Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumKwiecień 12 2021 18:36:38
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 16
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
2
2
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Nakr?canie spirali ob??du
JednodniĂłwka Narodowa

Jest prawd? znan? od dawna, ?e historia nie jest w Polsce - zw?aszcza w polityce polskich o?rodków romantyczno-prometejskich - nauczycielk? ?ycia, ale przeciwnie - wci?? staje si? pretekstem do powtarzania ci?gle tych samych b??dów w my?l pogl?du "zawsze mieli?my racj?, co prawda nie uda?o si? wtedy i wtedy przez knowania wrogów, ale tym razem si? uda".

Niedawno pisa?em, ?e minister Macierewicz pogr??a Polsk? przy aprobuj?cym milczeniu rzeczywistego przywódcy Polski - Jaros?awa Kaczy?skiego. Ka?dy kolejny dzie? przynosi potwierdzenia powy?szej tezy.

Minister obrony g?osi wszem i wobec, ?e zagro?enie rosyjskie nieustannie wzrasta. Rosyjskie okr?ty wp?yn??y na Ba?tyk (sensacja!), Rosja zak?óca równowag? na Ba?tyku i Morzu Czarnym, "równowag? American style", oczywi?cie, której z takim przekonaniem i zaanga?owaniem s?u?y p. minister; Rosja "kupuje" Mistrale za dolara od Egiptu, musi si? wyt?umaczy? - tu Macierewicz nie zauwa?a, ?e nawet zainteresowani (Francja, Egipt), jak i sami neokonserwaty?ci ameryka?scy nie podj?li tematu, ale co tam, byle ruletka si? kr?ci?a. Jednego ministra wspiera drugi (Waszczykowski), mówi?c o niestosownym (naprawd??!) zachowaniu Rosji wobec NATO. Panu ministrowi powinno si? wys?a? link do map pokazuj?cych gdzie na ?wiecie i w jakiej ilo?ci znajduj? si? bazy ameryka?skie, co nie przeszkadza USA - zapewne stosownie - zapowiada? w??czenia do NATO Gruzji i Ukrainy, budowa? nowe bazy i tarcz? antyrakietow? m.in. w Polsce. To wszystko jest najpewniej zachowanie zmierzaj?ce do wzmocnienia ?wiatowego pokoju i to Rosja w tej optyce naje?d?a i okupuje Krym, a nie podpuszczeni przez obcych Ukrai?cy chcieli zdoby? przyczó?ek, by? mo?e dla ameryka?skich instalacji wojskowych na pó?wyspie. Rosja nie ma powodu i prawa si? broni?, bo to wszystko nie przeciw niej, ale tylko kaganiec na jej niepohamowan?, agresywn? krwio?erczo??.

Wreszcie - zagro?enie atakiem. Prawdziwym, militarnym atakiem na Polsk?. Koryfeusze tej zupe?nie ju? ob??dnej tezy nie trudz? si? t?umaczeniem, z jakich to przyczyn Rosja mia?aby atakowa? Polsk? (i w domy?le, okupowa?). Nie uwa?aj?, ?e trzeba przedstawia? jakiekolwiek powody, dla których ZSRR u szczytu pot?gi nie zaatakowa? Zachodu, a teraz, znacznie s?absza Rosja mia?aby to uczyni?, nie maj?c w istocie ?ADNYCH powodów do konfliktu z Polsk? z brakiem pretensji terytorialnych na czele. Macierewiczowi idzie w sukurs w straszeniu Polaków inwazj? rosyjsk? medialny genera? Polko, który uzna? w wywiadzie dla "Do Rzeczy", ?e po spodziewanym (?!?) ataku Rosji na kraje ba?tyckie (tu Polko powo?uje si? na brednie gen. Shirreffa, o którego "analizie" "MP" niedawno pisa?a), mo?e przyj?? kolej na Polsk? np. pod pretekstem ochrony rosyjskich miejsc pami?ci! To si?, prosz? Pa?stwa, dzieje naprawd?! Polski minister obrony(!) i polski genera? w st. spocz., zamiast by? osobami uspokajaj?cymi nastroje, z premedytacj? je podkr?caj?, strasz?c i tak ju? nieprzytomnych po Smole?sku swoich zwolenników, ale co gorsza i wszystkich innych Polaków. To dowodzi skrajnej nieodpowiedzialno?ci wobec narodu i pa?stwa. I, powtarzam, bo to niezwykle istotne, spirala strachu przed rosyjsk? inwazj? nakr?cana jest przez ww. osoby bez jakiejkolwiek reakcji Premier, Prezydenta RP i samego Jaros?awa Kaczy?skiego.

Rzecz ciekawa - teza o inwazji rosyjskiej nie jest nowa w samym PiS-ie. Oto si?gam do "G?osu" Macierewicza z 17.12.2005 r., a tam, pod tytu?em "Rosyjska inwazja na Europ?", wywiad z Janem Parysem (obecnie szefem gabinetu politycznego w MSZ), który mówi: Co kilka dni, tygodni, Polska pada ofiar? rosyjskich prowokacji (...). Z du?? pewno?ci? mo?na przyj??, ?e tej zimy w stosunku do nas Rosja podejmie równie? prowokacje militarne, które postawi? nasz rz?d w bardzo trudnej sytuacji. (...)1 stycznia 2006 roku polskie lotnictwo (...) w ramach natowskiego podzia?u obowi?zków przejmuj? na kilka miesi?cy ochron? przestrzeni powietrznej nad krajami ba?tyckimi. (...) Rosjanie wci?? traktuj? przestrze? powietrzn? nad tymi krajami jak swoj? w?asno??, ?wiadomie wkraczaj?c samolotami bojowymi nad terytorium tych pa?stw. (...) albo b?dziemy rzetelnie wywi?zywa? si? z obowi?zków w ramach NATO i b?dziemy broni? przestrzeni powietrznej pa?stw ba?tyckich przed jej naruszaniem albo... [tu w??cza si? prowadz?cy wywiad] ...czyli mówi?c wprost: je?li Rosjanie nadal b?d? narusza? przestrze? powietrzn? pa?stw NATO, to czy nasi piloci b?d? zmuszali ich do szybkiego opuszczenia tej przestrzeni lub b?d? ich zestrzeliwali..., ...a w ka?dym razie, je?eli b?dziemy traktowali powa?nie swoje zobowi?zania, to b?dziemy musieli bra? udzia? w akcjach bojowych (...).

J?zyk pozosta? ten sam, tyle, ?e 11 lat temu g?os p. Parysa by? raczej s?abo s?yszalny i nie stanowi? wyrazu ideologii pa?stwowej ówczesnego rz?du PiS. Ale potem nast?pi? Smole?sk, w którym "zabili mi brata" i paranoiczna rusofobia sta?a si? oficjalnym programem najpierw partii a obecnie rz?du i pa?stwa. A propos Smole?ska, gawied? ?yj?ca w oparach tamtejszej mg?y w ogóle nie uwa?a za dziwne, ?e og?oszonej jako pewna wersji o wybuchach nie da si? pogodzi? z wersj? ze s?awetnej rozmowy Tusk-Putin, a tej i tamtej z kolei z wersj? Rotha.

Jurgen Roth..., ach gorzka ?za si? w oku kr?ci, kiedy cz?owiek wspomni s?owa Dmowskiego z 1922 r.: Wp?ywy niemieckie (...) usi?uj? przedstawi? Rosj?, jako g?ównego wroga Polski i g?ówne jej niebezpiecze?stwo, utrwali? i rozwin?? dawn? psychologi? nienawi?ci do ciemi??ców, hypnotyzuj? Moskalem (...). Sprzyja im nieruchomo?? duchowa spo?ecze?stwa, które ci?gle nie posiada jeszcze psychologji narodu wolnego, niezawis?ego, ale tak na ró?ne sprawy reaguje, jak gdyby ?y?o jeszcze w czasach niewoli i ucisku. Sprzyja im te? rozwini?ta szeroko u nas sk?onno?? do robienia patrjotyzmu mo?liwie najta?szym kosztem. A có? mniej dzi? kosztuje, jak szczucie na Moskala?

Temu wszystkiemu towarzyszy woluntarystyczny i nadgorliwy serwilizm wobec USA (ech, ?eby tak by? jak Portoryko!). ?mig?owce - ameryka?skie, samoloty dla VIP - ameryka?skie, infamis Kukli?ski - genera?em. Zdaniem Macierewicza jest wzorem dla polskiej armii. ?o?nierze musz? wiedzie?, kiedy maj? do czynienia ze zdrad?, a kiedy z bohaterstwem. O, w?a?nie, w?a?nie. Ale czy b?d? wiedzieli? A mo?e przekaz jaki do nich dociera, to sugestia, ?e warto s?u?y? obcym. W ko?cu zawsze znajd? si? tacy, którzy za to nagrodz?. A któ? nie chcia?by by? genera?em. Cho?by po?miertnie. I jeszcze w telewizji regionalnej widzia?em spotkanie z uczniami ?o?nierza USA, który odkry? swoje polskie korzenie. OK, naprawd? nic nie mam do tego ?o?nierza, ale Drodzy Pa?stwo, ten kontekst..., kto pami?ta nie najbardziej chlubne epizody PRL, ten widzi, ?e ustroje si? zmieniaj?, a postawa nadgorliwego s?u?alstwa pozostaje.

Paranoja antyrosyjska i serwilizm wobec USA w niczym nie umniejszaj? megalomanii omawianego ?rodowiska. Niech znów przemówi? nasi poprzednicy. Nie by?oby rzecz? nadmiernie trudn? - jakkolwiek wymagaj?c? wysi?ku i up?ywu czasu - g??bsze przekonanie Polaków w ?wiecie, do takiej w?a?nie postawy [do rozs?dnego u?o?enia stosunków z Rosj? - A?], gdyby nie dzia?alno?? zawodowych, nierzadko najemnych "antykomunistów", którzy swoj? nienawi?? do komunizmu - nawet nie doktrynalny sprzeciw - przerzucaj? na Rosj?. (...) w ?lepej nienawi?ci tropi?, wyklinaj? ka?dego, kto nie chce powtarza? za nimi wy?wiechtanych frazesów i sloganów.
(Pawe? Pola?ski, Chocho? i Prometeusz, "Horyzonty" nr 49)

?ci?ganie na tward?, nieprzychyln? ziemi? wszystkich, co to od morza do morza, i tych od s?upów granicznych bitych w dno rzeki Sali, i tych od Jaremy i Kmicica, i tych wreszcie, co z Wujem Samem po?o?? koniec gradiuszczemu chamstwu - nie nale?y do rzeczy przyjemnych. (...) Legenda historyczna towarzyszy nam jak z?y duch od wielu dziesi?tków lat. (...) Wielu z nas z uporem godnym lepszej sprawy odpycha obu r?koma historyczny fakt, ?e pot?ga Rzeczypospolitej za?ama?a si? w?ród wojen szwedzkich i kozackich (...), ?e od pocz?tku obecnej ery atomowej zeszli?my wraz z licznymi dziesi?tkami innych pa?stw do roli kibiców, irytuj?cych cz?sto rzeczywistych graczy, ale nic wi?cej.
(W?adys?aw Midowicz, Spod czapki Sta?czyka, "Horyzonty" nr 49)
Amen.
Adam ?miech

Komentarze
ricardopl77 dnia listopad 01 2016 13:45:00
Pos. Janusz Sanocki (niezzrzeszony): My wychodzimy przed szereg https://www.youtube.com/watch?v=v6GPSOOfvIc
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014