Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 06:21:56
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 13
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Opluwania Polski ci?g dalszy.
JednodniĂłwka NarodowaTomasz Gross konsekwentnie od lat szkaluje dobre imi? Rzeczpospolitej wypisuj?c niewiarygodne bzdury, w grafoma?skich ksi??kach okre?lanych mianem „historycznych”. Pisanie o jego pogl?dach zakrawa? mo?e na prac? lekarza psychiatry badaj?cego patologiczny przypadek „chorego z nienawi?ci”.

W dzia?aniu Grossa i jemu podobnych wida? jednak ?elazn? konsekwencj? w przedstawianiu Polski i Polaków jako pa?stwa i narodu zacofanego, prymitywnego, kieruj?cego si? t.zw. antysemityzmem objawiaj?cym si? w ch?ci dorobienia si? na bogactwie ?ydów. Prawda jest taka, ?e to ?ydzi, korzystaj?c z wyj?tkowej tolerancji Polaków, a potem we wspó?pracy z zaborcami, dorabiali si? fortun ?eruj?c na polskiej krwawicy! Szczególnym przyk?adem niech b?dzie ?ód?.

Strategia Grossa polega na próbie pozbawienia Polaków dumy narodowej. Dumy wynikaj?cej z historii Wielkiego Narodu, który potrafi? stworzy? mocarstwo i forsowa? swoje warunki innym. A przecie? w?a?nie, niegdy? tak by?o. Teraz mamy by? narodkiem wstydz?cym si? swojej historii, mamy by? nie dumni, ale zawstydzeni nasz? dzia?alno?ci?. Wyrabia Gross poczucie winy Polaków za czyny, których nigdy nie pope?nili.

To jest przygotowywanie gruntu pod przysz?e brutalne ??dania ?ydów, zwrotu „ich” w?asno?ci. W?asno?ci, któr? przej?li w sposób nie uprawniony przy pomocy sztucznych zad?u?e?, wspó?pracuj?c z administratorami polskiej w?asno?ci, kiedy nie dysponowali?my pa?stwem. Przykro to mówi?, ale pogl?dy tego typa trafiaj? na podatny grunt. G?ównie m?odzie?y, która nie jest uczona historii i kultury w?asnego pa?stwa przez co nie rozumie bezczelnych ??da?, uzasadnianych k?amliw? propagand? rzekomych „polskich win”. ,
Zastanawia równie? to, ?e znalaz? si? w Polsce wydawca, który uzna? za s?uszne wydanie owego ?ydowskiego „bzdetu”. Zamiast dyskutowa?, raczej powinno si? mówi? o „k?amstwach Tomasza Grossa” oraz uznanie go za persona non grata, w Polsce.
Komentarze
gjw dnia styczeń 17 2008 05:06:50
Trzeba si? tenu przeciwstawi?! Recenzja ksi??ki tego hucpiarza ukaza?a si? m. in. na forum bardzo ciekawego (i odwiedzanego prze mnóstwo m?odych ludzi i to tych bardziej my?l?cych: www.konflikty.pl). Mo?na tam do ka?dego artyku?u dodawa? komentarze, co w danym wypadku uczyni?em (ju? dwukrotnie).
Adam Smiech dnia styczeń 17 2008 09:11:31
Ca?y p. Gross to tylko p?oteczka, zwiadowca wys?any przez ameryka?skich ?ydów, jako harcownik, który ma wybada? jak daleko mog? si? posun?? z oszczerstwami wobec Polski i Polaków. Okazuje si? niestety, ?e ca?kiem daleko. Grossowszczyzna to cz??? zapowiedzianej kilkana?cie lat temu przez ?ydów kampanii nienawi?ci do Polski, która doprowadzi? ma w ostatecznym rozrachunku do zmuszenia naszego pa?stwa do oddania ?ydom(na rasistowskiej zasadzie krwi, gdzie obecni ?ydzi nie musz? by? prawnymi spadkobiercami przedwojennych ?ydów polskich, wystarczy, ?e s? ?ydami) "ich" w?asno?ci. Poniewa? Polacy w praktyce, pomimo publicznie deklarowanego przez w?adze serwilizmu wobec ?ydów, nie kwapi? si? do tego, st?d tak agresywny atak. P. Gross w najpe?niejszy sposób ?wiadczy nie tylko o sobie, ale o swojej cywilizacji, o ?ydach w ogóle. Po??czenie nienawi?ci z geszeftem jest naturalnym stanem tej cywilizacji, podobnie jak fundamentalne przekonanie o swoim wybra?stwie, wyj?tkowo?ci, jedyno?ci itd. Prosz? zwróci? uwag? cho?by na komentarz p. Grossa do kwestii zainteresowania prokuratury jego ksi??k? - "To b?dzie skandal dla Polski je?li zostan? wezwany do prokuratury" - to jego s?owa. Czy mo?na sobie wyobrazi? lepszy przyk?ad megalomanii ?ydowskiej. Ni mniej ni wi?cej, ten pan, po?ledni przyk?ad ?yda jednego spo?ród milionów, wyobra?a sobie, ?e wezwanie JEGO OSOBY do prokuratury b?dzie oznacza?o skandal dla ca?ej Polski!!! A? strach pomy?le?, jak powinni?my byli mu by? wdzi?czni za to, ?e raczy? w ogóle do Polski przyjecha?! Smutne w tym wszystkim jest to, ?e tak skrajny rasizm, taka skrajna nienawi?? do narodu polskiego, jakie reprezentuje Gross ujdzie mu na sucho. Niestety, miliard ludzi cywilizacji bia?ego cz?owieka da? sobie narzuci? terror kilku milionów ?ydów, gdzie tylko im wszystko wolno powiedzie?, tylko im wolno wszystko krytykowa?, za? ramy krytyki skierowanej do nich, wyznaczaj? oni sami, w sposób naturalnie bardzo restrykcyjny, maj?c za narz?dzie pot??ny ?rodek w postaci oskar?enia o antysemityzm. No, có? - sam tego chcia?e? Grzegorzu Dynda?o.
Warto jeszcze wspomnie? o trzech sprawach.
Po pierwsze - II wojna ?wiatowa to nie by?a wojna toczona o ?ydów, czy ze wzgl?du na ?ydów. Z ca?ym szacunkiem dla ?ydowskich ofiar niemieckiego nazizmu (od 3,7 mln do 5,1 mln wg dr F. Pipera - "Ilu ludzi zgin??o w KL Auschwitz" ), zbrodnia dokonana na nich stanowi?a boczny tor w kalejdoskopie tej wielkiej wojny.
Po drugie - p. Gross powinien zaj?? si? zbadaniem zachowania ameryka?skich ?ydów w czasie II wojny ?wiatowej, tak?e zachowaniem w?adz USA, a raczej ca?kowitym brakiem dzia?ania i milczeniem w sprawie mordowanych europejskich ?ydów. By? mo?e w?a?nie zachowanie ameryka?skich ?ydów stanowi klucz do wyja?nienia tej wielkiej niemieckiej zbrodni. Od przyst?pienia USA do wojny do jej zako?czenia granice Stanów Zjednoczonych pozwolono przekroczy? jedynie 21 tysi?com uchod?ców (D. S. Wyman - "Pozostawieni swemu losowi" ). Pot??ny, opanowany ca?kowicie przez ?ydów, ameryka?ski przemys? filmowy nie nakr?ci? ani jednego filmu demaskuj?cego zbrodnie niemieckie (Dyktator Chaplina nie mo?e byc za taki uznany, gdy? tam w?tek prze?ladowa? dotyczy raczej okresu przedwojennego). Mo?e wi?c p. Gross zajmie si? demaskowaniem "osi?gni??" swojej(?) nowej ojczyzny i mieszkaj?cych tam kilku milionów ?ydów, w dziele ratowania europejskich pobratymców?
Po trzecie - ma?y epizodzik z historii ?ydowskiej nienawi?ci do Polski. Cytuj? za Zygmuntem Glogerem "Encyklopedia staropolska" : "Gdy podczas wojny siedmioletniej Fryderyk Wielki zaj?? Saksonj?, poruczy? ?ydowi berli?skiemu, Efraimowi, wybijanie pieni?dzy z najpodlejszego kruszcu, zu?yciem do tego stempli, w mennicy królów saskich znalezionych. By?y to tak zwane 18-to groszówki czyli tymfy koronne, któremi ca?a Polska zalana zosta?a, a które lud nazywa?: b?kami, efraimkami, berlinkami, tymfami saskimi, wroc?awskimi, ma?emi g?ówkami i t. d. B?ki zosta?y z obiegu wycofane w ko?cu panowania Augusta III, za podskarbiego Wessla r. 1762. Jest broszurka o tej monecie p. n. "?al uspokojony, niewinno?? obroniona, rozmowa dwuch przyjació?". Autorem tego ma?ego pisma, wydanego bezimiennie, by? sam Wessel. Uniwersa? komisyi skarbu koronnego, z d. 4 czerwca 1766 r., og?osi?, ?e fa?szywe tymfy, bite przez Efraima, maj? w sobie, na kruszec, najmniejsz? warto?? groszy miedzianych 7 1/2, gdy niektóre dochodz? do warto?ci 28 takich?e groszy. O ile Fryderyk by? dla Prus wielkim twórc? ich pot?gi, o tyle wzgl?dem Polski by? ohydnym fa?szerzem jej monety. O zalaniu Polski fa?szyw? monet? z jego ?aski, pisze w pami?tniku swoim wspó?czesny wojnie 7-letniej prymas ?ubie?ski. - B?k jest polsk? nazw? ptaka b?otnego (Botaurus stellaris Steph.), nale??cego do rz?du brodz?cych i rodziny czaplowatych, znanego ze swego dono?nego g?osu, który tylko podczas wieczorów i nocy w porze wiosennej wydaje, przyczem, jak lud utrzymuje, zanurza dziób w wodzie. Z liczby jego odg?osów wró?ono sobie, po ile z?otych b?dzie korzec ?yta na przednówku. Gdy b?k b?czy, przepowiadano, ?e b?dzie deszcz. - B?kiem, zapewne od buczenia w chwili ruchu, zowie si? cyga, fryga, kr?glica, warkotka lub warcho?ka, czyli kula wydr??ona z otworem i trzonkiem zabawka dziecinna, a tak samo zowi? i narz?dzie muzyczne ludowe, inaczej zwane dudami lub koz?em. - Otwinowski pisze: "Hucznym d?wi?kiem ozwa? si? i b?k z rogiem krzywym"... "nie cytar? si? oni, ni g?osem ?piewanym cieszyli w on czas, ani b?kiem rozdymanym wielodziurnych bukszpanów". Pisarze nasi w. XVI i XVII u?ywaj? cz?sto wyra?enia: "b?ki strzela?, b?ki zbija? po ulicy, za b?kami chodzi?", czyli traci? czas na dziecinn? zabaw? z b?kiem."
RomanK dnia styczeń 17 2008 16:52:36
Powinnismy rozdzielic dwie sprawy.
Gross jako, agent jakies grupy wplywu-, tej grupy platny propagandysta, szkalujacy Polske i POlakow na zmowienie i Grossa jako nieudanego amatora udajacego historyka i wystawiajacego sie na posmiewisko wydajac ksiazczyne usilujaca uchodzic za historyczna i naukowa.
Jako agent dziala bowiem z rozmyslem i nie jest rzecza przypadku, ze w swoich oskarzenia generalizuje , zarzucajac bezpodstawnie Polakom - Katolikom dokonywanie masowych zbrodni i obciazajac wina za nie zdecydowana wiekszosc narodu- czyli etnicznych POlakow , ktorzy sa Katolikami.
Jako taki -podpada pod obowiazujace przepisy prawa i powinien za swoje przestepstwa okreslone w odpowiednich paragrafach przed Polskim Sadem odpowiedziec.
Inna sprawa, czy odpowie ?
Ale tu pojawia drugie zagadnienie godne rozwazenia. Udzialu i pomcy w przestepstwie! Otoz wydawnictwo Znak pomagajace owa ksiazke wydac i osiagnac za jej sprzedaz wymierne zyski, jak i media napedzajace sprzedaz poprzez ukryta i jawna reklame- po organy Panstwa takie, jak Prokurtatura i odpowiednie sluzby ,ktorych jedynym celem istnienia i zadaniem jest tego dobra- jakim jest czesc i honor POlski bronic.
To pozwala nam spojrzec na bardzo szerokie spektrum owego problemu -jaki skreowano z niczego ..w Polsce.

Gross- jako drobny amator, pisarzyna opowiadajacy basnie holokaustu, i po holokaustu . powinien byc traktowany- jako taki i nie inaczej. Takiemu wolno pisac co slina na jezyk przyniesie, ostatecznie robi to na wlasna odpowiedzialnosc i jak z tego widac nie ma czego szanowac. Widac, ze pare groszy wazniejsze niz dobre imie " profesora"/
Ale w naszym przypadku ten drugi wariant nie wchodzi w rachube wcale -o czym swiadczy skala montowanego skandalu i problemu:-)
gjw dnia styczeń 19 2008 21:33:25
Widzia?e k?tem oka (bo szkoda mi czasu na g?upoty) dyskusj? wen?trz?ydowsk? z p. Grossem na TVN 24; ?y?eczkami cukru si? nawzajem karmili. Ró?nili si? wyra?nie tylko w jednej sprawie taktycznej; czy niszczy? Ko?ció? Rzymski frontalnie czy go (na pozór) broni? (bo jeszcze mo?na go wykorzysta?).
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014