Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 25 2020 17:46:50
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
4
4
Marsz Pami?ci w Warszawie - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Kosowo na zawsze serbskie!!!
Polityka Zagraniczna

Ewentualne uznanie "niepodleg?o?ci" Kosowa przez Polsk? b?dzie skandalem, pój?ciem po raz kolejny na pasku ameryka?skiego hegemona. Na przyk?adzie Serbii wida? najwyra?niej, jak bardzo rozbie?ne s? interesy Polski i USA, i jak bardzo szkodliwe dla Polski jest na?ladowanie politycznych posuni?? ameryka?skich. Tylko ?ywio?y dotkni?te ?lep? nienawi?ci? do Rosji i przenosz?ce t? nienawi?? na wszystkich sojuszników Rosji (a wi?c i na Serbi?) mog? mie? inne zdanie w tej sprawie. Sytuacja jest wyj?tkowo jasna i prosta. Jak biblijne tak-tak, nie-nie. Dzisiaj Polska, dzisiaj Polacy mog? sta? tylko po jednej stronie, po stronie bratniego narodu serbskiego!
Kto? zapyta, dlaczego USA to robi?, dlaczego niszcz? od 1990 r. z tak zapiek?? nienawi?ci? kraj, który by? ich sojusznikiem w wojnach ?wiatowych, wreszcie kraj chrze?cija?ski b?d?cy zawsze zapor? dla Islamu? Przecie? tyle niepotrzebnych s?ów napisano o rzekomej walce Zachodu pod przywództwem USA z "cywilizacj? islamsk?", o starciu cywilizacji itp. Otó?, by?y to tylko puste s?owa obliczone na przyci?gni?cie ludzi politycznie naiwnych, ?eby nie powiedzie? dziecinnych. U nas w Polsce byli to ci wszyscy prawicowcy w uniesieniu przypominaj?cy has?a "Lepanto", "Wiede?" przy okazji kolejnych bandyckich ataków USA na wolne pa?stwa i narody. Kto dzisiaj jeszcze uwierzy w szczero?? ameryka?skich deklaracji o walce z Islamem, kiedy to w?a?nie USA odpowiadaj? w g?ównej mierze za stworzenie kolejnego po Bo?ni i Hercegowinie pa?stwa islamskiego w Europie. Jak?e symboliczne jest to, ?e ma to miejsce na Ba?kanach! Tam, gdzie chrze?cijanie przez tyle wieków walczyli z Islamem o wolno??. Dzisiaj, kierowane przez ?ydów pa?stwo zza oceanu przynosi im cofni?cie do co najmniej pocz?tku XIX w. Nie wolno o tym zapomnie? - odpowiedzialno?? za odrodzenie zinstytucjonalizowanego Islamu w Europie ponosz? Stany Zjednoczone Ameryki Pó?nocnej! Powody, dla których to czyni? s? tymi samymi powodami, które stoj? za pomys?em instalacji w Polsce i Czechach tarczy antyrakietowej. To element ich walki z Rosj?. Islam jest tylko narz?dziem tej walki. Dlatego, tam gdzie Islam zagra?a interesom Izraela, a wi?c na Bliskim Wschodzie, tam jest wrogiem Zachodu, siedliskiem terroryzmu itp., itd. Tam, gdzie Islam mo?e pos?u?y? do walki z Rosj? i do os?abienia chrze?cija?stwa, tam trzeba mu pomóc - vide by?a Jugos?awia, republiki kaukaskie itd. Przy okazji USA na kierunku ba?ka?skim realizuj? odwieczne zamierzenia polityki niemieckiej, która nie wysilaj?c si? wcale osi?ga cele, dla których realizacji trzeba by?o kiedy? prowadzi? wyniszczaj?ce wojny.
Narz?dziem USA w marionetkowym pa?stwie kosowskim jest, podobnie jak to by?o w Iraku, grupa by?ych terrorystów, powi?zana z mafi? narkotykow?. Kim? takim jest szef Alba?czyków Haszim Thaci, w latach 90-tych znany z rzucania bomb, powi?zany z mafi? alba?sk? tak?e poprzez ma??e?stwo siostry z bossem tej?e mafii. Pupil Amerykanów, forowany przez nich jako przedstawiciel Alba?czyków w rozmowach z Serbami (kiedy zosta? ranny w 2000 r., Amerykanie zapewnili mu specjalny samolot oraz najlepsz? opiek? w szpitalu, byle tylko wzi?? udzia? w rozmowach).
Tak wygl?da sytuacja. Co stanie si? dalej, czas poka?e. W odniesieniu do Alba?czyków mo?emy by? pewni jednego - ich celem rzeczywistym nie jest ?adne tam pa?stwo kosowskie, lecz przy??czenie Kosowa do Albanii, w ramach realizacji programu "Wielkiej Albanii". Pr?dzej, czy pó?niej, zorganizowane zostanie referendum, w którym Alba?czycy kosowscy gremialnie opowiedz? si? za po??czeniem z Albani?. Jest to tylko kwestia czasu. Ostatnio Wielka Albania funkcjonowa?a w czasie II wojny ?wiatowej, kiedy jej patronem by?y W?ochy Mussoliniego. Dzisiejszy patron Wielkiej Albanii tj. USA wydaje si? by? o wiele pot??niejszym... Ciekawe, jak zachowa si? w tym konflikcie Rosja i co jest w stanie wywalczy? dla Serbów dzia?aj?c w osamotnieniu.
My mo?emy dzi? jedynie przekaza? s?owa wsparcia dla naszych braci Serbów, wsparcia w ich s?usznej walce o zachowanie ca?ej i niepodzielnej Serbii! Niech Wam Bóg b?ogos?awi!!!Redakcja

Komentarze
gjw dnia luty 18 2008 20:36:56
Dzisiekszy komunikat rosyjskiego MSZ m Rosja "w obliczu zaistnia?ej sytuacji potzostawia sobie woln? r?k? w zadbaniu o swoje ?wyotne interesy narodowe w oparciu o lekcje wynikaj?ce z przypadku kosowskiego." Oznacza to prawdopodobnie odwet na Gruzji i Ukrainie w postaci oderwania od nich spornych terytoriów, zamieszka?ych w wi?kszo?ci przez ludno?? pragn?c? powróci? pod w?adz? rz?du w Moskwie. To by?oby szcz??cie w nieszcz??ciu, bo doprowadzi?oby do os?abienia neo-banderowskiego rz?du, a mo?e nawet przej?cia w?adzy w Kijowie przez czynniki mniej dla nas niebezpieczne.
Adam Smiech dnia luty 18 2008 22:15:18
Widzi Pan, Panie Grzegorzu, podczas jednej z naszych dawniejszych dyskusji spodziewa? si? Pan bardziej optymistycznego rozwi?zania, ja by?em raczej pesymist?. I niestety mia?em racj?. Rosja okaza?a si? za s?aba, nad czym g??boko ubolewam. Niezale?nie bowiem od tego, co zrobi w Gruzji, czy na Ukrainie, gwa?t dokonany na Serbach jest ju? faktem. To bardzo ?le wró?y Polsce w sprawie tarczy...
Adam Smiech dnia luty 18 2008 22:18:00
Za stron? http://www.kosovo.cerkiew.pl/ :

O?wiadczenie Synodu Biskupów Serbskiej Cerkwi Prawos?awnej:

Podczas nadzwyczajnego spotkania ?wi?ty Synod Biskupów Serbskiej Cerkwi Prawos?awnej (dalej: SPC) wyda? specjalne o?wiadczenie. Oficjalne pismo zosta?o skierowane do serbskich organizacji pa?stwowych oraz mi?dzynarodowych. Biskupi zaprezentowali o?wiadczenie podczas konferencji prasowej, która odby?a si? 17 lutego br. w siedzibie patriarchów serbskich w Belgradzie. O?wiadczenie jest oficjalnym stanowiskiem Cerkwi Prawos?awnej w Serbii w kwestii og?oszenia niepodleg?o?ci przez Kosowo.

"Cerkiew og?asza, i? Kosowo i Metochia by?o i musi pozosta? integraln? cz??ci? Serbii zgodnie z Zasadami ONZ, Rezolucj? Rady Bezpiecze?stwa ONZ 1244, jak i innymi konwencjami mi?dzynarodowymi dotycz?cymi praw cz?owieka i praw narodów mówi?cych o nietykalno?ci i uznaniu granic danego pa?stwa. Wszelkie inne rozwi?zania b?d? naruszeniem Boskiej i ludzkiej sprawiedliwo?ci, b?d? gwa?tem, który wywo?a d?ugofalowe konsekwencje zarówno dla Ba?kan jak i Europy" - czytamy w o?wiadczeniu SPC.
"Spo?eczno?? mi?dzynarodowa uzna?a i ratyfikowa?a konwencje, które nie by?y dot?d uniewa?nione, zaczynaj?c od Porozumienia z 1913 r., przez mi?dzynarodowe rezolucje z 1918 i 1945 r., Rezolucj? 1244 ONZ przyj?tej w 1999 r. i w wyniku stwierdzenia, ?e integralna Serbia jest cz?onkiem ONZ. Wszystkie te dokumenty potwierdzaj?, i? wy??czenie Kosowa i Metochii z Serbii mo?na porówna? do gwa?tu, okupacji i tyranii, które mamy nadziej?, ?e nale?? do przesz?o?ci Europy i ?wiata" - kontynuuj? Biskupi SPC.

Je?li dojdzie do uznania niepodleg?o?ci Kosowa to "tzw. precedens kosowski" b?dzie ?wiadczy? o potwierdzeniu przez spo?eczno?? mi?dzynarodow? polityki stosowanej przez Ottoma?sk? Turcj?, faszystów w?oskich i niemieckich, a tak?e w?adze tzw. Wielkiej Albanii, w sk?ad której wchodzi?o Kosowo w latach 1941- 45. W tych czasach tysi?ce prawos?awnych Serbów zosta?o wyp?dzonych ze swoich domostw. Podobne zdarzenie mia?o miejsce po 1999 r. W obu przypadkach Serbowie nigdy nie mogli powróci? na ziemie swoich przodków - stwierdzaj? serbscy hierarchowie.

"Jeste?my g??boko przera?eni faktem z powodu nieprawnej, nielegalnej i samodzielnie og?oszonej deklaracji niepodleg?o?ci Kosowa (...) Spodziewamy si? od ONZ i Rady Bezpiecze?stwa, ?e rozpoczn? obron? i ochron? naruszanych praw cz?owieka, praw religijnych oraz statusu Serbskiej Republiki zgodnymi z Rezolucj? 1244 i mi?dzynarodowych zobowi?za?" - apeluj? w konkluzji o?wiadczenia w?adycy nale??cy do Synodu Biskupów SPC. "
Adam Smiech dnia luty 18 2008 22:32:08
A tymczasem ojcowie tego przest?pstwa zachowuj? dobry humor - http://wiadomosci.onet.pl/1694806,12,item.html

Kilka stwierdze?, tak beznadziejnych, jak i bezczelnych zarazem:

"Kosowo jest teraz niepodleg?e. Jest to co?, czego zawsze by?em or?downikiem wraz z moim rz?dem - powiedzia? Bush. Jego administracja popiera?a od pocz?tku tzw. plan Marttiego Ahtisaarieego (specjalnego wys?annika ONZ do Kosowa), przewiduj?cy niepodleg?o?? Kosowa pod nadzorem mi?dzynarodowym. Rzecznik Departamentu Stanu Sean McCormack potwierdzi? stanowisko Busha i wezwa? Alba?czyków i Serbów do powstrzymania si? od przemocy.

Wed?ug podsekretarza stanu USA ds. politycznych Nicholasa Burnsa szefowa ameryka?skiej dyplomacji Condoleezza Rice jeszcze w niedziel? dzwoni?a do prezydenta Serbii Borisa Tadicia, by zapewni? go o przyja?ni Waszyngtonu. W poniedzia?ek w odczytanym w Waszyngtonie o?wiadczeniu Rice podkre?li?a, i? Kosowo to pa?stwo "suwerenne i niepodleg?e", i z?o?y?a jego mieszka?com gratulacje.

Jednocze?nie pani minister doda?a, i? prezydent Bush "odpowiedzia? pozytywnie" na pro?b? Kosowa o nawi?zanie stosunków dyplomatycznych. "Nawi?zanie tych stosunków umocni specjaln? ni? przyja?ni, która zwi?za?a ze sob? mieszka?ców Stanów Zjednoczonych i Kosowa" - napisano w o?wiadczeniu.

Jakiej przyja?ni?!? Mo?na za?o?y? bez niebezpiecze?stwa pope?nienia pomy?ki, ?e w USA góra 0,5 % populacji wie, gdzie w ogóle jest Kosowo i kto je zamieszkuje. - A?

W Kongresie najwy?szy rang? Republikanin w senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Richard Lugar stwierdzi? w rozes?anym mediom w poniedzia?ek o?wiadczeniu, ?e niepodleg?o?? Kosowa by?a nieunikniona, ale po jej proklamacji USA i pa?stwa europejskie musz? nadal pozosta? zaanga?owane na Ba?kanach, aby nie dopu?ci? tam do kolejnej wojny.

- Niepodleg?o?? Kosowa to wa?ny krok na drodze do po?o?enia kresu krwawej historii Ba?kanów, ale nasza praca nie jest zako?czona. USA i nasi sojusznicy musz? popiera? w??czenie Kosowa do mi?dzynarodowych i euroatlantyckich instytucji. Musimy by? tak?e gotowi do ?cis?ej wspó?pracy z Serbi? i wspomaga? j? w d??eniu do wej?cia do Unii Europejskiej - napisa? Lugar w o?wiadczeniu.

- Trwa?a stabilizacja i bezpiecze?stwo w Europie Po?udniowo- Wschodniej wymaga wojskowej, ekonomicznej i politycznej integracji nowych demokracji w istniej?cych strukturach europejskich - czytamy w o?wiadczeniu."

Tak wi?c, mamy zapowied? trwa?ej okupacji Ba?kanów a? do ustanowienia tam ostatecznego porz?dku judeoameryka?skiego, czyli w istocie zniszczenia narodu serbskiego, przynajmniej w sensie podeptania Jego godno?ci. - A?
gjw dnia luty 18 2008 22:55:16
Teraz wszystko zale?y od tego, czy Rosja rozpocznie egzekucj? na re?imie Sakszwilego z tak? sam? stanowczo?ci? i nieugi?to?ci?, jak mocarstwa zachodnie na Serbii. Dopóki Gruzji nie zacznie spotyka? na pó?nocnym Kaukazie dok?adnie to samo, co Serbii na Ba?kanach, nie ma szans na to, ?e w Waszyngtonie zaczn? si? zastanawia? nad skutkami swojego awanturnictwa. Dla tych ludzi jest pilnie potrzebna przeciwwaga, a s?ów wypowiadanych po dobroci nie rozumiej? tak samo jak swego czasu Andropow, ?eby nie si?ga? dalej... Nawet gdyby trzeba by?o wys?a? Su-30 nad Tyflis tak jak swego czasu wys?ano F-117 nad Belgrad. I to jest straszny dylemat dla Putina, bo b?dzie zmuszony pogodzi? si? wtedy z wojn? przeciw bratniemu narodowi gruzi?skiego ("za jego grzechy najprzód ci w?a?nie najmniejsi poddani b?d? ukarani" - jak pisa? Mickiewicz) oraz ryzykowa? wszystkie skutki nowej "zimnej wojny" co najmniej ze Stanami i nieroz??czn? par? Francja-RFN. On ju? od d?u?szego czasu daje do zrozumienia, ?e tylko g?upi mog? mu zazdro?ci? tej harówy i dopowiedzialno?ci, z którymi si? zamga na swoim stanowisku. B?dzie jednak musia? by? równie stanowczy jak Reagan, bo przed "Imperium Dobra" nie za bardzo ma si? dok?d cofa?.
Marzena Zawodzinska dnia luty 19 2008 21:12:36
Otrzymali?my:

Le Kosovo ? indépendant ? ?

Komunikat Jean-Marie Le Pen'a


Z blogoslawienstwem Unii Europejskiej pod wplywem USA, rzadzajacy w Kosowie proklamowali niezaleznosc tej prowincji serbskiej, gwalcac prawo miedzynarodowe.

Poza aktem niesprawiedliwosci, ktora ta nielegalna i niesluszna decyzja reprezentuje, jest powszechnie wiadome, ze Kosowo niezalezne nie moze istniec.

"Kraj" ten nie moze przezyc bez zebrania wyciagajac prawa reke w strone Unii europejskiej po subsydia, jednoczesnie lewa reka zbierajac korzysci z mafijnej dzialanosci, dla ktorej juz sluzy jako centrum operacyjne.

Niezalezne Kosovo stanie sie sanktuarium zbrodni zoranizowanej, w sercu Europy a dla innych baza wypadowa (al Qa?da) w procesie islamizacji kontynentu, bedac subwencjonowane przez obywateli europejskich.

Kazde uznanie tej niezaleznosci bedzie powaznym bledem historycznym o niezmiernie powaznych konsekwencjach.

Komunikat przet?umaczy? oraz przekaza? nam
M. Ostrowski - Francja
Marzena Zawodzinska dnia luty 19 2008 22:19:06
I jeszcze jedno:

http://www.youtube.com/watch?v=HlAJYpYsY9A
Marzena Zawodzinska dnia luty 20 2008 08:21:47
Le général Mini ? propos du Kosovo
[Tlum. M.Ostrowski - Francja]

Wloski general Fabio Mini, byly dowodca sil zbrojnych NATO w Kosowie w latach 2002-2003, podal dla Corriere della Serra ze: proklamacja niepodleglosci Kosowa "cieszy tych, ktorzy rzadza:
Thaçi (premier) - interesy naftowe, Ramush Haradinaj (dawny premier) - sedzia Miedzynarodowego Trybunalu w Hadze, Agim Ceku (dawny premier) - pragnie stac sie (sic) generalissimusem, Behgjet Pacolli (miliarder - biznesman), szukajacy miejsca do ulokowania pieniedzy swojego cesarstwa".

General precyzuje: tym co interesuje te klany jest miejsce w Europie, gdzie otworza sie nowe banki. Wolny port dla pieniedzy, ktore wplyna ze Wschodu. Monte-Carlo, Cypr, przestaly byc pewne.
Rozumiem pospiech Kosowarow ale nie rozumiem pospiechu wspolnoty miedzynarodowej.
Mowiac krotko: uznanie przez Wlochy niepodleglosci Kosowa bedzie
fatalnym bledem.

Zrodlo:
http://yvesdaoudal.hautetfort.com/archive/2008/02/18/le-general-mini-a-propos-du-kosovo.html
Adam Smiech dnia luty 20 2008 08:50:35
Dzisiejszy Nasz Dziennik zamieszcza stanowisko Serbii w sprawie kosowskiej - http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=sw&dat=20080220&id=sw13.txt :

"Stanowisko Serbii o jednostronnym og?oszeniu niepodleg?o?ci Kosowa i Metochii

Tymczasowe instytucje samorz?dne w Kosowie i Metochii wprowadzi?y dzi? w ?ycie swoj? nielegaln? decyzj? o jednostronnym og?oszeniu niepodleg?o?ci Kosowa i Metochii, prowincji Republiki Serbskiej znajduj?cej si? pod tymczasowym zarz?dem ONZ. W ten sposób znacz?co pogwa?ci?y Rezolucj? 1244 (1999) Rady Bezpiecze?stwa ONZ oraz wszystkie inne odnosz?ce si? do Kosowa i Metochii rezolucje (S/RES/1160 (1998), S/RES/1199 (1998), S/RES/1203 (1998), S/RES/1239 (1999)) wyra?nie potwierdzaj?ce zwierzchnictwo Serbii nad Kosowem i Metochi? i terytorialn? integralno?? republiki.

- Ta decyzja jest otwartym pogwa?ceniem zwierzchnictwa i terytorialnej integralno?ci Serbii i bezpo?rednio stoi w sprzeczno?ci z zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych zapisami, Aktem Helsi?skim i prawem mi?dzynarodowym. Ponadto terytorialna integralno?? i granice pa?stw, które powsta?y w wyniku rozpadu Jugos?awii, równie? zosta?y zagwarantowane przez inne mi?dzynarodowe dokumenty, takie jak Opinie Komisji Arbitra?owej Mi?dzynarodowej Konferencji na temat By?ej Jugos?awii.
- Ta jednostronna deklaracja niepodleg?o?ci jest prób? narzucenia, bez porozumienia z Rad? Bezpiecze?stwa ONZ, rozwi?zania dla statusu Kosowa i Metochii przez jednostronne dzia?anie, w jawny sposób gwa?c?ce rezolucj? RB ONZ 1244 (1999), która dowodzi, ?e "jedn? z podstawowych kwestii w sprawie Kosowa i Metochii powinno by? ustalenie procesu politycznego w kierunku wprowadzenia zarysu tymczasowego porozumienia politycznego prowadz?cego do stworzenia rzeczywistego samorz?dnego Kosowa, w pe?ni respektuj?cego wytyczne z Rambouillet i uznaj?cego zwierzchnictwo i terytorialn? integralno?? wobec Republiki Jugos?awii (dzi? Serbii)".
- Nieakceptowalno?? jednostronnego rozwi?zania dla Kosowa i Metochii jest tak?e jednoznacznie wyra?ona w paragrafie 6 przewodnich zasad Grupy Kontaktowej dla ustalenia statusu Kosowa z listopada 2005 (S/2005/709).
- Porozumienie polityczne osi?gni?te w zgodzie z zasadami le??cymi u podstaw rezolucji RB ONZ 1224 (1999) musi by? zaaprobowane przez Rad? Bezpiecze?stwa. Tote? próby narzucenia rozwi?zania poprzez fakt dokonany mocno podwa?aj? autorytet RB.
- Ten nielegalny akt mo?e tak?e wywo?a? szkody w ca?ym prawie mi?dzynarodowym. W przypadku, gdy pozwala si?, by prawa Serbii, Karty ONZ i mi?dzynarodowe by?y ?amane, takie naruszenia mog? sta? si? praktyk?, a wola silniejszego stanie si? jedyn? obowi?zuj?c? zasad?.
- Taka próba odebrania suwerennemu pa?stwu, cz?onkowi ONZ, wbrew jego woli i w czasie pokoju, cz??ci jego terytorium, mo?e nie?? powa?ne konsekwencje dla pokoju i bezpiecze?stwa na ?wiecie. Je?li taki niebezpieczny precedens mia?by wej?? w ?ycie, mog?oby to doprowadzi? do od?ycia roz?amowych ??da? i wywo?ania napi?? w ca?ej ?rodkowowschodniej Europie i ca?ym ?wiecie. Nie ma w?tpliwo?ci, ?e wiele ruchów separatystycznych na ca?ym ?wiecie b?dzie powo?ywa?o si? na przypadek Kosowa i Metochii jako podstawy do swoich aspiracji, co mo?e w konsekwencji prowadzi? do rozpalenia na nowo pewnych konfliktów.
- Serbia nalega, aby Rada Bezpiecze?stwa zareagowa?a stanowczo i zdecydowanie i zabezpieczy?a zwierzchnictwo i terytorialn? integralno?? Republiki Serbskiej zgodnie z zapisami w Karcie ONZ. Oczekujemy tak?e, ?e RB ONZ podejmie odpowiednie ?rodki w sprawie pogwa?cenia swoich w?asnych decyzji - czyli rezolucji 1244 (1999) i innych rezolucji odnosz?cych si? do Kosowa i Metochii, a Sekretariat Generalny ONZ na mocy swoich praw niezw?ocznie anuluje bezprawn? decyzj? o jednostronnym og?oszeniu niepodleg?o?ci przez Kosowo i Metochi? i od??czeniu si? tej prowincji.
- Oczekujemy tak?e, ?e OBWE i inne organizacje mi?dzynarodowe zareaguj? adekwatnie do sytuacji i podnios? swój g?os wobec tych bezprawnych prób secesji.
- Republika Serbii wzywa wszystkie kraje do post?powania w zgodzie z prawem mi?dzynarodowym, Kart? ONZ i rezolucj? 1244 (1999), do pe?nego przestrzegania jej zwierzchnictwa i terytorialnej integralno?ci i odrzucenia nielegalnego jednostronnego og?oszenia niepodleg?o?ci przez Kosowo i Metochi?.
t?um. ?ukasz Siano??cki"
Adam Smiech dnia luty 20 2008 08:55:29
Bardzo ciekawa rozmowa z charge d'affair ambasady serbskiej w Warszawie - http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=sw&dat=20080220&id=sw21.txt

Ciekawsze fragmenty:

"Jaki rozwój wypadków przewiduje Serbia?
- B?dziemy korzysta? z wszelkich prawnych i moralnych ?rodków, aby odzyska? Kosowo, zw?aszcza ?e prawo mi?dzynarodowe i moralne jest po naszej stronie. Zawsze wierzyli?my, ?e prawda zwyci??y. Mo?e trzeba na to troch? czasu - raz ju? w historii utracili?my Kosowo po s?ynnej bitwie na Kosowym Polu w 1389 roku - czekali?my 500 lat na odzyskanie naszych ziem. B?dziemy czeka?, je?li zajdzie taka potrzeba, nawet kolejne 500 lat. Nie u?yjemy si? wojskowych, chyba ?e sami zostaniemy zaatakowani. Nigdy nie uznamy separacji Kosowa od Serbii. Uznanie przez inne pa?stwa Kosowa za niepodleg?e pa?stwo b?dzie mia?o swoje konsekwencje w stosunkach dyplomatycznych, które na pewno ulegn? och?odzeniu. Te kraje, które zdecyduj? si? uzna? Kosowo, musz? liczy? si? ze stanowiskiem Serbii. Kosowo jest teraz mo?e inne ni? nasze wyobra?enia o nim zawarte w serbskich legendach o tej kolebce serbskiego narodu i pa?stwa, ale jeste?my wszyscy na tym wychowani, to jest cz??? naszej tradycji, naszej kultury, naszej to?samo?ci - to jest cz??? nas. Dlatego trudno oczekiwa?, ?e teraz z tego zrezygnujemy.

Region Kosowa by? kolebk? kulturow? Serbii.
- Serbskie zabytki historyczne zwi?zane z tradycj? chrze?cija?sk?, cerkwie i monastyry, których wiele datuje si? na okres ?redniowiecza, by?y i s? nadal systematycznie niszczone, a przecie? jest to dziedzictwo europejskie. Docieraj? do nas informacje, ?e przywódcy alba?scy zapewniaj?, i? b?d? szanowa? zabytki serbskiej kultury. Trudno nam w to jednak uwierzy?. Ju? teraz w Prisztinie twierdz?, ?e te pomniki nie s? pomnikami kultury serbskiej, lecz ilirsko-wizantijskiej. Za 10-20 lat posun? si? zapewne do twierdzenia, ?e Serbów w ogóle nie by?o w Kosowie.
(...)
Dlaczego Pana zdaniem Unia Europejska przyj??a stanowisko prokosowskie?
- Na pewno uwarunkowane to by?o kilkoma czynnikami. Jeden z nich to taki, ?e Unia nie wiedzia?a, jak rozwi?za? problem Kosowa i rozpatrywa?a ró?ne mo?liwo?ci. Wydaje si?, ?e uzna?a, i? ta decyzja b?dzie stanowi?a mniejsze z?o. Przysz?o?? poka?e, czy rzeczywi?cie. Uwa?ali?my, ?e nale?a?o zaczeka?, og?osi? szerok? autonomi? dla Kosowa i wyda? moratorium na 5, 10 czy 15 lat i w tym czasie zobaczy?, jak to funkcjonuje. My?l? te?, ?e du?y nacisk na decyzje Unii mia?y Stany Zjednoczone. Inn? kwesti? pozostaje to, dlaczego Amerykanom zale?y na oddzieleniu Kosowa. By?a to b??dna decyzja Brukseli i Waszyngtonu. Administracja ameryka?ska zrobi?a w ostatnim czasie tyle b??dów, ?e decyzja w sprawie Kosowa jest tylko jedn? z nich. Miejmy jednak nadziej?, ?e konsekwencje kosowskiej secesji nie b?d? tak katastrofalne, jak zaanga?owanie si? si? mi?dzynarodowych w Iraku.
(...)

Czy posiada Pan informacje, jakie decyzje podejmie strona rosyjska?
- Rosja, jak ka?dy kraj, ma swoje interesy polityczne i ekonomiczne. Cenimy bardzo, ?e strona rosyjska stoi po stronie przestrzegania prawa mi?dzynarodowego. Mi?dzy Rosj? a Serbi?, to prawda, istniej? zwi?zki, które wynikaj? ze wspólnej tradycji pans?owia?skiej. W czasach walki Serbii z Turcj? o uzyskanie niepodleg?o?ci to Rosjanie przychodzili nam z pomoc?. Z tamtych czasów pochodzi sympatia dla narodu rosyjskiego i odwrotnie. Natomiast w stosunkach serbsko-rosyjskich na p?aszczy?nie politycznej bywa?o ró?nie. Du?o wi?zi ??czy nas te? z Polsk?, co pokazuje liczba telefonów i e-maili z poparciem dla nas. Dzi?kuj? wszystkim Polakom - a wierzcie mi, jest ich bardzo du?o - którzy w takich trudnych dla nas chwilach wyra?aj? swoje poparcie dla stanowiska Serbii. Ka?dy taki g?os jest dla nas wa?ny. Oczekujemy tak?e, ?e strona polska równie? oficjalnie wyrazi poparcie dla Serbii.

Jaki wp?yw na gospodark? Serbii i Kosowa b?dzie mia?o od??czenie tego ostatniego?
- Kosowo b?dzie si? utrzymywa?o ze ?rodków Unii Europejskiej, w tym równie? polskich podatników. Tam praktycznie gospodarka nie istnieje i nie jest to stan spowodowany wojn? w latach 90. Przez ca?y okres istnienia Jugos?awii region Kosowa otrzymywa? dofinansowanie. ?rodki te nie by?y jednak gospodarnie po?ytkowane, a kierowanie regionem w tamtym okresie nale?a?o do Alba?czyków. W?a?ciwie ca?y kryzys w Kosowie zacz?? si?, gdy przysz?o do sp?acania d?ugów i kiedy niektóre republiki jugos?owia?skie, a przede wszystkim S?owenia, odmówi?y wtedy przekazywania pieni?dzy na Kosowo. Chcia?bym podkre?li?, i? za czasów Tito, a i po nim, to Alba?czycy rz?dzili Kosowem. Alba?czycy z Kosowa mieli wtedy nawet prezydenta Jugos?awii, który nie by? obywatelem Jugos?awii, lecz Albanii. Tito zawsze ulgowo traktowa? ten region. Pozwoli? nawet, aby 200 tys. Alba?czyków osiedli?o si? w rejonie Kosowa, przy czym jednocze?nie zabroni? serbskim uchod?com, którzy w czasie II wojny ?wiatowej musieli ucieka? z okupowanego Kosowa, powrotu na swoje ziemie. Konflikt serbsko-alba?ski pojawi? si?, gdy Alba?czycy nie chcieli autonomii, ale utworzenia w?asnej republiki."

Prosz? zwróci? uwag? na wyt?uszczony fragment.
gjw dnia luty 20 2008 19:47:25
Aleksander So??enicyn - ojciec duchowy Rosji, a zw?aszcza rosyjskiej prawicy (tej prawdziwej!) - wystosowa? list otwarty do narodu serbskiego i do??czy? do? wiersz nawo?uj?cy do wytrwania w walce o ich rodzinn? ziemi?.
gjw dnia luty 20 2008 19:59:33
Dawny hymn serbski w przek?adzie na polski:

Hej S?owianie, jeszcze nasza
S?owian mowa ?yje,
póki nasze wierne serce
za nasz naród bije.

?yje, ?yje duch s?owia?ski,
i ?y? b?dzie wiecznie,
Gromy, piek?o - z?o?ci waszej
ujdziem my bezpiecznie!

Mow? nasz? ukochan?
Bóg nam zwierzy? w darze,
wydrze? nam j? - nikt na ?wiecie
tego nie doka?e!

Ilu ludzi, tylu wrogów,
mo?em mie? na ?wiecie,
Bóg jest z nami, kto nam wrogiem,
tego Bóg nasz zmiecie!

I niechaj si? ponad nami
gro?na burza wzniesie,
ska?a p?ka, d?b si? ?amie,
ziemia niech si? trz?sie.

My stoimy stale, pewnie,
jako mury grodu.
Czarna ziemio, poch?o? tego,
kto zdrajc? narodu

Wojciech Mucha edytowa?(a) ten post
(zaczerpni?te z dyskusji na forum GoldenLine)

To jako ?ywo przypomina pie?ni hugenotów i purytanów! Pie?ni wiary, odwagi i ofiary.
gjw dnia luty 22 2008 02:03:12
Dyskusja na forum GL wci?? trwa i na oko?o 10 dyskutantów tylko jedne popiera to, co ci? sta?o. Oto typowy g?os:

poza tym komu s?u?y wolne Kosovo ? odpowied? jest prosta: przeró?nym zogranizowanym na skal? miedzynarodow? siatkom przest?pczym i ekstremistom muzu?ma?skim ... nikomu innemu ...


Za "wolnym Kosowem" jest tylko jeden (rzecz znamiennna) najbardziej t?py rusofob, który cieszy si? z nieszcz??cia po?udniowej ga??zi "wschodnich rusków czyli Azjatów" do tego stopnia, ?e nie docieraj? do niego skutki tego wydarzenia dla Europy i Polski.
Adam Smiech dnia luty 22 2008 05:21:16
No, tak, dla pó?g?ówka Serbowie to Azjaci. Kim w takim razie s? Alba?czycy?
Alicja dnia luty 28 2008 11:14:49
Serbowie p?aca za swoja niez?omna walke z hitlerowcami,oraz za to ,ze sa partiotami,za to ,ze mieli i maja przywodcow ,ktorzy mieli odwage umrzec za swoj kraj.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014