Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 25 2020 17:24:24
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
23
23
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Nosi? wilk...
Polityka ZagranicznaNo i doczekali?my si?. W Kosowie polscy policjanci chroni?cy budynek „s?du” ONZ zostali zaatakowani przez patriotów serbskich nie zgadzaj?cych si? z rozbiorem ich pa?stwa. Trzynastu Polaków zosta?o rannych.

Pytaniem podstawowym jest : kogo wini? nale?y, za zaanga?owanie polskiej policji po stronie mi?dzynarodowych kryminalistów, niszc?cyh suwerenn? Serbi?, ukrywaj?cych si? pod szyldem ONZ? I drugie : kim s? ludzie brutalnie ?ami?cy prawo mi?dzynarodowe, ustanawiaj?c pokraczne „pa?stwo”?

W Europie rzecznikami tego rozwi?zania s? tradycyjni wrogowie S?owian Niemcy przys?oni?ci parawanem t.zw. UE. Jugos?awia zawsze by?a sol? w germa?skim ?lepiu. Nie bez powodu w 1918 roku ( Traktat Wersalski ) powsta?o Królestwo Jugos?awii b?d?ce zapor? dla niemieckiego imperializmu na po?udniowej flance Europy. Niemcy zawsze podejmowa?y próby zniszczenia Jugos?awii.

Drugim ?rodowiskiem jest lobby ?ydowskie ( s?ynna rodzinka Kristolów ) w USA, steruj?ce neokonserwatystami. D??? oni do zainstalowania na Ba?kanach silnego pa?stwa islamskiego. W chrze?cija?skiej Europie b?dzie to zawsze powód do wi?kszych lub mniejszych napi??, a te b?d? dyskontowane z ich korzy?ci?. Zadziwiaj?ce, ?e ca?y ?wiat walczy z Islamem, ale nie w Europie…

A my, naród s?owia?ski s?u?ymy naszym wrogom. Bezmy?lna polityka rz?dów PiS i PO prowadzi do izolacji Polski w?ród narodów s?owia?skich. Stawia nas w rz?dzie przeciwników Narodu Serbskiego, który tradycyjnie by? nam przyjacielski.

Konsekwencj? takiej polityki s? straty w ludziach. Nie tylko zreszt? w Jugos?awii. Nie zapominajmy, ze polska krew leje si? w Afganistanie i Iraku. Win? za to ponosz? g?ówni architekci polskiej polityki zagranicznej, czyli Ministrowie Spraw Zagranicznych RP, premierzy i prezydenci.

Nale?y zwróci? uwag?, ?e nasza polityka jest wogóle nastawiona na popieranie wrogów Polski. B?d? pewnie nudny, ale musz? przypomnie? to co si? dzieje na wschód od Bugu. Z uporem maniaka polskie w?adze popieraj? na Ukrainie pogrobowców OUN-UPA z Juszczenk? na czele, hoduj?c pod bokiem, ?miertelnego wroga. Na Bia?orusi zamiast szuka? porozumienia z legaln? w?adz?, mieszamy si? w przygotowywanie przewrotu, który do w?adzy wyniesie ludzi otwarcie twierdz?cych, ?e Bia?ystok jest bia?oruski. O skandalicznym popieraniu nacjonalistów litewskich ju? nie wspomn?. Czy to jest w interesie Polski???
Komentarze
Adam Smiech dnia marzec 17 2008 13:45:04
Znakomity tekst, Piotrze! Ja tkwi? w niemocy od czasu "uznania" Kosowa przez rz?d w Warszawie - skala ?ajdactwa mnie pora?a i odbiera ch?ci. Nasi policjanci byli na pierwszej linii! To jest tak wielka g?upota, ?e a? nie mo?e by? przypadkiem! Budynek ten by? w wolnej Jugos?awii budynkiem s?du jugos?owia?skiego. W 99 r. ONZ nielegalnie zaj??a s?d na w?asne potrzeby. Kilka dni temu Serbowie go odzyskali. Teraz, przy pomocy g?upców z Polski, ponownie go trac?. Jaki? bezczelny Mr Nikt wypowiadaj?c si? nt zaj?cia budynku przez Serbów powiedzia?, ?e "podzia? Kosowa jest niedopuszczalny". Ale Serbi?, wg tego przyg?upa, oczywi?cie wolno dzieli?, taK?!?
gjw dnia marzec 17 2008 22:19:16
Zgadzam si? na 90 %. Pozosta?e 10 to ocena roli Niemiec. Czego? w niej zabrak?o. Co da przeci?tnym Niemcom i Niemkom rozbicie Jugos?awii i polityka samobójstwa Europy? Pomo?e im nie straci? pracy, któr? ju? maj? albo znale?? now?, lepsz?? Mo?e dzi?ki niej spad?y ceny, które musz? p?aci? za ?ywno?? albo obni?y?a si? dla nich cena benzyny? Akurat! Maj? z tego tyle samo, co my tzn. nic + wstyd i ha?b?. Przy tym s? w Niemczech dobrzy ludzie, jak Peter Handke, którzy wskazuj? wielkim g?osem na szale?stwo popierania islamu w Europie i p?ac? za to swoj? cen?. Na razie nie mam na to czasu, ale w najbli?szych dniach spróbuj? si? zorientowa? w nastrojach niemieckich czy austriackich ruchów narodowych w tej bolesnej sprawie.
Adam Smiech dnia marzec 18 2008 09:43:55
Panie Grzegorzu!
A od kiedy to ?ycie przeci?tnych ludzi jest wyznacznikiem dzia?a? wielkiej polityki? Dobrzy ludzie s? na pewno w?ród Niemców(?wiadcz? o tym np. wpisy wielu Niemców wstydz?cych si? za swój rz?d w sprawie Kosowa), tak jak i w?ród innych nacji, niemniej, zasadnicz? spraw? pozostaje relacja ilo?ci i wp?ywu tych dobrych do tych z?ych. Pan, w swej sympatii do Niemiec, próbuje ci?gle znale?? jakie? okoliczno?ci ?agodz?ce dla dzia?a? polityki niemieckiej, tymczasem nie tylko historia (ilu? by?o kiedy? zakochanych w Niemcach wybitnych ludzi, którzy, zw?aszcza w Polsce, ko?czyli w obozach albo na Pawiaku - hitlerowcy nie oszcz?dzili nawet Lubomirskiego, stronnika Niemiec w czasie I w.?w.), ale i rzeczywisto?? mówi? co innego. Je?li jest grupa Niemców patrz?ca na polityk? inaczej, to bardzo dobrze, co nie zwalnia nas z obowi?zku ostro?no?ci i konieczno?ci dog??bnego zbadania ich stosunku do Polski i dra?liwych spraw polsko-niemieckich (niektórzy polscy idioci gotowi byli po 89 r. kanonizowa? Stauffenberga, nie maj?c poj?cia, ?e jego pogl?dy na sprawy polskie niewiele tylko ró?ni?y si? od pogl?dów hitlerowców). Natomiast polityka rz?du niemieckiego z?udze? nie pozostawia, zw?aszcza na kierunku ba?ka?skim. Niemcy s? cichym katalizatorem i cichym zwyci?zc? ba?ka?skich wojen toczonych od 1991 r. Przy czym, wa?ne rozró?nienie z tzw. polityk? polsk?, czyni? to z w?asnej woli, przez nikogo nie przymuszani. To ich suwerenna polityka. To jest w?a?nie ta pot??na, fundamentalna ró?nica pomi?dzy Niemcami a Polsk?. Polska realizuje to, co jej ka?e nowy pan ?ydowsko-ameryka?ski, czasem nawet uprzedza rozkaz wiedz?c, z czego ów pan b?dzie zadowolony. Serwilizm naszych "elit" jest po prostu wstrz?saj?cy, ma?o?? ludzi prowadz?cych tzw. polityk? polsk? wymyka si? wszelkim skalom. Wobec tego ?a?osnego lizania ?apy pachn?cej czosnkiem i cebul?, polityka niemiecka, obiektywnie bior?c, jawi si? jako finezyjna. Niemcy umiej?tnie lawiruj? pomi?dzy USA a Rosj?, nigdzie nie pal?c mostów, nigdzie nie daj?c partnerowi carte blanche. Nawet, je?li jest to polityka w niektórych aspektach antypolska albo, jak Pan mówi, prowadz?ca do skutków z?ych tak?e dla Niemiec, to jednak imponuje swoj? niezale?no?ci?.
gjw dnia marzec 18 2008 13:28:38
Moim zdaniem to jest wy??cznie sprawa okre?lonego uk?adu rzeczywistych o?rodków w?adzy naszych s?siadów. Jednym z najwa?niejszych z nich jest wielki kapita?. To na jego ?yczenie nie pali si? mostów ani z Rosj? ani z Chinami. My takiego o?rodka w?adzy nie mamy, za co odpowiedzialno?? spada g?ównie na sprawców przegranych powsta?, pi?sudczyzn? i PRL mniej wi?cej po równo. Odj?? to otrzymujemy funkcje wtórne polityki Waszyngtonu i nic istotnego poza tym.
gjw dnia marzec 18 2008 13:30:28
P. S. Ogólne zalecenie - z Niemcami ostro?nie, w pe?ni podzielam.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014