Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 04:48:38
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Pomnik pami?ci ?o?nierzy Wrze?nia 1939 r.
Pomnik pami?ci ?o?nierzy Wrze?nia 1939 r.
Pi?kno pabianickiego cmentarza
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Pa?dziernikowe refleksje
JednodniĂłwka Narodowa

Pa?dziernik to miesi?c bardzo mi bliski. Niegdy? w tym miesi?cu pojawi?em si? na ?wiecie, ale có? tam ja, wa?niejsze s? pa?dziernikowe rocznice historyczne oraz wydarzenia bie??ce. Tak si? z?o?y?o, ?e w 2016 r. dotycz? one g?ównie wojska i filmu.

Siódmego dnia mocno jesiennego w tym roku pa?dziernika mieli?my ogólnopolsk? premier? wspania?ego filmu Wojciecha Smarzowskiego "Wo?y?", a ju? tydzie? pó?niej nasi wypróbowani "bezalternatywni przyjaciele" czcili pami?? morderców z OUN/UPA podnios?ym marszem na ulicach Kijowa i wielu innych miast Ukrainy. W mi?dzyczasie banderowski szef ukrai?skiego IPN-u, znany konfabulator Wo?odymyr Wiatrowycz uzna? w wywiadzie dla Gaz.Wyb. rozkaz K?yma Samura dotycz?cy wymordowania Polaków na Wo?yniu za fa?szywk? KGB, wprowadzon? do obiegu przez szefa wo?y?skiego archiwum KPZR. Wywiad ko?czy si? radosn? refleksj? Wiatrowycza: Rok temu w sonda?u Rejtinh liczba sympatyków UPA na Ukrainie po raz pierwszy w historii by?a wi?ksza ni? przeciwników. To Majdan, nie ja, rozpocz?? zmian? stosunku Ukrai?ców do OUN i UPA. Ludzie dowiedzieli si? z rosyjskiej propagandy, ?e s? banderowcami, wi?c zacz?li sprawdza?, co to w istocie takiego. I od tej pory mamy ci?g?y wzrost popularno?ci ukrai?skiego nacjonalizmu.
Wypowied? ta jest wa?na z dwóch powodów. Po pierwsze, mówi nam o jako?ci ?róde?, w których Ukrai?cy (ludzie) zacz?li sprawdza? co to takiego OUN/UPA. Po drugie za?, zadaje k?am bajeczkom rozpowiadanym w Polsce przez polityków pokroju pp. Waszczykowskiego, Piek?o etc. o marginalnym i nie rozwojowym charakterze nacjonalizmu ukrai?skiego. Nic tylko podzi?kowa? Wiatrowyczowi!

Ostatnie dni przynios?y tak?e straty kulturze polskiej. Odeszli Andrzejowie: Wajda i Kopiczy?ski. Ludzie oczywi?cie odmiennego formatu. Wajda, kto? kogo Anglosasi okre?laj? idiomem "larger than life", jako wykraczaj?cego poza standard, poza zwyk?? ocen?. W godzinie jego ?mierci pomi?my niefortunne wybory polityczne, zw?aszcza po 1989 r., pewien koniunkturalizm, tak?e z punktu widzenia sztuki filmowej (wpisanie si? troch? na si?? w nurt "kina moralnego niepokoju"). Na pewno by? to wielki polski re?yser, który nakr?ci? tak znakomite filmy jak Kana?, Popió? i diament, Lotna, Wszystko na sprzeda?, Brzezina, Cz?owiek z marmuru, Bez znieczulenia, Panny z Wilka, Danton itd., ale tak?e takie pere?ki jak nowela filmowa Przek?adaniec (z Filipskim i Kobiel?). Wajda to jednak dla mnie przede wszystkim arcydzie?o - Ziemia obiecana, pomimo pewnych odst?pstw od Reymonta i nieco odmiennego roz?o?enia akcentów, film absolutnie wybitny, który powsta? w najlepszym mo?liwym czasie. Jestem przekonany, ?e gdyby Ziemia obiecana powsta?a po 1989 r. by?aby tylko marnym cieniem filmu z lat 70-tych.

Tak, po prze?omie politycznym Andrzej Wajda nie do ko?ca si? odnalaz?. Cz??? jego twórczo?ci w tym okresie nosi znamiona wychodzenia naprzeciw zamówieniom politycznym, czy te? kr?cenia pod tez? z wiadomych o?rodków. Nie by?o jeszcze premiery Powidoków, st?d na razie najlepszym filmem Wajdy z ostatnich 25 lat jest dla mnie troch? teatralny Wyrok na Franciszka K?osa na podstawie prozy Stanis?awa Rembeka. Wajda to tak?e filmowe adaptacje polskiej klasyki, wreszcie teatr z Szekspirem i Dostojewskim na czele, a tak?e cyklem Z biegiem lat, z biegiem dni przeniesionym pó?niej na ekran telewizyjny. ?egnaj?c Wajd? zachowajmy w jak najlepszej pami?ci cho?by te wy?ej wspomniane dokonania…

Andrzej Kopiczy?ski, dla ogromnej wi?kszo?ci pozostanie na zawsze sympatycznym i jak?e wszystkim bliskim Czterdziestolatkiem, dla mniej licznych Kopernikiem, a dla mnie g?ównie porucznikiem Wiktorem Kotarskim z Jarz?biny czerwonej Ewy i Czes?awa Petelskich, filmowego fresku o wielkiej polskiej bitwie - zdobyciu Ko?obrzegu w 1945 r.
Bohater Kopiczy?skiego zacz?? swój wojskowy marsz pod Lenino. Rocznic? tej wa?nej bitwy polskiego ?o?nierza obchodz? dzisiaj ju? tylko nieliczni, "o podejrzanych sowiecko-komunistycznych konotacjach". Dane mi by?o w ubieg?ym roku, przy pi?knej pogodzie w Warszawie, uczestniczy? w skromnych obchodach tej rocznicy pod Grobem Nieznanego ?o?nierza, na zaproszenie sympatycznej i niezwykle wytrwa?ej w dochodzeniu do za?o?onych celów kompanii p?ka Tadeusza Kowalczyka. Z udzia?em przedstawicieli Rosji i Bia?orusi, a bez w?adz polskich widz?cych w Berlingowcach jedynie "polskoj?zyczne oddzia?y armii sowieckiej". Postsolidarno?ciowe elity brzydz? si? szlakiem krwi i chwa?y 1 i 2 Armii WP, za to rozdaj? ordery osobom co najmniej dziwnym. I to znów w pa?dzierniku! Pan Prezydent RP raczy? w?a?nie uhonorowa? Ryszarda i Jerzego Kowalczyków, którzy w 1971 r. wysadzili aul? Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Opolu, Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski(?). Opole ma swoich niez?omnych - krzyczy strona urz?du wojewódzkiego w Opolu. Bracia Kowalczykowie to kontynuatorzy walki o wolna Polsk? - mówi minister Patryk Jaki. Doprawdy? Widzimy, jak my?lenie o PRL kategoriami "okupacji sowieckiej" rodzi zatrute owoce. W 2002 r. ówczesny minister sprawiedliwo?ci Lech Kaczy?ski, sk?adaj?c kasacj?, dozna? kompromituj?cej pora?ki przed S?dem Najwy?szym, gdy? jego urz?dnik nie maj?c pomys?u na podwa?enie wyroków z lat 70-tych, posun?? si? do sugestii, ?e motywem skazanych by?a nie ch?? os?abienia w?adzy ludowej, ale ich... sk?onno?ci do destrukcji i fascynacja pirotechnik?! Tak, czy siak, Brunon K. mo?e, nie bez widoków powodzenia, oczekiwa? w przysz?o?ci prezydenckiego uznania takim, czy innym orderem. Wi?cej o pa?dzierniku ju? ani s?owa.

Adam ?miech

Komentarze
carlos dnia październik 19 2016 23:54:13
Zdegustowany jestem pana opinia na temat filmu " Wyrok na Franciszka Klosa" Wyczytalem- u Kakolewskiego- dokladna analize tego "dziela" Wynika z niej,ze nigdy taka sytuacja nie miala miejsca.Wajda przeklamal -na potrzeby starszych braci- historie tego zdarzenia i moze tym filmem dopial Oskara w zydowskim Hollywood. Jest to film wybitnie antypolski,a juz scena jak niemiecki zolnierz powstrzymuje Polaka przed mordowaniem zydow ,zakrawa na kpine. Jestem pana fanem, mam 62 lata i nie jeden pana esej mial na mnie wplyw,ale pan sie pomylil mocno w tej kwestii. Doceniam inne filmy Wajdy ale widoczny-od poczatku kariery- koniukturalizm, dyskwalikuje go jako patriote,nie ujmujac talentu jako rezyserowi.Pozdrawiam serdecznie.
Adam Smiech dnia październik 25 2016 08:58:22
Szanowny Panie!

Prosz? wybaczy? spó?nion? odpowied?, ale nie dysponuj? czasem, który pozwoli?by mi na branie udzia?u w ?ywej dyskusji internetowej.

Przede wszystkim, dzi?kuj? za uznanie.

Natomiast co do Pa?skiej wypowiedzi pozwol? sobie na kilka uwag.

Po pierwsze - i jest to uwaga natury ogólnej, odnosz?ca si? do wolno?ci wypowiedzi i opinii - takie jest moje zdanie na temat FILMÓW Wajdy i nie uwa?am, abym si? pomyli?. Jednocze?nie, w niczym nie ujmuj? Pa?skiemu prawu do posiadania odmiennej opinii i nawet nie pomy?la?bym o tym, jako bardzo jednoznaczny zwolennik wolno?ci wyra?ania pogl?dów. Tak widz? zreszt? swoj? rol? - nie uzurpuj? sobie prawa do wyra?ania jedynie s?usznej i jedynie obowi?zuj?cej wyk?adni. Mój g?os, to g?os w dyskusji, a jednocze?nie g?os cz?owieka, która ma wykrystalizowane pogl?dy i z ca?ym przekonaniem sytuuje si? po stronie antenatów z Narodowej Demokracji, wyznaczanej takimi nazwiskami dziennikarzy i krytyków, jak Jan Ludwik Pop?awski, Zygmunt Wasilewski, Zdzis?aw D?bicki, Stanis?aw Kozicki, czy sam Roman Dmowski. Nie oznacza to z mojej strony zamykania si? w kr?gu opinii, jakie oni g?osili, z wielu zreszt? powodów, g?ównie up?ywu czasu. Czerpi? z metody i ogólnej wizji spojrzenia na ?wiat, staram si? nie by? jedynie kopist?. Przy tym zupe?nie nie nadaj? si? do Endecji widzianej li tylko przez pryzmat wycinka jej historii - maszeruj?cych, zdyscyplinowanych i umundurowanych ludzi z lat 30-tych. Bazuj?c na w?asnej wiedzy o Ruchu Narodowym, twierdz?, ?e ten okres zosta? uznany za b??dny po wojnie (najmocniej przez Giertycha w Nacjonalizmie chrze?cija?skim) i nie nale?y do niego wraca?. Jest cz??ci? naszej endeckiej historii, podlega ocenom i to wszystko. Dla mnie wzorcem s? ci, którzy Endecj? tworzyli i umacniali, swoj? erudycj?, szerokimi horyzontami, szerokim spojrzeniem na ?wiat itd.

Po drugie - co wynika z pierwszego, daleki jestem do przypinania ?atek wszystkim dooko?a, z którymi si? w tym, czy owym nie zgadzam. Skoro oburza mnie do g??bi zwyczajne chamstwo wyp?ywaj?ce z intelektualnego prymitywizmu ludzi, którzy na prawo i lewo (tak?e mnie) obrzucaj? o?mielaj?cych si? my?le? inaczej od nich (w ich w?asnym mniemaniu s? oni posiadaczami Z?otej Regu?y i jedynymi uprawnionymi g?osicielami Ewangelii Prawdziwego Patriotyzmu) obelgami "ruski agent", "agent Putina" itd., to tym bardziej ja nie móg?bym z równ? ?atwo?ci? odp?aca? im pi?knym za nadobne. To prawda, nie zgadzam si? z nimi, czasem w 100%; to prawda, uwa?am cz??? ich pogl?dów za szkodliwe etc., etc. Ale jednak w ogromnej wi?kszo?ci s? to nadal moi rodacy, a nie zdrajcy, ?ydzi itp. S? oczywi?cie i zdrajcy, ale wi?kszo?? g?osz?cych w Polsce b??dne ideologie, to prostu b??dz?cy Polacy, których wychowano, nauczono bardzo niew?a?ciwej formy patriotyzmu, którzy nie s? w stanie zrozumie?, ?e ten patriotyzm obraca si? przeciwko Polsce, któr? tak kochaj? i przeciwko im samym. Staram si? dociera? do takich ludzi swoimi tekstami, nie oczekuj?c, ?e je od razu przyjm? w ca?o?ci, ale oczekuj?c zastanowienia, ch?ci do przemy?lenia, a mo?e i przewarto?ciowania swojej postawy.

Po trzecie - przechodz?c do meritum, nie uwa?am Andrzeja Wajdy, jako cz?owieka, za jakiego? szczególnego patriot?, a ju? na pewno nie za wzorzec patriotyzmu. I oczywi?cie nie podzielam politycznych wyborów Wajdy po 1989 r. Nie podobaj? mi si? jego niektóre filmy, jak Wielki tydzie?, ale prosz? Pana, czy naprawd? s? to powody do dyskwalifikowania Wajdy jako polskiego patrioty? Przecie? ten cz?owiek- mówi? o jego twórczo?ci - by? zanurzony w polsko?ci, w polskich tematach, przez ca?? karier?. Czy to, ?e pewne w?tki, czy nawet ca?e filmy nam si? nie podobaj? mo?e dyskwalifikowa? Wajd? jako Polaka? Otó? ja si? z takim punktem widzenia nie zgadzam.

Po czwarte - a propos Wyroku na Franciszka K?osa. Przyznaj?, nie wiem, co napisa? K?kolewski. Wiem natomiast, ?e film powsta? na podstawie ksi??ki wybitnego pisarza, aczkolwiek bardzo ma?o znanego w Polsce ze wzgl?du na programowy niemal brak heroizmu w jego twórczo?ci - Stanis?awa Rembeka. Powie?? wysz?a w 1947 r. i zada?em sobie trudu, ?eby to pierwsze wydanie wypo?yczy?. Na podstawie lektury fragmentów stwierdzam, ?e film jest bardzo wierny ksi??ce i je?eli ju?, powinien Pan swoje pretensje kierowa? do Rembeka, a nie do autorów scenariusza - re?ysera Wajdy i wybitnego aktora Zygmunta Malanowicza (kojarzonego w PRL z Bohdanem Por?b? i Grunwaldem, czemu on sam wspó?cze?nie zaprzecza, nawiasem mówi?c). W ksi??ce, jak w filmie, K?os pogr??a si? w swojej zdradzie trac?c kontrol? nad ogromem zbrodni, których dokonuje i gubi?c si? w kolaboracji. Mówi Pan, ?e K?kolewski udowodni?, ?e nigdy taka sytuacja nie mia?a miejsca. Jaka sytuacja? Rembek nigdzie nie napisa?, ?e ksi??ka jest oparta na faktach. Owszem, krytycy twierdz?, ?e inspiracj? Rembeka by?a posta? autentyczna (i to tej postaci zapewne nie mo?na przypisa? takich zbrodni, jakich dopu?ci? si? ksi??kowo-filmowy K?os - tak domniemywam), ale przecie? inspiracja to nie wszystko, pozostaje jeszcze licentia poetica. I tak ja odbieram powie?? Rembeka. Dlatego, ani z powodu "przek?amania", ani z powodu tre?ci nie uwa?am filmu (i ksi??ki) za antypolski. Rembek pokazuje wachlarz postaw lokalnego spo?ecze?stwa wobec zdrajcy i nie jest to, nawet w najbardziej letniej wersji, postawa aprobuj?ca zachowanie K?osa. Zdrajca ko?czy tak, jak na to zas?u?y?. A ?e nie dzieje si? to w aurze romantycznej walki z patriotycznymi has?ami na ustach, to ju? specyfika prozy Rembeka, mo?e nawet bli?sza rzeczywisto?ci od postawy patetycznej.

Dla mnie Andrzej Wajda pozostanie wybitnym polskim re?yserem, który zrobi? te? kilka s?abych filmów i politycznie przekracza? wielokrotnie granice koniunkturalizmu. Ale jestem i b?d? mu wdzi?czny za pokazanie z innej perspektywy, zw?aszcza innej od punktu widzenia propagandy okresu stalinowskiego, po raz pierwszy w Polsce, powstania warszawskiego, tragicznych losów dawnych AK-owców zaraz po wojnie (Popió? i diament), polskiego Wrze?nia (w kolorze!), i pó?niej, dramatów prostych ludzi w okresie stalinizmu (Cz?owiek z marmuru), czy zaszczucia cz?owieka (Bez znieczulenia). I b?d? mu pami?ta? rewelacyjne adaptacje klasyki polskiej z Ziemi? obiecan? i Pannami z Wilka na czele. Nie mo?na tez zapomnie? o fantastycznych kreacjach aktorskich, które powsta?y tak?e dzi?ki Wajdzie, jego metodzie pracy na planie, ?e wspomn? Olbrychskiego, Pszoniaka, Szalawskiego, Igara, Cybulskiego, Opanii i wielu , wielu innych.

Ko?cz?c, dzi?kuj?, ?e swoim g?osem zmobilizowa? mnie Pan do zaj?cia si? bli?ej spraw?. I zach?cam do refleksji.

Pozdrawiam Pana!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014