Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLipiec 14 2020 16:17:10
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
14
14
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zamach g?upców na rodzin?!
Polityka Wewnętrzna

Ostatnie dramatyczne zgony dzieci spowodowane przez rodziców lub opiekunów sprowokowa?y ludzi bezmy?lnych do wyst?pienia z szeregiem absurdalnych propozycji, które w ich nieszcz?snym mniemaniu maj? prowadzi? do lepszej ochrony dzieci, a w istocie prowadzi? b?d? do totalnej inwigilacji spo?ecze?stwa i do podwa?enia w?adzy rodzicielskiej, ergo, do rozbicia instytucji rodziny. Jako? nie dziwi, ?e inicjatorami tych g?upich i niebezpiecznych pomys?ów s? ?rodowiska PiS i PO. P. Kluzik-Rostkowska z PiS proponuje wprowadzenie powszechnego monitoringu dzieci, za? p. Fedak z PO wprowadzenie zakazu bicia dzieci! Postaram si? nie pastwi? nad kobiec? logik?, bo s? chwalebne wyj?tki potwierdzaj?ce regu??:), poza tym przecie? ca?a gromada m??czyzn z powy?szych partii zapewne poprze owe pomys?y, ale jednak musz? zwróci? uwag?, ?e propozycja Pani z PiS prowadzi do wspomnianej wy?ej totalnej inwigilacji spo?ecze?stwa, gdzie pod p?aszczykiem monitorowania dzieci b?dzie mo?na inwigilowa? ka?d? sfer? aktywno?ci ludzkiej, natomiast propozycja Pani z PO nie przyniesie ?adnych rezultatów, poza pojawieniem si? donosów na rodziców. Pani z PO powinna si? orientowa?, ?e istnieje zakaz zabijania i kradzie?y, a jednak ludzie zabijaj? i kradn?. Obie propozycje zniszcz? w dalszej perspektywie w?adz? rodzicielsk? i rodzin? jako tak?. Pawka Morozow, to b?dzie nowy wzorzec zachowania. Otworzy si? pole do popisu (nomen omen!) dla nastolatków, aby, poprzez donosy oparte na zmy?lonych incydentach (metoda wypróbowana w Szwecji), terroryzowa? w?asnych rodziców z pomoc? pa?stwa. Podobne mo?liwo?ci niszczenia (cudzej) rodziny otrzymaj? "uczynni" (czytaj: zawistni) s?siedzi itd. Wreszcie pa?stwo otrzyma pot??ny instrument ingerencji w sfer?, która powinna by? dla pa?stwa sfer? zakazan? (w sensie ingerencji negatywnej naturalnie - ingerencja pozytywna, w postaci ró?nych u?atwie? dla rodzin jest jak najbardziej wskazana - taka jest rola pa?stwa - ma S?U?Y? spo?ecze?stwu). Nie oznacza to, ?e pisz?cy te s?owa jest zwolennikiem maltretowania dzieci. Tylko w umys?ach g?upców mo?e zrodzi? si? podobnie niedorzeczny zwi?zek przyczynowy. Rzecz w tym, po pierwsze, ?e do karania maltretuj?cych i zabijaj?cych swe dzieci nie potrzebne s? osobne regulacje prawne uderzaj?ce w rodzin? i ograniczaj?ce w?adz? rodzicielsk? - wystarczy istniej?cy kodeks karny i surowe karanie zwyk?ych przecie? przest?pców i zbrodniarzy. Natomiast, po drugie, zakaz tzw. bicia dzieci rozumiany przez szale?ców jako ca?kowity zakaz karcenia dzieci jest wst?pem do rozk?adu elementarnej samodyscypliny spo?ecznej koniecznej do funkcjonowania ka?dego spo?ecze?stwa. ?lepcy nie widz? do jakiego rozk?adu dosz?y szko?y publiczne w ?wiecie zachodnim, gdzie 40 lat temu zrezygnowano z dyscypliny. Nie pojmuj?, ?e pomi?dzy biegunami istnieje ca?y szereg sytuacji po?rednich. Pos?uguj?c si? ich "logik?" oczekujemy wprowadzenia zakazu u?ywania i posiadania no?y, którymi mo?na przecie? bez trudu wyrz?dzi? najwi?ksz? nawet krzywd?. Polska, pod przewodnictwem prawicowych POPiS-ów idzie niestety t? sam? drog?, która doprowadzi?a spo?ecze?stwa zachodnie do dzisiejszego stanu upadku warto?ci. Tymczasem klaps oraz zagro?enie klapsem (tj. sytuacja, w której dziecko wie, ?e rodzic mo?e spe?ni? gro?b?) s? jednym z fundamentów skutecznego wychowania. Koniec, kropka.

Komentarze
Marzena Zawodzinska dnia maj 27 2008 21:25:51
Prawicowych POPiS-ów? Chyba raczej "prawicowych" POPiS-ów... Tak si? zastanawiam, przecie? to niemo?liwe, ?eby oni nie wiedzieli, GDZIE najcz??ciej maltretowane s? dzieci. My?l?, ?e nikt si? nie zorientuje?
Adam Smiech dnia maj 27 2008 21:32:32
Wiem, ?e "prawicowych", ale:

- sami przedstawiaj? si? jako prawica

- powszechnie odbierani s? jako prawica

- t?umaczenie, ?e to nieprawda jest zbyt czasoch?onne

- wreszcie, na pytanie prawica, czy polski obóz narodowy, odpowiadam polski obóz narodowy. Zreszt? wg libera?ów i tak nie ?apiemy si? na prawicowo??, gdy? w wielu sprawach jeste?my wg nich socjalistami, co akurat mnie ani zi?bi ani grzeje, no, ale tak jest.
Marzena Zawodzinska dnia maj 27 2008 21:58:08
Oczywi?cie wiem, taka mnie tylko nasz?a refleksja w zwi?zku z tymi wybitnie "prawicowymi" pomys?ami...
gjw dnia maj 30 2008 15:15:44
Trzy dni pó?niej w Ecole Normale Superieure, za?o?onej w 1794 i od tego czasu kszta?c?cej przysz?ych nauczycieli szkó? ?rednich oraz merów i prefektów, dosz?o do prawdziwego najazdu barbarzy?ców w wydaniu lewaków. Budynek tej szko?y, zbudowany w 1845, od kilku lat obsmarowany anarchistycznymi, trockistowskimi i maoistycznymi has?ami, zosta? spustoszony od piwnicy po dach. Zniszczono bibliotek?, wi?kszo?? mebli, a sze?? tysi?cy m?odych barbarzy?ców, od uczniów szkó? podstawowych po bezrobotnych absolwentów uniwersytetów, robi?o, co chcia?o. Wypili ca?y zapas wina i podczas gdy jedni demolowali wszystko, co im wpad?o pod r?k?, drudzy rozebrali si? do naga i uprawiali rozpust? na korytarzu we wszy-stkich jej odmianach. Przyby?a na miejsce kompania policji szturmowej w sile dwustu funkcjonariuszy wycofa?a si?, ujrzawszy ogromny t?um, z?o?ony z oko?o sze?ciu tysi?cy szalej?cych chuliganów. By?o rzecz? jasn?, ?e tych ludzi mo?na powstrzyma? tylko przy u?yciu ostrej amunicji, a za to ani dowodz?cy tym oddzia?em oficerowie, ani ich zwierzchnicy, nie chcieli bra? odpowiedzialno?ci. Kilka dni pó?niej kto? podpali? archiwum, które doszcz?tnie sp?on??o, zanim nadjecha?a stra? po?arna i uratowa?a reszt? gmachu.

Takie by?y skutki likwidacji dyscypliny w szkolnictwie francuskim kilkadziesi?t lat temu. W?a?ciwie powinienem opublikowa? o tym artyku?, ale brak mi jeszcze dok?adnych danych na temat dalszego rozwoju sytuacji w szkolnictwie francuskim w latach 70-tych i dalej.
Adam Smiech dnia maj 30 2008 22:38:26
G?upota miesi?ca - dzisiejsza wypowied? Miros?awy K?tnej: "Poniewa? nie ma definicji klapsa, jest on przest?pstwem". Materia?y w ka?dym dzienniku (TVP, Polsat, TVN) totalnie zmanipulowane. Cel - wywo?anie u widzow odruchu Paw?owa polegaj?cego na automatycznym kojarzeniu klapsa z maltretowaniem i ?mierci? dzieci. Ob??d, ale stado oszo?omów na pewno zag?osuje jak trzeba. Bed? my?le? w istocie inaczej, ale ulegn? psychozie t?umu. Tak by?o z wieloma rzeczami np. z likwidowaniem zielonej strza?ki, wprowadzeniem nakazu jazdy na ?wiat?ach przez ca?y rok, a na gruncie lokalnym np. w Pabianicach w poprzedniej, "mojej" kadencji, z wprowadzeniem zakazu mycia w?asnego samochodu na w?asnym podwórku. Doprawdy, niezbadane s? pok?ady ludzkiej g?upoty. Kiedy zapyta?em czemu ma s?u?y? ten absurd i czy oznacza ?ciganie w?a?cicieli na terenie ich w?asno?ci, odpowiedziano mi, ?e to tak musi by?, ale przeciez nikt i tak nie b?dzie ani przestrzega?, ani ?ciga?, wi?c nie mam o co kopii kruszy?...
gjw dnia maj 31 2008 08:37:22
Znacie ten dowcip? Do restauracji wchodzi dwóch adwokatów. W oczekiwaniu na kaw? wyjmuj? kanapki. Oburzony kelner mówi: Tutaj nie wolno spo?ywa? w?asnego prowiantu! Adwokaci spojrzeli po sobie i ... wymienili si? kanapkami. smiley Nasz ludek niestety tak zg?upia?, ?e ca?kiem straci? swój dawny, cwaniacki dowcip razem z przywi?zaniem do zasady: Musi to na Rusi, a w Polsce, jak kto chce. Ludzie, zamknijcie telewizory i ruszcie g?owami zamiast pilotami! Wi?cej przebywa? na powietrzu ?wie?ym!
Adam Smiech dnia czerwiec 04 2008 01:38:32
Warto przytoczy? rozs?dn? wypowied? Lecha Wa??sy w temacie klapsów (za PAP, 31.05):

"Dostrzegam problem, jakim jest zn?canie si? nad dzie?mi, ale uwa?am, ?e w normalnych rodzinach klapsy mog? si? zdarzy? - powiedzia? by?y prezydent Lech Wa??sa na konferencji prasowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Damy Rad?.

(...) Podkre?li?, ?e cho? jest przeciwnikiem zn?cania si? nad dzie?mi, uwa?a, ?e "dziecko trzeba czasem postraszy?". - Dostrzegam szerszy problem, ale je?li generalnie tego zabronimy, a dziecko postawimy nad rodzicem, do niczego nie dojdziemy - przestrzega? by?y prezydent."
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014