwa „nazizm” pochodzi od s?ów „narodowy socjalizm” (nazwa partii: Nationalsozialistische Deutsche Arbaiter Partei - NSDAP). Nazizm jest odmian? faszyzmu.

Twórc? nazizmu (niemieckiego faszyzmu) by? A. Hitler, który sformu?owa? jego doktryn? w pracy Mein Kampf. Nazizm, jak i faszyzm w?oski, powsta? na bazie twierdze? darwinizmu spo?ecznego, prócz tego u jego korzeni funkcjonowa?y, siegaj?ce czasów zamierzch?ych, germa?skie mity neopoga?skie.

Doktryna nazizmu wychodzi?a z za?o?enia wy?szo?ci rasy aryjskiej (w rzeczywisto?ci germa?skiej) nad innymi.[8] Celem ustalenia ideologii i za?o?e? politycznych nazizmu wystarczy zacytowa? urywki z Mein Kampf i innych publikacji autorstwa A. Hitlera. ?ród?em cytatów jest wydana w 2005 roku we Wroc?awiu programowa ksi??ka autorstwa A. Hitlera, w której opublikowano te? „Aneks” zawieraj?cy „Manifest” NSDAP, oraz inne programowe materia?y.[9] Przy cytatach w nawiasach podaj? strony z tej publikacji.

Musimy by? jak natura ... podtrzyma? gatunek (28). Jest to jednoznaczne potwiedzenie faktu, ?e nazizm by? zbudowany na ?wiatopogl?dzie wynikaj?cym z darwinizmu spo?ecznego. Wi?kszo?? nie mo?e nigdy zast?pi? jednostki (42). Jest to krytyka zasad demokracji, apologetyka wodzostwa. ?wiat nie jest dla tchórzliwych narodów (44). Zdobywanie nowych terytoriów dla osadnictwa wzrastaj?cej liczby obywateli przynosi ogromne korzy?ci .,. Jedyn? nadziej? na sukces tej polityki s? w dzisiejszych czasach zdobycze w Europie (51). Jest to, wynikaj?ca z darwinizmu spo?ecznego, zasada ekspansji nacji. Rz?d powinien zadba? o wykorzenienie bez lito?ci tych, którzy agitowali przeciwko narodowi (59). Prawo do osobistej wolno?ci jest wtórne w hierarchii wa?no?ci w stosunku do obowi?zku utrzymania rasy (82). Stare cywilizacje upad?y, poniewa? dopuszczano si? mieszania krwi, nie dbano o czysto?? rasy (89). Zniszczymy tych, którzy si? temu sprzeciwiaj? (97). Zapowiada to zasad?: „kto nie z nami, ten przeciwko nam”. Przysz?o?? ruchu zale?y od fanatyzmu (100). Mówi?c o „szcz??liwej” przysz?o?ci ludzko?ci Hitler pisze, ?e uczyni to jedynie najszlachetniejsza rasa wysuni?ta na przywódc? ?wiata (108). Narodowo??, a raczej rasa, nie jest spraw? j?zyka, ale krwi ... zmieszanie krwi oznacza?oby obni?enie poziomu wy?szej rasy (110). Obawa przed szowinizmem jest oznak? jego bezsilno?ci (111). Na czerwonym tle czarn? swastyka na ?rodku (138)[10]. ?aden naród na ziemi nie posiada metra kwadratowego terenu na podstawie prawa wywodz?cego si? z nieba ... tylko udowadnia si?? zdobywcy i s?abo?? tych, którzy go stracili. Tylko si?a stanowi prawo do posiadania ... Powstrzymujemy germa?ski potok skierowany na po?udnie i zachód Europy i zwracamy nasze oczy w kierunku wschodnim ... przechodzimy do polityki terytorialnej przysz?o?ci (185)[11].

Integralny nacjonalizm ukrai?ski

a) Zasady ideologiczne nacjonalizmu ukrai?skiego

Ideologi? nacjonalizmu ukrai?skiego jest doktryna Dmytra Doncowa. Na ten temat mówi si? w ksi??ce P. Mirczuka Narys istoriji OUN.[12] T? doktryn? przyj?to w drodze uchwa?y na uzbrojenie ideologiczne OUN. Ukrai?ski nacjonalistyczny historyk Wa?entyn Moroz, w audycji TV w Toronto powiedzia?: Powstaj?cy w latach dwudziestych ukrai?ski ruch nie wiedzia?, na któr? nog? stan??, a? pojawi? Doncow, rzuci? na stó? swój„Nacjonalizm” i w krótkim czasie powsta?a OUN.[13]

W Nacionalizmie[14] D. Doncow sformu?owa? doktryn? w oparciu o darwinizm spo?eczny. Darwinizm spo?eczny jest tym elementem, który decyduje o kwalifikacji doktryny jako faszystowskiej. W sformu?owanej przez siebie doktrynie D.Doncow twierdzi (strony cytatów w nawiasach):

Dla zdrowych species[15] instynkt wolicjonalny niczym nie jest ograniczony. Utwierdzenie prawa do ?ycia, przed?u?enia rodu posiada aksjomatyczny charakter ... To samo aracjonalne prawo nacji do ?ycia stawia si? tam ponad wszystko doczesne, fenomenalne, daj?ce si? uchwyci?: ponad ?ycie danej jednostki, ponad krew i ?mier? tysi?cy, ponad dobrobyt danej generacji, ponad rozumowe kalkulacje, ponad „ogólnoludzk?” etyk?, ponad wykombinowane poj?cia dobra i z?a (29). Teoria Darwina wyja?nia post?p zwyci?stwem mocniejszego nad s?abszym w nieustannej walce o istnienie (77). Co pada, nale?y popchn??! Wszysto, co nie jest zdolne do ?ycia musia?o sczezn?? z niego, gdy swoj? si?? nie mog?o udowodni? prawa do niego (133). Si?a w historii jest jedyn? miar? znaczenia ... racj? ma silniejszy (156). Na tej woli (nie na rozumie), na dogmacie, aksjomacie (nie na dowiedzionej prawdzie) ... na bezdowodowym porywie ... musi by? zbudowana nasza narodowa idea (159). G?ównym motorem naszych uczynków jest w?asne chcenie (161). Wola, któr? Schopenhauer nazywa ?lep? dzia?alno?ci?, chceniem, t?sknot?, porywem, ??dz?, z?o?ci?, gniewem, nienawi?ci? – stanowi pierwsz? ga??zk? ?ycia (162). Egoizm, mi?o??, nienawi??, poryw, z?o??, d??enia do podbojów –s? to zasady, które o?ywiaj? ?wiat (164). Bezwzgl?dno?? wobec innych (168). W walce o rozrost i przewag? rozró?niamy ekspansj? jako cel, walk? jako ?rodek ... aby organizm móg? ?y?, mno?y? si?, pot??ni?e? i wytrzymywa? konkurencje z innymi „species”, warunkiem niezb?dnym jest ekspansja ... D??enie do ow?adni?cia obcych terytoriów w?a?ciwe jest wszystkim organizmom ... ród ludzki, chocia? jest gatunkiem stadnym, jest jednocze?nie gatunkiem drapie?nym (169). Ekspansja jest nie tylko samoutwierdzeniem w?asnej woli do ?ycia, ale te? zaprzeczeniem jej u innych (171). Ka?dy posiada tyle, ile wydrze innemu ... Spo?ecze?stwo, które odrzuca agresj?, znajduje si? w stanie upadku (174). Umacnianie woli nacji do ?ycia, do w?adzy, do ekspansji – okre?li?em jako pierwzs? podstaw? nacjonalizmu ... drug? jest d??enie do walki, ?wiadomo?? jej konieczno?ci, bez niej niemo?liwe s? uczynki bohaterstwa, ani intensywne ?ycie ... (178). Patos u nosicieli wielkich idei przybiera form? ... fanatyzmu, z przysmakiem czego? nie?adnego ... ten fanatyzm jest nieodwo?alnym stanem ducha wszystkich dzia?aczy i uczestników wszystkich epok ... ten fanatyzm zwolenników wielkich idei wyp?ywa z ich „religijnego” charakteru ... Fanatyk od razu uznaje swoj? prawd? za objawion?, któr? musz? przyj?? inni. St?d jego agresywno?? i nietolerancja wobec innych pogl?dów (191,192). Do emocyjno?ci i fanatyzmu wielkich idei, które uaktywniaj? masy, trzeba doda? jeszcze inn? cech?: amoralno?? ... z punktu widzenia tej moralno?ci musi si? odczuwa? nienawi?? do wroga nawet wtedy, gdy on nam niczego z?ego nie zrobi? (194,195). Moralno??, o której tutaj mówi?, odrzuca?a to cz?owiecze?stwo, które zabrania?o szkodzi? innym, które ceni?o ?ycie ponad wszystko, które nienawidzi?o drapie?ne instynkty ... nie mia?o znaczenia przykazanie Kanta: „nie rób innemu, co tobie niemi?o” (196). Tylko filistrzy mog? odrzuca? i moralnie pot?pia? wojny, zabójstwa, gwa?t, filistrzy oraz ludzie z odumar?ym instynktem ?ycia (198). Te moralne idee s? dobre, które s? korzystne w konkurencyjnej walce i byt ... dobre post?powanie to takie, które jest korzystne dla rodu, z?e, które jest dla niego niekorzystne (199). Ta idea jest bezkompromisowa, brutalna, amoralna, kieruje si? tym, co w interesie species. Te przymioty w?a?ciwe s? ka?dej nacjonalnej idei, i to, a nic inne, daje tak? si?? wybuchow? w historii ((200). Zwyci?stwo mocniejszych i zdolniejszych le?y w interesie post?pu ... usuni?cie[16] s?abszych te? jest w interesie post?pu i te? nie mo?e obej?? si? bez gwa?tu, tego wielkiego czynnika w historii (205). Przyroda nie zna humanizmu ani sprawiedliwo?ci (298). Bez gwa?tu i bezwgl?dno?ci niczego nie stworzono w historii ... gwa?t – to jedyny ?rodek, którym rozporz?dzaj? narody, zbydl?cia?e przez humanizm ... pragnienie wielko?ci swego kraju oznacza pragnienie nieszcz??cia dla swoich s?siadów (210).

Z doktryny D. Doncowa wynika, ?e nacja, w tym nacja ukrai?ska, jest gatunkiem w przyrodzie i jako taka pozostaje w permanentnej walce o byt i przestrze? z innymi nacjami. Wewn?trzna struktura nacji ma charakter hierarchiczny, na czele nacji (narodu) ma sta? „wódz” nacji, podobnie jak we W?oszech Il Duce, a w Niemczech der Führer. „Wodzem” nacji ukrai?skiej w rozumieniu OUN do 1938 r. by? Jewhen Konowalec, po nim Andrij Melnyk, a od 1940 roku za „wodza” narodu ukrai?skiego w oczach wi?kszo?ci nacjonalistów uchodzi? Stepan Bandera. Cz?onkowie OUN stanowili „gwardi?”, nazywan? przez Doncowa „mniejszo?ci? inicjatywn?”, która wobec reszty narodu ukrai?skiego, zwanego przez tego? Doncowa „czerni?”, „byd?em”, stosowa?a „twórcz? przemoc”.

Nacjonalizm D. Doncowa po wojnie by? wydany w Monachium w 1958 r. reprintem w powielaczowej formie, w 1966 roku ukaza?o si? w Londynie trzecie wydanie, o którym wydawcy napisali: To ju? trzecie wydanie „Nacjonalizmu” ... w ten sposób odznaczamy te? wielkie zas?ugi Autora w zakresie sformu?owania poj?cia nacjonalizmu ukrai?skiego ... dajemy spo?ecze?stwu ukrai?skiemu to dzie?o, które w ci?gu 40 lat w du?ej mierze przyczyni?o si? do duchowej krystalizacji nacji ukrai?skiej. Na ideach tego dzie?a wychowa?a si? nowa generacja Ukrai?ca-Europejczyka, bezkompromisowego.

W 2006 roku z okazji 80 rocznicy pierwszego wydania, ukaza?o si? na Ukrainie, kosztem OUN, kolejne wydanie Nacjonalizmu. Na Ukrainie frakcje OUN organizuj? „naukowe konferencje” po?wi?cone Doncowowi i jego doktrynie.[17] ?wiadczy to o aktualno?ci sformu?owanych przez Doncowa zasad faszystowskich w nacjonalizmie ukrai?skim, potwierdz? to publikacja dzia?acza OUN Wiktora Roga pt. Dmytro Doncow: aktualno?? idei.[18] Ten sam portal internetowy publikuje w 2006 roku przedwojenne prace D. Doncowa, które wydane zosta?y przez OUN Bandery w Kanadzie w zbiorze pt. Chrestom i meczem,[19] w przedmowie do którego napisano: Czytaj?c ksi??k? „Chrestom i meczem” ka?dy b?dzie móg? przekona? si?, na ile s? ?ywe i aktualne umieszczone w niej twory, na ile ka?de s?owo przemy?lane, zwa?one i prawid?owe. W tej w?a?nie ksi??ce Doncow pisa?:

Drako?skimi metodami podtrzymywano w zbiorowo?ci „my?l i wol? jedyn?”, a nie przekonywaniem, nie pob?a?liwo?ci?, nie tolerancj?. Dobro naszej ojczyzny i karz?ca r?ka sprawiedliwo?ci na wyrodków i odszczepie?ców – oto by?y sposoby, tak kardynalnie zapomniane przez liberalizm ... A jak Mussolini zjednoczy? W?ochy? ... On rzuci? swoj? ide?, zebra? wokó? niej czarne koszule i oni postawili partiom ulimatum ... Gdzie w nacji dojrzewa prze?om ... musi pojawi? si? grupa – aby zachwyci? jednych, porwa? drugich i – usun?? trzecich ... W jaki sposób mo?na zespoli? zbiorowisko? Przede wszystkim przez ustalenie szeregu dogmatów ... ustanawiaj?c prawd? jedyn?, nieomyln?. Przez natchni?cie t? prawd?, zapalenie ogó?u wiar? ... wbi? t? wiar? i t? prawd? w zba?amucone przez chwiejne czasy i obce wp?ywy mózgi, bez ?alu zwalcza? niedowiarków ... Nie jest wad? przywódcy, gdy czasem musi on spu?ci? przegni?? krew ... aby zmusi? ?ywio? do pokornego zgi?cia karku ... Kto nie z nami, ten przeciwko nam ... Zakony[20] d??? do stworzenia nowego autorytetu, w nich, jak w ?adnej partii, rozwini?ty jest kult przywódcy: wódz ?wiatowego proletariatu – W?odzimierz Lenin, Il duce – Benito Mussolini, der Führer – Adolf Hitler ... B?d?c swego rodzaju brygad? uderzeniow?, oddzia?em wybra?ców, zakon musi te? swoich cz?onków ulepia? z innego ciasta ...

Tak sformu?owan? doktryn? D.Doncow nazwa? czynnym nacjonalizmem.

Zaliczany do czo?owych teoretyków nacjonalizmu ukrai?skiego Myko?a Scibor?kyj poucza?:

Faszyzm sceptycznie patrzy na twórcze mo?liwo?ci mas ludowych, które nie s? czynnikiem post?pu. Twórczo?? nacji okre?la i realizuje mniejszo??, nazywana arystokracj? ducha ... Idee faszyzmu nie ogranicza?y si? do samej Italii ... (one) ?ywio?owo wybuja?y w?ród ró?nych, przede wszystkim zniewolonych i pokrzywdzonych narodów: to jest nacjonalizm ... Wspó?czesne ruchy nacjonalistyczne, faszyzm itp. ... oparte s? na spirytualistyczno-woluntarystycznym ?wiatopogl?dzie ... ?adna zdrowa nacja nie pójdzie na samoograniczenie: ona d??y do poszerzenia na zewn?trz, i tutaj na swej drodze napotyka na inne nacje ... w ten sposób powstaje zjawisko, które nazywamy imperializmem ... nacjonalizm ukrai?ski traktuje w?asn? nacj? jako najwy?sz? ideow? i realn? warto??, wysuwaj?c has?o: Nacja ponad wszystko! Ideologia nacjonalizmu ukrai?skiego jest ca?o?ciowa, niepodzielna, wojownicza i nieprzejednana ... Dlatego swoj? ideologi? nacjonalizm buduje na maksymalizmie, zdrowym egoizmie, na mi?o?ci do swego, nietolerancji wobec wrogiego i na aktywno?ci zdolnej by? ?elaznym taranem dla zrujnowania obcej si?y, która zechce stan?? nacji na przeszkodzie. W wyborze ?rodków wyzwolenia Nacji Ukrai?skiej nacjonalizm nie ogranicza siebie ?adnymi ogólnoludzkimi przepisami sprawiedliwo?ci, mi?osierdzia i humanizmu ..., Wszystko to jest dobre, co dobre dla pomy?lno?ci, si?y i rozwoju swojej nacji; wszystko to jest z?e, co t? si?? i rozwój os?abia – oto podstawowe przykazanie ideologii nacjonalizmu ukrai?skiego.

To jest w?a?nie faszyzm ukrai?ski, to jest ukrai?ska odmiana faszyzmu!

Dzi? na Ukrainie dzia?a banderowski Kongres Ukrai?skich Nacjonalistów (KUN), w punkcie 23 jego Statutu napisano, ?e jego celem jest Propaganda idei nacjonalizmu ukrai?skiego.[21] W Programie KUN napisano: Kongres Ukrai?skich Nacjonalistów jest spadkobierc? narodowo-wyzwole?czych zmaga? narodu ukrai?skiego[22] i jego najlepszych przedstawicieli: J.Konowalca, S. Bandery, R. Szuchewycza, S. ?enkaw?kiego[23], J. Ste?ki i innych.

O J.Konowalcu, S.Banderze i R.Szuchewyczu (Czuprynka) wiadomo, S. ?enkaw?kyj znany jest jako autor „Dekalogu nacjonalisty ukrai?skiego”, mniej znany jest J.Ste?ko, o którym trzeba powiedzie?, ?e w 1941 r. w swym ?yciorysie napisa? on, ?e jest zwolennikiem przeniesienia na Ukrain? hitlerowskich metod eksterminacji ?ydów. Po ?mierci S. Bandery J. Ste?ko by? „wodzem” OUN Bandery, jego sekretarz, Roman Zwarycz, do niedawna by? ministrem sprawiedliwo?ci Ukrainy, obecnie jest doradc? prez. Juszczenki i jego przedstawicielem w Radzie Najwy?szej Ukrainy.

Na Ukrainie dzia?a M?odzie?owy Kongres Nacjonalistyczny, w preambule „Ideologicznej platformy” którego powiedziano: M?odzie?owy Kongres Nacjonalistyczny stoi na ideologicznych zasadach nacjonalizmu ukrai?skiego i jest cz??ci? sk?adow? ukrai?skiego ruchu nacjonalistycznego pod przewodem rewolucyjnej OUN.[24]


[1] Darwinizm spo?eczny jest kierunkiem w socjologii XIX wieku, który, zaliczaj?c nacj? do gatunku w przyrodzie, przenosi do bada? nad spo?ecze?stwem teori? Darwina z zakresu walki o byt i przestrze?. Nie ma ona zastosowania w nauce od drugiej po?owy wieku XX

[2] J.A.Armstrong: Ukrainian Nationalism, Nowy Jork, 1963, s. 20

[3] Iwan L. Rudnytsky: Essays in Modern Ukrainian History, Edmonton, 1987, s. 105; Paul Robert Magosci; A History of Ukraine, Toronto, 1996, ss. 597, 621; Orest Subtelny: Ukraina. Istorija, Kijów, 1994, s. 555 (wyd. ros.)

[4] Encyk?opedija ukrajinoznawstwa, Pary?, 1955 i nast., t. 5, ss. 1723-1725

[5] to znaczy do darwinizmu spo?ecznego

[6] Mussolini: Fascism – Doctrine and Institution, Rzym, 1935, ss. 7-9, 11-13, 19,31

[7] The New Encycloapedia Britannica, wyd., 15-te, t.9, s. 195

[8] Aryjczycy – nazwa oznaczaj?ca ludy, mówi?ce j?zykiem aryjskim, termin przej?ty przez rasizm hitlerowski na oznaczenie rzekomej rasy, odznaczaj?cej si? szczególnie korzystnymi cechami intelektualnymi i fizycznymi. W praktyce nazizmu niemieckiego oznacza? ludy germa?skie. W nauce nie istnieje odr?bna rasa aryjska lub germa?ska. Na pocz?tku XX wieku w literaturze cz?sto u?ywano zamiennie terminów „rasa” i „nacja-naród”

[9] Adolf Hitler: Mein Kampf, Wroc?aw, 2005

[10] Czarno-czerwone barwy, to barwy sztandarów OUN Bandery

[11] 1) Ukrai?scy nacjonalistyczni autorzy twierdz?, ?e podj?li wspó?prac? z Niemcami hitlerowskimi, prócz politycznej wspó?pracy, daj?c do dyspozycji Wehrmachtu, jednostki zbrojne – Legion Ukrai?skich Nacjonalistów w 1939 r., bataliony „Nachtigal” i „Roland” w 1941 r., dywizj? SS-Galizien w 1943 r. - w nadziei na utworzenie przy pomocy Niemiec pa?stwa ukrai?skiego, co by?o niedorzeczne w ?wietle planów Niemiec, wynikaj?cych z Mein Kampf; 2) Z tych samych przyczyn niedorzeczno?ci? s? dywagacj? prof. Wieczorkiewicza na temat ewentualnego sojuszu Polski z Niemcami: Polska le?y na wschód od Niemiec.

[12] Wspó?redaktorem tej ksi??ki by? Stepan ?enkaw?kyj, uczestnik I-go (za?o?ycielskiego) Kongresu OUN, cz?onek jego Komisji ideologicznej

[13] Notatka w zbiorach autora

[14] Dmytro Doncow: Nacionalizm, Lwów, 1926

[15] species – ?ac. gatunek. Nacj? (naród) Doncow, w oparciu o darwinizm spo?eczny, zalicza do gatunku w przyrodzie

[16] S?owo „usuni?cie” w j?zyku ukrai?skim oznacza „doprowadzenie do nieistnienia”, ono znajdzie si? te? w uchwa?ach I Kongresu OUN

[17] www.ukrnationalism.org.ua z 3 XII 2006 r.

[18] tam?e, z dnia 29 VIII 2006 r.

[19] Chrestom i meczem, Toronto, 1967

[20] OUN nie by?a parti?, lecz form? zorganizowan? ukrai?skiego ruchu nacjonalistycznego, Doncow tak? form? nazywa? „zakonem” w rozumieniu zakonu krzy?ackiego

[21] www.ukrnationalism.org.ua

[22] to znaczy UPA i innych formacji zbrojnych

[23] autora „Dekalogu nacjonalisty ukrai?skiego”

[24] www.ukrnationalism.org,ua.