Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 25 2020 01:59:40
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Brama
Brama
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zygmunt Wrzodak wnioskuje o wszcz?cie ?ledztwa w sprawie sprzeda?y PZL Mielec.
ObronnośćPodajemy za Radiem Rzeszów:

Pose? Zygmunt Wrzodak z?o?y? wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o wszcz?cie ?ledztwa i zbadanie okoliczno?ci sprzeda?y zak?adów PZL Mielec ameryka?skiemu koncernowi Sikorsky. W pi?mie do szefa CBA pose? zarzuca Ministerstwu Skarbu Pa?stwa i Agencji Rozwoju Przemys?u, ?e faktycznie Mielec zosta? sprzedany nie za 250 a za 56 milionów z?otych. Firma Sikorsky- nowy w?a?ciciel - zobowi?za?a si? dodatkowo do sp?aty 52,5 miliona z?otych zad?u?enia fabryki. Jak pisze Zygmunt Wrzodak ?rodki na t? sp?at? maj? pochodzi? ze sprzeda?y zb?dnych materia?ów i wyrobów Mielca. Pose? stawia zarzuty tak?e Ministerstwu Obrony Narodowej, które mia?o zamówi? w Mielcu trzy samoloty Skytruck za 90 milionów z?otych. Wrzodak pyta dlaczego sta?o si? to po sprzeda?y fabryki i dlaczego samoloty s? o 50 procent dro?sze od kosztów produkcji. Dodatkowo MON mia?o zap?aci? za maszyny trzy czwarte warto?ci w dniu podpisania kontraktu z nowym w?a?cicielem. Wed?ug pos?a Wrzodaka zachodzi podejrzenie, ?e Ministerstwo Obrony Narodowej w ten sposób sfinansowa?o Sikorskyemu zakup PZL Mielec.

O skandalicznej sprzeda?y PZL Mielec pisali?my ju? wcze?niej na Jednodniówce. Wkrótce przedstawimy szczegó?y wniosku pos?a Wrzodaka.

A.?miech
Bia?oruska hucpa redivivus?
Polityka ZagranicznaCo jaki? czas od?ywa w mediach, jak Feniks z popio?ów, temat bia?oruski. Zawsze przy tego typu okazjach s?yszymy o „ostatniej dyktaturze w Europie”, o „skansenie komunizmu” itd. Ta „straszliwa dyktatura”(ju?, ju? og?oszono niedawno, ?e lider opozycji, Milinkiewicz, zostanie skazany na 10 lat – sko?czy?o si? na grzywnie, która jest, jak wiadomo, typow? kar? dla „straszliwych dyktatur”; co jaki? czas ubolewa si?, ?e jakie? m?odzie?owe chamstwo zosta?o surowo ukarane za niszczenie elewacji budynków itp.) tak bardzo boli wszystkich ja?nie o?wieconych wspó?czesnego zdegenerowanego Zachodu, bo nie chce podda? si? systemowi panuj?cemu, z niewielkimi wyj?tkami i lokalnymi ró?nicami, od Ameryki P?n. po Bug. Tak ich dra?ni, ?e nie mog? pokona? cz?owieka, który nie chce szczeka? jak mu pan ameryka?ski, czy europejski, ka?e.
Kilka dni temu mieli?my do czynienia z kolejnym uderzeniem g?upoty, która niestety, ze wzgl?dów geograficznych, dotyka g?ównie Polski. To nasz kraj wykorzystywany jest, czy przez neokonserwatystów, czy przez skrzyd?o Sorosa, czy przez wywiad niemiecki, do roli g?upiego, który wykonuje najgorsz? robot? przeciwko s?siedniemu pa?stwu, nie maj?c po temu ?adnych racjonalnych powodów. Tym razem, wykorzystano 89 rocznic? powo?ania, pod nazw? Bia?oruskiej Republiki Ludowej, mo?na by dzisiaj powiedzie?, wirtualnego pa?stwa bia?oruskiego w 1918 r.. W istocie, pa?stwo to nigdy nie zafunkcjonowa?o jako odr?bny, zorganizowany aparat pa?stwowy. Dzia?acze polityczni, którzy „pa?stwo” to powo?ali byli dzia?aczami zbyt ma?ego formatu, posiadaj?cymi zbyt ma?e wp?ywy na ówczesnej scenie politycznej, aby uzyska? poparcie jakiejkolwiek powa?nej si?y politycznej. A zosta?o ono powo?ane, przypomnijmy, na terenach stanowi?cych przed wojn? t? cz??? cesarstwa rosyjskiego, która pochodzi?a z zaborów dokonanych przez Rosj? na I Rzeczypospolitej. W 1918 r., tereny te znajdowa?y si? pod okupacj? cesarskich Niemiec, które wojn? na wschodzie wygra?y i by?y w?a?nie w trakcie urz?dzania Europy Wschodniej na swoj? mod??. To urz?dzanie polega?o na tworzeniu szeregu uleg?ych Niemcom pa?stw kosztem Polski, a najwa?niejszym wyrazem tej polityki niemieckiej by? tzw. pokój brzeski z 9 marca 1918 r., który ustanawia? niemiecki porz?dek w Europie Wschodniej z Ukrain?, jako najistotniejszym czynnikiem. Niemcy w Brze?ciu dowolnie szafowali polsk? ziemi?, nie dopuszczaj?c nawet do sto?u rokowa? stworzonych przez siebie marionetkowych w?adz Królestwa Polskiego z Rad? Regencyjn? na czele. Optyka niemiecka uzna?a, ?e Bia?orusini z Bia?oruskiego Komitetu Narodowego nie stanowi? si?y na tyle powa?nej, aby opiera? na nich polityk? i w zwi?zku z tym pomin?li ich przy podziale ?upów w Brze?ciu. Ci, rozczarowani, powo?ali wspomniane wy?ej wirtualne pa?stwo. Trzeba przyzna?, ?e jak wielu im podobnych polityków oderwanych od rzeczywisto?ci, mieli du?e apetyty terytorialne. Ich „pa?stwo” mia?o obejmowa? obszar pomi?dzy ?om?? a Smole?skiem!!! Pomimo nieuwzgl?dnienia Bia?orusi w pokoju brzeskim i braku oficjalnego uznania przez Niemcy, „pa?stwo” bia?oruskie by?o narz?dziem polityki niemieckiej do ko?ca wojny. Kres bia?oruskim aspiracjom pa?stwowym po?o?y?a w sposób naturalny, bez przemocy, odradzaj?ca si? z niewoli Polska z jednej strony, z drugiej za? si??, bolszewicka Rosja nabieraj?ca rozp?du po pokonaniu bia?ych. Jednak najistotniejszym powodem by?a s?abo?? wewn?trzna bia?oruskiego ruchu niepodleg?o?ciowo-pa?stwowego, s?abo?? wynikaj?ca z niewykszta?conej dostatecznie bia?oruskiej ?wiadomo?ci narodowej (ca?e rzesze mieszka?ców geograficznej Czarnej i Bia?ej Rusi, co do których pretensje ro?ci?a sobie Bia?oruska Republika Ludowa okre?la?y same siebie jako „tutejszych”; nawet swój j?zyk okre?la?y jako „tutejszy”), wreszcie braku w?asnej elity politycznej i kulturalnej, która na tych ziemiach by?a niemal czysto polska. Dzia?aczom, którzy udali si? na emigracj? nie przeszkodzi?o to wszystko w stworzeniu mitu niepodleg?ej Bia?orusi istniej?cej rzekomo w 1918 r., tworzeniu rz?dów emigracyjnych itp.wi?cej…

Pose? Zygmunt Wrzodak o tarczy antyrakietowej.
Polityka ZagranicznaPrezentujemy o?wiadczenie pos?a Zygmunta Wrzodaka w sprawie tarczy antyrakietowej, wyg?oszone na posiedzeniu Sejmu w dniu 16.03.2007 r.:

Pani Marsza?ek! Wysoka Izbo! Chcia?bym wyg?osi? o?wiadczenie w sprawie próby zainstalowania w Polsce tarczy antyatomowej. U?ywamy okre?lenia ?tarcza antyrakietowa?, ale ono jest nieprawid?owe, poniewa? tarcza ma nas chroni?, ewentualnie, przed broni? j?drow?. Wysoka Izbo! Rzecz niedobra dla naszego pa?stwa i narodu jest taka, ?e rz?d polski próbuje rozmawia? o instalowaniu tarczy antyatomowej w Polsce. Tarcza przed niczym nas nie uchroni. Wed?ug wypowiedzi genera?ów ameryka?skich tarcza antyatomowa zainstalowana na Alasce jest tylko w 12% sprawna, takie s? jej mo?liwo?ci zestrzelenia innej rakiety. Lobby ameryka?skie zwi?zane z zak?adami zbrojeniowymi naciska, aby wznieci? ponowne wy?cig zbroje? w ?rodkowej cz??ci Europy oraz Bliskim i Dalekim Wschodzie. S? zainteresowani tym, ?eby przemys? zbrojeniowy kwit?, a oni mieliby z tego tytu?u ogromne zyski. Dlatego próbuje si? zainstalowa? w Polsce tarcz? antyatomow?. To, ?e inni chc? zbija? na tym interes, to ich sprawa, ale dlaczego Polska i polski rz?d post?puje niegodnie w tej sprawie? Tarcza antyatomowa nie uchroni terytorium Polski. Nikt nas nie obroni, je?li sami si? nie obronimy. Polski interes narodowy jest taki, aby?my mieli siln?, pot??n? armi? zwi?zan? z obron? terytorium naszego kraju, czyli wojska terytorialne. Polacy musz? równie? d??y? do tego, aby móc wyprodukowa?, nawet w Polsce, bro? j?drow?, odstraszaj?c?, bo w tej cz??ci Europy tylko wtedy b?dziemy bezpieczniejsi, kiedy b?dziemy mieli siln? armi? i wyposa?enie zbrojeniowe, ??cznie z g?owicami j?drowymi. Tak ?eby ?aden wróg ze wschodu, po?udnia czy pó?nocy nie by? zainteresowany zaatakowaniem naszego terytorium. A nie liczy? na kogo?, tym bardziej ?e ?aden Amerykanin nie b?dzie nigdy gin?? za Polsk? i Polaków. Brak debat, brak merytorycznych wypowiedzi o tarczy antyatomowej, czy dziwna cenzura medialna, w tej sprawie s? po prostu niezrozumia?e i szokuj?ce. Premier, prezydent, wicepremier, pan Giertych, który mówi, ?e jest osob? o pogl?dach narodowych, pan Dobrosz, który mówi, ?e jest entuzjast? instalowania tarczy antyatomowych w naszym kraju - to budzi nieprawdopodobne zdumienie. Czy ambasady ulokowane w Polsce steruj? naszymi politykami, ?e pogl?dy zmieniaj? si? tak z dnia na dzie?, ?e nagle jest si? te? za bazami ameryka?skimi w Polsce? Jako cz?owiek ?Solidarno?ci? walczy?em z ca?? swoj? rodzin?, swoj? organizacj? o to, ?eby wyprowadzi? Sowietów z naszego kraju, ?eby Polska by?a rzeczywi?cie niepodleg?a i wolna od obcych wojsk. Dlaczego dzisiaj mamy wpuszcza? inne wojska, dlaczego mamy dzisiaj instalowa? bro? j?drow? w naszym kraju? Chodzi tu równie? o g?owice j?drowe. Pytam: Kto we?mie odpowiedzialno?? za ewentualne wyniki konfliktu zbrojnego w tej cz??ci Europy? Przecie? kiedy byli?my opanowani przez Zwi?zek Sowiecki, to NATO wycelowa?o oko?o 600 g?owic j?drowych w nasz kraj, w g?owice zainstalowane przez Sowietów na terytorium Polski. Teraz, kiedy Amerykanie b?d? instalowa? g?owice w naszym kraju, Rosjanie zrobi? podobnie. Ca?y czas Polska i Polacy maj? by? pod tym, ma na Polakami wisie? widmo ?mierci, wzd?u? Wis?y ma by? jedno wielkie spalenisko zwi?zane z teatrem wojennym, nawet j?drowym? Nie wolno do tego dopuszcza? i zwracam si? do premiera, do marsza?ka Sejmu, do wszystkich osób odpowiedzialnych w naszym kraju, do Wysokiej Izby, jak równie? do naszych pos?ów, aby?my rzetelnie informowali i d??yli do tego, ?eby by? naprawd? niepodleg?ym pa?stwem, suwerennym narodem. Dlaczego wiecznie kto? decyduje za nas, jak nie zza oceanu, to z Moskwy? Trzeba z tym sko?czy?. Teraz równie? Niemcy próbuj? odzyska? wp?ywy w naszym kraju. To wida? go?ym okiem. Naprawd?, czy Polska i Polacy musz? by? zawsze postrzegani jako s?abe pa?stwo i s?aby naród? Mamy swoj? godno?? i b?d?my dumni z tego, ?e jeste?my Polakami. Dzi?kuj? bardzo.

A.?miech
Strona 61 z 61 << < 58 59 60 61
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014