Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLipiec 14 2020 15:29:07
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zamach na rodzin? i wolno??
Polityka Wewnętrzna

Dziwne? Nielogiczne? Pani Rzecznik zmieni?a pogl?dy? Nic z tych rzeczy. To zwyk?y polityczny koniunkturalizm, typowy dla tej Pani. Sk?d o tym wiemy? St?d, z ?odzi. To tutaj p.Sowi?ska "dzia?a?a" w Lidze Polskich Rodzin. To tutaj z p. M. Orzechowskim niszczy?a ludzi, którzy tworzyli LPR i to tutaj odbiera?a w bizantyjskim stylu przysi?gi na wierno?? partii przed wyborami 2005 roku. Reprezentowa?a przy tym p?ynno?? pogl?dów typow? ludziom pr?cym za wszelk? cen? do kariery. Wyst?powa?a np. w obronie jednego szpitala i za likwidacj? drugiego, jak by?o trzeba medialnie zab?ysn??. Tego b?ysku zabrak?o na spotkaniu w?adz wojewódzkich (legalnych, a nie tych narzuconych pó?niej z naruszeniem wszelkich praw wewn?trznych LPR przez s?ugusów Romana G.), kiedy p.Rzecznik, dzi? pozuj?ca na si?? spokoju, obra?a?a kolegów publicznie, nie maj?c argumentów merytorycznych.
W artykule tak?e inne osoby (np. p. Miros?awa K?tna z Komitetu Ochrony Praw Dziecka) wypowiadaj? ca?y szereg absurdalnych stwierdze?, na które nawet nie warto odpowiada? - bo có? to np. za argument, ?e na Zachodzie te? jest w wi?kszo?ci krajów zakaz klapsów? W wi?kszo?ci krajów s? te? uprawnione zwi?zki homoseksualistów i co z tego? P.P. Sowi?ska, K?tna i inne te? si? na to powo?aj?? No, tak, wyobra?my sobie - klapsy w ohydnych, patriarchalnych rodzinach skonfrontowane z kochaj?c? si?, cich? i spokojn? rodzin? gejów - brrr!!!

Komentarze
Marzena Zawodzinska dnia luty 15 2008 11:57:30
Nie, to si? w g?owie nie mie?ci! To jak, rodzic da dziecku klapsa, a potem b?dzie bieg? do odpowiedniego organu, ?eby z?o?y? samokrytyk? i zapisa? si? na terapi?? Przynajmniej dopóki dziecko nie b?dzie na tyle du?e, ?eby samo mog?o polecie? z donosikiem?
Boj? si?, ?e ten skandaliczny pomys? mo?e przej??, bo du?o osób z tzw. "jelity" tak dzisiaj my?li. Niech mnie kto? uszczypnie, bo mo?e to mi si? tylko ?ni??!!

Adam Smiech dnia luty 15 2008 12:39:25
Wikipedia o Pawce Morozowie pisze tak:

"Celem stalinowskiej propagandy by?o propagowanie postawy donosicielstwa i niszczenie wi?zi rodzinnych (ostatniej ostoi sprzeciwu wobec totalitarnej w?adzy partii bolszewików). Idolizacja Pawlika mia?a oznacza?, ?e nowy sowiecki cz?owiek zawsze stawia dobro pa?stwa sowieckiego nad wi?ziami spo?ecznymi i rodzinnymi. Denuncjator Pawlik Morozow zosta? symbolem Komsomo?u"

A to pisz? w artykule w Dzienniku, obok rozmowy z Sowi?sk?:

"W Ameryce Pó?nocnej i w Skandynawii za uderzenie dziecka czy wymierzenie mu klapsa idzie si? do wi?zienia, a m?ody cz?owiek mo?e zaskar?y? rodzica lub opiekuna. Do?wiadczenia Szwecji pokazuj?, ?e wprowadzanie tego przepisu dzia?a lepiej ni? tysi?ce u?wiadamiaj?cych rozmów z rodzicami. Ju? w 1965 r. zniesiono tam przyzwolenie na bicie dzieci w kodeksie karnym, a w 1979 r. jako pierwszy kraj na ?wiecie Szwecja wprowadzi?a ?cis?y zakaz stosowania kar cielesnych. "

No, i gdzie mamy stalinizm stosowany, co? We wspó?czesnej Rosji, czy na Zachodzie, do którego tak bezmy?lnie chcemy si? upodobni?? Za grobem Stalina zwyci?stwo nad stadem zachodnich bezmózgowców. W Rosji, na szcz??cie dla niej, dzieci wychowuje si? w dyscyplinie i w duchu mi?o?ci do ojczyzny.
Marzena Zawodzinska dnia luty 15 2008 14:11:31
Im wi?cej czytam i s?ucham ró?nych wiadomo?ci, tym bardziej mam do??. Chyba mi si? pogorszy?o... Mo?e by tak... telewizor za okno? smiley
gjw dnia luty 15 2008 21:12:10
No w?a?nie dlatego wskaza?em na to, ?e ruch narodowy powinien podnie?? wysoko sztandar wolno?ci i nie zostawia? go w r?kach tzw. klasycznych libera?ów i libertarianów. Pan Bóg mi?osierny i gdy chce kogo? ukara?, to mu najpierw rozum odbiera. Ci g?upcy galopuj? na manowce teatru absurdu na ?ywo niczym bezidewoi karierowicze udaj?cy komunistów w latach 70-tych, wystawiaj?cy na pokaz ?wiatu ?ywego trupa - imiennika (z otczestwa) Lenina. Wywo?aj? podobne reakcje ludu; pogard?, drwiny,a w ko?cu powszechny opór. Koniec tej farsy jest ju? bliski!
Marzena Zawodzinska dnia luty 15 2008 21:14:30
Wolno?ci - tak, liberalizmu - nie.

Oby Pan mia? racj? z tym bliskim ko?cem...
gjw dnia luty 15 2008 21:36:33
Oczywi?cie te b?azny potrzebuj? jeszcze dodatkowo wielkiego, a krzywego zwierciad?a, które b?dzie im si? codziennie podsuwa? pod nos, aby z nich codzie? drwiono i aby sami dostrzegli, jacy s? ?a?o?ni i byle jacy, a? ich na md?o?ci we?mie, a ich tron z b?ota ostatecznie upadnie w umys?ach poddanych. smiley Nasze tutaj wiadomo?ci i dyskusje to jedno z drobnych szkie?ek, z których to zwierciad?o zostanie w najbli?szych latach odlane. No i jeszcze bicz propagandowy, co b?dzie ich co dzie? pod pr?gierz stawia? i przed ca?ym ?wiatem ch?osta?, ale to ju? zadanie dla Rosji i Chin, które niew?tpliwie podejm?; ju? wyra?nie zaczynaj?. smiley
Marzena Zawodzinska dnia luty 25 2008 21:31:49
Pa?stwo przeciwko rodzicom

Rozwa?ania na kanwie antyklapsowej propagandy

W ustawodawstwie unijnym, a co za tym idzie rodzimym polskim, pojawia si? ca?y szereg urz?dów z gruntu nastawionych na podwa?anie ró?nych wi?zi spo?ecznych.

Mamy rzecznika praw dziecka, do niedawna funkcjonowa? urz?d do równego statusu kobiet i m??czyzn. Nied?ugo doczekamy si? urz?du ochrony mniejszo?ci seksualnych, ochrony m??czyzn przed kobietami, kobiet przed m??czyznami itp. O tym, ?e urz?dy te z definicji nastawione s? przeciwko wi?ziom spo?ecznym, w szczególno?ci przeciwko rodzinie, ?wiadczy przede wszystkim praktyka ich dzia?ania.
Zwykle w ka?dej akcji propagandowej organizowanej przez ró?nych "rzeczników" chodzi rzekomo o dobro cz?owieka. Szczególnie wyra?nie wida? to w kwestii ochrony praw dzieci. Bo któ? przy zdrowych zmys?ach nie jest zwolennikiem karania tych, którzy maltretuj? niemowlaki? Któ? nie chcia?by ochrony bitych uczniów przez pijanych ojców? Jednak?e zwykle poprzez pokazanie medialne tak skrajnych zachowa?, jeden czy drugi urz?d stara si? rozci?gn?? wizj? patologii na ca?e spo?ecze?stwo i próbowa? budowa? prawo, które wprost uderza w zdrowe rodziny. Podwa?ane s? ró?norakie naturalne wi?zi. Przypomn?, ?e przez lata ca?e uderzano w nauczycieli, którzy rzekomo nieustannie zn?caj? si? nad uczniami. Doprowadzono do sytuacji, ?e nauczyciel pozbawiony wszelkich narz?dzi dyscyplinuj?cych stawa? si? z woli ofiar? przemocy ze strony uczniów. Co wi?cej, zerwanie naturalnej wi?zi polegaj?cej na relacji mistrz - ucze? doprowadzi?o do niebywa?ego wzrostu przemocy w?ród samej m?odzie?y.
Wydaje si?, ?e od kilku lat metodycznie uderza si? równie? w rodzin?, podwa?aj?c podstawow? relacj? rodzice - dzieci. Zamiast uczy? szacunku dla rodziców, ró?ne urz?dy staraj? si? podburza? m?odzie? i dzieci przeciwko ich ojcom i matkom. Dok?adnie taki wymiar ma kampania na rzecz karania za klapsy wymierzone dzieciom. W 2004 roku g?ówni polscy propagatorzy liberalizmu rozpocz?li kampani? na rzecz pozbawienia Polaków w?adzy rodzicielskiej poprzez prawn? ingerencj? w wychowanie. G?ówn? propagatork? nowej wizji wychowania by?a minister Magdalena ?roda, a rzecz si? dzia?a za rz?dów SLD.
Wydawa?o si?, ?e wraz z odej?ciem rz?dów SLD, ?e po przyk?adach katastrofy wychowawczej w szko?ach uznaj?cych model bezstresowego wychowania za obowi?zuj?cy, ?e po tym wszystkim nie znajdziemy polityków chc?cych uderzy? w podstawy ?ycia narodowego. Cios jednak przyszed? z najmniej oczekiwanej strony. Oto minister Ewa Sowi?ska, rzecznik praw dziecka, wybrana na to stanowisko w czasach rz?dów prawicowych, rozpocz??a kampani? przeciwko rodzicom daj?cym klapsa. "Chcemy do kodeksu rodzinnego i opieku?czego wprowadzi? zapis - g?osi pani minister - o poszanowaniu godno?ci dziecka. Je?li przemoc zdarzy si? incydentalnie i nie wyrz?dzi dziecku wielkiej krzywdy, rodzic b?dzie musia? zg?osi? si? na terapi?. Je?li taki przypadek zdarzy si? ponownie, wówczas sprawc? czekaj? sankcje prawne" ("Dziennik" z 15 lutego 2008 r., s. 3). I tak pani minister chcia?aby na wszystkich rodziców na?o?y? grzywn? lub wsadzi? ich do wi?zienia, wszak ka?demu zdarzy?o si? da? swoim dzieciom kilka klapsów w swoim ?yciu. I tak w tym czasie, gdy rodzice b?d? odsiadywa? kar?, dzieci b?d? wychowywane w idealnych warunkach przez pa?stwo za po?rednictwem domów dziecka.
Nim jednak pani minister wsadzi pó? Narodu za kratki, proponuj?, by sama podda?a si? terapii. Przesz?a bowiem w swych pomys?ach nawet destrukcj? proponowan? przez Magdalen? ?rod?. Ale dzi?ki takiej akcji pani minister, wy?miewana do niedawna przez liberalne media za "Teletubisie", nagle sta?a si? bohaterk? liberalnej gawiedzi, ??cznie z "Gazet? Wyborcz?". Popar? j? nawet SLD. Jak donosi "Dziennik", "z inicjatywy Sowi?skiej zadowolona jest te? Katarzyna Piekarska z SLD. Oferuje projekt ustawy, który przygotowa?a jeszcze w zesz?ej kadencji" (K. Wichowska, Zakaza? klapsów. Ale jak?, "Dziennik" z 16-17 lutego 2008 r., s. 6). "Dziennik", wzorem "Wyborczej", publikuje "zatrwa?aj?ce" dane, ?e wi?kszo?? Polaków stosuje klapsy, tzn. ?e wi?kszo?? zalicza si? do patologii. Gazeta dodaje, ?e "w Ameryce Pó?nocnej i w Skandynawii za uderzenie dziecka czy wymierzenie mu klapsa idzie si? do wi?zienia, a m?ody cz?owiek mo?e zaskar?y? rodzica i opiekuna".
Pani minister uwznio?lona medialn? popularno?ci? idzie dalej. Mówi, ?e równie? przemoc psychiczna jest niedopuszczalna. Zapomnia?a doda?, ?e preferowane przez ni? odmawianie niesfornym dzieciom przyjemno?ci (np. ogl?dania dobranocki) jest te? form? przemocy psychicznej. I tak brnie rzecznik praw dziecka w sprzeczno?ci, a ?wiatek liberalny dzi?ki jej nieroztropnym propozycjom triumfuje. Zapomnia?a pani minister, ?e wpisuje si?, chc?c nie chc?c, w pomys?y antychrze?cija?skich ideologów. Ostatecznie socliberalni ideolodzy chcieliby bowiem zast?pi? wychowanie rodzinne wychowaniem pa?stwowym. To pa?stwo ma wiedzie? lepiej od rodziców, jak wychowywa? dzieci. To pa?stwo b?dzie chroni? dzieci przed rodzicami, a rodziców przed dzie?mi. Skojarzenia z komunizmem s? a? nadto wyra?ne. Mamy tutaj do czynienia z pok?osiem my?li Jana Jakuba Rousseau, który nieustannie dopatrywa? si? zagro?e? dla wolno?ci w naturalnych relacjach mi?dzyludzkich. Je?li natomiast zniszczymy te relacje, odbudowa? je b?dzie bardzo trudno.
Przeci?tna rodzina polska nie jest ?adn? patologi?. Mamy spo?ecze?stwo niezwykle jak na warunki europejskie przywi?zane do ?ycia rodzinnego i dlatego szcz??liwe. Na przypadki patologiczne mamy odpowiednie paragrafy w prawie. Klaps jeszcze nikomu nie zaszkodzi?. ?wiadcz? o tym dziesi?tki pokole? dobrze wychowanych Polaków. Ogromny kryzys wspó?czesnego wychowania jest za? zwi?zany z propagand? bezstresowo?ci. Zatem bro?my suwerenno?ci polskiej rodziny przed zakusami liberalnego pa?stwa. Pa?stwo wszak powinno wspiera? rodziców w wychowaniu, a nie by? organizatorem buntu dzieci przeciwko matkom i ojcom. Miejmy nadziej?, ?e opami?taj? si? ci wszyscy, którzy zach?ysn?li si? trendami id?cymi z Zachodu, a których realizacja sko?czy?a si? olbrzymi? spo?eczn? kl?sk?.
Mieczys?aw Ryba

http://www.naszdziennik.pl/index.php?typ=my&dat=20080225&id=my12.txt
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014