Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 26 2021 01:57:44
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 14
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Zjazd Kresowian 17
Zjazd Kresowian 17
XV Zjazd Kresowian na Jasnej Górze - 5.07.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Rosja jako zagro?enie dla wasala
JednodniĂłwka Narodowa

Tytu? poni?szego tekstu, przyznaj? ostry i nie pozostawiaj?cy marginesu na odmienn? interpretacj?, jest ca?kowicie zamierzony i przede wszystkim, odpowiada rzeczywisto?ci, jaka nas otacza. Wasalizacja Polski wobec USA post?puje w szybkim tempie. Trudno ju? to, co si? dzieje przes?oni? coraz bardziej prymitywn? propagand? frazesów patriotycznych, które nic nie znacz? wobec wymowy faktów. Zauwa?aj? to ju? nawet ludzie stoj?cy generalnie po stronie rz?du „dumnych Polaków”, co prawda „powsta?ych z kolan”, ale obecnie ju? tylko pe?zaj?cych na czterech z podkulonym ogonem przed hegemonem zza Atlantyku. Piotr Lisicki w „Do Rzeczy” wskaza? na ca?kowicie zamierzon? „bezalternatywn?” polityk? PiS doprowadzenia za wszelk? cen? do zainstalowania sta?ej bazy USA w Polsce. Pyta, co si? stanie, je?li dalszym krokiem USA b?dzie ??danie spe?nienia roszcze? organizacji ?ydowskich, lub jaki? nowy ambasador nast?pnego prezydenta USA, np. lewicowego, b?dzie ??da? upowszechnienia praw LGBT w Polsce. Takie pytania stawia?y do tej pory jedynie media takie jak „My?l Polska”, czy ró?ne portale internetowe, których wspólnym mianownikiem jest stygmatyzowanie przez propagand? PiS mianem zdrajców i „agentów Kremla”. Naturalnie p?aszczenie si? przed USA w oparach ?a?osnej retoryki godnej ?lepo wiernych kundelków, jest zapewne wyrazem wr?cz pomnikowego patriotyzmu partii o kuriozalnej nazwie, która z prawem i sprawiedliwo?ci? dawno nie ma ju? nic wspólnego. ?wiadectwem tego szczególnego stosunku jest ostatnie wyst?pienie premiera RP, z okazji 100-lecia nawi?zania stosunków dyplomatycznych pomi?dzy Polsk? a USA. Zdaniem Morawieckiego przyja?? mi?dzy Polsk? a USA trwa „setki lat”(!) i jest ona „fundamentalna dla przysz?o?ci ?wiata”(!!!), ponadto premier pami?ta, jak „w latach 80. i 90. (XX wieku) budowali?my pierwsze kroki ku naszej wolno?ci, to Ameryka by?a dla nas zawsze wielkim, wspania?ym przyjacielem”. Znaczy si? wolno?? nast?pi?a dopiero w 2015 r.? Co prawda w latach 80-tych by?y sankcje, które uderza?y w zwyk?ych Polaków, a co gorsza od lat 50-tych USA planowa?y zniszczenie Polski bombami atomowymi w ramach obrony przed ZSRR, ale nic to. My, Polacy jeste?my bowiem zdolni do najwi?kszych po?wi?ce?, zw?aszcza w imi? „eternal friendship”. PiS poszed? ju? drog? bezalternatywnej polityki wobec Ukrainy z fanatyzmem b?d?cym ewenementem w historii polityki ?wiatowej. Drugim bezalternatywnym elementem jest poddanie si? USA. Kiedy t? ?a?osn? polityk? porównamy do polityki W?gier lawiruj?cych pomi?dzy UE, NATO (Orban popiera pomys? armii europejskiej), a Rosj?, czy obecn? polityk? W?och, wida?, ?e nie mamy czego szuka?, pomi?dzy narodami my?l?cymi kategoriami interesu w?asnego, a nie interesu innych. Morawiecki jest przekonany, ?e w osobie p. ambasador Georgette Mosbacher „mamy wielk? przyjació?k?, wielkiego przyjaciela Polski”. Tak, przyjaciela, który od pocz?tku swojego pobytu wtr?ca si? w sprawy wewn?trzne Polski i to z sukcesem w takich sprawach, jak media, PKP Energia, Uber itp., itd. O wymuszeniu na Polsce przez USA i Izrael zmiany ustawy o IPN te? trzeba zawsze przypomina? ?lepcom ?yj?cym jedynie dniem dzisiejszym.A co b?dzie dalej, kiedy ju? baza ameryka?ska stanie w Polsce, kiedy nasz kraj zostanie nasycony broni? ofensywn? i stanie si? pierwszym celem w ewentualnej wojnie? PiS nie mo?e sobie pozwoli? na otwart? sp?at? astronomicznych ??da? ?ydowskich wspieranych bezwarunkowo przez USA. Polski na to po prostu nie sta? ani teraz ani w przysz?o?ci a i elektorat by tego nie zniós?. Ale tak dalece id?ce powi?zanie organizmu Polski z USA, jakie proponuje PiS, da mo?liwo?? przeró?nych manipulacji i sp?aty pod innym szyldem, przy braku transparentno?ci rozlicze?. Tzw. odszkodowania mog? pój?? bokiem przy okazji finansowania wojsk ameryka?skich w Polsce, przy okazji ró?nych inwestycji itd. Nie wykluczam równie? realizacji wspomnianego niegdy? przeze mnie pomys?u „symbolicznego” (w cudzys?owie, bo to ci??kie miliony) zwrotu ?ydom kwarta?u z Pa?acem Kultury lub bez niego, je?eli grupa g?upców doprowadzi do jego zburzenia.


S. ?aryn i jego lista zagro?e?


Aby tak zaawansowan? wasalizacj? Polski zrównowa?y?, PiS musi eskalowa? propagand? demonizuj?c? Rosj?, jako wroga Polski i ludzko?ci. W grudniu 2018 r. z mocnym manifestem w tej sprawie wyst?pi? Stanis?aw ?aryn, rzecznik koordynatora ds. s?u?b specjalnych Mariusza Kami?skiego. Najpierw pojawi?y si? tweety autorstwa ?aryna, z list? zagro?e? ze strony Rosji. Oto diagnoza rzecznika:
Dzia?ania podmiotów powi?zanych z Federacj? Rosyjsk? realizowane w formie ataków na Si?y Zbrojne RP:
• 1.Kreowanie atmosfery nieufno?ci i konfliktów w MON;
• 2.Propagowanie pogl?dów strony rosyjskiej na popularnych w?ród ?o?nierzy forach,
• 3.Polaryzowanie polskiego spo?ecze?stwa w kwestiach obronno?ci;
• 4.Degradacja relacji Polska-USA, Polska-Ukraina i Polska-Litwa;
• 5.Inspirowanie i podsycanie napi?? mi?dzy SZ RP i wojskami sojuszniczymi;
• 6.Niszczenie wizerunku Wojska Polskiego w spo?ecze?stwie;
• 7.Pobudzanie postaw antyunijnych i antynatowskich;
• 8.Propagowanie mitu niezwyci??onej Armii Czerwonej oraz „wyzwolenia Europy po WWII";
• 9.Obni?anie morale polskich ?o?nierzy poprzez promocj? wizerunkow? SZ FR (1)
Komentarz. Maj?c na uwadze obecne dzia?anie CBA i problemy B. Misiewicza, pupila ministra Macierewicza, nale?y zapyta?, czy to przypadkiem nie Rosja stoi za atakami na opok? oporu wobec Kremla? O jakiej degradacji mówi S. ?aryn? Oczywi?cie wasalny stosunek do USA jest degradowaniem normalnych stosunków, ale chyba nie chodzi o to, ?e dzieje si? tak pod wp?ywem propagandy Rosji? W?adze Litwy i przede wszystkim Ukrainy same degraduj? nasze stosunki robi?c to, co robi?. No, chyba, ?e pa?stwowa gloryfikacja OUN/UPA i ostatnie marsze na cze?? Bandery, to tak?e skutek dzia?a? agentury rosyjskiej. Trudno powiedzie? co p. rzecznik ma na my?li mówi?c o inspirowaniu napi?? z wojskami sojuszniczymi (chyba chodzi o permanentne wypadki drogowe ?o?nierzy USA). A niszczenie wizerunku Wojska Polskiego w spo?ecze?stwie i obni?anie morale? Czy aby my?limy o tym samym kraju? Je?eli chodzi o pobudzanie postaw antyunijnych, to wreszcie dowiedzia?em si?, kto (Kreml) stoi za ostatnim atakowaniem ze strony elektoratu PiS instytucji unijnych za ingerencj? w polskie sprawy. No i ten mit „niezwyci??onej Armii Czerwonej”? Rozumiem, ?e dla ?aryna zwyci?stwa Armii Czerwonej od Stalingradu po Berlin to mit sowieckiej propagandy? A wyzwolenie? Tak, dla dziesi?tek milionów ludzi, w tym dla Polaków, by?o to wyzwolenie od okupacji niemieckiej, dla p. ?aryna jest to tylko wci?? zamiana jednego okupanta na drugiego (wpis z 30.01). Chcia?bym, aby wreszcie rz?d PiS reprezentuj?cy punkt widzenia, ?e nie by?o Polski po 1944 r. og?osi? to oficjalnie, na arenie mi?dzynarodowej. Ciekawa by?aby reakcja ONZ, USA, Niemiec itd. PiS powinien te? konsekwentnie przywróci? stosunki wszelakie do stanu z 31 sierpnia 1939.
Tweeterowe wyst?pienie ?aryna by?o zapowiedzi? artyku?u jego autorstwa jaki ukaza? si? w „Washington Examiner”, witrynie czasopisma o tym tytule, wydawanego przez Clarity Media Group, b?d?ce w?asno?ci? rodziny Anschutzów (pochodzenia niemieckiego). Obecny wydawca i g?owa rodziny to 79-letni miliarder Philip Anschutz. „Washington Examiner” zajmuje wg ameryka?skich standardów stanowisko konserwatywne. Tam w?a?nie S. ?aryn zamie?ci? tekst pt. „Jak Polska odbiera pe?zaj?c? agresj? Kremla?”. ?aryn wskazuje na doskonalone przez Kreml przez dziesi?ciolecia metody medialnej dezinformacji i uwa?a je za najwi?ksze zagro?enie dla bezpiecze?stwa Zachodu w najbli?szej przysz?o?ci. Rosyjskie operacje dezinformuj?ce i propagandowe maj? wywo?a? chaos na Zachodzie, podwa?y? wspó?prac? NATO z UE. Wszystko to ma s?u?y? realizacji imperialnych celów i ambicji Rosji. ?aryn bez wahania oskar?a Rosj? nie tylko o wojn? na Ukrainie i zestrzelenie tam samolotu malezyjskiego, o otrucie Skripali, ale tak?e w tym samym zdaniu o „tragedi? smole?sk?”. Co ciekawe dalej, ?aryn w swym antyrosyjskim zapami?taniu atakuje w istocie prezydenta Trumpa powtarzaj?c tezy Demokratów o ingerencji rosyjskiej w wybory w USA. Oskar?a tak?e Rosj? o ingerencj? w wybory we Francji oraz w referenda w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Zatem np. Brexit (strze? si? pan, panie Farage, ruski pacho?ku!), to sprawka Rosji! Tak?e protest „?ó?tych kamizelek” we Francji zdaniem ?aryna „wysoce prawdopodobnie” to Rosja wykorzysta?a dla swoich celów. Oczywi?cie rzecznik powtarza te? litani? oskar?e? dotycz?cych zagro?e? dla Polski ze strony Rosji.
Có? mo?na powiedzie?. Tekst Stanis?awa ?aryna to swoiste kuriozum i w istocie autodiagnoza najskrajniejszej rusofobii, która jest ju? tak groteskowa, ?e przestaje ?mieszy?. Przekaz pana ?aryna jest prosty jak jego wizja ?wiata – za ca?e z?o drogi mlecznej odpowiada Rosja, wszystkie negatywne rzeczy, które dziej? si? na ?wiecie s? efektem tajnej, przebieg?ej, gro?nej, przera?aj?cej, maj?cej ukryte z?owieszcze cele, polityki Rosji i Putina osobi?cie. Demonizacja posuni?ta jest do takiego stopnia, ?e w gruncie rzeczy nie dowiadujemy si? najwa?niejszego - dok?d ma owa polityka Rosji prowadzi?, jaki jest jej cel, co Rosja ma przez to osi?gn??? Czy celem Rosji ma by? okupacja ca?ego wolnego ?wiata? Tego si? nie dowiadujemy, bo przecie? nie o to chodzi. P. ?aryn nie zastanawia si? nad rzeczywistymi problemami tego ?wiata. Kiedy? zakodowano mu, ?e z?o to wy??cznie Rosja i tak ju? mu zosta?o. Suwerenno?c mo?na utraci? tylko na rzecz Rosji. PiS godz?c si? na utrat? suwerenno?ci poprzez akceptacj? traktatu lizbo?skiego oczywi?cie ?adnej suwerenno?ci nie oddawa?, to by?a tylko metafora, teraz podlizuj?c i oddaj?c si? USA tak?e nie traci ?adnej suwerenno?ci. Przeciwnie, te dzia?ania to wyraz g??bokiej godno?ci narodowej i niepospolitego patriotyzmu, na dodatek wzmacniaj?ce nasza suwerenno??. Co? Nie wierzysz, trollu i sowiecki pacho?ku? Tym gorzej dla ciebie.
To nie jest polityka, to oddawanie losu Polski obcym bez mo?liwo?ci jakiegokolwiek manewru. Kto?, kto chce naprawd? wyrwa? Polsk? z pochodu szale?stwa musi zacz?? od porzucenia wszelkich polityk bez alternatywy, a wi?c ameryka?sko-atlantyckiej i ukrai?skiej. Dopóki tego nie zrozumiej? pogrobowcy kl?skowych powsta?, mistycy rusofobii i inni ludzie dotkni?ci obsesjami, dopóty b?dziemy tkwi? w oparach absurdu, w matriksie XIX i XX-wiecznym i degradowa? si? do poziomu republiki bananowej.

Adam ?miech

(1) Podobnie formu?uje zagro?enie ze strony Rosji Kamil Basaj - kierownik projektu INFO OPS, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrze? w tek?cie „Rosyjska ofensywa propagandowa w cyberprzestrzeni” na stronie Rz?dowego Centrum Bezpiecze?stwa. Basaj dok?ada nast?puj?ce dzia?ania Rosji: - kreowanie pozytywnego obrazu, oczekiwanych relacji pomi?dzy Polsk? a Federacj? Rosyjsk? (!!!); - kszta?towanie negatywnego wizerunku Ukrainy w kontek?cie relacji z Polsk?; - budowanie negatywnego obrazu imigracji i uchod?ców. Zatem mówienie o stosunkach z Rosj? w pozytywnym tonie to antypolska dzia?alno?? na rzecz Rosji. Kresowianie i wszyscy walcz?cy o prawd? o genocydzie dokonanym przez OUN/UPA, to agenci Kremla. Tak?e wyst?powanie przeciwko imigracji dzieje si? z moskiewskiej inspiracji. Zdaje si?, ?e rusofobi ju? kompletnie stracili rozeznanie czego broni?, a przeciwko czemu walcz?.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014