Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 09:28:11
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Pomnik pami?ci ?o?nierzy radzieckich
Pomnik pami?ci ?o?nierzy radzieckich
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Kaczy?ski i Duda o banderyzacji
Tematyka ukrai?ska

Kaczy?ski i Duda o UPA - bez satysfakcji i zaufania

Ostatnie dni przynios?y d?ugo oczekiwane i wreszcie wprost odnosz?ce si? do problemu wypowiedzi prezesa PiS Jaros?awa Kaczy?skiego i Prezydenta RP Andrzeja Dudy na temat gloryfikacji na Ukrainie zbrodniarzy odpowiedzialnych za ludob?jstwo na Polakach w czasie II wojny ?wiatowej.

Lider Prawa i Sprawiedliwo?ci przebywaj?c na Podkarpaciu, w wywiadzie dla Radia Rzesz?w stwierdzi? m.in., ?e przysz?o?? relacji polsko-ukrai?skich zale?y od tego, jak Ukraina b?dzie odnosi? si? do swojej historii. Jest ci?gle niepewne, czy Ukraina p?jdzie w stron?, kt?ra w Polsce b?dzie nie do zaakceptowania, czyli oparcia swojej historycznej legitymacji o tradycje UPA, o tradycje organizacji, kt?re dopu?ci?y si? potwornych zbrodni na Polakach, czy te? z tej drogi zrezygnuje. (...) Powtarzam: mamy znak zapytania i pewien niepok?j, ale cz?sto bywa w polityce tak, ?e jest ?le, a p??niej si? okazuje, ?e jest dobrze. Ja ci?gle licz? na to ?e tak b?dzie. (...) Powtarzam: s? pewne granice nie do przekroczenia. My?my przez wiele lat wykazywali ogromn? cierpliwo??. I tej cierpliwo?ci jeszcze troch? mamy, ale powtarzam: w tym roku tam b?d? (na Ukrainie) zapada?y bardzo wa?ne decyzje z tego wzgl?du, ?e s? r??ne rocznice i b?dziemy si? musieli temu przyjrze?.

Z kolei Prezydent RP, wyra?nie o?mielony przez prezesa, po raz pierwszy w czasie kadencji zabra? r?wnie? g?os w tej sprawie w wywiadzie udzielonym Janowi Pospieszalskiemu dla jego programu "Warto Rozmawia?". Andrzej Duda stwierdzi?: my mamy prawo twardo domaga? si? i domagamy si? tego, ?eby prawda historyczna rzeczywi?cie by?a pokazana. A prawda historyczna oznacza r?wnie? absolutny zakaz gloryfikowania tych, kt?rzy byli mordercami(...). Ale to jest oczywiste tak?e w przestrzeni mi?dzynarodowej. Tutaj, dok?adnie w tej sali = jeste?my w Sali Bia?ej Pa?acu Prezydenckiego - mia?em bardzo zdecydowan? rozmow? z panem prezydentem Petro Poroszenko, gdy by? ostatnio z oficjaln? wizyt? w Polsce. Powiedzia?em Panu Prezydentowi: "Panie Prezydencie, my od ponad roku, odk?d ja si? z Panem spotykam, rozmawiamy ca?y czas na ten temat. Mia?em do Pana kilka pr??b, chodzi o tzw. ustawy gloryfikuj?ce - wszyscy wiemy, o co chodzi - przyj?te przez parlament ukrai?ski w 2015 roku. To s? pewne elementy upami?tnienia, gdzie de facto Polacy s? pomawiani i kt?re powinny zosta? zmienione, i m?wi?em to Panu Prezydentowi ju? od naszego pierwszego spotkania. I chcia?bym wreszcie, ?eby to zosta?o zmienione, bo to w istotny spos?b wp?ywa na nasze relacje. I one nie b?d? si? dobrze uk?ada?y mi?dzy naszymi narodami, dop?ki te sprawy nie b?d? naprawione". Trzeba to m?wi? jasno i wyra?nie i mam nadziej?, ?e pan prezydent Poroszenko ten g?os w Polsce z moich ust bardzo wyra?nie us?ysza?, gdy ostatnim razem tutaj by?.

Zanim popadniemy w entuzjazm, przyjrzyjmy si? bli?ej tym wypowiedziom i ich kontekstowi.

Po pierwsze, s? to wypowiedzi wewn?trzne; Kaczy?ski wypowiedzia? si? na Podkarpaciu, gdzie trzeba uspokoi? elektorat PiS-u, s?usznie nienawidz?cy UPA i wsp??czesnej neobanderii; znany jest z takich tekst?w pod publiczk? - vide wyst?pienie sejmowe z 2003, ale znany jest r?wnie? z p??niejszej wypowiedzi dla Radia Maryja, ?e Ukrai?cy nie maj? innych bohater?w i z zam?tu wok?? uchwa?y kresowej w 2016, gdzie zaproponowano ?enuj?cy tekst zrzucaj?cy win? na Sowiet?w i Niemc?w oraz szermowano pomys?ami Dnia Kresowian, kt?ry mia? przypada? na 17 wrze?nia. Wszystko, ?eby nie dra?ni? przyjaci?? zza Buga.

Po drugie, w drugim p??roczu 2016 r. Sejm RP i Prezydent RP (dwukrotnie, raz w formie uroczystej deklaracji prezydent?w podczas wizyty na Ukrainie, drugi raz, w Polsce w czasie wzmiankowanej wizyty Poroszenki) wyrazili bezalternatywne poparcie dla Ukrainy; nic mi nie wiadomo, aby dopiero po tych deklaracjach oficjalnych czynnik?w pa?stwa (podczas gdy Kaczy?ski, niezale?nie od swojego faktycznego panowania nad PiS-em i… Polsk?, jest formalnie tylko szefem partii i pos?em), zacz?to na Ukrainie banderyzacj? historii i przestrzeni publicznej. W trakcie podejmowania tych skandalicznych deklaracji, wytr?caj?cych nam (i to w?asnymi r?kami i na w?asne ?yczenie) wszelkie narz?dzia nacisku na Ukrain?, tak, jak co najmniej od 13 lat, trwa?a i trwa banderyzacja tego pa?stwa. Deklaracje podejmowano zatem z pe?n? ?wiadomo?ci? tego, co si? dzieje na Ukrainie. Co prawda wcze?niej minister Waszczykowski twierdzi?, ?e nie zauwa?a oznak jakiego? szczeg?lnego ho?du i kultu Bandery, ale par? os?b w Polsce mu nie uwierzy?o, jak wida?, z prezesem PiS na czele...

Po trzecie, w Polsce panuje aksjomat walki z Rosj?, kt?ry komplikuje, a w tym momencie - w istocie - uniemo?liwia jakiekolwiek ruchy wobec Ukrainy. Drugim, nieroz??cznym elementem tego aksjomatu, jest popieranie antyrosyjskiej Ukrainy za wszelk? cen?. O poparciu Ukrainy w tym samym cytowanym wy?ej wywiadzie m?wi Prezydent RP. Z Rosj? za? wsp??praca jest mo?liwa dopiero wtedy, kiedy przestrzega? ona b?dzie mitycznego ju? w ustach obozu w?adzy w Polsce "prawa mi?dzynarodowego". W tym samym tonie wypowiada si? premier Szyd?o przy okazji rozwa?a? o zniesieniu sankcji wobec Rosji. Je?eli wi?c "prawo mi?dzynarodowe", to zaraz pada argument okupacji i aneksji Krymu oraz konieczno?ci jego zwrotu przez Rosj?. Nie wracaj?c po raz kolejny do kwestii "przestrzegania" prawa mi?dzynarodowego przez USA, warto zauwa?y?, ?e ten argument ze strony Polski jest bardzo wygodny. Ocena przestrzegania czy nie owego prawa mi?dzynarodowego przez Rosj? dokonuje si? bowiem wg wy??cznie polskiej interpretacji. Jak dalece jeste?my op?tani bezalternatywnym poparciem Ukrainy pokazuje reakcja Beaty Kempy na ujawnion? niewinn? notatk? rz?du Tuska z 2008 r. dotycz?c? dzia?a? Rosji w przestrzeni WNP, z kt?rej wg niej Tusk powinien t?umaczy? si? Ukrai?com i spogl?da? im w oczy ze wstydem!?! Z kolei Jan Pospieszalski w tre?ci jednego z pyta? do Prezydenta RP uj?? ow? oczywisto?? tak: Wspomnia? Pan o konflikcie na Ukrainie. Mimo tego konfliktu Polska - a by? mo?e ze wzgl?du na ten konflikt - bardzo mocno zaanga?owa?a si? w tzw. spraw? ukrai?sk?. Nasza pomoc pozostaje absolutnie oczywistym faktem, nikt jej w Polsce nie kwestionuje. Nikt?

PiS ma jeszcze jeden k?opot - to polityka historyczna realizowana wg za?o?e? partii rz?dz?cej przez IPN. Skoro UPA znajduje si? w Atlasie podziemia niepodleg?o?ciowego, skoro skazani na ?mier? banderowcy znajduj? si? w materia?ach IPN jako ofiary stalinizmu, je?eli powojenna Polska jest uwa?ana za okupacj? sowieck?, a nadto, ukrai?scy nacjonali?ci znajdowali si? pod p?aszczykiem s?u?b wywiadowczych USA, co przek?ada?o si? na konkretne wsparcie finansowe i dzia?alno?? szpiegowsk? przez 50 lat po wojnie, skoro szpiegowanie na rzecz USA przeciwko okupacji sowieckiej (PRL) stawiane jest za wzorzec patriotyzmu we wsp??czesnej Polsce, a USA to nasze ?wiat?o m?dro?ci na tym ?wiecie, to pozostaje nam w zasadzie tylko stan?? rami? przy ramieniu z banderowcami... Zapowiedzi prezesa PiS mog? by? zatem trudne do urzeczywistnienia. Tym bardziej sprawiaj? na mnie wra?enie odrobionego z konieczno?ci zadania polegaj?cego na uspokojeniu nastroj?w milion?w Polak?w, kt?rzy wbrew propagandowemu biciu piany, nie podzielaj? entuzjazmu dla bezalternatywnego popierania Ukrainy.

"Po owocach ich poznacie" - zobaczymy, czy przestaniemy jako pa?stwo sk?ada? publiczne deklaracje poparcia dla Ukrainy, czy Kaczy?ski, dajmy na to, ka?e odwo?a? Piek??, czy ?urawski vel Grajewski przestanie doradza? Prezydentowi, czy IPN wreszcie uzna generalnie UPA za organizacje ludob?jcz?, a nie b?dzie si? rozdrabnia? jednostkowymi ?ledztwami ci?gn?cymi si? w niesko?czono??; czy opisywany ostatnio przeze mnie program rz?dowy odbudowy mniejszo?ci ukrai?skiej w Polsce zostanie wstrzymany. Bez tego wszystkiego, b?d? to tylko puste s?owa, dzia?ania pozorowane.

Je?eli PiS chce szczerze walczy? z banderyzacj? Ukrainy, musi sko?czy? ze wspomnianym aksjomatem, kt?ry buduje to?samo?? Polski po 89 - ?e Polska musi by? wrogiem Rosji, ?e ma wyrywa? spod jej wp?ywu Ukrain? (i jej broni?), ?e ma wspiera? demokratyczne przemiany w Rosji etc.

Polsce potrzeba pilnie programu pozytywnego dla siebie samej i dla naszej cz??ci Europy. Inaczej b?dziemy jedynie pasem transmisyjnym obcych interes?w, czy to ameryka?skich, czy niemieckich. Dlatego wypowiedzi polityk?w PiS nie przynosz? ani satysfakcji ani nie budz? zaufania.

Adam ?miech

Komentarze
gjw dnia luty 09 2017 01:17:30
Jak to uj?? dawno temu wielki niemiecki filozof: Ka?dy nar?d ma taki rz?d, na jaki w gruncie rzeczy zas?uguje. Nie ma chwilowo nerw?w jeszcze wiele do tego dodawa?. Chciejstwo niezr?wnane obu pan?w!
ricardopl77 dnia luty 10 2017 11:48:11
Z kolei Tomasz Gabi? komentuje to nast?puj?cymi s?owami: "Poniewa? Bandera i UPA konstytuuj? antykomunistyczn?, antysowieck? i antyrosyjsk? to?samo?? polityczno-historyczn? Ukrainy, to domaganie si? przez Kaczy?skiego, aby Ukrai?cy odci?li si? od tej tradycji, oznacza zwyci?stwo linii prokomunistycznej, prosowieckiej i prorosyjskiej. Paradoksalnie, Kaczy?ski ??daj?c od Ukrai?c?w wyrzucenia Bandery i UPA kieruje ich na drog? ku prokomunistycznej, prosowieckiej, prorosyjskiej narracji historycznej, co w oczywisty spos?b sprzeczne jest z deklarowanymi do tej pory przez Kaczy?skiego celami politycznymi. " ( ca?o?? tutaj: http://nowadebata.pl/2017/02/10/poza-ukrainofilia-i-ukrainofobia-czas-na-ukrainorealizm/ )
gjw dnia luty 16 2017 20:09:46
Powiedzia? co wiedzia?.smiley
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014