Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 18:18:51
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Go¶ci Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
1
1
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

W±tki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Marek Jurek i spó?ka.
JednodniĂłwka NarodowaMarsza?ek Sejmu M. Jurek opu?ci? szeregi PiS. Wraz kilkoma ma?o znacz?cymi pos?ami b?dzie formu?owa? nowe stronnictwo polityczne prawdopodobnie przy wspó?pracy o. Tadeusza Rydzyka. Media trz?s? si? od kolejnych przypuszcze? co te? dalej mo?e si? sta?. A fakty s? brutalne. Powstanie nowej partii nie ma ?adnego istotnego znaczenia dla polskiej sceny politycznej. Zmienia si? sejmowa arytmetyka, ale nie na tyle, ?eby mia?o to zachwia? rz?dem. Z wypowiedzi za? samego Jurka nic szczególnego nie wynika. Krytykuje polityk? wewn?trzn? Kaczy?skiego i to wszystko. W kwestiach istotnych, a wi?c polityki zagranicznej dotychczasowe priorytety nowego ( ewentualnie ) ugrupowania nie zmieni? si?. Przypomnijmy tu o co chodzi. Te priorytety to ca?kowita podleg?o?? polityce zagranicznej USA i realizacja polece? Waszyngtonu za wszelk? cen?. Wi??e si? to z wywrotow? dzia?alno?ci? na Bia?orusi oraz wspieraniem faszystów ukrai?skich i litewskich, przyj?ciem propozycji budowy „tarczy antyatomowej” w kraju. Dla Polski oznacza to wielkie zagro?enie utrat? suwerenno?ci i staniem si? nowoczesn? koloni? USA w Europie. Tym samym M. Jurek i spó?ka nie zmieniaj? niczego i fakt jakim jest ich „wojna z bra?mi K.” nie ma ?adnego znaczenia.
Chrystus zmartwychwsta?! Alleluja!
JednodniĂłwka NarodowaObfitych ?ask i b?ogos?awie?stw od Chrystusa Zmartwychwsta?ego oraz pe?nych rado?ci i pokoju ?wi?t Wielkanocnych
?yczy redakcja
Polska jako antyrosyjski bufor.
Polityka ZagranicznaStrona polska sterowana przez ?ydów ameryka?skich, wyst?puje jako popychad?o do ataku na Rosj?. Oto rola Polski w „ameryka?sko-niemieckim” planie polityki wschodniej. Poniewa? polityczne elity rz?dz?ce Polsk? uzna?y, ?e nie mo?emy istnie? jako suwerenne Pa?stwo, staraj? si? przypodoba? nowym Panom, których sobie znalaz?y. W zwi?zku z tym dla ludzi tych nie ma znaczenia interes Rzeczpospolitej, s? gotowi zniszczy? pa?stwo byleby "dowali?" Rosji. Konsekwencj? tego jest popieranie najbardziej antypolskich ruchów w sezonowych pa?stwach takich jak Ukraina, Bia?oru? czy Litwa. Na Ukrainie s? to upowcy sprzymierzeni z Juszczenk?. Rz?d polski popiera zbrodniarzy, którzy mordowali rdzenn? ludno?? polsk? Wo?ynia, Ma?opolski Wschodniej, Lubelszczyzny w latach 1943-47.Nale?y przypomnie?, ?e obecnie t.zw. ?wiatowy Kongres Ukrai?ców twierdzi i? Rzeszowszczyzna cz??? Lubelszczyzny to tereny pod "okupacj?" polsk? i ziemie te musza by? zwrócone Ukrainie. Na Bia?orusi wyst?pujemy przeciwko legalnej w?adzy, bo nie jest ona pos?uszna "ameryka?skiej" rodzinie Kristolów steruj?cej neokonserwatystami z G. Bushem na czele. Popieramy tam ludzi, którzy publicznie twierdz?, ?e Bia?ystok jest bia?oruski. Z kolei na Litwie wspieramy mafie polityczne Adamkusa i Landsbergisa jawnie antypolskie, co przejawia si? mi?dzy innymi w sabotowaniu zwrotu Polakom ich w?asno?ci w Okr?gu Wile?skim. Dzi? ju? wiadomo, ?e ponad 70% Polaków w tym rejonie zosta?o pozbawionych w?asno?ci, która by?a w ich r?kach od wieków. We wszystkich omawianych pa?stwach rz?d polski popiera wi?c skrajnych przeciwników naszego Pa?stwa. To znaczy, ?e dobrowolnie tworzymy wokó? siebie sie? wrogich nam re?imów, z których niektóre jawnie d??? do zaboru naszych terytoriów!! Nale?y zada? pytanie : dlaczego? Otó? mamy do czynienia z ca?kowitym za?lepieniem spowodowanym chorobliw? nienawi?ci? do Rosji. Tak jak pisa?em elity polityczne w Polsce uczyni?y nienawi?? do Rosji aksjomatem, nie wiedzie? czemu, niepodwa?alnym. Wyznawcy politycznych roje? Giedroycia - Pi?sudskiego, krótko mówi?c pi?sudczycy, uznali za podstaw? istnienia Polski, jej skrajn? wrogo?? do Rosjan. Mo?na mie? wra?enie, ?e dla tych ludzi brak tej nienawi?ci jest dostatecznym powodem rzucenia losu Ojczyzny "na stos". Zaiste, nie znajduj? w historii ?wiata wi?kszej politycznej g?upoty..
Polska koloni? USA?-Skrzydlata Polska ujawnia.
Polityka ZagranicznaPolecamy znakomity tekst, który ukaza? si? w marcowym numerze Skrzydlatej Polski (Przekr?t stulecia w Mielcu – autor: Tomasz Hypki). Ca?o?? mo?na znale?? TUTAJ . Warto zauwa?y?, ?e to drugi tak powa?ny artyku? na temat bie??cych, najwa?niejszych spraw dotycz?cych bezpiecze?stwa Polski, jej pozycji w ?wiecie i suwerenno?ci, po, równie? polecanym przez Jednodniówk? Narodow?, artykule z czasopisma Raport, ukazuj?cy si? na ?amach tytu?u wydawanego przez tego samego wydawc? (Agencja Lotnicza Altair sp. z o.o). Tamten artyku? dotyczy? tarczy antyrakietowej, ten polskiego przemys?u zbrojeniowego. Wkrótce uzupe?nimy wiadomo?? przedstawiaj?c najwa?niejsze fakty i tezy autora artyku?u. Jedno jest pewne – Polska jest na naszych oczach pozbawiana w?asnego przemys?u zbrojeniowego. Przemys? lotniczy zosta? oddany (bo trudno mówi? o sprzeda?y) USA. Tradycje polskiej my?li technicznej zniweczone, Polska sprowadzana jest do roli zale?nego od USA kraju monta?u i dystrybucji produktów ameryka?skich. Wida? dzi? wyra?nie, jaki sort ludzi do tego doprowadzi?. Oprócz zwyczajnych cwaniaczków, zupe?nie ju? zoboj?tnianych na jak?kolwiek to?samo?? narodow?, robi?cych prywatnie na tego typu interesach miliony, mamy do czynienia z lud?mi, którzy na zewn?trz g?osz? has?a pe?ne patriotyzmu, pe?ne wielkich frazesów, odwo?ywania si? do historii, ale w gruncie rzeczy s? lud?mi, którzy w Polsk? nie wierz?, którzy nie wierz? w suwerenny, niepodleg?y byt Polski i dlatego szukaj? dla Polski pana, protektora, seniora, czy suwerena, jak by?my tego nie nazwali. Polska to dla nich ma?y, s?aby kraik, w którego samodzielny byt nie wierz?. Dzi? wybrali dla Niej rol? wasala USA, rol? ?rodkowo-wschodniej republiki bananowej w Europie. Do czego s?u?? im hurrapatriotyczne hase?ka, kto? zapyta. Do uspokojenia sumienia, po pierwsze. Do zdobycia sobie poparcia ludzi szczerze kochaj?cych Polsk?, ale maj?cych powierzchown? wiedz? o tym, co rzeczywi?cie dla Polski jest dobre i st?d równie powierzchownie oceniaj?cych si?y polityczne w Polsce funkcjonuj?ce (np. w?a?nie na podstawie g?oszonych przez nie hase?), po drugie.

Jest skandalem, ?e media milcz? w sprawie Mielca. Gdzie si? podziali dziennikarze ?ledczy, tacy odwa?ni i bezkompromisowi w innych sprawach? Media koncentruj? uwag? Polaków g?ównie na sprawach nieistotnych, czasem tylko na istotnych, ale takich, które nie powinny mie? priorytetu wtedy, gdy na bie??co dokonuje si? rozkradanie i wasalizowanie Polski. S?yszymy o jakich? ?a?osnych k?ótniach mi?dzy politykami, o pods?uchach rozmów, o raportach, co jaki? czas kto? wyjmuje z kapelusza kolejnego agenta sprzed lat, tymczasem wspó?cze?nie dzia?aj?cy agenci ?pi? spokojnie, nie niepokojeni przez nikogo. I robi? swoje.

A.?miech
Ameryka?ski figurant szczerze o Iraku.
JednodniĂłwka Narodowa„Prezydent” Iraku z ameryka?skiego nadania D?alal Talabani w swym wyst?pieniu podczas 19 szczytu Ligi Arabskiej w Rijadzie stwierdzi? m.in. co nast?puje (podajemy za PAP):

„- Decyzja o przeobra?eniu wyzwolenia Iraku w okupacj? (...) wraz z powa?nymi konsekwencjami, jakie mia?o to dla sytuacji w kraju, a tak?e l?ki i obawy, które wywo?a?o to w ?wiecie arabskim, w regionie i na ?wiecie - wszystko to jest sprzeczne z intencjami si? krajowych i partii irackich w 2003 roku - o?wiadczy? Talabani, nie wymieniaj?c z nazwy Stanów Zjednoczonych. (…)- To samo dotyczy licznych decyzji i pochopnych kroków podejmowanych przez okupacyjn? administracj? cywiln? bez uwzgl?dnienia stanowiska Irakijczyków i konsekwencji dla sytuacji w kraju oraz ca?ego procesu pokojowego.”

Mocne s?owa. I prawdziwe. Dobrze, ?e ten ameryka?ski figurant si? na nie zdoby?, cho? w niczym nie zmienia to jego ca?o?ciowej, skrajnie negatywnej oceny, jako narz?dzia w r?kach neokonserwatystów, wykorzystywanego do ustanowienia ameryka?skiego panowania nad Irakiem w interesie Izraela. Obecne tzw. w?adze Iraku, to najzwyklejsze w ?wiecie marionetki USA. Ludzie, którzy przed?o?yli swoje osobiste korzy?ci nad interes kraju i nad interes obywateli Iraku. Poparli najazd ameryka?ski, wspó?uczestniczyli w farsie wyborczej (punkty wyborcze otoczone wojskiem ameryka?skim, itd. – nie przeszkodzi?o to niektórym polskim politykom nazywa? tej jawnej kpiny z Irakijczyków wspieraniem demokracji przez wojska ameryka?skie!), która przynios?a kontrolowane wyniki. Teraz jeden z nich powiedzia? prawd?. Pewnie ma do?? swojej „w?adzy”, a tak?e tego, ?e koncerny ameryka?skie i brytyjskie chc? po?o?y? ?ap? na z?o?ach ropy irackiej, tak?e na tych jeszcze nie odkrytych(!?). P. Talabani powinien uwa?a?. A nu? oka?e si? za pewien czas, ?e kiedy? wspó?pracowa? z re?imem Saddama Husajna, albo co tam kto jeszcze wymy?li. I wtedy „niezale?ny s?d, niepodleg?ego Iraku” ska?e go na ?mier?. Bez cudzys?owu.

A.?miech
Zygmunt Wrzodak o sprzeda?y PZL Mielec.
ObronnośćPrezentujemy pismo jakie wystosowa? pose? Zygmunt Wrzodak do Ministra Skarbu Pa?stwa Wojciecha Jasi?skiego w dniu 22.03.2007 r. w sprawie sprzeda?y PZL Mielec Amerykanom:

Szanowny Panie Ministrze,


W dniu 16 marca br. Firma Sikorsky sfinalizowa?a przej?cie fabryki samolotów PZL Mielec. Jednak celowo?? sprzeda?y i warunki tej transakcji budz? w?tpliwo?ci. Ministerstwo Skarbu Pa?stwa wraz Agencj? Rozwoju Przemys?u poinformowa?y, ?e PZL Mielec zosta? sprzedany za 250 mln z?, tymczasem okazuje si?, ?e Mielec zosta? sprzedany za 56 mln z?, dochodzi do tego blisko 10 mln z? z depozytu do rozliczenia roszcze? wobec Mielca, które mog? pojawi? si? w ci?gu najbli?szych trzech lat. Sikorsky zobowi?za? si? dodatkowo do sp?aty 52,5 mln z? zad?u?enia fabryki, oczywi?cie sp?ata ta ma pochodzi? ze sprzeda?y zb?dnych materia?ów i wyrobów Mielca.

Okazuje si? jeszcze, ?e MON zamówi? w Mielcu trzy samoloty Skytruck za 30 mln z? za sztuk?. Nale?a?o by si? cieszy?, ale dlaczego akurat po sprzeda?y fabryki i dlaczego o 50 % dro?ej jak wynosi koszt produkcji? Ma?o tego MON zap?aci?o 74% ceny samolotów w dniu podpisania kontraktu z nowym w?a?cicielem.

W zwi?zku z tym pytam, dlaczego kolejny rz?d dop?aca do prywatyzacji??? Przychodzi obcy, bez kapita?u po to, aby wygenerowa? zyski z polskiego bud?etu i polskich pracowników. Te 6. lat gwarancji zatrudnienia i niewielka podwy?ka p?ac dla pracowników to s? koszty i tak wypracowane przez ludzi zatrudnionych w PZL Mielec.

Drug? kwesti? jest to, ?e oddanie Amerykanom z dop?at? nowoczesnej fabryki jest to ewidentna zdrada Polskiej Racji Stanu, poniewa? kolejny rz?d przychodzi i powiada, ?e dla zasady trzeba oddawa? lub likwidowa? firmy tylko dlatego, ?e s? pa?stwowe, nawet tak? jak PZL Mielec - jedn? z najlepszych polskich fabryk lotniczych.

Amerykanie s? z?ymi tzw. inwestorami, czego przyk?adem by?o przej?cie WSK Rzeszów, najlepszej fabryki w Polsce. Polska my?l techniczna zosta?a wyparta na rzecz technologii importowanej z USA, czego dowodem jest to, ?e w WSK cz??? ameryka?ska ma zyski, a polska generuje ogromne straty - k?ania si? tutaj podejrzenie kreatywnej ksi?gowo?ci.

Panie Ministrze, dlaczego kolejny rz?d bezmy?lnie odda? fabryk? lotnicz? nie przedstawiaj?c ?adnego programu dla tych firm?

Ku rozwadze cytuj? s?ynne przedwojenne powiedzenie: Ka?dy g?upi potrafi ?le si? o?eni?, drogo kupi?, tanio sprzeda? – Panowie pasuje to do Was jak ula?.

Z wyrazami szacunku

Zygmunt Wrzodak

Pose? na Sejm RP

A.?miech
Nazarbajew studzi emocje.
Polityka ZagranicznaPolscy wyznawcy ideologii Pi?sudskiego-Giedroycia obmy?lili genialny plan, który mia? doprowadzi? do uniezale?nienia si? g?ównych uczestników sprzysi??enia (Polska, Ukraina, Kazachstan, Azerbejd?an) od Rosji przy pomocy ruroci?gu omijaj?cego Rosj?. Plan jak plan. Pi?sudczycy swego czasu wymy?lali gorsze (w przesz?o?ci np. postulat niepodleg?o?ci Kubania i Syberii, zdobycie Syberii i podzia? mi?dzy Polsk? i Ukrain?, dzisiaj np. postulat sprowadzenia Rosji do terytoriów ksi?stwa moskiewskiego itp.). Rzecz w tym, ?e jak wiele na to wskazuje, równie ma?o realny, jak te z przesz?o?ci. Oto bowiem, na spotkaniu Prezydenta Kaczy?skiego z Prezydentem Kazachstanu Nazarbajewem, ten ostatni, publicznie i wobec kamer o?wiadczy?, ?e do projektu ruroci?gu "obowi?zkowo nale?y w??czy? Rosj?". Zapanowa?a konsternacja. To si? nazywa zimny prysznic w wersji podr?cznikowej! Okazuje si?, ?e nawet (z ca?ym szacunkiem) prezydent tak m?odego pa?stwa jak Kazachstan rozumie uwarunkowania geopolityczne i nie chce niszczy? dróg prowadz?cych do porozumienia z tak powa?nym s?siadem jakim jest Rosja. I nic w tym dziwnego. Bo dlaczego niby mia?by to czyni??

Z kolei Prezydent RP, korzystaj?c z okazji, zapewni?, ?e Polska nie jest wrogiem Rosji. Szkoda, ?e fakty mówi? co innego. Polityka polska ostatnich lat stara si? skutecznie wepchn?? Rosj? w obj?cia Niemiec. Równie skutecznie podrywa zaufanie sprzyjaj?cych nam ?ywio?ów w Rosji, co do polskich intencji, kiedy wspiera i popiera polityk? ameryka?skich neokonserwatystów zmierzaj?c? do osaczenia Rosji (pseudo-rewolucje w by?ych radzieckich republikach, tarcza antyrakietowa). Szkoda, ?e ?yj?cy, ideami XIX-wiecznych politycznych romantyków (ma?o sensownymi ju? w momencie powstania) wspó?cze?ni politycy polscy nie próbuj? nawet zrozumie?, ?e ?wiat wygl?da inaczej, a oni za?lepieni aksjomatem antyrosyjsko?ci w istocie s?u?? interesom, które z ca?? pewno?ci? przyjazne Polsce nie s?.

A.?miech
Zygmunt Wrzodak wnioskuje o wszcz?cie ?ledztwa w sprawie sprzeda?y PZL Mielec.
ObronnośćPodajemy za Radiem Rzeszów:

Pose? Zygmunt Wrzodak z?o?y? wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o wszcz?cie ?ledztwa i zbadanie okoliczno?ci sprzeda?y zak?adów PZL Mielec ameryka?skiemu koncernowi Sikorsky. W pi?mie do szefa CBA pose? zarzuca Ministerstwu Skarbu Pa?stwa i Agencji Rozwoju Przemys?u, ?e faktycznie Mielec zosta? sprzedany nie za 250 a za 56 milionów z?otych. Firma Sikorsky- nowy w?a?ciciel - zobowi?za?a si? dodatkowo do sp?aty 52,5 miliona z?otych zad?u?enia fabryki. Jak pisze Zygmunt Wrzodak ?rodki na t? sp?at? maj? pochodzi? ze sprzeda?y zb?dnych materia?ów i wyrobów Mielca. Pose? stawia zarzuty tak?e Ministerstwu Obrony Narodowej, które mia?o zamówi? w Mielcu trzy samoloty Skytruck za 90 milionów z?otych. Wrzodak pyta dlaczego sta?o si? to po sprzeda?y fabryki i dlaczego samoloty s? o 50 procent dro?sze od kosztów produkcji. Dodatkowo MON mia?o zap?aci? za maszyny trzy czwarte warto?ci w dniu podpisania kontraktu z nowym w?a?cicielem. Wed?ug pos?a Wrzodaka zachodzi podejrzenie, ?e Ministerstwo Obrony Narodowej w ten sposób sfinansowa?o Sikorskyemu zakup PZL Mielec.

O skandalicznej sprzeda?y PZL Mielec pisali?my ju? wcze?niej na Jednodniówce. Wkrótce przedstawimy szczegó?y wniosku pos?a Wrzodaka.

A.?miech
Bia?oruska hucpa redivivus?
Polityka ZagranicznaCo jaki? czas od?ywa w mediach, jak Feniks z popio?ów, temat bia?oruski. Zawsze przy tego typu okazjach s?yszymy o „ostatniej dyktaturze w Europie”, o „skansenie komunizmu” itd. Ta „straszliwa dyktatura”(ju?, ju? og?oszono niedawno, ?e lider opozycji, Milinkiewicz, zostanie skazany na 10 lat – sko?czy?o si? na grzywnie, która jest, jak wiadomo, typow? kar? dla „straszliwych dyktatur”; co jaki? czas ubolewa si?, ?e jakie? m?odzie?owe chamstwo zosta?o surowo ukarane za niszczenie elewacji budynków itp.) tak bardzo boli wszystkich ja?nie o?wieconych wspó?czesnego zdegenerowanego Zachodu, bo nie chce podda? si? systemowi panuj?cemu, z niewielkimi wyj?tkami i lokalnymi ró?nicami, od Ameryki P?n. po Bug. Tak ich dra?ni, ?e nie mog? pokona? cz?owieka, który nie chce szczeka? jak mu pan ameryka?ski, czy europejski, ka?e.
Kilka dni temu mieli?my do czynienia z kolejnym uderzeniem g?upoty, która niestety, ze wzgl?dów geograficznych, dotyka g?ównie Polski. To nasz kraj wykorzystywany jest, czy przez neokonserwatystów, czy przez skrzyd?o Sorosa, czy przez wywiad niemiecki, do roli g?upiego, który wykonuje najgorsz? robot? przeciwko s?siedniemu pa?stwu, nie maj?c po temu ?adnych racjonalnych powodów. Tym razem, wykorzystano 89 rocznic? powo?ania, pod nazw? Bia?oruskiej Republiki Ludowej, mo?na by dzisiaj powiedzie?, wirtualnego pa?stwa bia?oruskiego w 1918 r.. W istocie, pa?stwo to nigdy nie zafunkcjonowa?o jako odr?bny, zorganizowany aparat pa?stwowy. Dzia?acze polityczni, którzy „pa?stwo” to powo?ali byli dzia?aczami zbyt ma?ego formatu, posiadaj?cymi zbyt ma?e wp?ywy na ówczesnej scenie politycznej, aby uzyska? poparcie jakiejkolwiek powa?nej si?y politycznej. A zosta?o ono powo?ane, przypomnijmy, na terenach stanowi?cych przed wojn? t? cz??? cesarstwa rosyjskiego, która pochodzi?a z zaborów dokonanych przez Rosj? na I Rzeczypospolitej. W 1918 r., tereny te znajdowa?y si? pod okupacj? cesarskich Niemiec, które wojn? na wschodzie wygra?y i by?y w?a?nie w trakcie urz?dzania Europy Wschodniej na swoj? mod??. To urz?dzanie polega?o na tworzeniu szeregu uleg?ych Niemcom pa?stw kosztem Polski, a najwa?niejszym wyrazem tej polityki niemieckiej by? tzw. pokój brzeski z 9 marca 1918 r., który ustanawia? niemiecki porz?dek w Europie Wschodniej z Ukrain?, jako najistotniejszym czynnikiem. Niemcy w Brze?ciu dowolnie szafowali polsk? ziemi?, nie dopuszczaj?c nawet do sto?u rokowa? stworzonych przez siebie marionetkowych w?adz Królestwa Polskiego z Rad? Regencyjn? na czele. Optyka niemiecka uzna?a, ?e Bia?orusini z Bia?oruskiego Komitetu Narodowego nie stanowi? si?y na tyle powa?nej, aby opiera? na nich polityk? i w zwi?zku z tym pomin?li ich przy podziale ?upów w Brze?ciu. Ci, rozczarowani, powo?ali wspomniane wy?ej wirtualne pa?stwo. Trzeba przyzna?, ?e jak wielu im podobnych polityków oderwanych od rzeczywisto?ci, mieli du?e apetyty terytorialne. Ich „pa?stwo” mia?o obejmowa? obszar pomi?dzy ?om?? a Smole?skiem!!! Pomimo nieuwzgl?dnienia Bia?orusi w pokoju brzeskim i braku oficjalnego uznania przez Niemcy, „pa?stwo” bia?oruskie by?o narz?dziem polityki niemieckiej do ko?ca wojny. Kres bia?oruskim aspiracjom pa?stwowym po?o?y?a w sposób naturalny, bez przemocy, odradzaj?ca si? z niewoli Polska z jednej strony, z drugiej za? si??, bolszewicka Rosja nabieraj?ca rozp?du po pokonaniu bia?ych. Jednak najistotniejszym powodem by?a s?abo?? wewn?trzna bia?oruskiego ruchu niepodleg?o?ciowo-pa?stwowego, s?abo?? wynikaj?ca z niewykszta?conej dostatecznie bia?oruskiej ?wiadomo?ci narodowej (ca?e rzesze mieszka?ców geograficznej Czarnej i Bia?ej Rusi, co do których pretensje ro?ci?a sobie Bia?oruska Republika Ludowa okre?la?y same siebie jako „tutejszych”; nawet swój j?zyk okre?la?y jako „tutejszy”), wreszcie braku w?asnej elity politycznej i kulturalnej, która na tych ziemiach by?a niemal czysto polska. Dzia?aczom, którzy udali si? na emigracj? nie przeszkodzi?o to wszystko w stworzeniu mitu niepodleg?ej Bia?orusi istniej?cej rzekomo w 1918 r., tworzeniu rz?dów emigracyjnych itp.wi?cej…

Pose? Zygmunt Wrzodak o tarczy antyrakietowej.
Polityka ZagranicznaPrezentujemy o?wiadczenie pos?a Zygmunta Wrzodaka w sprawie tarczy antyrakietowej, wyg?oszone na posiedzeniu Sejmu w dniu 16.03.2007 r.:

Pani Marsza?ek! Wysoka Izbo! Chcia?bym wyg?osi? o?wiadczenie w sprawie próby zainstalowania w Polsce tarczy antyatomowej. U?ywamy okre?lenia ?tarcza antyrakietowa?, ale ono jest nieprawid?owe, poniewa? tarcza ma nas chroni?, ewentualnie, przed broni? j?drow?. Wysoka Izbo! Rzecz niedobra dla naszego pa?stwa i narodu jest taka, ?e rz?d polski próbuje rozmawia? o instalowaniu tarczy antyatomowej w Polsce. Tarcza przed niczym nas nie uchroni. Wed?ug wypowiedzi genera?ów ameryka?skich tarcza antyatomowa zainstalowana na Alasce jest tylko w 12% sprawna, takie s? jej mo?liwo?ci zestrzelenia innej rakiety. Lobby ameryka?skie zwi?zane z zak?adami zbrojeniowymi naciska, aby wznieci? ponowne wy?cig zbroje? w ?rodkowej cz??ci Europy oraz Bliskim i Dalekim Wschodzie. S? zainteresowani tym, ?eby przemys? zbrojeniowy kwit?, a oni mieliby z tego tytu?u ogromne zyski. Dlatego próbuje si? zainstalowa? w Polsce tarcz? antyatomow?. To, ?e inni chc? zbija? na tym interes, to ich sprawa, ale dlaczego Polska i polski rz?d post?puje niegodnie w tej sprawie? Tarcza antyatomowa nie uchroni terytorium Polski. Nikt nas nie obroni, je?li sami si? nie obronimy. Polski interes narodowy jest taki, aby?my mieli siln?, pot??n? armi? zwi?zan? z obron? terytorium naszego kraju, czyli wojska terytorialne. Polacy musz? równie? d??y? do tego, aby móc wyprodukowa?, nawet w Polsce, bro? j?drow?, odstraszaj?c?, bo w tej cz??ci Europy tylko wtedy b?dziemy bezpieczniejsi, kiedy b?dziemy mieli siln? armi? i wyposa?enie zbrojeniowe, ??cznie z g?owicami j?drowymi. Tak ?eby ?aden wróg ze wschodu, po?udnia czy pó?nocy nie by? zainteresowany zaatakowaniem naszego terytorium. A nie liczy? na kogo?, tym bardziej ?e ?aden Amerykanin nie b?dzie nigdy gin?? za Polsk? i Polaków. Brak debat, brak merytorycznych wypowiedzi o tarczy antyatomowej, czy dziwna cenzura medialna, w tej sprawie s? po prostu niezrozumia?e i szokuj?ce. Premier, prezydent, wicepremier, pan Giertych, który mówi, ?e jest osob? o pogl?dach narodowych, pan Dobrosz, który mówi, ?e jest entuzjast? instalowania tarczy antyatomowych w naszym kraju - to budzi nieprawdopodobne zdumienie. Czy ambasady ulokowane w Polsce steruj? naszymi politykami, ?e pogl?dy zmieniaj? si? tak z dnia na dzie?, ?e nagle jest si? te? za bazami ameryka?skimi w Polsce? Jako cz?owiek ?Solidarno?ci? walczy?em z ca?? swoj? rodzin?, swoj? organizacj? o to, ?eby wyprowadzi? Sowietów z naszego kraju, ?eby Polska by?a rzeczywi?cie niepodleg?a i wolna od obcych wojsk. Dlaczego dzisiaj mamy wpuszcza? inne wojska, dlaczego mamy dzisiaj instalowa? bro? j?drow? w naszym kraju? Chodzi tu równie? o g?owice j?drowe. Pytam: Kto we?mie odpowiedzialno?? za ewentualne wyniki konfliktu zbrojnego w tej cz??ci Europy? Przecie? kiedy byli?my opanowani przez Zwi?zek Sowiecki, to NATO wycelowa?o oko?o 600 g?owic j?drowych w nasz kraj, w g?owice zainstalowane przez Sowietów na terytorium Polski. Teraz, kiedy Amerykanie b?d? instalowa? g?owice w naszym kraju, Rosjanie zrobi? podobnie. Ca?y czas Polska i Polacy maj? by? pod tym, ma na Polakami wisie? widmo ?mierci, wzd?u? Wis?y ma by? jedno wielkie spalenisko zwi?zane z teatrem wojennym, nawet j?drowym? Nie wolno do tego dopuszcza? i zwracam si? do premiera, do marsza?ka Sejmu, do wszystkich osób odpowiedzialnych w naszym kraju, do Wysokiej Izby, jak równie? do naszych pos?ów, aby?my rzetelnie informowali i d??yli do tego, ?eby by? naprawd? niepodleg?ym pa?stwem, suwerennym narodem. Dlaczego wiecznie kto? decyduje za nas, jak nie zza oceanu, to z Moskwy? Trzeba z tym sko?czy?. Teraz równie? Niemcy próbuj? odzyska? wp?ywy w naszym kraju. To wida? go?ym okiem. Naprawd?, czy Polska i Polacy musz? by? zawsze postrzegani jako s?abe pa?stwo i s?aby naród? Mamy swoj? godno?? i b?d?my dumni z tego, ?e jeste?my Polakami. Dzi?kuj? bardzo.

A.?miech
Strona 62 z 62 << < 59 60 61 62
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jeste¶ jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014