Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumCzerwiec 07 2020 09:03:01
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 7
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
44
44
SS-Galizien
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Wizyta premiera Tuska w Rosji
Polityka ZagranicznaJest to oczywiste. Niejednokrotnie pisali?my o tym, ?e najwa?niejszym celem neokonserwatystów jest dokonanie kolejnego kroku na drodze do osaczenia Rosji(celem dalekosi??nym jest, naszym zdaniem opartym na analizie dost?pnych ?róde?, rozbicie Rosji na kilka niewiele znacz?cych pa?stw, ergo, ca?kowita dominacja polityczna i militarna obozu ?ydowsko-ameryka?skiego nad ?wiatem). Tarcza jest ?rodkiem do tego celu prowadz?cym. Dodatkowo, USA, zdaj?c sobie doskonale spraw? z zara?enia Polaków rusofobi?, tak manipuluje nami, aby?my stan?li na pierwszej linii frontu politycznej(na razie) walki z Rosj? w imi? zagro?onych rzekomo narodowych pryncypiów. Polska klasa polityczna odwo?uj?ca si? do ideologii Pi?sudskiego-Giedroycia, czyni to z ochot? i bezrefleksyjnie, powielaj?c stare b??dy.

Drugi wa?nym tematem spotkania premiera w Moskwie jest kwestia gazoci?gu pó?nocnego oraz ewentualnego odst?pienia Rosji od jego budowy po??czonego z wspólnym zaanga?owaniem Rosji i Polski w budow? gazoci?gu naziemnego przez kraje ba?tyckie i Polsk?(ruroci?g Amber). Jest to propozycja z?o?ona niedawno przez Tuska Rosji razem z o?wiadczeniem, ?e Polska nie jest zainteresowana budow? gazoci?gu pólnocnego tzw. Nord Stream jako nieracjonalnego ekonomicznie. Jest to polityczny konkret, który mo?na tylko pochwali?. Je?eli Rosja wycofa?aby si? z projektu gazoci?gu pó?nocnego na rzecz ruroci?gu Amber, by?by to wielki sukces polityki polskiej, a jednocze?nie pora?ka planów Niemiec, tym powa?niejsza, ?e wspólne zaanga?owanie Rosji Polski w ruroci?g oznacza?oby tak?e zdeterminowanie polityki rosyjskiej na wspó?prac? z Polsk?. Oczywi?cie, nie ?ud?my si?, sprawa gazoci?gu nie jest zawieszona w pró?ni. Polityka to sztuka zawierania korzystnych kontraktów. Tak wi?c - my odst?pujemy od gazoci?gu z Niemcami, i budujemy Amber z wami, wy odst?pujecie od tarczy. Nie pomylimy si? wielce, je?li stwierdzimy, ?e Rosja tak sobie wyobra?a porozumienie z Polsk?.
Nale?y powtórzy? jeszcze raz - stoimy przed wielk? szans?. Polska powinna t? szans? wykorzysta? dla dobra tera?niejszych i przysz?ych pokole?, ale tak?e dla warto?ci jak? niew?tpliwie stanowi pokój w Europie i na ?wiecie.

Kilka s?ów wypada po?wi?ci? oponentom porozumienia, dodajmy, jakiegokolwiek porozumienia z Rosj?, a wi?c, przede wszystkim, PiS. Bez najmniejszych w?tpliwo?ci polityka ?rodowiska PiS-owskiego jest polityk?, na kierunku wschodnim, bardzo szkodliw?. Ich reakcja na zapowiedzi Donalda Tuska jest reakcj? histeryczn?, wyra?aj?c? w najbardziej jaskrawy sposób polsk? chorob? "na Moskala". Protestuj? tym samym j?zykiem przedstawiciele PiS (wszyscy najwa?niejsi politycy - J. Kaczy?ski, A. Bielan, A. Macierewicz, z mniej znanych - senator Andrzej Mazurkiewicz i jego dzisiejszy wpis na blogu pt. "Wojna z Rosj? trwa" - czy mo?na lepiej wyrazi? mentalno?? tego ?rodowiska?) oraz, sprzymierzonych z nimi, nacjonalistów ukrai?skich(B. Osadczuk), tak?e id?cych na pasku polityki neokonserwatywnej.
Szczególnie przykrym przyk?adem dzia?alno?ci wyj?tkowo szkodliwej dla interesów pa?stwa polskiego, jest publicystyka Józefa Szaniawskiego, który, jak si? wydaje, poczu?by si? usatysfakcjonowany dopiero wtedy, gdy wojna medialna z Rosj? sta?aby si? wojn? prawdziw?. Nagromadzenie nienawi?ci do ka?dej Rosji, jakie prezentuje ten by?y dzia?acz TPPR, nagromadzenie politycznie b??dnych koncepcji, przedstawianych przez Szaniawskiego jako propozycje dla Polski, wymyka si? wszelkim klasyfikacjom. Trudno poj??, jak to si? sta?o, ?e ten cz?owiek, wyznaczaj?cy obecnie standardy polityki zagranicznej Polski wg najbardziej b??dnych i wielokrotnie zweryfikowanych negatywnie pomys?ów z przesz?o?ci, sta? si? g?osem Radia Maryja i Naszego Dziennika, na antenie i ?amach których, zatruwa umys?y s?uchaczy i czytelników.
Komentarze
gjw dnia luty 07 2008 19:57:09
Odno?nie ostatniego zagadnienia; mo?e dlatego, ?e po podziale Rosji i rzuceniu na kolana jej narodów by?oby ?atwiej szerzy? tam rzymski katolicyzm? Zauwa?my, ?e wbrew przewidywaniom wszystkich obserwatorów Ratzinger (Bynedykt XVI) nie znalaz? wspólnego j?zyka z Rüdigerem (Aleksym II).
Je?li tak jest, dowodzi to jasno, czym si? sta? tzw. Ko?ció? posoborowy i ?e tzw. lefevbry?ci kieuj? si? zbiorowym instynktem samozachowawczym.
To jednak tak na marginesie. Zgadzam si? z P. Kol. Adamem na 90 %. Jedno zastrze?enie; w interesie narodowym Rosji jest jednak gazoci?g po dnie Ba?tyku ze wzgl?du na zaci?cie antyrosyjskie w krajach ba?tyckich. Jak to wyrazi? pewien litewski m?? stanu: "Ca?y nasz kraj zieje ogniem jak smok w kierunku Kremla." Ta wyrazista my?l powinna wej?? do podr?cznika tego, jak nie powinni si? wyra?a? ludzie odpowiedzialni za polityk? zagraniczn?.
tl dnia luty 07 2008 20:40:03
Co do pytania co zrobi Tusk odpowied? jest jedna - to co b?d? sobie ?yczy? przywódcy euroko?chozu, czyli Niemcy. Po skandalicznej wypowedzi Bartoszewskiego (Tusk zapewne mianowa? go, aby przypodoba? si? Niemcom) wida? wyra?nie, ?e pajac Tusk zrobi wszystko, aby swiatowe si?y antypolskie zaaprobowa?y go na prezydenta.
Co do Szaniawskiego to uwa?am, ?e to mo?e by? albo agent wywiadu ameryka?skiego i spe?nia swoj? misj? (bliska znajomo??, a nawet przyja?? z Kukli?skim jest pewn? wskazówk?), albo ... po?ytecznym idiot? z chorob? "na Moskala"...

polecam: http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=257
tl dnia luty 07 2008 20:50:24
Odno?nie komentarza gjw:
Nawrócenie Rosji na prawdziw? Wiar? nast?pi wcze?niej czy pó?niej - zapewni?a nas o tym Matka Bo?a Fatimska. Oczywiste jest, ?e Jej polecenie po?wi?cenia Rosji nie zosta?o jeszcze zrealizowane. Mam wielk? nadziej?, ?e obecnie panuj?cy Papie? Benedykt XVI dokona tego.
Je?eli chodzi o schizm? prawos?awn? i problem powrótu schizmatyków do Ko?cio?a to jest oczywiste, ?e najbardziej zaszkodzi?y tu tendencje i wp?ywy protestanckie w Ko?ciele. Prosz? zwróci? uwag? na pozytywn? reakcj? wysokich hierarchów schizmatyckich na 'uwolnienie' przez Ojsca ?wi?tego msza?u ?w. Piusa V.
Ten krok Papie?a oraz wydany niedawno dokument ?w. Kongr. Nauki Wiary przypominaj?cy, ?e jedynym prawdziwym Ko?cio?em Pana Jezusa Chrystusa jest Ko?ció? Rzymsko-katolicki stanowi? niew?tpliwie wielkie kroki w kierunku powrotu do Tradycji i usuwania trucizny protestanckiej z wn?trza Ko?cio?a. To niew?tpliwie u?atwi powrót prawos?awnych na ?ono Ko?cio?a.
Adam Smiech dnia luty 07 2008 20:53:19
Ma Pan racj?, Panie Grzegorzu, dlatego ja nie pisz? o interesie Rosji. Staram si? znale?? jak najlepsze wyj?cie dla Polski w sytuacji w jakiej si? znale?li?my w wyniku fatalnej polityki obozu pi?sudczykowskiego, za którym murem stoi RM i ND. Chcia?em znale?? jakie? ?wiate?ko w tunelu, ale boj? si?, ?e jest za pó?no. Artyku? przedstawia pewne postulaty, co si? za? tyczy szans ich realizacji, mam powa?ne obawy. Nie wiem nawet, czy sama deklaracja w sprawie tarczy, zgodna w istocie nie tylko z interesem Rosji, ale i Polski i ca?ej Europy ?rodkowo-Wschodniej, wystarczy. Gazoci?g przez kraje ba?tyckie ma swoje wady, te, które Pan wskaza? równie?, cho? oczywi?cie litewskiego smoka ziej?cego ogniem mo?na potraktowa? wy??cznie z pob?a?liwym politowaniem. Obawiam si?, ?e pole manewru mamy bardzo zaw??one. Pozostaje nam jeszcze tylko druga nitka gazociagu jamalskiego przez Bia?oru? albo przy??czenie si? (np. w odpowiezi na zaaran?owane, ponowne zaproszenie Rosji) do gazociagu pó?nocnego, a na jedno i drugie Platformy na pewno obecnie nie sta?. Mo?e gdyby przypatrzyli si? polityce nieco bli?ej, to za jaki? czas zaczn? rozumie? nasze uwarunkowania, ale teraz? Nie. Taka jest rzeczywisto??. Ja w artykule chcia?em pokaza? maksimum potencjalnych pozytywów, które daje wizyta Tuska w Rosji, aby zarysowa? kontrast pomi?dzy polityk? PO - ostro?nych prób nawi?zania wspó?pracy z Rosj?, a katastrofaln? polityk? konfrontacji PiS. Prosz? sobie przeczyta? ca?y wpis tego senatora z PiS. Przera?aj?ce, do czego mo?e doprowadzi? doktrynerstwo na poziomie wst?pu po politykoznawstwa.
Adam Smiech dnia luty 07 2008 22:18:31
Do tl:
Analiza polityczna sprowadzaj?ca si? do uznania premiera RP pajacem i s?ugusem Niemiec nie jest analiz? powa?n? , tylko kalk? naszodziennikowych tekstów pseudodziennikarzy, którzy jak automaty uznali, ?e teraz wszystko jest nie tak, bo rz?dzi PO. Wystarczy poczyta? ND. PiS g?osuje przeciw bud?etowi, który sam przygotowa?(wynika to z Kostytucji RP, fakt, nale?y to zmieni?, ale na razie jest jak jest, nie jest to niczyja wina), tzn., ?e bud?et jest z?y, bo platformiany. Traktat lizbo?ski jest z?y i z?y jest Tusk, bo go podpisa?, cho? podpisa? jedynie to, na co wcze?niej zgodzi? si? PiS, ale tu ju? ND nie by? taki krytyczny, wr?cz przemilczal udzia? PiS. Gdyby PO albo SLD odda?o PZl Mielec ?ydom ameryka?skim ND by?by pe?en oburzenia, a listy w obronie pojawia?yby si? przez wiele tygodni, ale jak sprzeda? PiS, to by?a to uzasadniona transakcja gospodarcza. Tomek! To s? kpiny, a nie dziennikarstwo, kpiny, a nie polityka. Obud? si?! ND razem z PiS-em z w?asnej , nieprzymuszonej woli (nieprzymuszonej przez obcych, bo wola ich jest determinowana ideologi? antyrosyjsk?) prowadz? nas ku pe?nemu uzale?nieniu od polityki obozu ?ydowskiego w USA. Powiem Ci, ?e jako narodowiec staraj?cy si? post?powa? racjonalnie i racjonalnie ocenia? scen? polityczn?, z dwojga z?ego(a dzi? ju? nie ma trzeciej si?y na scenie) wol? platformianych bezideowców od ideologów z PiS prowadz?cych nas do kl?ski w imi? b??dnych idei. Bezideowcy maj? ten plus, ?e licz? zyski w?asne, i pewne polityczne poci?gni?cia (czytaj: szale?stwa) mog? si? im wyda? nieop?acalne, natomiast ideowcy b?d? mierzy? zawsze si?y na zamiary, cho?by ich zamiary by?y irracjonalne. Uzaleznienie od ?wiatowych ?ydów jest w obecnej dobie nieporównanie bardziej niebezpieczne od uzale?nienia od UE. Si?a obozu ?ydowskiego jest o wiele wieksza od si?y obecnych Niemiec, ich dzia?ania prowadzone s? przez w?ski o?rodek decyzyjny, w?ski, a przez to skuteczny i szybki. W UE, przy tylu podmiotach i bezmy?lnej biurokracji, proces decyzyjny jest spowolniony, a przez to ?atwiej zareagowa?. To nie oznacza, ?e nie ma niebezpiecze?stwa, ale jest ono mniejsze. Jeszcze uwaga j?zykowa - powinni?my szanowa? w?asne pa?stwo, nawet je?li nie jest naszym wymarzonym, a skoro tak, to szanujmy równie? funkcjonariuszy tego pa?stwa. Z ?atwo?ci? piszesz o premierze jako pajacu. Wiem, ?e czasem trudno si? powstrzyma?, sam na JN wielokrotnie wycina?em ostrzejsze sformu?owania, nara?aj?c si? np. Kol. Piotrowi, który uwa?a mnie za czlowieka mi?kkiegosmiley , ale tak musi by?, pewne standardy musz? obowi?zywac w publicznej wypowiedzi. Prywatnie mówimy, co chcemy, ale publicznie panujmy nad emocjami, ?eby nie popa?? w relatywizm(lubimy premiera, to z szacunkiem, jak premier nie nasz, to pajac, ale jak nasi przeciwnicy polityczni nazwi? naszego premiera pajacem, to jest to oczywi?cie skandal).
Co do Ko?cio?a. Bardzo ceni? te dzia?ania papieskie, które przywracaj? cho? po cz??ci elementy Tradycji, ale jednocze?nie nie mog? nie widzie?, ?e jest to ca?y czas Ko?ció? zraniony, w którym dominuj?c? rol? gra destrukcyjny nurt soborowy i nic nie wskazuje na to, ?eby nurt ten mia? odej?? w niebyt. Np. w Polsce zmiany posoborowe galopuj?, biskupi wymusili na wiernych, w opozycji do Summorum pontificum, konieczno?? uzyskiwania zezwole? na Msz? Trydenck? i co? Papie? sobie, a biskupi polscy sobie.
Jest te? niedobry znak ze Stolicy Apostolskiej - zmiana modlitwy wielkopi?tkowej z Mszy Trydenckiej. Nie chodzi o to, ?e nowa wersja jest czy nie jest prawowierna, zapewne jest, ale chodzi o fakt ulegania ?ydom, co jest uznawaniem ich ekskluzywnego prawa do ingerencji w teksty liturgiczne obcej im religii, w istocie za? uznawaniem ich wybra?stwa. Kiedy przyjdzie czas na rewizj? Nowego Testamentu? ?ydzi nie maj? ani szczególnego prawa, ani ?adnego innego do domagania si? czegokolwiek od kogokolwiek. Zreszt?, zawsze obowi?zywa?a w tych sprawach zasada wzajemno?ci. Je?li ks.ks. Pranajtis i Trzeciak pisali o blu?nierstwach Talmudu, to czynili to przede wszystkim w celu informacyjnym, nie ??daj?c od ?ydów rewizji ich ksi?g. ?ydzi mog? sobie mysle? i pisa? o katolicy?mie co chc?, ale we w?asnym ?rodowisku, natomiast wara im od decydowania o tre?ci nauczania katolickiego. Dlatego uleganie im na tym polu jest absolutnie niedopuszczalne.
Adam Smiech dnia luty 07 2008 23:13:46
Cd.

Tomku! Nie bagatelizuj Szaniawskiego. To nie jest cz?owiek li-tylko chory na Moskala. Przez ostatnie dwa lata usilnego promowania go przez RM i ND sta? si? guru dla wielu ludzi. Obserwuj? to cho?by rozmawiaj?c z naszymi dawnymi lud?mi z Ligi. Zapanowa? wsród nich duch antyrosyjski, z którym w parze idzie ?lepe zapatrzenie w PiS. Taki jest skutek promowania tego pana i jego pogl?dów.
Co do Michalkiewicza, ceni? jego twórczo?? publicystyczn?, cho? nigdy nie trac? z pola widzenia jego zapatrzenia w Ameryk?, któr?, wbrew faktom, widzi on jako byt niezale?ny od obozu ?ydowskiego. W zwi?zku z tym jest tak?e zwolennikiem tarczy. Nie jest równiez wolny od lekkiej choroby na Moskala, takiej w wersji NCz, gdzie nienawidzi si? jednego z najlepszych wspó?czesnych przywódców panstwowych w osobie W?adymira Putina, a promuje za?ydzon? opozycj? z Bukowskim, Bierezowskim i Weinsteinem-Kasparowem.
gjw dnia luty 08 2008 00:11:44
Dla mnie pocieszaj?ce jest, ?e kto? wreszcie oprócz trzech sta?ych dyskutantów w??aczy? si? do dyskusji. smiley W tym celu (aczkolwiek nie jest to cel jedyny) urywam codziennie sporo czasu, który móg?bym przeznaczy? na daj?ce szybsze wyniki i mniej ryzykowne zaj?cia. Z drugiej strony nie ukrywam, ? czekam na g?osy nieco przytomniejsze ni? dalszy ci?g trywializacji my?li Dmowskiego z broszury Ko?ció?, naród, pa?stwo... smiley
RomanK dnia luty 08 2008 04:57:53
Panie Tj... Po co chce pan glosic katolicyzm w katolickiej Rosji?? I jaki??
Neokatechumenat? Kumbaja??? Czy ojczolkow zrzucajacych sutanny w protescie za pomylki Kosciola???
KOsciol Prawoslawny istnieje, odradza sie i zawierzyl Panu Jezusowi!
Moze by tak najpierw nawrocic swoich ksiezy? zakonnikow? zanim zapuscimy sie w Rosje? Od dawna chrzescijanie przyjmowali zasade , ze nie nawraca sie ..ochrzczonych!
Kosciol Cyryla i Metodego jest taki sam jak za Cyryla i Metodego...a dzis z Kosciola JPII robi sie Kosciol Benedykta. ktory znow zmienil modlitwe za Zydow...
gjw dnia luty 08 2008 14:51:38
Podpisuj? si? obiema r?kami, panie Adamie, pod tymi ostatnimi zdaniami!
tl dnia luty 08 2008 19:34:14
do RomanK
Katolicka Rosja ??????????????

Odpowiadam dlaczego nale?y g?osi? katolicyzm w Rosji (nie tylko w Rosji bo "wszelkiemu stworzeniu":

Jeden Pan Bóg nakaza? i?? do siebie jedn?, jedyn? drog? -t? któr? objawi? przez swego Syna. T? jedyn? prawdziw? religi? jest religia katolicka. Wol? Bo?? jest, aby wszyscy ludzie weszli do Jego Ko?cio?a ( a nie do ko?cio?a Focjusza). Trudno polemizowa? z Pana tezami, bo wida?, ?e nie ma Pan poj?cia o dogmatyce katolickiej (podobne b??dy g?osi wspomniany przez Pana Neokatechumenat).

Mo?e jacy? chrze?cijanie przyjmowali zasad? "ze nie nawraca sie ..ochrzczonych!" - ale bynajmniej nie byli to katolicy. Gdyby by?o tak jak Pan twierdzi to znaczy, ?e nawet teoretycznie nie istnia?a by mo?liwo?? popadni?cia w schizm? lub herezj?. Troch? logiki w my?leniu !!!!!!!!

B??d jaki Pan wyznaje zosta? potepiony przez uroczyste magisterium bardzo wiele razy, oto jeden z przyk?adów:

Pius IX, Quanto conficiamur:
"Umi?owani Synowie i Czcigodni Bracia! Musimy te? na tym miejscu wspomnie? i napi?tnowa? nader wielki b??d, w którym tkwi? niestety niektórzy katolicy, uwa?aj?c, ?e ludzie ?yj?cy w b??dach, niewyznaj?cy wiary katolickiej i nienale??cy do jedno?ci katolickiej, mog? dosta? si? do nieba. Mniemanie to jest wr?cz przeciwne nauce katolickiej".
Co do sprawy zgorsze? to nie jest to nic nowego, Pan Jezus zapowiedzia? to, mówi nawet "czy Syn Cz?owieczy

znajdzie wiar? gdy powtórnie przyjdzie na ziemi?". Nie obiecuje nam w czasie tego krótkiego ?ycia rozkoszy i wygód. Zamiast tego mówi o krzy?u. "Kto wytrwa do ko?ca ten b?dzie zbawiony".

Odno?nie trzeciej sprawy to rzuca Pan haslo i nic poza tym.
Co do nowej modlitwy o nawrócenie ?ydów trzeba powiedzie?, ?e:
1) Papie? jasno i jednoznacznie potwierdzi? w niej nieomyln? i niezmienn? nauk? Ko?cio?a.
2) Modlitw? t? zaakceptowa? nawet taki bastion Tradycji katolickiej jak Redemptory?ci Zaalpejscy.
3) Wielki Rabin Rzymu zapowiedzia? zerwanie dialogu, a rabin Foxman jest rozczarowany i obra?ony.
Fakty te mówi? same za siebie.
(Na marginesie dodam, ?e nawet taki modernista jak krad. Kasper powiedzia?: "?ydzi musz? zaakceptowa? fakt, ?e Ko?ció? formu?uje swoje modlitwy).
tl dnia luty 08 2008 19:45:40
Adam:
To, ?e pisz? negatywnie o Tusku wcale nie znaczy, ?e popieram PiS. Nigdy nie g?osowa?em na PiS, zawsze uwa?a?em, ?e to AWS-bis, pami?tam, ?e Pisiacy razem z reszt? wcielali Polsk? do UE.
Nigdzie te? nie napisa?em, ?e popieram opisan? przez Ciebie publicystyk?.

Nie mam zludzen ani co do PO, ani co do PiS. Te dwie partie przescigaj? si?, która jest bardziej za konstytucj? euroko?chozu, licz?c zapewne, ?e przysz?y Pan obserwuje i bedzie nagradza? posadkami tych najwierniejszych.
Jestem zdania ze zbliza sie koniec Polski i za jakies 30 lat Polacy (jezeli jeszcze b?d?) zaczn? dochodzic do wniosku ze fajnie bylo miec swoje panstwo i po co wchodzilismy do tego eurosodomickiego bagna. Moze beda chcieli zrobic powstanie ......
tl dnia luty 08 2008 19:53:41
Cd do Adama:
Odnosnie sprawy modlitwy to oprocz tego co napisalem do RomanK, chcialbym ci jeszcze polecic kilka b.ciekawych tekstow:
http://www.remnantnewspaper.com/Archives/archive-2008-a_papal_masterstroke.htm
http://www.remnantnewspaper.com/Archives/archive-2008-0131-peter_and_the_wolves.htm

Komunikat Redemptorystow Zaalpejskich:
http://papastronsay.blogspot.com/2008/02/solemn-prayers-of-good-friday.html
RomanK dnia luty 09 2008 03:02:09
Panie TJ..wie pan o co poszlo w tzw schizmie Wschodniej?
Watpie ..nie wyklazuje tez pan zadnej znajomosci doktryny katolickiej:-)) Przeciez pytam pana jaka odmiane Katolicyzmu chce pan glosic??? Nie bede pana odwodzil od nawracania Rosji..przepasz sie pan i idz! Glos pan Ewangelie i nawracaj!
A moze zacznie pan od Grecji? Cieplej i Grecy spokojniejsi.
Co do modlitwy...zawsze po Lacinie w Tradycyjnym obrzadku jaki sprawuja Ksieza z Two Piusa X brzmi tak samo! Wiec po co zmieniac? Rabinom nie podoba sie i tak i tak ..sam Jezus! Redemptorystom Zaalpejskim moze sie podobac wszystko co papiez wymysli..ale widzi mi sie ze to nie zmysla o nich papieskie zmiany.
tl dnia luty 09 2008 14:00:30
Do RomanK

Spróbuje jeszcze raz wyja?ni? - mam nadziej?, ?e Pan zrozumie.
Pan Jezus za?ozy? jeden Ko?ció? ( a nie kilka). Zbudowa? go na Opoce -Piotrze. Wyposa?y? swój Ko?ció? w cztery przymioty tak, aby mo?na go by?o odró?ni? od fa?szywych "ko?cio?ów":
Prawdziwy Ko?ció? jest: jeden, ?wi?ty, powszechny(czyli katolicki) i apostolski. Tylko Ko?ció? katolicki ma te cztery przymioty i tylko on jest prawdziwym Ko?cio?em Chrystusowym.
Widzialn? G?ow? tego prawdziwego Ko?cio?a jest nast?pca ?wietego Piotra czyli papie?. Kto odrywa si? od jedno?ci katolickiej jest schizmatykiem. Za takich ludzi Ko?ció? si? modli np. w wielkopi?tkowej modlitwie o nawrócenie heretyków i schizmatyków - aby powrócili do jedynej Arki zbawienia.

Zamieszczam jeszcze, krótkie i jasne wyja?nienie zagadnienia prawdziwo?ci (lub nie) religii zaczerpni?te z pism ?w. Maksymiliana Kolbe:
"(...) prawos?awni nawet tego? samego Chrystusa Pana czcz?. Nie mo?na by jednak powiedzie?, ?e religia prawos?awna to tak?e religia, któr? Chrystus Pan za?o?y?.
- A to dlaczego?
- Bo prawda jest tylko jedna, tak i nie - nie mo?e by? razem prawd?. Otó? my twierdzimy, ?e Ojciec ?w. jest widzialn? g?ow? Ko?cio?a Chrystusowego, prawos?awni za? temu przecz?. Nie moga by? obydwa te zdania prawdziwe.
- S?usznie.
- Otó? Chrystus Pan wiedzia?, ?e nast?pi? ró?ne odszczepie?stwa i da? jasn? norm?, po której mo?emy pozna? Jego Ko?ció?, zwracaj?c si? bowiem do ?w. Piotra rzek?: "Ty jeste? opoka, a na tej opoce zbuduj? Kosció? mój"(Mt 16,18). Jego wi?c Ko?cio?em jest ten, który na tej opoce si? wspiera a nast?pcami ?w. Piotra to nie carowie rosyjscy, ale papie?e"

Ja?niej chyba nie mo?na.
tl dnia luty 09 2008 14:09:44
Ciekawa informacja z ostatniej chwili podana przez pismo The Remnant:
Rozw?cieczony rabin Foxman zwo?a? konferencj? prasow?, na której sprzeciwia si? nowej modlitwie o nawrócenie ?ydów.
Czy mo?na sobie wyobrazi? wi?ksz? bezczelno???
Prawda wygra?a - wszyscy którzy oskar?aj? papie?a staj? po jednej stronie z judaistycznym fanatykiem Foxmanem.

http://www.remnantnewspaper.com/Archives/archive-2008-0215-good-friday-prayer.htm
RomanK dnia luty 09 2008 16:14:33
Alez mozna panie tj! I glupota i bezczelnosc nie maja limitu wzrostu!~
Pisalem ..po co zmieniac! Katolikom kazda modlitwa mila taka co mila Bogu- a Zydow zadowoli jedynie deklaracja o odrzuceniu Jezusa Chrystusa...Ich zachowanie najlepiej swiadczy, ze pierwotny text byl najlepszym i najblizszym prawdy!
Wracajac do tematu..slusznie pan zauwazyl, ze jest Jeden Kosciol Chrystusowy! Zatem uzurpacja przez kogokolewiek innego- jest obraza .Jak pan powinien wiedziec do chwili rozlaczenia- a ta chwila trwala dosc dlugi okres czasu...Kosciol byl jeden mimo, ze juz wtedy mial dwa pluca..greckie i rzymskie, a nawet oskrzela koptyjskie, ormianskie, haldejskie.
In pluribus unum! I nikomu to nie przeszkadzalo.
SPladrowany i rozdrapany Rzym przez 600lat zarosly chaszcze i na Forum Romanum pasly sie kozy..kiedy trwalo znakomite i lsniace Bizancjum przemianowane na Konstantynopol z bibliotekami, klasztorami, dworem cesarskim i metropolita Patriarcha...liturgia i jezykiem....nawt kirdy Goci przemienieni na Slowian, sluzacy jako najemnicy Cesarzowi broniacy wschodnich rubiezy Bizancjum zwlaszcza w Syrii i Libanie..przechodzac na chrzescijanstwo i zanoszac je do swych siedzib w pasie polnocnych puszczy,,powstala potrzeba wprowadzenia nowego jezyka...slowianskiego , co zrobili Cyryl i Matody obydwaj pol Grecy i pol Sowianie Dalej Kosciol byl Jeden..mimo ze zdarzali sie i wtedy obroncy "jednosci" i "wylacznosci".
Sprawa pomiedzy papiezem i patriarcha Cyrulariuszem to sprawa dwoch nadetych bufonow....i jedno jedyne zdnaie cyt:
qui con Patre Filioque procedit,,,,,,sluzy juz prawie 1000 lat- jako wstydliwe usprawiedliwienie! PYCHY! Zwyklej ludzkiej PYCHY!
POnadto widzi pan jako narodowiuec a nie Krzyzowiec skupiam sie na ziemi mojej rodziny, na sposobie gospodarowanie ta ziemia, nad zadbaniem o potrzeby mojej rodziny zwanej narodem. Dbam o wlasne i szanuje sasiada..i za nic nie bede mu wchodzil do domu i wieszal swoich obrazow w miejsce jego ikon! Nie bede mu tlumaczyl ze Matka Boska Czastochowska moze wynajac Matke Boska Suzdalska za sprzataczke i ze jego swieczki brzydko pachna..mniej wiecej tak- jak efekty Soboru VII
, ktorych on wcale nie musi wachac!
Nie mam tez zamiaru sluchajac- jak zawodzi Chryste Pomiluj...leciec z gitara i uczyc jego dzieci falszowac piosenke o lodce:-)) czy inne kumbaja.
Tzw Schizma powinna zakonczyc sie tak samo jak sie zaczela..poprostu przwrocic status quo, jakie bylo do chwili oblozenia sie nawzajem dwoch patriarchow klatwami!
To co do dzis uznaje Ortodoxyjna Cerkiew- Primus inter Pares!
Dlatego tak sie ciezko im pogodzic:-)) Tak zawse jest jak nie ma zadnych przezkod zeby sie pogodzic! Bo co do FIlioque to dzis najtezsi teologowie powiadaja ..ze nie ma zadnej sprawy!
O i zeby mnie pan nei posadzal o modernizm , jestem tylko rzymskim katolikiem Tradycjonalista Piusa X.
tl dnia luty 09 2008 18:34:48
Do RomanaK:
Pan jest "tradycjonalist? Piusa x"? I Pan mówi o dwóch p?ucach? O 'Primus inter Pares' ? ?enada !!!!!
Polecam poczytanie ksi?zek wydawnictwa Te Deum (Bractwa sw. Piusa X). Czy mia? Pan w r?ku np katolicki katechizm kard. Gasparriego (wyd. br. ?w. Piusa X)? Gdyby go Pan przeczyta? zobaczy?by Pan jakie pope?nia b??dy.
Prezentuje Pan niekatolickie pogl?dy i upiera si? Pan, ?e jest "rzymskim katolikiem Tradycjonalista Piusa X."
Stosuje Pan wyzwiska, bo nie ma Pan rzeczowych argumentów. Przytoczy?em nauczanie Ko?cio?a (Pius IX) i argumenty apologetyczne (sw. Maksymilian Kolber). Pan w odpowiedzi pisze o 'glupocie' - zapewne z powodu braku lepszych argumentów!
Pan nie jest katolikiem, skoro odrzuca Pan DOGMAT O PRYMACIE BISKUPA RZYMU !!!! Prosz? przeczyta? BULLE DOGMATYCZN? "Unam Sanctam" - jest tam zawarte nauczanie EX CATEDRA:
"Tote? oznajmiamy, twierdzimy, okre?lamy i og?aszamy, ?e pos?usze?stwo Biskupowi Rzymskiemu jest konieczne dla osi?gni?cia zbawienia" (Unam Sanctam).

Je?eli Pan uwa?a, ?e jest "tradycjonalist? od Piusa X" to prosz? przedstawi? swe pogl?dy dowolnemu ksi?dzu z tego? Bractwa - i pos?ucha? co odpowie. Za?o?e si? o co Pan chce, ?e to co Panu napisa?em.

2) Co do modlitwy o nawrócenie ?ydów - nigdzie nie podejmowa?em tematu po co zmienia?, tylko pisa?em, ?e nowa modlitwa jest w pe?ni prawowierna. Dlatego wywo?uje z?o?? ?ydów, którzy liczyli na co innego.
Zgadzam si? z Panem, ?e ?ydów zadowoli?aby jedynie deklaracja o odrzuceniu Pana Jezusa Chrystusa.
tl dnia luty 09 2008 18:44:07
P.S. Prosz? przeczyta? encyklik? Leona XIII "Satis Cognitum" o jedno?ci Ko?cio?a - my?l?, ?e to powinno rozwia? wszelkie b??dy.
gjw dnia luty 09 2008 20:36:03
Mo?ci panie tl! Mo?e mi Pan wyja?ni, sk?d si? wzi??y pa?skie zapatrywania, rodem z XVII wieku? Niech pan podyskutuje z prawos?awnymi; u nich te? s? ludzie podobni do pana. Wyt?umacz? panu, ?e si? pan ?egna znakiem krzy?a od z?ego ?otra, zamiast tak, jak powinno by? - od dobrego. Znajd? si? w?ród nich te? ludzie maj?cy ?wi?t? cierpliwo??, co wys?uchaj? spokojnie do ko?ca fundamentalistycznych twierdze? zachodniego od?amu Ko?cio?a Konstantyna i zapytaj?: co nam da uznanie dzi? Ratzingera za g?ow? naszej ?wi?tej Cerkwi religijnie i politycznie? Bo odpowied? jest jedna - religijnie nic, politycznei same straty.
Ja jako Polak-ewangelik pozwol? sobie wzruszy? ramionami nad zawi?o?ciami teologicznymi i organizacyjnymi dwóch sióstr tej samej tradycji "zwalczaj?cych si? nawzajem zda? nauczycieli" s?ów jednego Pana i tylko z politycznego i spo?ecznego punktu widzenia doda? od siebie do tego, co ju? stwierdzili panowie Adam i Roman:
Je?li kogo? tak misjonarski zapa? rozpiera, to niech idzie, wzorem ?w. Maksymiliana Kolbego (którego ?wi?to?? ja protestant, po swojemu uznaj?) nawraca? pogan i ateistów. Pole jest szerokie i zaczyna si? tu? za progiem. Za? Rosj? zostawmy Rosjanom, którzy owszem, cz??ciowo przechodz? na rzymski katolicyzm, ale co jeszcze liczniej "zdradzaj?" prawos?awie (którego przewa?nie osobi?cie nigdy nie znali) na rzecz metodystów i po?udniowych baptystów. Nie dra?nijmy ich atakami na ich wyznanie narodowe, w którym mo?e i pop ?pi pijany pod murem cerkiewnym (nie jego wina, ?e wojn? domow? wygrali bolszewicy ze wszystkimi tego skutkami), ale które na p?aszczy?nie dogmatycznej i hierarhicznej mniej uleg?o ?ydom i zgubnemu, maso?skiemu modernizmowi ni? papieski Rzym czy lutera?ski Berlin.
Za? wszystkim prawos?awnym, katolikom, grekokatolikom i innym nieob?udnie wierz?cym w Jezusa Chrystusa - jedynego wyzwoliciela z niewoli grzechu i ?mierci, za ?w. Paw?em aposto?em powiadam:
?aska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!
RomanK dnia luty 09 2008 20:52:31
Amen!
Nawracanie, gdzie poniektory z braku kultury, brzydkich kacerzy obdziera ze skory...w imie Jezusa Chrystusa, ale tylko z jego kosciolka:-)
Aaaa panie gjw...uzyl pan slowa samodzierzawie...otoz samodziezawie to nic innego tylko suwerennosc!..
Co do lana tj a...
Zaiste pan jest najlepszym katolikiem! Nie mam co do tego watpliwosci. Moze pan wierzyc w kazdy dogmat- ale niech pan pamieta- ze dogmaty ustanawiali ludzie!
Katolikiem czyni mnie Credo- nicejskie Credo...a gdzie tam pisze o bezwzglednym posluszenstwie papiezowi?
Credo...In unam sanctam Catholicam Ecclesiam.....i ani slowa wiecej!
Pr4mus inter pares..nie oznacza wyzszosci ani podporzdkowania!
I tak uwazali ponad 100o lat. az sie przytrafil taki gorliwiec -jak pan nie przymierzajac i zaczal primus tlumaczyc na maximus...na co powiedzialno mu..bladzisz braciszku!
Najlepiej krzewic prawdziwy katolicycm ..chrzczac wlasne dzieci.
Ile pan ochrzcil- jak do tego czasu?
tl dnia luty 09 2008 22:06:52
Do RomanK:
Dzi?juj? za ?ask?, ?e pozwala mi Pan wierzy? w ka?dy dogmat.
Podaj? Panu definicj? dogmatu: "nauka zawarta w Objawieniu Bozym przekazywana przez Ko?ció? jako prawda faktycznie objawiona , a wi?c pewna i nieomylna, któr? katolik musi przyj?? "pos?usze?stwem wiary", gdy? inaczej popadnie w herezj?".

Pan po prostu nie rozumie co to znaczy wiara: Wiara jest to cnota nadprzyrodzona, która sprawia, ?e za prawd? uznaj? to co Pan Bóg objawi? i przez swój Ko?ció? podaje do wierzenia. Gdy heretyk odrzuca cho?by jeden dogmat to traci nie cz??? a ca?? wiar?.
Depozyt Objawienia Bo?ego to nie pude?eczko z czekoladkami, z którego mozna sobie wybiera? - albo si? wszystko przyjmuje, albo nic !!!
Jak wida? wogóle nie chce si? Pan odnie?? do oficjalnego, niezmiennego i nieomylnego Magisterium Ko?cio?a, które cytuj?.
Ja podaj? panu nauczanie Ko?cio?a, a Pan swoje opinie. Dlatego dyskusja z Panem jest bezcelowa i w tym miejscu j? ko?cz?.
P.S. Prosz? jednak przeczta? katechizm katolicki- cho?by podstawowy.

Do gjw:
Pan mówi, ?e wierzy w Jezusa Chrystusa, ale nie wyznaje wiary, któr? On naucza?, poniewa? wyznaje Pan wiar? jak? wymy?li? Luter.

?wi?ty Maksymilian za cel MI postawi? sobie nawracanie heretyków, schizmatyków, ?ydów i masonów - to gwoli wyja?nienia. To czy Pan uznaje ?wi?to?? ?w. Maksymiliana czy nie nie obchodzi mnie -wa?ne jest to ze On jest obiektywnie ?wi?ty czyli osi?gn?? zbawienie.
Pana pogl?dy jako protestanta mnie nie dziwi?, a moje "zapatrywania rodem z XVIIIw." s? jedynie wierno?ci? prawdzie katolickiej-prawdzie jedynej.
Powiem jeszcze Panu, ?e ?eby nawraca? nie trzeba nigdzie chodzi?- patronk? misji ?w. jest ?wi?ta Teresa, która ca?e ?ycie spedzi?a w Karmelu modl?c si? za misje i misjonarzy. Znany jest przypadek, ?e pastorowie protestanccy studiuj?c jej pisma otworzyli si? na ?ask? Bo?? i przyj?li wiar? katolick? - wszak obieca?a, ?e po ?mierci ze?le na ziemi? deszcz ?ask.

zako?cz? modlitw? z Msza?u Rzymskiego o nawrócenie heretyków i schizmatyków:

"Módlmy si? tak?e za heretyków i schizmatyków, a?eby Bóg i Pan nasz wyrwa? ich od wszelkich b??dów, i do ?wi?tej Matki Ko?cio?a katolickiego i apostolskiego z powrotem przywie?? raczy?".
RomanK dnia luty 09 2008 22:56:13
Niech pan chrzci swoje dzieci..panie TJ a zostawi cudze MIlosierdziu Bozemu!
Nie odpowiedzial pan na pytanie ile ich pan ochrzcil! Bogu dziekuje ze nie pan bedzie sadzil Zywych i Umarlych:-)))- Tak na marginesie..jak to bedzie z tymi duszami, ktore odeszly do Pana nie zachowujac dogmatow jakie ustanowil Kosciol po ich smierci? Czy chociaz jeden dogmat ,ktory byl podany- Objawieniem Bozym?
Nich pan zpostawi modlitw za siebie schizmatykom i heretykom...a sam modli sie BY Matka KK przestala byc wylegarnia schizmy i herezji!~Ma pan naprawde szerokie pole do popisu! Nawet jak pan zacznie od biskupow:-)
gjw dnia luty 10 2008 00:13:07
Panie tl, pan si? wspi?? na tak wysoki poziom dyskusji, ?e pozostaje mi tylko przytoczy? modlitw? odmawian? w czasie uroczystej mszy (ze ?piewami ?aci?skimi) w Ko?ciele Anglii:

rO Bo?e! W swoim bezmiernym mi?osierdziu racz zla? ?wiat?o na wszystkie narody, które nurzaj? si? w herezji i ba?wochwalstwie i doprowadzi? je do jedynej prawdziwej wiary Twojego Ko?cio?a, który ustanowi?e? w Anglii.r1;

W jakim za? stanie jest ten o?rodek "jedynej prawdziwej wiary", jest publiczn? tajemnic?. Jako wyznawca "wiary wymy?lonej przez Lutra" nie ?ycz? Watykanowi, aby doszed? kiedykolwiek do takiego stanu. Uchowaj Bo?e!

Za? w ogóle to ja zg?aszam veto wobec takiego stawiania spraw. Jeszcze dojdziemy do tego, ?e kto? uzna, ?e jaki? rizun, zastrzelony w walce przez akowców, trafi? do nieba, bo wo?a?:
"Jizusie Kristusie, Synu Bo?i! Spasaj nas rabiw twaich! Smirt' Lachom, Moskalom i ?idom!"........
RomanK dnia luty 10 2008 05:08:21
ANO jesli zachowywal wszystkie dogmaty, posty, nosil szkaplerz i noz i siekiere swiecil mu pop..to gdzie ma byc? Przeciez uznawal papieza ! Oczywiscie, ze w Niebie!:-)))
Problem z dyskutantem takim jak pan tj jest ze nie odpowiada na pytania, ale coraz bardziej oddala sie od tematu zaczynajac zupelnie nowe watki atakujac in persona oskarzajac o herezje schizme etc. Np nigdy nie powiedzialem ze nie szanuje dogmatow:-)))
Sprawa zaczela sie od Rosji s stosunkow na tej ziemi odnoszcych sie to przyziemnych spraw Polski i Rosji!
No a tu prosze ..rozwalic Rosje zeby ja nawracac-))) Po co zreszts skoro ww Rosji sa rzemokatolickie parafie , dicezje etc....
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014