Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 20:29:23
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
9
9
UNSO-OUN UPA
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Co dalej w sprawie ukrai?skiej?
Tematyka ukrai?ska

W poprzednim numerze "My?li Polskiej" (nr 7-8 z 12-19.02.17) skomentowa?em wyst?pienia Jaros?awa Kaczy?skiego i prezydenta Andrzeja Dudy dotycz?ce banderyzacji Ukrainy, wyst?pienia po raz pierwszy tak daleko id?ce w krytycyzmie tego zjawiska. Jakkolwiek by?y one skierowane do polskiej opinii publicznej, zauwa?ono je naturalnie i na Ukrainie, gdzie reakcja, z oficjeli, na razie szefa ukrai?skiego IPN, neobanderowca Wo?odymyra Wiatrowycza, znanego k?amcy i manipulanta, a jednocze?nie mi?ego partnera polskiego IPN-u w demaskowaniu jedynie s?usznych zbrodni sowieckich, kt?ry - bez zaskoczenia - stwierdzi?, ?e Ukraina, szczeg?lnie na ??danie z zewn?trz, nie odrzuci, ani nie b?dzie uzgadnia? swojej historii, wypominaj?c przy tym Polakom udzia? w pogromach anty?ydowskich. Obok tego, w Kijowie rozpocz?to obchody roku 75 rocznicy powo?ania UPA. Aha, i zapomnia?bym, Ukrai?cy, przepraszam, oczywi?cie agenci Putina, powiesili baner z Bander? na p?ocie polskiej ambasady.

Od tego czasu r?wnie? Jaros?aw Kaczy?ski powt?rzy? swoje s?owa, tym razem w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" (nr 6/17), m?wi?c: Ale musimy te? powiedzie? otwarcie, i? poziom ignorowania przez w?adze w Kijowie spraw zwi?zanych z ludob?jstwem dokonanym na naszych obywatelach na Wo?yniu i w Galicji Wschodniej, a cz?sto te? zak?amywania ich prawdziwego przebiegu, gloryfikowania sprawc?w, przekroczy? granice akceptowalno?ci.(...) Jaki? czas temu rozmawia?em d?ugo z prezydentem Poroszenk? i powiedzia?em mu wprost: z Bander? do Europy nie wejdziecie, trzeba wybra? - albo integracja z Zachodem i odrzucenie tradycji UPA, albo Wsch?d i wszystko, co si? z nim wi??e.

Doceniaj?c, niezale?nie od faktycznych intencji prezesa PiS, obecne wyst?pienia, nie spos?b nie skomentowa? raz jeszcze owej "granicy akceptowalno?ci". Czy naprawd? dopiero w drugiej po?owie 2016 r. granica ta zosta?a przekroczona, kiedy upami?tnienia UPA liczy si? w kilkana?cie tysi?cy, a mo?e wi?cej, kiedy polityka historyczna jest w r?kach neobanderowc?w, za? nasilenie tych zjawisk mia?o miejsce po obj?ciu w?adzy przez Juszczenk?, a ostatnio, przez Poroszenk?? Przecie? to s? oczywiste sprawy, z kt?rych kto, jak kto, ale Kaczy?ski musi sobie zdawa? spraw?. Blefuje zatem w ?ywe oczy. I druga kwestia - to rozr??nienie mi?dzy dobrym Zachodem a z?ym Wschodem. Tak si? sk?ada, na nieszcz??cie polskich banderofili, kt?rzy pragn?liby zdemaskowa? r?k? rosyjsko-sowieck?, ?e szowinistyczny ruch ukrai?ski jest czyst? kreacj? Zachodu, najpierw Austro-W?gier, p??niej Niemiec (Republiki Weimarskiej i III Rzeszy), wreszcie, po wojnie, s?u?b specjalnych USA, Wielkiej Brytanii i RFN. Bez wsparcia Zachodu, ruch ten nie zaistnia?by w takim wymiarze, nie rozwin?? si?, nie mia? takich morderczych "osi?gni??" w czasie II w.?w. i nie przetrwa? 50 lat po wojnie. Wystarczy spojrze? na ?ycie i dzia?alno?? Myko?y ?ebeda, przed wojn? wsp??organizatora zamachu na Pierackiego, podczas wojny jednego z g??wnych odpowiedzialnych za ludob?jstwo na Polakach, a po wojnie "zdemokratyzowanego" przyw?dcy ruchu ukrai?skiego za wielk? wod?, pupila CIA. W tej sytuacji bli?ej prawdy w swoich oczekiwaniach od Zachodu jest Poroszenko et consortes ni? Kaczy?ski. W Polsce nikt z decydent?w tego nie zauwa?a i nie chce zauwa?y?. A kiedy Parlament Europejski w 2010 r. - wyst?puj?c wbrew tej zachodniej tradycji - przyj?? rezolucj? w sprawie ?wczesnej sytuacji na Ukrainie, w kt?rej zawarta by?a negatywna ocena przyznania tytu?u "Bohatera Ukrainy" Banderze, to Pawe? Kowal i r??ne polskie ?rodowiska proukrai?skie krytykowa?y t? decyzj?.
Z punktu widzenia Ukrainy wygl?da to zatem zupe?nie inaczej - to Zach?d dawa? pieni?dze, wspiera?, roztacza? parasol ochronny w przesz?o?ci, a ostatnio wspomaga? pieni?dzmi i propagand? rewolucje "pomara?czow?" i "godno?ci". Konfrontuj?c wypowied? Kaczy?skiego z faktami i oczekiwaniami neobanderowskiej Ukrainy, wida?, ?e takie sytuacje jak rezolucja z 2010 r., to odst?pstwa od regu?y, za? wizja z?ego/dobrego panuj?ca w Polsce i wyra?ona przez Kaczy?skiego, co najwy?ej odpowiada kanonom szkolnego wyk?adu moralno?ci, nie maj?cego jednak?e wiele wsp?lnego z rzeczywisto?ci? polityki mi?dzynarodowej.

Kaczy?ski wraca w wywiadzie tak?e do r?ki Moskwy, kt?ra ma gra? pierwsze skrzypce w komplikowaniu stosunk?w polsko-ukrai?skich dla osi?gni?cia swoich cel?w. St?d tak b?yskawiczne diagnozy kto (Rosjanie naturalnie) dokonywali nieprzyjaznych akt?w wobec Polski w Hucie Pieniackiej, Bykowni, Lwowie, czy Kijowie. Pomijaj?c ju?, ?e nie da si? obroni? pogl?du, ?e polityczno-historyczny wyb?r tradycji banderowskiej jako fundamentu to?samo?ci narodowej ukrai?skiej przez ekipy Juszczenki i Poroszenki, to kreacje rosyjskie, trzeba zwr?ci? uwag?, ?e je?eli polskie dzia?ania i wypowiedzi "nieprzyjazne" tradycji banderowskiej s?u?? Moskwie, to w tych samych kategoriach trzeba potraktowa? tak?e wypowiedzi Kaczy?skiego i Dudy.

Na ciekaw? rzecz zwr?ci? uwag? p. Tomasz Gabi?, kt?ry stwierdzi?, ?e: Poniewa? Bandera i UPA konstytuuj? antykomunistyczn?, antysowieck? i antyrosyjsk? to?samo?? polityczno-historyczn? Ukrainy, to domaganie si? przez Kaczy?skiego, aby Ukrai?cy odci?li si? od tej tradycji, oznacza zwyci?stwo linii prokomunistycznej, prosowieckiej i prorosyjskiej. Paradoksalnie, Kaczy?ski ??daj?c od Ukrai?c?w wyrzucenia Bandery i UPA kieruje ich na drog? ku prokomunistycznej, prosowieckiej, prorosyjskiej narracji historycznej, co w oczywisty spos?b sprzeczne jest z deklarowanymi do tej pory przez Kaczy?skiego celami politycznymi.
To s?uszna konstatacja nierozwi?zywalnego dylematu polskich rusofob?w pragn?cych zbudowania antyrosyjskiej Ukrainy, o kt?rym pisz? od niepami?tnych czas?w. Ukraina antyrosyjska musi by? budowana na tradycji banderowskiej, bo innej nie ma. Je?li tak, to polskim rusofobom i ukrainofilom pozostaje pogodzi? si? z tym. Maj? oczywi?cie drugie wyj?cie - porzuci? ten aksjomat, ale typ psychiczny tych ludzi nie pozwala si? tego po nich spodziewa?. To nieuleczalni ideali?ci polityczni w najgorszym tego s?owa znaczeniu.

Je?eli chodzi o inne komentarze do tych wypowiedzi, panuje generalnie, zw?aszcza u niekt?rych os?b i ?rodowisk zajmuj?cych si? tematyk? kresow?, nastr?j zbli?ony do euforii. P. S?awomir Tomasz Roch, polski emigrant, kt?rego dzia?ania na tym polu bardzo ceni?, niestety myli si? pisz?c: Kresowianie w Polsce d?ugo czekali na takie s?owa, niekiedy walczyli?my samotnie do?? d?ugo, ale doczekali?my. Kaczy?ski pi?knie m?wi? ju? w 2003 r., w Sejmie, a p??niej wspiera? pomara?czow? rewolucj?, za? w czasie ostatniego przewrotu razem z Tiahnybokiem, na platformie ci??ar?wki na Majdanie krzycza? "S?awa Ukrainie!", za? w 2016 r. zaaprobowa? dwie politycznie katastrofalne deklaracje Sejmu i Prezydenta o bezalternatywnym poparciu Polski dla Ukrainy. Czy naprawd? kilka zda? trafiaj?cych wprost do serca i odpowiadaj?cych na powierzchowne oczekiwania maj? nam zaciemni? wszystko inne? Zatem, poczekajmy na owoce, bo tylko one pozwol? nam zweryfikowa? szczero?? intencji Kaczy?skiego. A ju? niekt?rzy mogli poczu? zimny prysznic po sejmowej debacie na temat polityki zagranicznej. Wyst?puj?cy jak najbardziej oficjalnie minister Witold Waszczykowski nie powt?rzy? s??w Kaczy?skiego i Dudy, lecz stwierdzi? m.in.: Ministerstwa obrony Polski i Ukrainy podpisa?y dwie wa?ne umowy: nowe generalne porozumienie o wsp??pracy obronnej oraz szczeg??owe, reguluj?ce kwestie wsp??pracy przemys??w.
To wszystko pokazuje, ?e polsko-ukrai?skie partnerstwo strategiczne jest w coraz wi?kszym stopniu wype?nione tre?ci? i b?dzie sprzyja? budowie odporno?ci naszego s?siada na destabilizacj?. Dajemy Ukrainie wyra?ny sygna?, ?e to, co spotyka dzisiaj ich kraj, budzi nie tylko nasz? trosk?, ale i konkretn? reakcj?. Ten konkret to tak?e ponad 1200 tys. wiz wydanych w ubieg?ym roku przez nasze urz?dy konsularne na Ukrainie, w tym ponad 650 tys. wiz pracowniczych. Takie dzia?anie wychodzi r?wnie? naprzeciw potrzebom polskiego rynku pracy, poszukuj?cego na Ukrainie pracownik?w w coraz liczniejszych sektorach gospodarki, i stanowi konkretny przyk?ad dzia?ania polityki zagranicznej na rzecz interes?w ekonomicznych kraju.
Wspieraj?c Ukrain? w jej wysi?kach reformatorskich i polityce proeuropejskiej, nie tracimy z pola widzenia spraw historycznych. Uwa?amy, ?e prawdziwemu partnerstwu strategicznemu powinna towarzyszy? prawda. Jednocze?nie nie chcemy, by nasze stosunki bilateralne sta?y si? zak?adnikiem przesz?o?ci.

C?? na to ci, kt?rzy zach?ysn?li si? s?owami Kaczy?skiego i Dudy? Dla przypomnienia, Waszczykowski w expose w 2016 r. powiedzia?: Wspieramy naszych ukrai?skich partner?w w najwa?niejszych dziedzinach organizacji nowoczesnego pa?stwa: tworzeniu systemu samorz?d?w lokalnych, deregulacji, walce z korupcj?, budowie sprawnej administracji pa?stwowej, ale i w rozliczaniu trudnych i bolesnych kwestii historycznych.

Co wi?cej, w debacie po expose klub PiS reprezentowa?a, w zast?pstwie nieobecnego Kaczy?skiego, Ma?gorzata Gosiewska, znana ze swych wyst?pie? deprecjonuj?cych zagro?enie renesansem banderyzmu, z odwiedzania neobanderowskich batalion?w w Doniecku i propagowania tez o zbrodniach tzw. separatyst?w i Rosjan na wschodzie Ukrainy. By?o to wyst?pienie operuj?ce j?zykiem wojny, konfrontacji i agresji w stosunku do Rosji, potwierdzaj?ce w pe?ni bezwzgl?dny proukrai?ski kierunek wytyczony przez deklaracje z 2016 r. Oto pr?bki stylu pos. Gosiewskiej, kt?re nie pozostawiaj? NIKOMU z?udze?. Powiedzia?a m.in.: Wobec zagro?e? wywo?anych polityk? Rosji staraj?cej si? uniemo?liwi? zbli?enie Ukrainy z Uni? Europejsk?, anektuj?cej Krym i inspiruj?cej krwawy konflikt w Donbasie, a tak?e dokonuj?cej prowokacyjnych dzia?a? wobec pa?stw cz?onkowskich NATO, to w?a?nie nasza inicjatywa doprowadzi?a do podj?cia prze?omowych decyzji na szczycie NATO w Warszawie. (...) Kryzys na Ukrainie stanowi tak?e bezpo?rednie zagro?enie bezpiecze?stwa Polski. (...) Uwa?amy poparcie dla Ukrainy za nasz? najwy?sz? racj? stanu, za test solidarno?ci europejskiej w obliczu recydywy imperialnej polityki Rosji. (...) nadzieje na porzucenie drogi agresji wojennej [przez Rosj?], a przynajmniej pr?b destabilizacji politycznej i spo?eczno-ekonomicznej Ukrainy, wydaj? si? bardzo iluzoryczne. Musimy traktowa? to jako aksjomat w naszej polityce zagranicznej i wytyczn? dzia?a? na forum unijnym i w relacjach transatlantyckich.

Prosz? Pa?stwa, ANI S?OWA o tym, o czym nagle zacz?li m?wi? Kaczy?ski i Duda. Czy?by to pierwsze ?liwki - robaczywki? Sk?d?e, to prosta konsekwencja trwania przy zatrutych owocach od x-lat, trwania przy aksjomatach polityki prometejskiej i romantycznej, niepodzielnie panuj?cej w umys?ach polskiej tzw. prawicy niepodleg?o?ciowej. Najedzcie si? nadziejami Kresowianie i inni, prze?yjcie moment szcz??cia czytaj?c prezesa i Prezydenta, a my dalej b?dziemy robi? swoje.

A jak ju? prze?yjecie chwile uniesienia zwi?zane ze s?owami, kt?re trafi?y prosto do Waszych zacnych serc, obejrzyjcie sobie telewizj? Dobrej Zmiany. A tam w ci?gu ostatnich dw?ch tygodni, bez specjalnego wyszukiwania, natrafi?em na dwa programy promuj?ce neobanderowski punkt widzenia. "Obserwator" odc. 83 z 9 lutego i reporta? o p. Arturze organizuj?cym pomoc dla dzielnych batalion?w walcz?cych o wolno?? na wschodzie Ukrainy. Poza zestawem rusofobicznych stwierdze?, mo?na by?o us?ysze?, jak to nam neobanderowcy dzi?kuj? serdecznie, ?e ca?a Polska stan??a murem za Ukrain?, i ?e jak Rosja zaatakuje, to oni stan? w naszej obronie. I drugi reporta? "Przez wiry i porohy Dniestru", gdzie akurat natrafi?em na neobanderowca opowiadaj?cego we Lwowie, przy ostrzelanym vanie, kt?ry s?u?y? Ajdarowi, jak to Polacy natychmiast zaproponowali kilka nast?pnych van?w w zamian za ten zniszczony przez Rosjan, ?e tak nam dzi?kuje, ?e ca?a Polska stan??a murem po stronie Ukrainy… W tym momencie prze??czy?em program...

Tak wygl?da rzeczywisto??. Waszczykowski i Gosiewska potwierdzili bezalternatywne, aksjomatyczne poparcie dla Ukrainy. Takie s? dzisiaj fakty i owoce.

Adam ?miech

Komentarze
gjw dnia luty 25 2017 15:16:54
Nale?y si? obawia?, ?e wszystko tak naprawd? zale?y tu od jednej rzeczy. kt?r? opisa?em w wielkim skr?cie:
http://pl.blastingnews.com/swiat/2017/02/starokonserwatysci-kontra-mlodonarodowcy-spor-o-przyszlosc-usa-001501451.html
gjw dnia luty 27 2017 04:42:37
Przeczyta?em teraz dok?adnie i ogarnia mnie zimna furia oraz straszliwa ch?? doczekania upadku z wysoka niekt?rych os?b, a tak?e przyczynienia si? do? w jakim? cho?by skromnym wymiarze. smiley
ricardopl77 dnia luty 27 2017 21:47:21
Gor?ce zaanga?owanie polskiego establishmentu po stronie nowego ukrai?skiego rz?du nie zawsze znajduje pozytywny odzew w polskim spo?ecze?stwie. Elity rz?dz?ce bezkrytycznie akceptuj? fakt, ?e to?samo?? narodowo-polityczna Ukrai?c?w obecnie budowana jest na tradycji nacjonalistyczno-banderowskiej i dok?adnie tak? Ukrain? Polska uznaje za swojego najwa?niejszego partnera politycznego na wschodzie. Wielu obywateli polskich na skutek wmawiania im obowi?zku bezwzgl?dnego rstania po stronie Ukrainyr1; czuje dezaprobat? i niesmak, o czym jednak w oficjalnych mediach wspomina? rnie wypadar1;. - pisze Aleksandra ?agowska na portalu konserwatyzm.pl http://konserwatyzm.pl/artykul/24216/lagowska-braterstwo-polsko-ukrainskie-cz-i-racja-stanu-czy-zaslepienie/#_ftn5
ricardopl77 dnia marzec 04 2017 09:41:27
Cz. II Ma to szczeg?lne znaczenie dla odrodzenia ukrai?skiej pa?stwowo?ci w warunkach prowadzenia rantyterrorystycznej operacjir1; na wschodzie kraju, gdzie stosunek do rbohater?wr1; UPA jest jednoznaczny r11; s? oni uwa?ani za najgorsze z?o z mo?liwych: kolaborant?w nazistowskich, n?? w plecy podczas walk Zwi?zku Radzieckiego z Niemcami. Niestety w Polsce obecny wynaturzony patriotyzm ukrai?ski kojarzy si? wy??cznie z Ukrai?cami naznaczonymi nacjonalistyczn? propagand?. Fakt, ?e istotna cz??? Ukrai?c?w wcale nie uznaje ridea??w Majdanur1;, a tym bardziej rbohaterstwar1; UPA i Bandery w og?le nie jest brany pod uwag?, ewentualnie t?umaczy si? go wszechpot??n? rpropagand? Kremlar1; i rprzekl?t? radzieck? przesz?o?ci?r1;. http://konserwatyzm.pl/artykul/24237/lagowska-braterstwo-polsko-ukrainskie-cz-ii-narodziny-narodu-ukrainskiego-wedlug-artystow-polskich-i-ukrainskich/
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014