Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 27 2020 12:16:57
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 9
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Drugi od prawej p?k Jan Niewi?ski, dalej mec. Jan Skalski i dr Jacek Wilczur
Drugi od prawej p?k Jan Niewi?ski, dalej mec. Jan Skalski i dr Jacek Wilczur
VI Dzie? Kultury Kresowej w K?dzierzynie-Ko?lu 6.06.2009 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
W oczekiwaniu na zaprzysi??enie Trumpa
Polityka Zagraniczna

Zbli?aj?ca si? szybkimi krokami data zaprzysi??enia Donalda Trumpa, jako 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych powoduje wyra?ne przyspieszenie polityczne w tym kraju. Akcja przeciwko Trumpowi ma dwojaki charakter, po pierwsze, jest to atak bezpo?redni, po drugie, dotychczasowa administracja w po?piechu prowadzi polityk? faktów dokonanych, które maj? zwi?za? r?ce nowemu prezydentowi. Mo?na si? jedynie dziwi?, ?e sytuacja - pomimo oskar?e? o charakterze zasadniczym i to w wykonaniu najwa?niejszych instytucji bezpiecze?stwa pa?stwa, czo?owych mediów b?d?cych pot??nym oparciem dotychczasowego establishmentu, wreszcie promowanych przez te media wp?ywowych i popularnych polityków - nie wydaje si? by? jeszcze ekstremaln?. U nas podobna sytuacja, czyli nie przymierzaj?c, uznanie przez czo?owych polityków i przez wi?kszo?? g?ównonurtowych mediów oraz s?u?by wywiadu, ?e nowowybrany prezydent RP jest kreacj? rosyjskich s?u?b, hakerów i samego W.Putina, doprowadzi?aby z pewno?ci? do przewrotu politycznego i to o charakterze gwa?townym. I cho? USA to nie Polska, zagro?enia nie mo?na absolutnie bagatelizowa?.

Przed Bo?ym Narodzeniem mieli?my wyst?pienie CIA zarzucaj?ce wprost Rosji wykreowanie Trumpa. Teraz doszed? raport FBI w tym samym tonie. Po nim Obama kaza? wydali? z kraju dyplomatów rosyjskich i rozszerzy? sankcje na Rosj?. Cz?owiek z pewno?ci? op?tany nienawi?ci? do Rosji, a jednocze?nie czo?owa twarz ameryka?skiej War Party (Partii Wojny), senator John McCain robi objazd po krajach ba?tyckich, Ukrainie i Gruzji, potwierdzaj?c(!?) tam zobowi?zania USA, otwarcie oskar?aj?c Rosj? o wykreowanie Trumpa i nawo?uj?c do poszerzenia sankcji i do przeciwstawienia si? imiennie samemu W?adimirowi Putinowi. Na Ukrainie McCain powiedzia?: Przekazuj? przes?anie od ameryka?skiego narodu - jeste?my z wami, wasza walka jest nasz? walk? i razem zwyci??ymy (...) W 2017 roku pokonamy naje?d?ców i ode?lemy ich tam, sk?d przyszli. Do W?adimira Putina (kieruj? przekaz): nigdy nie pokonasz ukrai?skiego narodu, ani nie pozbawisz go niepodleg?o?ci i wolno?ci.

Czuj? Pa?stwo, czym to pachnie. Mo?na co prawda uzna? McCaina za cz?owieka chorego psychicznie, ale by?oby to tylko akademickie uproszczenie i niczego by w istocie nie zmieni?o w rzeczywisto?ci, w której przyjmowany jest on przez marionetkowe rz?dy wasali USA, jak tytan zwiastuj?cy prawdziw? wolno??, jak Prometeusz nios?cy ?wiat?o demokracji na ziemie otoczone cieniem moskiewskiego samodzier?nego kagiebisty. Nawiasem mówi?c, prezydent Putin zwróci? kiedy? uwag? na fakt, ?e McCain zosta? pojmany w czasie wojny wietnamskiej, przetrzymywano go w dziurze w ziemi i zasugerowa? mo?liwo?? poddania (jeszcze nie)senatora praniu mózgu...

Tymczasem ameryka?scy niezale?ni obserwatorzy i spo?eczno?ci internetowe, które w istocie s? zwyci?zcami ostatnich wyborów, bo to one zakwestionowa?y tyrani? establishmentu i wszechw?adz? sprostytuowanych mediów z Washington Post, New York Timesem i CNN na czele, oraz zmobilizowa?y miliony Amerykanów do aktywno?ci, która prze?o?y?a si? na sukces wyborczy, totalnie wykpiwaj? oficjaln? propagand? "zhakowanych wyborów" - tytu?em przyk?adu: To W?adymir Putin jest tajnym prezydentem USA, tak, US sta?o si? USSR. Wszystko sko?czone. Trump jest komunist?, który przyjmuje rozkazy od Putina. Gra? do tej pory, ale w istocie jest komuchem-miliarderem - ale jednocze?nie zupe?nie powa?nie mówi? o pe?zaj?cych zamachu stanu tzw. elity, o szachowaniu Trumpa, o wi?zaniu mu r?k przez establishment, o sojuszu wszystkich rzekomo ró?ni?cych si? si? przeciwko elektowi.

Te "elity" to: CIA, która sta?a si? agencj? zinstytucjonalizowanych zabójców mi?dzynarodowych, a której zagra?a zapowied? semi-izolacyjnej polityki Trumpa, przemys? zbrojeniowy ?yj?cy z eksportu wojen w ostatnim 25-leciu, neokonserwaty?ci i likudowcy w Izraelu, jako nadbudowa ideologiczna, genera?owie o mentalno?ci zimnowojennej i jastrz?bie wojenni, dla których sama my?l o mo?liwo?ci zredukowania wp?ywów jedynego ?wiatowego supermocarstwa jest herezj?, wreszcie s?u??ce im wszystkim i same buduj?ce ?wiat niemal doskona?ej fikcji, media.

Jak w tym wszystkim odnajdzie si? Trump? Nadziej? dla wolnego ?wiata jest, aby uda?o mu si? zrealizowa? jak najwi?cej z zapowiedzi, a przede wszystkim - i to powinna by? g?ówna troska prezydenta-elekta - aby nie da? si? wmanewrowa? w sytuacj?, w której jedynym wyj?ciem b?dzie zwrócenie si? do swoich wrogów o pomoc. Dlatego jestem pe?en niepokoju o nadchodz?c? prezydentur? Donalda Trumpa. Nie uwa?am hurraoptymistycznie, ?e establishment, ?e neokoni ju? przegrali i mog? si? zaj?? tylko lizaniem ran. S? wci?? nie tylko bardzo gro?nym przeciwnikiem, ale tak?e si??, która ma nadal przewag?, przynajmniej na papierze, nad Trumpem i jego wyborcami. A jest wiele obszarów, w których Trump mo?e by? wyprowadzony w pole. Zapowied? nominacji Davida Friedmana, "agresywnego syjonisty" - w opinii m.in. Pata Buchanana - na ambasadora USA w Izraelu i zapowied? przeniesienia ambasady z Tel Avivu do spornej Jerozolimy, to zupe?nie niepotrzebny akt zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie, gdzie Trump powinien wygasza? napi?cia naros?e od 1991 r., a nie je pog??bia?. Poparcie dla kolonizacyjnej polityki Netanyahu budowania osiedli ?ydowskich na palesty?skim Zachodnim Brzegu, Trump og?osi? po przyj?ciu przez ONZ, bez weta USA, rezolucji pot?piaj?cej Izrael za te dzia?ania. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Ambasador Izraela w USA Ron Dermer pozwoli? sobie na skandaliczny komentarz, ?e USA nie tylko nie zaprotestowa?y przeciwko temu mi?dzynarodowemu gangowi, ale w istocie stoj? za tym gangiem. O statusie Izraela w kontaktach USA ?wiadczy brak jakichkolwiek reakcji na takie przekroczenie zasad dyplomacji i dobrego smaku przez Dermera. Tymczasem desygnowany na Sekretarza Obrony gen. James Mattis w 2013 r. ostrzega?, ?e kontynuowanie przez Izrael polityki kolonizacji doprowadzi do powstania pa?stwa apartheidu. W samym Izraelu pojawiaj? si? g?osy, ?e polityka Netanyahu prowadzi do nik?d, a jego agresywna reakcja na rezolucj?, w tym wezwanie do rewizji relacji z g?osuj?cymi "za", czyli z m.in. Francj? i Wielka Brytani?, zniszczy pozycj? mi?dzynarodow? pa?stwa i zamknie kana?y dialogu z pa?stwami, których pomocy Izrael potrzebuje (opiniotwórczy Haaretz - Netanyahu wtr?ca Izrael w otch?a?). Pat Buchanan twierdzi wprost, ?e którego? dnia polityka "Israel first" uprawiana od dziesi?cioleci przez USA musi zosta? zast?piona przez "America first". Dodajmy, ?e "America first" to by?o has?o kampanii Trumpa...

Dobr? wiadomo?ci? jest nominacja Rexa Tillersona, szefa koncernu Exxon Mobile na Sekretarza Stanu, cz?owieka g??boko zaanga?owanego w interesy z Rosj? i nawet tam odznaczonego. Jednocze?nie poprzednia administracja pozostawia Trumpowi zgni?e jajka w postaci szeregu faktów dokonanych i deklaracji podejmowanych w ostatniej chwili, takich jak przerzucanie brygady pancernej do Polski, jak agresywne wypowiedzi genera?ów ameryka?skich w NATO, zapowied? mo?liwej nowej interwencji NATO na Ba?kanach. Niedobrze brzmi? te? s?owa kojarzonego z Trumpem Rudolpha Giullianiego, który w Polsce mówi j?zykiem supremacji i zimnej wojny o tym, ?e USA nie musz? nikogo pyta? o zdanie w sprawie ustanowienia strefy zakazu lotów w Syrii. Có?, ?atwo nie b?dzie...

Tymczasem w Europie wrze. Establishment liberalny jest ju? prawdziwie przera?ony radykalizacj? postaw Europejczyków, które kwalifikuj? jako skrajnie prawicowe. Wyniki bada? opinii w g?ównych krajach UE mówi? wiele. Oto, we Francji 45% zwolenników Frontu Narodowego uwa?a, ?e multi-kulti sprawi?o, ?e Francja jest gorszym miejscem do ?ycia, 24% wszystkich Francuzów tak uwa?a, a w?ród centroprawicy 34%; jednocze?nie 50% FN ma negatywn? opini? o muzu?manach przy 29% ogó?u; 75% FN ma negatywny pogl?d na imigrantów, przy czym ten pogl?d podziela 45% wszystkich Francuzów. W Niemczech 60% zwolenników Alternatywy ma negatywn? opinie o multi-kulti, przy 30% ogó?u Niemców i 39% w?ród zwolenników... partii Angeli Merkel. 59% i 63% zwolenników Alternatywy ma negatywn? opini? o odpowiednio muzu?manach i imigrantach, przy 29% i 31% w?ród ogó?u. Podobnie jest w Holandii, w?ród zwolenników partii Geerta Wildersa PVV i w?ród ogó?u liczby te wygl?daj? nast?puj?co: 60% i 36% negatywnej opinii o multi-kulti, 62% i 35% negatywnej opinii o muzu?manach i 59% i 36% negatywnych opinii o imigrantach. Jeszcze ciekawiej wygl?da stosunek tych spo?ecze?stw do UE. We Francji 67% zwolenników FN ma negatywn? opini? o Unii Europejskiej, w?ród ogó?u to a? 61%! W Niemczech 60% spo?ród Alternatywy i a? 48% ogó?u ma negatywna opini? o UE, za? w Holandii to a? 70% zwolenników partii Geerta Wildersa i 46% ogó?u Holendrów.

W ka?dym z tych krajów w 2017 r. b?d? wybory. Szykuj? si? nam zmiany na arenie politycznej, by? mo?e tak powa?ne, ?e nie obejdzie si? bez rozruchów i daleko id?cego zredefiniowania bezpiecze?stwa mi?dzynarodowego w oparciu o inne ni? w ci?gu ostatnich 25 lat priorytety. W tym aspekcie wida? ra??ce ideologiczne i polityczne zapó?nienie Polski. U nas Unia Europejska cieszy si? poparciem partii w?adzy i najwi?kszych sil opozycji oraz 75% Polaków. Dominuje zdecydowanie mentalno?? a'la John McCain. Trzeba zada? podstawowe pytanie - z czym mamy jako Polska wyj?? do Europy, do ?wiata? To, czym ?yj? nasze "elity", ich przemy?lenia i propozycje to skansen polityczny na granicy groteski. Nie nadaje si? to do niczego, jak tylko do wyrzucenia na ?mietnik historii.

Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014