Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 11:29:53
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 15
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Kolejne „przest?pstwo” Rosji.
JednodniĂłwka NarodowaRosja wprowadzi?a obowi?zek posiadania przez Polaków wiz tranzytowych. Natychmiast pojawi?y si? opinie, ?e jest to kolejny nieprzyjazny krok z jej strony w stosunku do Polski. Pan Putra ( PiS) wyrazi? nawet opini?, ?e sta?o si? tak na skutek „mi?kkiej” polityki prowadzonej przez premiera.

A prawda jest taka, ?e wprowadzenie wiz tranzytowych dla Polaków przez Rosjan wynika z… wej?cia Polski do strefy z Schengen (ca?kiem niedawno Ukrai?cy skar?yli si? na wprowadzenie wiz przez Polsk?-efekt wej?cia do Shengen). Wej?cie do tej strefy przez Polsk? nak?ada na nas obowi?zek wprowadzenia wiz dla nie-obywateli UE (wi?c dla Rosjan te?). Rosjanie zatem, nie wprowadzili wiz „dla Polaków”, ale dla obywateli Unii. Cierpimy, bo jeste?my cz?onkami tej mi?dzynarodowej struktury. I tyle.
Komentarze
Adam Smiech dnia maj 05 2008 14:19:22
Krzysztof Putra(PiS) stwierdzi?, ?e decyzja Rosji o wymogu posiadania wiz przez Polaków udaj?cych si? do ich kraju, to wynik z?ej polityki Donalda Tuska. - Taka mi?kka polityka nie przynosi skutków i teraz widzimy jej efekty.

No, tak - gdyby Tusk waln?? pi??ci? w stó?, to Rosjanie podkuliliby ogony i na pewno z?o?yli zapewnienie na pi?mie (przed notariuszem naturalnie, pod rygorem niewa?no?ci), ?e wiz nigdy nie wprowadz?.
Adam Smiech dnia maj 05 2008 14:40:50
Wg strony MSZ:

Komunikat dot. wej?cia w ?ycie Umowy mi?dzy Wspólnot? Europejsk? a Federacj? Rosyjsk? o u?atwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej

2007.05.29 14:43

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, ?e 1 czerwca 2007 r. wejdzie w ?ycie Umowa mi?dzy Wspólnot? Europejsk? a Federacj? Rosyjsk? o u?atwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Umowa nie obejmuje Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó?nocnej.
Celem Umowy jest wprowadzenie na zasadzie wzajemno?ci u?atwie? w wydawaniu wiz obywatelom UE i Federacji Rosyjskiej planuj?cym pobyt nie d?u?szy ni? 90 na ka?de 180 dni.
Umowa wprowadza m.in. nast?puj?ce zasady uzyskiwania wiz Federacji Rosyjskiej, dotycz?ce tak?e obywateli Rzeczpospolitej Polskiej:
a) Op?ata za rozpatrzenie wniosku wizowego b?dzie wynosi? 35 EUR zarówno dla wiz jednokrotnego, jak i wielokrotnego wjazdu. Op?ata zostaje podwy?szona do 70 EUR w sytuacjach, kiedy wnioskodawca sk?ada wniosek wizowy oraz stosowne dokumenty w terminie trzech dni przed planowan? dat? wyjazdu. Nie dotyczy to wniosków sk?adanych z przyczyn humanitarnych (w tym w zwi?zku ze ?mierci? krewnych) lub zdrowotnych.
Traci moc przepis Umowy mi?dzy Rz?dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz?dem Federacji Rosyjskiej o warunkach podró?y obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej z dnia 18 wrze?nia 2003 r. umo?liwiaj?cy wydawanie wiz bezp?atnie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszka?ym na sta?e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podró? do Obwodu Kaliningradzkiego.
b) Okres podj?cia decyzji w sprawie wydania wizy b?dzie wynosi? do 10 dni kalendarzowych od dnia wp?yni?cia wniosku w odniesieniu do wszystkich wnioskodawców. W razie konieczno?ci przeprowadzenia dok?adniejszej analizy wniosku okres ten mo?e zosta? przed?u?ony do 30 dni kalendarzowych. W nag?ych przypadkach termin podj?cia decyzji mo?e wynie?? trzy dni lub mniej.
c) Umowa przewiduje zwolnienia z op?at wizowych m. in. dla bliskich krewnych obywateli UE lub Federacji Rosyjskiej legalnie zamieszkuj?cych na terytorium Federacji Rosyjskiej lub pa?stw cz?onkowskich, studentów, którzy odbywaj? podró? w celu podj?cia nauki lub odbycia szkole?, osób bior?cych udzia? w dzia?aniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym w programach uniwersyteckich, imprezach sportowych oraz osób wyje?d?aj?cych z przyczyn humanitarnych.
Na mocy Protoko?u do Umowy dotycz?cego Pa?stw Cz?onkowskich, które nie w pe?ni stosuj? dorobek Schengen, do czasu pe?nej implementacji acquis Schengen, polskie urz?dy konsularne b?d? wydawa? obywatelom Federacji Rosyjskiej wizy uprawniaj?ce do wjazdu wy??cznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (tzw. wizy z ograniczon? wa?no?ci? terytorialn?).
Umowa b?dzie obowi?zywa? wszystkie Pa?stwa Cz?onkowskie zwi?zane dorobkiem prawnym Schengen i b?dzie nadrz?dna wobec postanowie? umów lub ustale? dwustronnych/wielostronnych zawartych mi?dzy pa?stwami cz?onkowskimi a Federacj? Rosyjsk? w zakresie w jakim postanowienia tych umów i ustale? dotycz? zagadnie? obj?tych t? umow?. W kontek?cie podpisanej Umowy Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkre?la, ?e zagadnienia zwi?zane z polityk? wizow? podlegaj? decyzjom Rady Unii Europejskiej.
gjw dnia maj 07 2008 00:56:53
Tak jest. Poza tym za? jest to tyle samo warte twierdzenie jak za?o?enie, ?e Jankesom i tym, co za nimi stoj?, wolno rozbija? si? po ca?ym ?wiecie, zabijaj?c ludzi w krajach, których nigdy przedtem nie widzieli na oczy, a kiedy Rosja próbuje przywo?a? do porz?dku najbli?szego s?siada, który jej wygra?a, to jest to skandal do entej pot?gi. Ile razy Amerykanie wys?ali piechot? morsk? do swoich s?siadów w Ameryce ?aci?skiej? I jako? si? im za to nie przypisuje imperialnych ci?gotek.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014