Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 13 2019 09:14:34
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Go¶ci Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

W±tki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mog± dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Kooperatywy lekiem na (prawie) całe zło globalizacji
Jednodniówka Narodowa
Zapraszamy do lektury artykułu poświęconego odradzającemu się w Polsce oddolnemu ruchowi spółdzielczości spożywczej.

Link
Patrioty w cieniu paranoi
Obronno??

Bojkot M? w Rosji chyba nam na razie nie grozi. Minister Boris Johnson ?askawie oznajmi?, ?e "reprezentacja Anglii w pi?ce no?nej nie zbojkotuje mistrzostw ?wiata w Rosji", potwierdzaj?c, ?e "w Rosji nie pojawi? si? jednak cz?onkowie rodziny królewskiej i rz?du". Do mistrzostw jeszcze troch? czasu, a "sprawa Skripala" zastyg?a bez wyja?nienia czegokolwiek, z odgórnie "stwierdzon?" odpowiedzialno?ci? Rosji, i nie mo?emy by? pewni, ?e nie nast?pi jednak ponowne rozniecenie ognia. Bojkot pozostaje wi?c jako straszak, natomiast niezale?nie od tego czy nast?pi, ju? widz? to serdeczne przyj?cie reprezentacji Anglii i jej kibiców (bez wzgl?du na to, czy podzielaj?, czy nie szale?stwa swojego rz?du) w Rosji...

Najwa?niejsz? informacj? ostatnich dni jest, wbrew tytu?owi tekstu, nie zakup Patriotów przez MON, ale list 59 senatorów USA do premiera Morawieckiego w ci?gle tej samej sprawie "odszkodowa?" za mienie ofiar holokaustu, jakie ma zap?aci? Polska. Tu ju? nawet nie potrzeba wymienia? tych senatorów - wszak to zasadnicza wi?kszo?? spo?ród 100 osobowej wy?szej izby Kongresu. Dlaczego jest to sprawa najwa?niejsza? Bo dotyczy nas wszystkich, nie tylko obecnie ?yj?cych, ale i naszych dzieci. Jest wielk? naiwno?ci? my?lenie, ?e strona ameryka?sko-?ydowska odpu?ci t? spraw? w ogóle, a zw?aszcza na skutek np. nowelizacji ustawy o IPN. Nie ma takiej opcji. Sprawa b?dzie powraca? jak nowotwór, do skutku, oby nie z fina?em typowym dla tej nieuleczalnej choroby. Polska, co nale?y jeszcze raz podkre?li?, sama pogarsza swoj? sytuacj?, neguj?c legalno?? PRL i w sposób ocieraj?cy si? o grotesk? podkre?laj?c swoje szczere oddanie USA i bezalternatywno?? sojuszu z Jankesami. Tak, jak nale?a?o si? spodziewa?, awantura sprowokowana nowelizacj? ustawy o IPN, która pokaza?a nam miejsce jakie zajmujemy w ?wiecie anglosasko-?ydowskim, w niczym nie zmieni?a spojrzenia polskiej klasy rz?dz?cej na ten sojusz i jego g??boko??. Przeciwnie, nast?pi?o g?o?ne propagandowe poparcie brytyjskiej prowokacji ze Skripalem oraz po?wiadczenie pe?nego oddania USA, m.in. poprzez podpisanie umowy o zakup dwóch baterii Patriotów. A im g??bszy sojusz z USA, im wi?ksze swego rodzaju uzale?nienie od Amerykanów tak?e w dziedzinie technologii wojskowej, tym prostsza droga dla lobby ?ydowskiego w USA do szanta?owania Polski i ostatecznego wymuszenia zap?aty odszkodowa? ofiarom (a raczej g?ównie "ofiarom" na zasadzie krwi) przez faktycznie najwi?ksz? ofiar? II wojny ?wiatowej, czyli pa?stwo polskie. Jednak dla PiS, dla którego najwa?niejszych ideologów USA jest przedmiotem swoistego kultu, wykonanie koniecznych z polskiego punktu widzenia w tej sytuacji dzia?a?, jest ca?kowicie nie do pomy?lenia. I nie mówi? tu o jakim? zrywaniu czy zamra?aniu sojuszu z USA, bo to by?oby podej?ciem skrajnie nierealistycznym, wr?cz fantastycznym, lecz o dodaniu do niego mocnych akcentów w postaci umów z innymi uczestnikami NATO. Oczywi?cie idea?em by?oby odbudowanie i postawienie w znacznie wy?szym stopniu ni? dotychczas, na polsk? my?l techniczno-wojskow?, ale wobec degrengolady przemys?u zbrojeniowego nie da si? tego osi?gn?? od razu. Ale mo?na "zdywersyfikowa?" nasz udzia? w NATO. O wiele rozs?dniejszym od ?lepego brni?cia w uzale?nienie od USA, by?oby dokonywanie zakupów zasadniczego uzbrojenia w ró?nych krajach, we Francji, Szwecji itp. W tym kontek?cie nale?y widzie? przede wszystkim spraw? Patriotów.

Czytaj ca?o??
Ile to ju? lat!
Jednodniówka Narodowa

Przedstawiam dzi? PT Czytelnikom skan tekstu z Biuletynu Stronnictwa Narodowego nr 2 z 1990 r. traktuj?cego o odrodzeniu Stronnictwa Narodowego w ?odzi. Kto chce zobaczy? stron? w wielko?ci pozwalaj?cej przeczyta? tekst, niech kliknie na zdj?cie.Pami?tam ten zjazd. A mo?e nie ten? Do tej pory ??czy?em to wydarzenie w pami?ci z rokiem 1990, ale mo?e to by?o jednak w listopadzie 1989 r. albo w 1990 r. by? drugi zjazd ?ódzki z udzia?em tych samych w?adz.

Czytaj calo??
Nicpo? o Pi?sudskim i Rozwadowskim
79 rocznica ?mierci Romana Dmowskiego
Jednodniówka Narodowa

W kolejn? rocznic? ?mierci wielkiego Polaka prezentujemy kilka ilustracji zwi?zanych z Jego ?yciem i ?mierci?.


Warta przy trumnie Pana Romana

Patrz ca?o??
W Banderlandii bez zmian
Tematyka ukrai?ska

W Polsce udzielnie panuje odmó?d?enie, tymczasem w Banderlandii, zwanej Ukrain?, któr? nadal wielbi? i b?d? wielbi?, bez wzgl?du na wszystko, polscy psycho-politycy, bez zmian. Pod parasolem ameryka?sko-syjonistycznym rozwija si? bez przeszkód kult krwawych zbrodniarzy z OUN/UPA ze Stepanem Bander? i Romanem Szuchewyczem na czele. Nowy rok dziesi?tki tysi?cy Ukrai?ców powita?o marszami ku czci 109 rocznicy urodzin patologicznego zbrodniarza Bandery. Maszerowano m.in. w Kijowie, Lwowie, Odessie, Równem. Polska ponosi permanentn? kl?sk? na kierunku ukrai?skim. Ostatnio prezydent Duda skompromitowa? si?, kiedy podczas wizyty w Kijowie nie za?atwi? nic w sprawie zablokowanych przez Ukrain? ekshumacji na Wo?yniu, Poroszenko zby? go nie zobowi?zuj?cym gderaniem, a ten i tak poszed? sk?ada? kwiaty ofiarom NKWD. Ca?a polska klasa polityczna ma psychoz? maniakaln? na punkcie Ukrainy, post-Unia Wolno?ci, KOD i PO wielbi? Ukrain? jak rodzon? matk?. Ale najwi?ksz? pora?k? jest ha?ba polskiej prawicy, której zwoje mózgowe wyparowa?y i zosta?y zast?pione rusofobi? o konsystencji zlasowanego w s?o?cu krowiego placka. I jeszcze bezczelnie k?ami?, ?e uzyskaj? to czy tamto i od czasu do czasu robi? gro?n? min? a'la Waszczykowski. Prawda wygl?da tymczasem tak, ?e Banderlandia istnieje, bo tak chce USA. Bez parasola ochronnego ameryka?skich s?u?b i neokonserwatystów, i generalnie lobby ?ydowskiego, (który zreszt? trwa od 1945 r.) ?adni banderowcy nie mogliby zaistnie?, a ju? absolutn? niemo?liwo?ci? by?aby ich pa?stwowa gloryfikacja na Ukrainie i kult najwi?kszych zbrodniarzy wpajany najm?odszym. Jest to wyraz woli USA. Inaczej oczywi?ci nazi?ci jak Bandera, Szuchewycz, K?ym Sawur i gromada innych wraz z ich organizacyjnym pomiotem, zostaliby zepchni?ci do w?a?ciwego sobie miejsca przez to samo USA - do do?u kloacznego. I niech nasze marionetki nie twierdz?, ?e co? zrobi?. Zrobi? tyle, na ile pozwoli im hegemon zza oceanu. Poza tym b?d? tylko minami kupowa? pozosta?ych jeszcze przy ?yciu kresowiaków, pragn?cych wierzy?, ?e wreszcie, ?e oni, ten rz?d, patrioci i co tam kto jeszcze wymy?li. Dramat i pragnienie tych ludzi idzie niestety w parze z naiwno?ci?... A tymczasem p. Waszczykowski robi miny, inni opowiadaj? bajki, ale nikt nie odwo?a? do tej pory nad wyraz szkodliwych uroczystych deklaracji Sejmu i Prezydenta RP o bezalternatywnym popieraniu Ukrainy.

Popatrzmy jak wygl?da prawdziwa Ukraina, jak m?odzi i dzieci nasi?kaj? jadem nienawi?ci...Patrz ca?o??
Najlepsze ?yczenia!
Jednodniówka Narodowa

Najlepsze ?yczenia z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia i nadchodz?cego Nowego Roku
sk?ada redakcja Jednodniówki Narodowej

Na zdj?ciu: cz??? redakcji JN z przyjació?mi na op?atku w redakcji "My?li Polskiej". Od lewej: Ireneusz Lisiak, Zbigniew Lipi?ski (nieco zas?oni?ty), Andrzej Szcz??niak (u góry), Marzena Zawodzi?ska, Magdalena Zi?tek-Wielomska, prof. Anna Ra?ny, Jan Engelgard (u góry), Maciej Motas (w kucki), Zbigniew Okorski, prof. Adam Wielomski, Adam ?miech (w kucki), Micha? Mi?osz.

Tygodnik "Przegl?d" o ruchu narodowym
Jednodniówka Narodowa

Lewicowy tygodnik "Przegl?d" (red. nacz. Jerzy Doma?ski) stanowi na polskim rynku prasowym wa?n? warto??. Reprezentuje stanowisko (i ?rodowisko), które mo?na by okre?li? w sposób nast?puj?cy: historycznie nawi?zuje do lewicy PRL-owskiej, dziel?c jej oceny historii Polski i samej PRL, tj. odrzuca "prawicowe" pot?pienie w czambu?, widzi wiele (wi?cej) pozytywów tego okresu, domaga si? jego rzetelnej oceny, wyst?puje przeciwko narzucanemu w ostatnich latach kultowi ?o?nierzy wykl?tych itd. W dziedzinie polityki bie??cej prezentuje tradycyjnie lewicowe stanowisko w sprawach gospodarczo-ekonomiczno-spo?ecznych (rola pa?stwa w gospodarce, system ?wiadcze? itp.), w polityce zagranicznej widzi miejsce Polski w Unii Europejskiej, krytykuje USA, rusofobi?, polskie zaanga?owanie na Ukrainie itp., za? w sprawach moralno-obyczajowych sk?ania si? ku modnym obecnie nowoczesnym trendom zmierzaj?cym do przekszta?cenia tradycyjnych poj?? o rodzinie i roli p?ci. W tym ostatnim aspekcie nie znajdziemy wspólnego j?zyka ze ?rodowiskiem "Przegl?du", niemniej w pozosta?ych, dialog, a nawet w niektórych sprawach pe?na zgoda, s? jak najbardziej mo?liwe. I wa?ne, bo Polacy powinni ze sob? rozmawia?, a nie tylko k?óci? i nienawidzi?. Szczególnie zas?u?ony jest "Przegl?d" i osobi?cie red. Doma?ski dla sprawy wy?wietlenia ludobójstwa nacjonalistów ukrai?skich dokonanego na Polakach i innych nacjach na Kresach P?d.Wsch. II RP. Stanowisko "Przegl?du" jest tu to?same i, z naszego punktu widzenia, uzupe?nia dzia?ania endeckie. Stosunek gazety do ruchu narodowego jest konsekwencj? zarówno, z jednej strony, historycznych ocen, raz s?usznych, ale te? czasami g??boko nies?usznych dla endecji i b?d?cych wyrazem za?lepienia i apriorycznej niech?ci, z drugiej, przynajmniej u niektórych publicystów, ch?ci do zachowania w tej sprawie obiektywizmu. Tak, jak wa?ne jest, co o Polsce pisz? i mówi? na ?wiecie, tak wa?ne dla nas endeków jest, co inni my?l? o nas. Prezentowany tu fragment artyku?u (zach?cam do przeczytania ca?o?ci) p. Jakuba Woroncowa zaliczam do drugiej kategorii, tj. tych, które d??? do obiektywizmu w ukazaniu nawet przeciwnika ideowego. Wst?pne spostrze?enia autora, z którymi mo?emy zapozna? si? w poni?szym fragmencie, s? z pewno?ci? s?uszne. W innym artykule w tym samym numerze "Przegl?du" mamy do czynienia raczej z sytuacj? pierwsz? - z powielaniem uprzedze? jednego autora (tu - prof. Szymona Rudnickiego), podczas gdy literatura, tak?e PRL-owska na temat endecji i to obiektywna i podana na spokojnie, jest ca?kiem bogata.

Ksi??ka o Pi?sudskim
Jednodniówka Narodowa

W ostatnich dniach obserwowali?my obchody 150 rocznicy urodzin wielkiego szkodnika sprawy polskiej - Józefa Pi?sudskiego. Pi?sudski jest bo?yszczem polskiej "prawicy", która definiuje si? poprzez nienawi?? do ka?dej Rosji oraz my?lenie kategoriami "wszystko albo nic", a co za tym idzie, popiera pozycj? strace?cz? w polityce. ?ród?a polskiej "prawicy" zapatrzonej w Pi?sudskiego tkwi? w ruchu rewolucyjnym, bliskim w wielu p?aszczyznach marksizmowi. Pi?sudski to tradycja zamachów terrorystycznych dokonywanych dla zasilenia partyjnej kasy kosztem polskich robotników i przedsi?biorców, to tak?e tradycja skrytobójstw i wys?ugiwania si? obcym za pieni?dze. W czasie I wojny ?wiatowej Pierwsza Kadrowa mia?a wywo?a? powstanie w Kongresówce, zgodnie z niemieckim planem doprowadzenia do wycofania si? Rosji z wojny. W 1918 r. Pi?sudski zosta? przywieziony do Warszawy przez Niemców dla zabezpieczenia ich interesów na wschodzie. W marcu 1920 wyst?pi? do samego siebie o nadanie stopnia nie marsza?ka, ale "Pierwszego Marsza?ka Polski", co nast?pnie zaakceptowa?, chocia? nie wygra? ?adnej wi?kszej bitwy ani wojny. By? to jeden z najbardziej jaskrawych wyrazów jego chorobliwej megalomanii, która zaowocowa?a pó?niej kultem jego osoby i nawet ustaw? o ochronie jego czci.Rozp?ta? awantur? kijowsk?, a w czasie Bitwy Warszawskiej zrezygnowa? ze swych funkcji i znalaz? czas na wizyt? u konkubiny i udzia? w chrzcie. Przypisa? jednak zwyci?stwo i chwa?? sobie, a po maju prze?ladowa? rzeczywi?cie zas?u?onych dla zwyci?stwa genera?ów. ?lepo oddani mu zausznicy zamordowali jednego z genera?ów - W?odzimierza Zagórskiego. W maju 1926 r. drog? zamachu stanu obali? faktycznie prawicowy rz?d ludowo-narodowy Witosa maj?c poparcie szerokiego obozu lewicy i masonerii. Ponosi w zwi?zku z tym odpowiedzialno?? za 379 ofiar ?miertelnych i 920 rannych. Wprowadzi? system rz?dów quasi-dyktatorski z nim samym, jako ostateczn? instancj?. W sposób niespotykany w historii usankcjonowa? polityczne kumoterstwo, rz?dy kliki, instytucj? nieznanych sprawców itd. Z jego has?a o "zaplutym karle" endeckim skorzystali po wojnie komuni?ci.Swoim upodobaniem do wulgaryzmów obni?y? poziom polskiej klasy politycznej. Za jego rz?dów dosz?o do ha?by Brze?cia i Berezy, gdzie wsadzano bez s?du, zn?caj?c si? psychicznie i fizycznie nad wi??niami. Na koniec ?ycia jego zausznicy przygotowali konstytucj?, która mia?a mu da? w?adz? monarchy. Wprowadza?a formalnie ustrój totalistyczny, w którym rz?dy, na skutek wprowadzonego systemu wyborczego, mog?a sprawowa? tylko klika pi?sudczyków. Nieszcz??ciem dla Polski jest to, ?e ten cz?owiek odznaczaj?cy si? wielk? si?? woli i pot??n? moc? wp?ywu niemal hipnotycznego, sta? si? dla milionów Polaków, na skutek wieloletniej propagandy uderzaj?cej w najczulsze punkty polskiego sentymentalnego i uczuciowego charakteru, niepodlegaj?cym krytyce bohaterem i idolem o rysie niemal boskim.

Czytaj ca?o??
prof. Giertych i Andrzej Meissner o PRL
Jednodniówka Narodowa

Z nowej "Opoki w Kraju" przytaczamy fragmenty wypowiedzi na temat PRL prof. Macieja Giertycha i ?p. Andrzeja Meissnera, wybitnego dzia?acza narodowego zmar?ego w 2008 r.

prof. Maciej Giertych:
"Dla PiS-u wszystko co przed nim, to "Polska w ruinie". Ju? za pierwszego rz?du PiS mówi?o si? o IV RP, bo to co przed nimi, to ma?o warte. Szczególnie w pogardzie jest wszystko, co dzia?o si? w czasach PRL. Tymczasem historia Polski to ci?g?o?? dziejowa. To przekazywanie pa?eczki z pokolenia na pokolenie. Ka?da epoka ma swoje blaski i cienie. Wiele z tego, co dzia?o si? w PRL zas?uguje na krytyk?, ale dzia?y si? te? rzeczy dobre i nie wolno o nich zapomina?. Nie wolno zapomina?, ?e te dobre rzeczy tworzyli Polacy, w takich warunkach, jakie wówczas istnia?y. Pó?tora pokolenia ?y?o, uczy?o si?, pracowa?o, wychowywa?o dzieci w PRLu. Robiono to, co w owych warunkach by?o mo?liwe do zrobienia, by trwa? jako naród.

Bardzo krytycznie oceniam odbieranie emerytur by?ym ubekom. Mo?na ich kara? za z?e czyny, ale to trzeba udowodni?. Pacta sunt servanda. Je?eli kto? pracowa? np. w cenzurze, to wykonywa? prac? zb?dn?. Obiektywnie nie mia?a ona ?adnej warto?ci. Ale by?a to praca, za któr? p?acono pensj?, i z której odprowadzano sk?adk? na emerytur?. Ta emerytura si? nale?y.

Dzisiaj S?awomir Cenckiewicz stawia zarzuty z tytu?u walki z "?o?nierzami wykl?tymi". A niby co w tym nadzwyczajnego. Wielu polskich ?o?nierzy, którzy walczyli z Niemcami wraz z armi? sowieck?, Ko?ciuszkowców, po wojnie zosta?o zdemobilizowanych. Ale byli te? tacy, co pozostali w wojsku, i tam s?u?yli Polsce w taki sposób, jak wówczas nakazywa?o im sumienie. Kto? w wojsku musia? by?. Kto? musia? walczy? z bandami ukrai?skimi w Bieszczadach. Kto? musia? broni? nowych granic Polski. Kto? musia? te? walczy? z kontynuatorami bezsensownej walki podziemnej z now? w?adz?. Niez?omni byli bohaterami, ale ich walka by?a bez sensu - ich przywódcy pope?nili polityczny b??d, kontynuuj?c walk?. Tak samo powsta?cy warszawscy byli bohaterami, ale decyzja o powstaniu by?a politycznym b??dem o tragicznych konsekwencjach. Dzisiaj mo?emy ?ciga? przest?pców wojennych, tych co dopuszczali si? ludobójstwa, rozstrzeliwali cywilów, tych co niszczyli Warszaw? po powstaniu itd., czyli winnych zbrodni wojennych wed?ug obowi?zuj?cego wówczas prawa wojny. Ale nie mo?emy mie? pretensji do niemieckiego ?o?nierza, ?e strzela? na froncie. Taki by? jego obowi?zek ?o?nierski. Tak samo nie mo?emy mie? pretensji do Polaków, którzy s?u?yli w polskim wojsku czasów PRL. Udzia? w ró?nych misjach pokojowych, to chlubna karta polskiego wojska.

Czytaj ca?o??
prof. Maciej Giertych o m?odych narodowcach
Jednodniówka Narodowa

Na ?wi?ta prof. Maciej Giertych wyda? nowy numer "Opoki w Kraju". Jest tam kilka ciekawych tekstów i stwierdze?. W kontek?cie mojego tekstu o narodowcach ("narodowcach") mie?ci si? nast?puj?cy komentarz prof. Giertycha:

"Posz?o w ?wiat, ?e 60-tysi?czny t?um na Marszu Niepodleg?o?ci w dniu 11.XI.2017 g?osi? has?a rasistowskie. Ten incydent wi?cej nam zrobi? szkody, ni? tysi?ce wpisów o "polskich obozach koncentracyjnych". M?odzi powo?uj? si? na Dmowskiego, ale nic z niego nie rozumiej?. Za Konecznym mo?na mówi? o obronie naszej ?aci?skiej cywilizacji przed innymi, ale wzywanie do czysto?ci rasowej, to bezdenna g?upota. Je?eli to by?a prowokacja, to gdzie wewn?trzna stra? porz?dkowa? Czemu rzecznik MW mówi o "separatyzmie rasowym"? W ko?ciele ?w. Barbary, na Mszy ?w. przed Marszem Niepodleg?o?ci, pewna dziewczyna rozwin??a afisz ze s?owami Jana Paw?a II: "Rasizm to grzech". Zosta?a si?? wyrzucona z ko?cio?a.

Kiedy wreszcie m?odzie? prawicowa doczeka si? m?drzejszych przywódców?"

Strona 3 z 60 < 1 2 3 4 5 6 > >>
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jeste¶ jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wy¶lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014