Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 25 2021 20:47:48
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 10
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
49
49
SS-Galizien
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
W kleszczach ob??du
JednodniĂłwka Narodowa

?yjemy w czasach, w których normalny, zwyk?y cz?owiek, ogl?daj?c i czytaj?c media g?ównego nurtu, mo?e zacz?? zadawa? pytania o stan swojego umys?u. Cz?owiek taki naturalnie pope?nia b??d, niemniej, nie mo?na mu si? dziwi?. O prawdziw? wiedz?, opart? na racjonalnych, realnych i wolnych od emocji podstawach, jest bowiem dzisiaj w Polsce bardzo trudno. Je?li jednak kto? s?dzi, ?e sam popad? w ob??d, spiesz? go uspokoi? - to nie on, to media siej? ob??d. Po cz??ci z premedytacj?, po cz??ci korzystaj?c z piór i opinii ludzi autentycznie ob??kanych. Najwi?ksz? trosk? nie s? jednak ci, którzy zauwa?aj?, ?e co? jest nie tak, ale ci, którzy permanentnemu og?upianiu ulegaj?.

Najlepsz? metod? og?upienia, znan? od co najmniej 250 lat jest napu?ci? Polaka na Moskala, wcze?niej rozpalaj?c do granic jego emocje. Efekt jest wówczas gwarantowany. Przy czym jest zupe?nie oboj?tne, czy emocje i ob??d rozpalaj? media b?d?ce w?asno?ci? obcych, czy te w r?kach hiperpatriotów. Ró?nicy nie ma ?adnej.

Spogl?damy zatem wokó? siebie i có? widzimy? Prowokacja, zagro?enie, niebezpiecze?stwo, mobilizacja etc. etc. Naturalnie zagra?a nam tylko i wy??cznie Rosja. Portale internetowe krzycz? "Na linii frontu: kolejna prowokacja rosyjska!", "Gazeta Polska", b?d?ca personifikacj? prawdziwej polsko?ci, przygotowuj?ca stos ofiarny, na którym sp?on? w ?wi?tej walce z Moskalem wszyscy, którzy gardz? zdrad? i odst?pstwem od narodowej ewangelii, któr? zast?py Sakiewiczów spijaj? wprost z niebios, grozi, ?e w Godzinie "W" b?dziemy bezbronni (przez PO) wobec Rosji. Minister Macierewicz wyra?a satysfakcj?, z tego, ?e Polska jest pa?stwem frontowym!?! Minister Waszczykowski o?wiadcza, ?e Nocne Wilki stanowi? zagro?enie dla bezpiecze?stwa pa?stwa!?! Zaiste, PO tak na ??danie Putina os?abi?a kraj, ?e a? sama dla niepoznaki zabrania?a rok temu wst?pu rosyjskim motocyklistom do Polski. Ten?e sam Pan minister przekonuje w Foreign Policy po raz n-ty, jakim zagro?eniem jest Rosja. Co wi?cej, przekonuje równie? Stany Zjednoczone, jakim to s? wielkim sojusznikiem Polski, jako równorz?dni partnerzy naturalnie. A? si? zach?ysn??em czytaj?c ten zestaw pobo?nych ?ycze?, kiedy zjecha?em pod ów wiekopomny tekst i przeczyta?em komentarze... Ulga, cz?owiek nie jest sam. Najkrótszy i najbardziej trafny komentarz brzmia?: USA-Poland - equal partners? - Ahahahahahahaha!

Ale wró?my na nasz grunt. Swoista narodowa ortodoksja obowi?zuje w ca?ej pe?ni - wolno my?le? tylko tak i tak; nie wolno my?le? inaczej, bo to akt zdrady, herezji, odst?pstwa od nakazu naj?wi?tszej sprawy - walki z Rosj?. Nadaje si? do tego wszystko i dotyczy merytorycznie najwa?niejszych uczestników niby-sporu na polskiej scenie politycznej, czyli PiS i PO. Oczywi?cie PiS dzier?y pa?eczk? lidera, ale PO pod??a i ?ladem PiS, i ?ladem w?asnej tragicznej polityki ostatnich kilkunastu miesi?cy w?adzy. Rz?d i jego wierni hunwejbini medialni ostro o prowokacjach rosyjskich, wi?c PO te? ostro (Halicki); Szeremietiew ?a?uje, ?e to nie by? turecki okr?t na Ba?tyku, bo by zestrzeli? rosyjski samolot (pami?tamy jak po incydencie tureckim cieszyli si? Gmyzy et consortes; no, w?a?nie - pytanie - jak si? cieszyli? jak niedoro?ni?te pachol?ta w krótkich porci?tach), wi?c prof. Ku?niar idzie w sukurs twierdz?c, ?e samolot rosyjski powinien zosta? ostrzelany z obietnic? zestrzelenia (pomy?le?, ?e w przesz?o?ci prof. Ku?niar wyg?asza? pogl?dy rozs?dne). No i jeszcze Targowica PO w Parlamencie Europejskim. Mobilizacja - ile? dosta?em apeli i listów w obronie prawdziwie patriotycznego rz?du przed nowymi Targowiczanami. Musz? jednak zmartwi? wyznawców prostej konstrukcji cepa - PO nie by?a pierwsza i to nie jej nale?y si? w?tpliwy wawrzyn pierwsze?stwa. A któ?, to moi drodzy zatroskani patrioci, umi?dzynaradawia? spraw? Smole?ska, pisa? do obcych cia? i polityków? Ale co tam Smole?sk, we?my "sfa?szowane" wybory samorz?dowe. Czy? to nie sam Ryszard Czarnecki agitowa? za umi?dzynarodowieniem tej sprawy na forum PE? Czy? nie relacjonowa? procesu powstawania rezolucji frakcji EKR dotycz?cej wyborów w Polsce? A kto zorganizowa? wys?uchanie publiczne w PE w tej sprawie z udzia?em prof. Krasnod?bskiego, prof. Szczerskiego, czy ówczesnego pos?a Dudy? Wszystko do sprawdzenia w Internecie. Tymczasem nasi kochani wyborcy budz? si? rano i ich pogl?d na ?wiat to tabula rasa. A mo?e nie? Mo?e po prostu zapomnia?em, ?e, jak cytuj?c jednego klasyka - jak Kali ukra?? krow? to dobrze, lub drugiego - s?d s?dem, a (prawo i) sprawiedliwo?? musi by? po naszej stronie.

Na zako?czenie powa?niej, bo musz? wróci? do historii. Zbli?a si? coraz bardziej znienawidzona w Polsce rocznica wielkiego zwyci?stwa nad hitlerowskimi Niemcami, zwyci?stwa, które z?ama?o tysi?cletni marsz nie tylko III Rzeszy, ale i wszystkich wcze?niejszych inkarnacji pa?stwa niemieckiego. To, co sta?o si? w wyniku tej wojny, przypiecz?towane Poczdamem i Konferencj? 2+4 ma ogromne pozytywne znaczenie dla Polski, dla ca?ej jej historii, tera?niejszo?ci i przysz?o?ci. W Polsce po 89 r., a zw?aszcza w ostatnim czasie programowo si? o tym nie mówi, zapomina na rozkaz i na ochotnika. Poj?cie Ziem Odzyskanych wyszydzono i usuni?to lub dodano skrót "tzw.". Politycy przebrani za historyków - tzw. historycy IPN - z du?? doz? fanatyzmu forsuj? swoj? wizj? historii - Polski, jako wiecznej ofiary, zw?aszcza rosyjskiej/sowieckiej przemocy. Wszystkie dzia?ania przeciwko tej przemocy, bez wzgl?du na ich sens i skutki, s? chwalebne, ?wi?te i niepodwa?alne. Najbardziej jaskrawym wyrazem narzucania takiego punktu widzenia jest kult tzw. ?o?nierzy wykl?tych. Wi??e si? on z ca?kowit? negacj? Polski powsta?ej w latach 1944/45, nie tylko w sensie formalnym i politycznym, co jest naturaln? konsekwencj? postawy emigracyjnych nieprzejednanych, ale tak?e w istocie negacj? tego wszystkiego, co Polacy zrobili po wojnie, a wi?c przede wszystkim d?wign?li Ojczyzn? z ruin, zagospodarowali Ziemie Odzyskane i zbudowali przemys?, summa summarum, stworzyli pa?stwo, które nigdy w historii nie by?o tak bardzo polskie z punktu widzenia struktury w?asno?ci i tak silne (armia i przemys?). To wszystko sprowadza si? dzi? do obra?aj?cego naszych przodków, a po cz??ci i nas samych, has?a "PRL=okupacja sowiecka". Wspomniany minister Macierewicz na pogrzebie wykl?tego ?upaszki mówi o 200-300 tysi?cach w podziemiu w okresie powojennym, w podziemiu, które podobno niczym nie ró?ni?o si? od tego spod okupacji niemieckiej. Otó?, Panie ministrze, ró?ni?o si? i to bardzo. Nie tylko liczby wymienione przez ministra s? wzi?te z sufitu, ale przede wszystkim charakter oporu. Polacy nie pracowali z entuzjazmem dla i na potrzeby III Rzeszy, natomiast po wojnie ogromna wi?kszo?? Polaków nie ogl?daj?c si? na komunistów po prostu zakasa?a r?kawy i wzi??a si? do odbudowy swojego kraju. Ci, którzy wybrali strace?cz? walk?, pozbawion? politycznej nadbudowy i jakiejkolwiek koordynacji, w istocie niczego pozytywnego nie proponowali. Ich programem, bez wzgl?du na wznios?e uzasadnienia, by?a negacja wszystkiego obliczona na nic nie wart mira? III wojny ?wiatowej. Byli to w wi?kszo?ci ludzie kochaj?cy Polsk? i maj?cy dobre intencje. Ale czas, w którym przysz?o im ?y?, nie dawa? na samym starcie podstaw do jakichkolwiek widoków powodzenia. Historia brutalnie odar?a ich z mrzonek, przyzna?a za to racj? tym, którzy wybrali prac? pozytywn?. Rozumia? to doskonale Ko?ció? tamtych czasów. Dzi?, dla hierarchy przemawiaj?cego na pogrzebie ?upaszki, wykl?ci byli "ziarnem pszenicznym".

Oby?my nie do?yli czasów, kiedy kolejni m?odzi Polacy wychowani na wzorcach bezsensownej walki i bezsensownej ?mierci legn? pokotem w nast?pnej wojnie. Co powiedz? wówczas dzisiejsi piewcy stosu ofiarnego? Mam te? nadziej? na to, ?e nie doczekamy czasów, w których Polska b?d? jej klasa polityczna stanie po stronie obro?ców Berlina przed azjatycko-bolszewick? dzicz?. Gdyby tak si? sta?o, to ju? nie b?dzie Polska.

Adam ?miech

Komentarze
SecretLegionsPL dnia maj 06 2016 12:22:20
https://www.youtube.com/watch?v=CVjr7yaiVCw
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014