Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 23 2021 18:00:51
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Go¶ci Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Tablica pami?ci deportowanych do Rzeszy
Tablica pami?ci deportowanych do Rzeszy
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

W±tki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
"Rekonstrukcje", czyli co si? z nami sta?o
Polityka Wewnętrzna

Zawsze uwa?a?em si? za cz?owieka o raczej bujnej wyobra?ni, a ?e ju? wiele widzia?em, uzna?em, ?e niewiele mnie mo?e jeszcze zaskoczy?. A jednak… Rzeczywisto?? (czy aby na pewno nie jeste?my po drugiej stronie lustra?) przeczy.

Oto starostwo powiatowe w Jarocinie zakupi?o 2 tysi?ce biletów dla uczniów szkó? ponadgimnazjalnych. Na Smole?sk oczywi?cie. W ?om?y miejscowa Krucjata Ró?a?cowa: „W zwi?zku z przygotowaniami Niemiec i Rosji do wojny zapraszamy w pi?tki na modlitw? ró?a?cow? w ko?ciele p.w. ?w. Andrzeja Boboli, po wieczornej Mszy ?w”. Od razu przypomnia?em sobie cokolwiek smole?skie kazanie w ko?ciele w pewnej miejscowo?ci, do której by?em zaproszony ok. trzy lata temu, a wi?c za rz?dów PO. Ksi?dz rozwija? wizj? kraju quasi-okupowanego, gdzie agentura sowiecka kontroluje wszystko, morduje, i gn?bi prawdziwych patriotów. Wychodz?c z ko?cio?a mimo woli rozejrza?em si? dooko?a…

By?em w Rz?bcu
Historia Polski

11 wrze?nia br. by?em w Rz?bcu ko?o W?oszczowej. By?a to moja druga wizyta, nazwijmy j? oficjaln?, na zaproszenie organizatorów. Reprezentowa?em oczywi?cie tylko siebie, a poza mn?, z osób odwo?uj?cych si? do tradycji polskiego ruchu narodowego, by? tak?e kol. S?awomir Zakrzewski z Ruchu Suwerenno?? Narodu Polskiego.
Tak, by?em w TYM Rz?bcu, gdzie znajduje si? pomnik po?wi?cony pami?ci zabitych przez pododdzia? Brygady ?wi?tokrzyskiej NSZ/ONR AL-owców i ?o?nierzy radzieckich. Nie mam tutaj miejsca na odnoszenie si? do wszystkich okoliczno?ci samej zbrodni dokonanej 8 wrze?nia 1944 r. w Rz?bcu, ani tym bardziej, do ca?okszta?tu problemu dzia?alno?ci Brygady ?wi?tokrzyskiej, gdy? jest to kwestia niezwykle rozleg?a i obejmuje takie zagadnienia, jak dzia?ania przeciwko polskiej partyzantce lewicowej, oddzia?om radzieckim, wspó?praca z Niemcami (i jej skala) od mniej wi?cej po?owy 1943 r., kiedy w o?rodku kierowniczym NSZ/ZJ uznano, ?e g?ównym wrogiem jest odt?d ZSRR, mordy dokonywane na zwolennikach scalenia NSZ z AK w 1944 r., wreszcie wycofanie Brygady pod okiem i za zgod? Niemców do Czechos?owacji, przekazanie czynnikom niemieckim kilkudziesi?ciu ?o?nierzy B? celem odbycia szkolenia wywiadowczego i przerzucenia drog? lotnicz? na terytorium Polski, wreszcie udzia? wyselekcjonowanej grupy ?o?nierzy w szkoleniu wywiadowczym pod auspicjami ameryka?skiego wywiadu wojskowego CIC, wraz z faszystami w?gierskimi, rumu?skimi i banderowcami.

Ukraina... póki my ?yjemy
Polityka Zagraniczna

Wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy w Kijowie w zwi?zku z 25-leciem niepodleg?o?ci Ukrainy, a przede wszystkim, podpisana tam przez niego deklaracja, by?a dla mnie jednym z najsmutniejszych wydarze? historii Polski po prze?omie 1989 r.

Posuni?cia Prezydenta RP wobec Ukrainy trudno nawet okre?li? jako polityk? – to dzia?ania b?d?ce niestety zaprzeczeniem tego, co polityk? naprawd? jest. Jednym zdaniem – deklaracja prezydentów Polski i Ukrainy oznacza wszystko dla Ukrainy, nic dla Polski – poza oczywi?cie szeregiem wykraczaj?cych poza logik? zobowi?za? naszego pa?stwa. Kilka przyk?adów: „ustanowienie i rozwój partnerstwa strategicznego jest bezalternatywnym wyborem historycznym”, „uznaj?c integralno?? terytorialn? Polski i Ukrainy oraz nienaruszalno?? granic naszych pa?stw”, „U?wiadamiamy sobie nasz? odpowiedzialno?? za umacnianie bezpiecze?stwa i stabilno?ci na kontynencie europejskim wobec aktualnych wyzwa? i zagro?e?, spowodowanych agresj? Rosji wobec Ukrainy i okupacj? cz??ci jej terytorium. Potwierdzamy niezmienno?? pozycji Rzeczypospolitej Polskiej we wspieraniu wysi?ków Ukrainy w celu przywrócenia jej integralno?ci terytorialnej”.

(kontynuacja w zak?adce "czytaj wi?cej")


Adam ?miech
Majowe smutki i rado?ci
JednodniĂłwka Narodowa

Wbrew tytu?owi zaczn? od rado?ci. Niewielkie i indywidualnie prze?ywane, ale zawsze.

To przede wszystkim wspania?a konferencja w Legnicy, na której mia?em zaszczyt by? z Kol. Red. Engelgardem, a na dodatek jeszcze tam przemawia? i obejrze? fragmenty tak oczekiwanego "Wo?ynia" Smarzowskiego. II Dolno?l?skie Dni Pionierów Osadnictwa. Inna nazwa, inna narracja ni? to z czym musimy obcowa? na co dzie?. Ile niezwyk?ych wspomnie? zwyk?ych ludzi, z?ego, ale i dobrego, nowego ?ycia, odbudowy i budowy. Wielki pozytyw dla organizatorów z wicemarsza?kiem Tadeuszem Samborskim na czele.

71 rocznica zwyci?stwa nad Niemcami. Tym razem w Warszawie. Odbieram to wydarzenie w trzech aspektach.

Po pierwsze - jako wielkie zwyci?stwo militarne i polityczne. Militarne przede wszystkim Armii Czerwonej, ale z udzia?em pododdzia?ów I Armii Wojska Polskiego. Tylko Polakom spo?ród wszystkich aliantów, poza narodami ZSRR, dane by?o uczestniczy? w zadaniu ostatecznego ciosu III Rzeszy. Politycznie, by?o to zwyci?stwo aliantów, zwyci?stwo ZSRR, ale by? mo?e najwi?ksze, zwyci?stwo Polski. Zwyci?stwo na niespotykan? skal?. W efekcie bitwy berli?skiej i likwidacji pa?stwa niemieckiego, mo?na by?o zrealizowa? decyzje polityczne, które nie tylko zatrzyma?y pochód niemczyzny na wschód, ale oznacza?y zag?ad? tego wszystkiego, co ten pochód osi?gn?? na przestrzeni tysi?ca lat.

Po drugie - w aspekcie wewn?trznym. Zwyci?stwo zastaje Polsk? w bardzo trudnej sytuacji. Z jednej strony powalenie Niemiec i ziszczenie si? programu zachodniego Narodowej Demokracji, z drugiej, utrata Kresów Wschodnich i popadni?cie w zale?no?? od ZSRR. Polacy staj? przed problemem wyboru drogi pomi?dzy ideologi? "wszystko albo nic" a realn? prac? dla Ojczyzny. W ka?dy Dzie? Zwyci?stwa dzi?kuj? pokoleniom powojennym, ale i tym pó?niejszym, ?e wybra?y prac? pozytywn?, wybra?y budowanie, zamiast samozag?ady.


Czytaj ca?o??
Poland's Russia Disaster

Pod tytu?em "Poland's Russia disaster" ("Rosyjska katastrofa Polski") ukaza?o si? na stronie - TUTAJ - southfront.org t?umaczenie mojego tekstu "Katastrofa na kierunku rosyjskim". T?umaczem jest niejaki J. Hawk. Dzi?kuj?c t?umaczowi, wyra?am rado??, ?e moje spojrzenie na sprawy polsko-rosyjskie okaza?o si? na tyle interesuj?ce, ?e kto? postanowi? udost?pni? je mi?dzynarodowym czytelnikom w najbardziej popularnym j?zyku.

Przy okazji polecam koresponduj?cy w wielu aspektach z moim tekstem najnowszy tekst autorstwa tradycyjnego konserwatysty i neoizolacjonisty ameryka?skiego Pata J. Buchanana - "Why Russia resents us" - PJB

W kleszczach ob??du
JednodniĂłwka Narodowa

?yjemy w czasach, w których normalny, zwyk?y cz?owiek, ogl?daj?c i czytaj?c media g?ównego nurtu, mo?e zacz?? zadawa? pytania o stan swojego umys?u. Cz?owiek taki naturalnie pope?nia b??d, niemniej, nie mo?na mu si? dziwi?. O prawdziw? wiedz?, opart? na racjonalnych, realnych i wolnych od emocji podstawach, jest bowiem dzisiaj w Polsce bardzo trudno. Je?li jednak kto? s?dzi, ?e sam popad? w ob??d, spiesz? go uspokoi? - to nie on, to media siej? ob??d. Po cz??ci z premedytacj?, po cz??ci korzystaj?c z piór i opinii ludzi autentycznie ob??kanych. Najwi?ksz? trosk? nie s? jednak ci, którzy zauwa?aj?, ?e co? jest nie tak, ale ci, którzy permanentnemu og?upianiu ulegaj?.

Najlepsz? metod? og?upienia, znan? od co najmniej 250 lat jest napu?ci? Polaka na Moskala, wcze?niej rozpalaj?c do granic jego emocje. Efekt jest wówczas gwarantowany. Przy czym jest zupe?nie oboj?tne, czy emocje i ob??d rozpalaj? media b?d?ce w?asno?ci? obcych, czy te w r?kach hiperpatriotów. Ró?nicy nie ma ?adnej.

Spogl?damy zatem wokó? siebie i có? widzimy? Prowokacja, zagro?enie, niebezpiecze?stwo, mobilizacja etc. etc. Naturalnie zagra?a nam tylko i wy??cznie Rosja. Portale internetowe krzycz? "Na linii frontu: kolejna prowokacja rosyjska!", "Gazeta Polska", b?d?ca personifikacj? prawdziwej polsko?ci, przygotowuj?ca stos ofiarny, na którym sp?on? w ?wi?tej walce z Moskalem wszyscy, którzy gardz? zdrad? i odst?pstwem od narodowej ewangelii, któr? zast?py Sakiewiczów spijaj? wprost z niebios, grozi, ?e w Godzinie "W" b?dziemy bezbronni (przez PO) wobec Rosji. Minister Macierewicz wyra?a satysfakcj?, z tego, ?e Polska jest pa?stwem frontowym!?! Minister Waszczykowski o?wiadcza, ?e Nocne Wilki stanowi? zagro?enie dla bezpiecze?stwa pa?stwa!?!


Czytaj ca?o??
Konferencja w Legnicy
Historia Polski

Szczegó?y - kliknij na zdj?cie!
Katastrofa na kierunku rosyjskim
Polityka Zagraniczna

Konstatowanie po raz kolejny, ?e rz?d PiS prowadzi polityk? antyrosyjsk? by?oby truizmem i bana?em. Niemniej, dla kronikarskiego obowi?zku i z my?l? o potomno?ci nale?y odnotowywa?, a nawet wi?cej, uwa?nie przygl?da? si? zaawansowanym stadiom rusofobii obecnego uk?adu w?adzy. Zaiste, jest si? czemu przygl?da?.

Stosunek pisowskiego czynownictwa do Rosji jest wielop?aszczyznowym wyrazem op?tania zupe?nie ju? irracjonaln? nienawi?ci? do wszystkiego, co rosyjskie, w ka?dym czasie i pod ka?dym pozorem. Czy Polska PiS prowadzi jak?kolwiek polityk? wobec Rosji? To pytanie najbardziej retoryczne z retorycznych. Tak, prowadzi, o ile za polityk? uznamy prymitywne walenie w b?ben pod has?em „Bi? Rucha!”. Pretekst? Ka?dy jest dobry, ale najlepszym jest sam fakt istnienia Rosji. Ci ludzie, którym a? si? trz?sie g?os, z – jak im si? wydaje - patriotycznego uniesienia, kiedy mówi? o Rosji, nawet nie zdaj? sobie sprawy z ci??aru przygniataj?cego ich kompleksu by?ego niewolnika. St?d ta hiperpatriotyczna s?owna papka b?d?ca mieszanin? niezno?nego patosu i cierpi?tnictwa.

ALLELUJA!
JednodniĂłwka NarodowaAlleluja! Chrystus zmartwychwsta?. Prastary, radosny okrzyk, symbol wszelakiego odrodzenia, w chwili, kiedy przyroda po d?ugim ?nie zimowym budzi si? do nowego ?ycia - w roku bie??cym przejmuj?cym groz? d?wi?czy tonem.
Zamiast zacz?tków odrodzenia - chaos, zamiast pracy twórczej - rozk?ad wszystkich czynników bytu i dobrobytu Ojczyzny.
Ogó? narodu chce przygotowa? pole pod nowy zasiew, d??y do odrodzenia na podstawie idea?ów narodowych. Zaznaczy? to wyra?nie i stanowczo przy wyborach. Grupy, za?lepione doktrynami politycznemi, zacietrzewione w zawi?ciach partyjnych - terroryzuj? jego wysi?ki, oddalaj?c chwil? odrodzenia.
Czas ju? zaprzesta? bezp?odnych szamota?! Czas do pracy nad u?y?nieniem ?anów ojczystych pod nowy zasiew, by gdy pora siewu nadejdzie plony nie zawiod?y!
Przy ?wi?conem, tradycyjnie ??cz?cem wszystkie stany w jedno bratnie Ko?o, pomimo ró?nicy przekona? - niech jednocz? si? wszystkie serca i zestrzel? wszystkie my?li w ogólnem, pot??nem pragnieniu pracy spo?em dla dobra gor?co umi?owanej Ojczyzny.
To jedyne ?yczenie czytelnicy, jakie Wam sk?ada przy ?wi?conem jajku


Redakcja "Rozwoju" 109 lat temu, 30 marca 1907 r.
Wsparcie dla "Wo?ynia"
Tematyka ukraińska

START WSPARCIA DLA FILMU "WO?Y?" (http://filmwolyn.org/)

Drodzy Przyjaciele,
Mamy numery kont. Dzi?kujemy za zainteresowanie i liczymy na wsparcie.
Wa?na jest ka?da wp?ata.

OSI?GNIEMY CEL, JE?LI 100 TYS. OSÓB WP?ACI PO 25 Z?.

Wp?aty bezpo?rednio na konto Fundacji na rzecz Filmu WO?Y?:

Numer konta Fundacji (ING Bank ?l?ski):
Konto g?ówne: 40 1050 1012 1000 0090 3086 2941
IBAN - PL 40 1050 1012 1000 0090 3086 2941
Swift code: INGBPLPW
Konto walutowe (euro): 66 1050 1012 1000 0090 3086 2958
IBAN - PL 66 1050 1012 1000 0090 3086 2958
Swift code: INGBPLPW

Oficjalny start zbiórki: 03.03.2016

Ustawa o m?cze?stwie Kresowian
Tematyka ukraińska

Ostatnio w ?rodowiskach kresowych i nie tylko zrobi?o si? g?o?no o projekcie ustawy og?oszonym przez pos?a PiS Micha?a Dworczyka, który ma ustanowi? 11 lipca Dniem M?cze?stwa Kresowian. Projekt od razu wzbudzi? kontrowersje. Wiele osób i organizacji zwróci?o uwag?, ?e w tytule ustawy i w jej tre?ci musi by? jednoznacznie u?yte s?owo "ludobójstwo". Trudno jest to sprawdzi?, gdy? do tej pory p. pose? Dworczyk jedynie opowiada, co jest w projekcie. Tymczasem, zamiast mówi?, co jest w ustawie, co samo przez si? pozostawia pole do domys?ów, wystarczy?o od pocz?tku przedstawi? ca?y projekt i zamie?ci? go w internecie. Tymczasem na stronie sejmu go nie ma (przynajmniej do 20.02.16) i gdzie indziej te? go nie znalaz?em. Mo?e jest tak, ?e podrzucono kilka zda? zawartych rzeczywi?cie w projekcie z my?l? o przyjrzeniu si? reakcjom i wprowadzeniu (miejmy nadziej?) poprawek. Dlaczego wyst?piono z tym teraz? By? mo?e po to, ?eby nowa i jak ju? wida?, gor?ca dyskusja przy?mi?a katastrofaln? odpowied? MSZ na interpelacj? pos. Roberta Winnickiego ws. banderyzacji Ukrainy, która w swej tre?ci odwo?uje si? do najgorszych tradycji prometeizmu, Giedroycia i GW.

Co do ujawnionych fragmentów proponowanej ustawy. Chcia?bym zwróci? uwag? na jej inny aspekt. Otó?, najistotniejsz? spraw?, dla mnie osobi?cie dyskwalifikuj?c? ten projekt na obecnym etapie, jest przykrycie zbrodni nacjonalizmu ukrai?skiego poprzez wymienienie przed nim i wraz z nim, zbrodni sowieckich i niemieckich.

Czytaj ca?o??...
Strona 10 z 62 << < 7 8 9 10 11 12 13 > >>
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jeste¶ jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014