Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 13 2019 09:04:00
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
7
7
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
"Narodowcy" si?gneli bruku - rozszerzona wersja!
Jednodniówka Narodowa

Na naszych oczach obserwujemy dokonuj?cy si? proces (a w zasadzie ju? uko?czony) ostatecznego kompromitowania polskiej my?li narodowo-demokratycznej poprzez niszczenie wizerunku obozu narodowego. S?owo "narodowcy" odmieniane jest przez wszystkie przypadki w najbardziej negatywnych kontekstach, wsz?dzie tam, gdzie osoby podstawione (prowokatorzy), chore psychicznie b?d? w najlepszym wypadku pozbawione elementarnego poj?cia o polityce, dokonuj? jakiego? bezmy?lnego czynu. A to wyst?pi? z has?em rasistowskim, a to og?osz?, ?e nie wpuszcz? gdzie? ?ydów, a to krzykami nie dopuszcz? (przez chwil?) do wyst?pienia jakich? Michników, czy innych Baumanów, a to jak?? m?dro?? wyg?osi ex-ksi?dz, a to powiesz? portrety pos?ów (na wzór polskich jakobinów), a to lubuj? si? w marszach z wykorzystaniem emploi z lat 30-tych XX wieku, czy wreszcie agituj? za wypuszczeniem z wi?zienia w RPA mordercy Walusia. Jakby tego ostatniego by?o ma?o, ?ódzki oddzia? ONR og?osi? zapisy na turniej halowy pi?ki no?nej im. rzeczonego Walusia! Je?liby kto?, jaki? wywiad, s?u?by specjalne, czy wroga grupa polityczna, chcia?y zrobi? co? z?ego ruchowi narodowemu, nie wymy?li?yby niczego lepszego!

Czytaj ca?o??
Prof. Modzelewski o rewolucji bolszewickiej

Profesor Witold Modzelewski, specjalista od prawa podatkowego jest równie? - o czym mo?e niektórzy nie wiedz? - autorem czterech ju? w tej chwili ksi??ek po?wi?conych tematyce rosyjskiej, w uj?ciu historycznym, tera?niejszym i przysz?ym, w kontek?cie zw?aszcza stosunków Polski z Rosj?/ZSRR. S? to pozycje niezwykle cenne, w szczególno?ci w naszej codzienno?ci, wype?nionej nieprzytomn? rusofobi?, kreowan? przez pa?stwo polskie za po?rednictwem naczelnych w?adz, tzw. opozycji, mediów pa?stwowych i prywatnych. Przyk?ad ostatnich przepychanek na linii Tusk-PiS i wzajemne oskar?enia o bycie agentem Kremla, najbardziej dobitnie pokazuje stopie? - okre?lmy to tak, jak na to obecna sytuacja w pe?ni zas?uguje - zidiocenia "elit" naszej Ojczyzny. Patrzymy na to bezsilni wobec intelektualnego - nomen omen - gradiuszczego chamstwa fanatycznych antykomunistów/rusofobów. Dlatego g?os profesora Modzelewskiego jest jak tlen na szczycie absurdu, na którym si? znajdujemy. Oceny Profesora s? w zaskakuj?co wielu punktach ca?kowicie zbie?ne z ocenami endeckimi. Z przyjemno?ci? zapraszam Pa?stwa do wys?uchania profesora Modzelewskiego, a je?li kto? chce i go na to sta?, niech po prostu zakupi najnowszy i wcze?niejsze tomy tego wyj?tkowego na dzisiejszym rynku wydawnictwa. Ksi??ki mo?na zakupi? u wydawcy - Ksi?garnia ISP - Modzelewski. Podpowiadam jednak, ?eby poszuka? ksi??ek tak?e gdzie indziej, z wiadomych powodów.

Adam ?miech


Film ma dwie cz??ci. Drug? znajd? Pa?stwo po wej?ciu w "wi?cej".Wi?cej...
NATO - gwarant bezpiecze?stwa czy relikt Zimnej Wojny?
Jednodniówka NarodowaZ konferencji odbytej w Sejmie 21 pa?dziernika b.r.
Rocznica
Jednodniówka Narodowa

To ju? dziewi?? lat mija od ?mierci ?p. Wiktora Poliszczuka, niepozornego, skromnego, a jednocze?nie niez?omnego tytana my?li i szermierza prawdy. Pami?tam koniec XX wieku i pierwsze Jego broszury wydawane w Polsce przez pó?amatorskie oficyny. Juz wtedy wida? by?o, ?e pojawi? si? autor, który do bada? nad ukrai?skim szowinizmem wprowadzi? now? jako??, kto?, kto nie tylko pi?tnuje zbrodnicz? dzia?alno?? OUN/UPA, SS Galizien i innych, ale z?owrogie oblicze tego defektu historii udowadnia na bogatej podstawie ?ród?owej, czerpi?c wprost ze spu?cizny tego? szowinizmu. Pi?ciotomowe "Dowody zbrodni OUN/UPA" i "Gorzka prawda" by?y uderzeniem prawdy, z którym do dnia dzisiejszego, po dwudziestu latach, epigoni banderyzmu i jego obro?cy, nie s? w stanie sobie poradzi?. St?d inwektywy i pomówienia "agent NKWD", "agent UB/SB", "komunistyczny prokurator". Prace Wiktora Poliszczuka sta?y si? rzeczywistym impulsem i katalizatorem bada? naukowych nad szowinizmem ukrai?skim w Polsce i zapocz?tkowa?y masowe zainteresowanie tematem. Co najwa?niejsze, ?p. Wiktor Poliszczuk nie ogranicza? si? jedynie do historii - ostrzega?, g?o?no krzycza?, ?e banderyzm odradza si? na wspó?czesnej Ukrainie, korzystaj?c z pomocy emigracji ukrai?skiej w Ameryce Pó?nocnej, maj?cej poparcie polityczne i finansowe USA. Doskonale orientowa? si? w istocie wydarze? na Ukrainie w 2004 r., nazwanych "Pomara?czow? rewolucj?". Mia?em to szcz??cie, ?e mog?em z Nim o tych wszystkich sprawach rozmawia? osobi?cie, przede wszystkim za po?rednictwem poczty elektronicznej. Wiktor Poliszczuk doskonale orientowa? si? tak?e w problematyce polskich sporów historyczno-politycznych. Zdawa? sobie spraw? z pot??nego ci??aru rusofobii ci???cej nad polityk? polsk? i jej zdolno?ci? do podejmowania racjonalnych decyzji. Widzia? równiez jak negatywnie oddzia?ywuje na polsk? rzeczywisto?? dogmat popierania antyrosyjskiej Ukrainy wyprowadzany z idei Pi?sudskiego i Giedroycia oraz wynikaj?ce z przyj?tych za?o?e? uzale?nienie polityki polskiej od interesów USA. Zgadza?em si? z nim w ca?ej g??bi. Szczególnie imponowa? mi - identyfikuj?? samego siebie, jako prawos?awnego Ukrai?ca - tym, ?e rozumia? konieczno?? przeprowadzenia Operacji Wis?a w 1947 r. By? niezwykle ciep?ym, mi?ym cz?owiekiem o sympatycznym, weso?ym usposobieniu. By?o i jest dla mnie zaszczytem, ?e mog?em Go pozna? - dzi?ki innej wielkiej Osobie, tak?e nie?yj?cemu ju? p?k Janowi Niewi?skiemu - wymienia? pogl?dy i cieszy? si? wzajemnym zrozumieniem i podobnym spojrzeniem na ?wiat. ?p. Wiktor Poliszczuk pozostawi? po sobie nie tylko swoje prace, pozostawi? tak?e drogowskaz, który doprowadzi? Jego samego do prawdy o szowinizmie ukrai?skim, i który powinien by? drogowskazem dla ka?dego uczciwego cz?owieka, szczególnie dla badacza i publicysty. Tym drogowskazem by? zmys? moralny, imperatyw poszukiwania prawdy bez wzgl?du na narodow??, religi?, sympatie czy antypatie. Wyra?a? w ten sposób star? ??ci?sk? maksym? "Amicus Plato sed magis amica veritas". Wyra?a? i i ca?ym ?yciem dowodzi? jej prawdziwo?ci.Adam ?miech
Problem z NSZ (2)
Historia Polski

W pierwszej cz??ci niniejszego tekstu w sposób obszerny potraktowa?em kwesti? stosunku my?li endeckiej linii Dmowskiego do Rosji i ZSRR, przypominaj?c wskazania przywódcy ruchu narodowego stanowi?ce Jego testament polityczny, ale tak?e praktyczne dzia?ania, które zamykaj? si? w przes?aniu – nale?y dokona? zasadniczej zmiany w naszym stosunku do wschodniego s?siada, bez wzgl?du na to, jaki ustrój w nim panuje, zadanie to jest i b?dzie w przysz?o?ci zagadnieniem g?ównym polskiej polityki.

Obszerne potraktowanie tej kwestii przeze mnie podyktowane by?o konieczno?ci? pokazania o czym mówimy w takich sprawach jak Narodowe Si?y Zbrojne, czy powojenna guerilla na terytorium Polski, znana dzisiaj pod terminem „?o?nierzy wykl?tych”, do jakiej tradycji si? odwo?ujemy, wreszcie, jaka jest tradycja ruchu narodowego sensu stricto. To sprawa fundamentalna w dzisiejszych czasach zam?tu ideowego, niewiedzy i zwyk?ej manipulacji, kiedy na sztandarach ludzi wyst?puj?cych pod takimi czy innymi szyldami narodowymi, mamy odwo?anie do tych, którzy walk? z Rosj?/ZSRR uwa?ali za swoje g?ówne zadanie, którzy – nie przes?dzaj?c w ?adnym stopniu o indywidualnej odpowiedzialno?ci – podj?li jako grupa wspó?prac? z III Rzesz?, wreszcie do tych, którzy do rangi najwy?szego patriotyzmu i honoru wynie?li pozbawion? szans i sensu walk? strace?cz? po wojnie. (...)

Problem z NSZ (1)
Historia Polski

75. rocznica utworzenia Narodowych Si? Zbrojnych sta?a si? przyczynkiem nie tylko do szeregu uroczysto?ci rocznicowych, ale – co najistotniejsze – otrzyma?a pot??ne wsparcie od obozu „dobrej zmiany” – zdominowany przez PiS Sejm przyj?? stosown? uchwa?? na t? okazj?, specjalne wyst?pienia og?osili sam prezes Jaros?aw Kaczy?ski oraz Prezydent RP.

Kaczy?ski podkre?la? „pot?g? ducha, moc wiary, i mi?o?ci ojczyzny, ideow? spójno??, ?elazn? wol? i ogromn? determinacj?”. Andrzej Duda zaliczy? NSZ, m.in. powo?uj?c si? na „chlubne karty podczas powsta? – warszawskiego i antykomunistycznego” [1], do „kontynuatorów najlepszych polskich tradycji patriotycznych i depozytariuszy naszej narodowej to?samo?ci”. Tak oto, na naszych oczach prawdopodobnie najbardziej rusofobiczny rz?d w historii Polski, z prezydentem, którego idee fixe podczas podró?y zagranicznych jest nieustaj?ce wyst?powanie przeciwko Rosji, z ministrem Macierewiczem, który w sposób porównywalny jedynie do najskrajniejszej i najprymitywniejszej propagandy antysemickiej III Rzeszy, wsz?dzie widzi macki i zagro?enie rosyjskie, og?aszaj?c raz za razem, jak to Rosja zamordowa?a prezydenta Kaczy?skiego, b?d? ostrzegaj?c przed maj?c? ju?-ju? nast?pi? inwazj? Rosji na Polsk? (w dowolnej formie), w kraju, w którym po 28 latach od zmiany ustroju i po 24 latach od opuszczenia Polski przez wojska radzieckie prowadzi si? wojn? z pomnikami pami?ci ?o?nierzy, którzy uwolnili Polsk? od hitlerowskiej okupacji, poni?aj?c ich na wszelkie mo?liwe sposoby, wreszcie w kraju, w którym medialna propaganda antyrosyjska osi?gn??a ju? dawno poziom tragicznej groteski – w?a?nie w tym kraju koryfeusze tego ob??du naszego powszedniego na swoje sztandary przyj?li równie? tradycje Narodowych Si? Zbrojnych, organizacji w potocznym odbiorze endeckiej, a wi?c, przynajmniej co do zasady, co najmniej niech?tnej owym „powsta?czym tradycjom patriotycznym” i polityce histerii i szale?stwa wobec wschodniego s?siada. Wyt?umaczenie tej sytuacji mo?e by? zasadniczo dwojakie. (...)


Poza granic? szale?stwa
Polityka Wewn?trzna

Prezydent Andrzej Duda jednak zawetowa? dwie ustawy s?dowe PiS-u – o S?dzie Najwy?szym i o Krajowej Radzie S?downictwa. Nie zawetowa? trzeciej ustawy – o ustroju s?dów powszechnych. Postanowienia dwóch zawetowanych ustaw, podporz?dkowuj?ce w?adz? s?downicz? w?adzy wykonawczej, prowadzi?y do naruszenia równowagi w ramach trójpodzia?u w?adzy.
Tzw. reforma SN i KRS podporz?dkowuj?ca te organy ministrowi sprawiedliwo?ci mia?a charakter stricte polityczny, skrojony nie tylko pod rz?dy PiS jako takie, ale wr?cz pod jedn? osob? – ministra Zbigniewa Ziobr?.

Wokó? tych bardzo z?ych ustaw propaganda rz?dowa wytworzy?a otoczk? „walki z komunizmem”. Dzieje si? to 28 lat po zmianie w?adzy w Polsce i faktycznej niemal ca?kowitej wymianie kadr z powodów biologicznych, pomijaj?c ju? absurdalno?? za?o?enia, ?e wszyscy s?dziowie nominowani w PRL to wykoleje?cy, przest?pcy, czy ubecy. PiS nie po raz pierwszy pokazuje swoj? jakobi?sk? twarz o coraz wyra?niejszym rysie czekistowskim. „Zaostrzenie walki klasowej”, napuszczanie jednych na drugich, histeria „zagro?e?” itp. doskonale pasuje do mentalno?ci pisowskiej. Dosta?o si? te? prezydentowi Dudzie.


JKM o Bitcoin i Linux
Ciekawa opinia Janusza Korwin-Mikke nt. Bitcoina, kryptowalut oraz systemu operacyjnego Linux.

Trump po ataku na Syri?
Polityka Zagraniczna

Jak pisa?em w poprzednim numerze pozycja Donalda Trumpa i zaufanie do jego osoby zosta?y mocno nadwyr??one po wykonanym w stylu jego poprzedników w fotelu prezydenta USA, tj. bez ogl?dania si? na Kongres i ONZ, ataku na Syri?.

I cho? sam atak, od strony militarnej mia? niewielkie znaczenie, o tyle politycznie przyniós? du?e rozczarowanie tym wszystkim na ?wiecie (tak?e w Polsce, w tym pisz?cemu te s?owa), którzy oczekiwali, zgodnej z zapowiedziami z kampanii wyborczej, zmiany w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych.
Przy czym nie chodzi tu o naiwne spodziewanie si? natychmiastowego odwrócenia polityki USA o 180 stopni, ale przynajmniej o oznaki pewnych zaniecha? w stosunku do dotychczasowego kursu hegemonistycznego. By?o to oczekiwanie uzasadnione nie tylko zapowiedziami z kampanii, ale faktem, ?e Trump, b?d?c cz?owiekiem zaawansowanym wiekowo a jednocze?nie bardzo bogatym, nie powinien ulec pokusom i gro?bom ?atwym do zrealizowania wobec ludzi nie posiadaj?cych tych atrybutów. St?d równie uzasadnione rozczarowanie.

Szczególny charakter - nie tylko rozczarowania, ale wr?cz gniewu - ma reakcja tych, którzy w Stanach Zjednoczonych stanowili rzeczywiste wsparcie ideologiczne dla Trumpa w czasie kampanii przedwyborczej. Nie mo?na nie docenia? wagi faktów przy ostatnich wyborach w USA. Trump szed? do nich i wygra? wbrew establishmentowi, wbrew ustalonemu "p?odozmianowi" na linii Republikanie-Demokraci, a maj?c wymuszon? okoliczno?ciami, nominacj? Starej Partii, posiada? w niej grono zagorza?ych przeciwników publicznie deklaruj?cych swoj? wrogo??. Jego antyestablishmentowi kampania w wi?kszym stopniu ni? na kwestie wewn?trzne zorientowana by?a na problemy zewn?trzne USA. Po raz pierwszy w historii tak ogromne znaczenie dla wyników wyborów mia? Internet.

Czytaj ca?o??
JKM o Kaczy?skim
Janusz Korwin-Mikke na FB komentuje wyst?pienie Jaros?awa Kaczy?skiego z 10.04.17:

Zapozna?em si? z przemówieniem WCzc.Jaros?awa Kaczy?skiego (PiS, W-wa). Oto fragmenty:
"Dzi? jest szczególny dzie?. Prawda w niema?ej mierze zosta?a ju? pokazana". Prezentacja podkomisji smole?skiej , która odby?a si? w Wojskowej Akademii Technicznej, "pokaza?a, jak to wszystko wygl?da?o z bardzo wysokim stopniem prawdopodobie?stwa".
"Dzi? niektórzy spo?ród nas, w?ród nich i ja, mogli?my obejrze? prezentacj? przygotowan? przez WAT, ale tak?e przez uczelnie zagraniczne, uczelnie ameryka?skie (...) pokaza?a ona niew?a?ciwe naprowadzenie samolotu zrobione bez w?tpienia w sposób celowy (...) Wiemy z bardzo wysokim stopniem pewno?ci, ?e dosz?o do wybuchu, który zosta? przeprowadzony w specjalny sposób (...) Prezentacja pokaza?a te?, jak wygl?da?y wydarzenia na pok?adzie samolotu, jak si? rozpada? i jak doprowadzano do jego ca?kowitego zniszczenia (...) samolot zosta? rozerwany eksplozjami w kad?ubie, centrop?acie i skrzyd?ach, a destrukcja lewego skrzyd?a rozpocz??a si? jeszcze przed przelotem nad brzoz?".

Nie mam ?adnej w?tpliwo?ci.
Polsk? rz?dzili ju? zbrodniarze i obcy agenci, rz?dzili zacni ?lusarze i górnicy (hotelowi) - ale po raz pierwszy rz?dzi Polsk? autentyczny WARIAT.
Powiedzmy jasno: "KRÓL JEST NAGI". Po stracie ukochanego Brata WCzc.Jaros?aw Kaczy?ski OSZALA?. Oszala? z nienawi?ci do ?wiata, który Mu Brata zabra?.
Co ciekawe: Prezes PiS powiedzia?, ?e nale?y "Przeciwstawi? si? nienawi?ci, bo ona zabija racjonalne my?lenie". Pok?ady nienawi?ci zalegaj?ce Jego serce i umys? musz? by? przeogromne. Ten cz?owiek kiedy? naprawd? my?la? BARDZO racjonalnie.

Czytaj ca?o??
Po wczorajszym dniu...
...Izba Przyj?? czeka. A co to za szpital i gdzie, to ju? inteligentni ludzie na pewno wiedzie? b?d?...

Strona 4 z 60 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014