Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLuty 26 2021 02:27:43
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 11
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Tablica pami?ci weterana powstania styczniowego
Tablica pami?ci weterana powstania styczniowego
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
prof. Giertych i Andrzej Meissner o PRL
JednodniĂłwka Narodowa

Z nowej "Opoki w Kraju" przytaczamy fragmenty wypowiedzi na temat PRL prof. Macieja Giertycha i ?p. Andrzeja Meissnera, wybitnego dzia?acza narodowego zmar?ego w 2008 r.

prof. Maciej Giertych:
"Dla PiS-u wszystko co przed nim, to "Polska w ruinie". Ju? za pierwszego rz?du PiS mówi?o si? o IV RP, bo to co przed nimi, to ma?o warte. Szczególnie w pogardzie jest wszystko, co dzia?o si? w czasach PRL. Tymczasem historia Polski to ci?g?o?? dziejowa. To przekazywanie pa?eczki z pokolenia na pokolenie. Ka?da epoka ma swoje blaski i cienie. Wiele z tego, co dzia?o si? w PRL zas?uguje na krytyk?, ale dzia?y si? te? rzeczy dobre i nie wolno o nich zapomina?. Nie wolno zapomina?, ?e te dobre rzeczy tworzyli Polacy, w takich warunkach, jakie wówczas istnia?y. Pó?tora pokolenia ?y?o, uczy?o si?, pracowa?o, wychowywa?o dzieci w PRLu. Robiono to, co w owych warunkach by?o mo?liwe do zrobienia, by trwa? jako naród.

Bardzo krytycznie oceniam odbieranie emerytur by?ym ubekom. Mo?na ich kara? za z?e czyny, ale to trzeba udowodni?. Pacta sunt servanda. Je?eli kto? pracowa? np. w cenzurze, to wykonywa? prac? zb?dn?. Obiektywnie nie mia?a ona ?adnej warto?ci. Ale by?a to praca, za któr? p?acono pensj?, i z której odprowadzano sk?adk? na emerytur?. Ta emerytura si? nale?y.

Dzisiaj S?awomir Cenckiewicz stawia zarzuty z tytu?u walki z "?o?nierzami wykl?tymi". A niby co w tym nadzwyczajnego. Wielu polskich ?o?nierzy, którzy walczyli z Niemcami wraz z armi? sowieck?, Ko?ciuszkowców, po wojnie zosta?o zdemobilizowanych. Ale byli te? tacy, co pozostali w wojsku, i tam s?u?yli Polsce w taki sposób, jak wówczas nakazywa?o im sumienie. Kto? w wojsku musia? by?. Kto? musia? walczy? z bandami ukrai?skimi w Bieszczadach. Kto? musia? broni? nowych granic Polski. Kto? musia? te? walczy? z kontynuatorami bezsensownej walki podziemnej z now? w?adz?. Niez?omni byli bohaterami, ale ich walka by?a bez sensu - ich przywódcy pope?nili polityczny b??d, kontynuuj?c walk?. Tak samo powsta?cy warszawscy byli bohaterami, ale decyzja o powstaniu by?a politycznym b??dem o tragicznych konsekwencjach. Dzisiaj mo?emy ?ciga? przest?pców wojennych, tych co dopuszczali si? ludobójstwa, rozstrzeliwali cywilów, tych co niszczyli Warszaw? po powstaniu itd., czyli winnych zbrodni wojennych wed?ug obowi?zuj?cego wówczas prawa wojny. Ale nie mo?emy mie? pretensji do niemieckiego ?o?nierza, ?e strzela? na froncie. Taki by? jego obowi?zek ?o?nierski. Tak samo nie mo?emy mie? pretensji do Polaków, którzy s?u?yli w polskim wojsku czasów PRL. Udzia? w ró?nych misjach pokojowych, to chlubna karta polskiego wojska.

Polska by?a w takiej sytuacji politycznej, w jakiej by?a po Ja?cie i Poczdamie. To by? czas odbudowy, czas zagospodarowywania Ziem Odzyskanych, czas wy?u demograficznego, czas budowania si?y narodu oddolnie, mimo niesprzyjaj?cej koniunktury mi?dzynarodowej. By? to czas przygotowywania si? i oczekiwania zmiany tej koniunktury na czas, kiedy komunizm wypali si? w Rosji, kiedy odejdzie pokolenie wielkiej rewolucji pa?dziernikowej (Bre?niew, Czernienko, Andropow) i kiedy b?dzie mo?na upomnie? si? o niezale?no?? polityczn?. W mi?dzyczasie kto? musia? w Polsce rz?dzi?. Nie wszystko co zrobili tacy ludzie jak Gomu?ka czy Gierek zas?uguje na przekre?lenie. To te? historia Polski, historia stara? o popraw? bytu narodowego, o wzrost naszej si?y gospodarczej, demograficznej, intelektualnej, duchowej. To nie by? czas zmarnowany."


Andrzej Meissner:
"Z wielu ?róde? s?yszy si? dzi? wy??cznie negatywn? ocen? PRL. Tak? opini? inicjuj? o?rodki nie maj?ce na celu dobra Kraju i ?wiadomie wprowadzaj?ce w b??d. Rzadko kto? odwa?a si? zaprzeczy? powierzchownym s?dom, a cz?sto demagogicznym has?om. (...)

Mo?na sporz?dzi? 10 tomów wad tego okresu i mówi? o poszczególnych z nich, m.in. o ró?nych formach ograniczania wolno?ci, g?ównie przed 1956 rokiem. Nikt tego nie zabrania. Ale jednocze?nie, je?eli chce si? mówi? prawd?, to trzeba sobie zdawa? spraw?, ?e by? to okres historycznego rozwoju kraju po zwyci?skiej wojnie, który w innych warunkach, nie by?by mo?liwy. A prawda jest taka, ?e w tym okresie:

- uzyska?a Polska najlepsze w swojej historii granice. Zlikwidowane zosta?o pa?stwo pruskie, szkodz?ce Polsce od XVII wieku. By?o to wa?ne nie tylko dla Polski, ale i ca?ej Europy;

- nast?pi?o sprawne zasiedlenie i zagospodarowanie Ziem Zachodnich od Karkonoszy po ?winouj?cie i jednolito?? etniczna kraju;

- w ramach tych granic ju? w 1945 roku ustanowiona zosta?a hierarchia ko?cielna, a dwa obszary uprzednio protestanckie (pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska) staj? si? katolickie;

- zostaje dokonana odbudowa zniszczonych wojn? miast, zarówno du?ych: Warszawy, Wroc?awia czy Gda?ska, jak i mniejszych, po czym nast?pi?a ich rozbudowa z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktur?;

- nast?puje powa?ny wzrost przemys?u, m.in. dziedzin, których przedtem nie by?o. Zb?dne jest mówi? o rozwoju przemys?u stoczniowego i motoryzacyjnego, ale tak?e elektroniki, chemii i przemys?u lekkiego;

(...) Ogólny wniosek, by dany okres historyczny poddawa? nie jednostronno?ci, ale rzeczowej analizie i wyci?ga? wnioski na przysz?o?? dla zwi?kszania si?y i sprawno?ci kraju."

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014