Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumListopad 25 2020 18:04:20
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 12
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
Pod pomnikiem Dmowskiego 5
Pod pomnikiem Dmowskiego 5
90 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego - Warszawa 27.06.09 r.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Zygmunt Wrzodak - Syria
Polityka Zagraniczna

Zygmunt Wrzodak

Prezydent A. Duda i MON A. Macierewicz z?ami? konstytucj?

Zapowiedz pana prezydenta Andrzeja Dudy o u?yciu polskich samolotów bojowych F-16 w wojnie przeciwko Syrii jest niezgodna z art. 116 polskiej konstytucji. To Sejm wypowiada wojn?, a nie prezydent, i to wy??cznie w przypadku zaatakowania Polski lub naszych sojuszników. W??czenie si? Polski w agresj? na Syri? i wys?anie polskich ?o?nierzy po za granicami Polski jest równie? niezgodne z prawem mi?dzynarodowym. Brak jest rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych o u?yciu mi?dzynarodowych si? zbrojnych ONZ na terytorium Syrii i Iraku. Pomimo zabiegów, ?eby tak? rezolucj? uzyska?, nie uda?o si? Stanom Zjednoczonym w ONZ tego przeforsowa? ani udowodni? zwi?zku pomi?dzy jakimkolwiek atakiem na USA b?d? ich sojuszników ze strony Pa?stwa Syryjskiego i Irackiego.

Udzia? polskich wojsk w Syrii mo?e by? mo?liwy, tylko wtedy je?eli o to poprosz? tamte legalne w?adze Syrii i Iraku. O tak? pomoc wojskow? Rz?d Syrii zwróci? si? do w?adz Rosji, dlatego Rosjanie wspomagaj? wojska syryjskie w walce przeciw Turcji oraz Saudyjczykom, zwanym jako "pa?stwo islamskie".

Rz?dy Syrii i Iraku nie zwróci?y si? o tak? pomoc do w?adz Polski, a wi?c Polska wysy?aj?c polskich ?o?nierzy w obszar terytorialny Syrii i Iraku, wypowiada wojn? Pa?stwu Syryjskiemu i Irackiemu, poniewa? napada zbrojnie na inne Pa?stwa bezprawnie, które nie naruszy?y w ?aden sposób granic Polski ani jej terytorium, jak równie? ?adnemu z pa?stw sojuszu NATO.

Polska nadal uznaje Syri? za pa?stwo i utrzymuje z nim stosunki dyplomatyczne. Prowadzenie dzia?a? zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przeciwko pa?stwu Syryjskiemu, jest niczym innym jak wojn?. Wynika z tego, ?e Polska w momencie, gdy polscy ?o?nierze wejd? (wlec?) do Syrii i Iraku w jakiejkolwiek formie, znajduje si? w stanie wojny z pa?stwem Syrii i Republik? Iraku, której Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie wypowiedzia?.

Przypomn? panu prezydentowi i przedstawicielom pana prezydenta oraz MON, ?e jest konwencja z 1933 r. Ona obowi?zuje do dzisiaj, zosta?a potwierdzona w 1974 r. i jest nadal aktualna, a w art. II i III zawiera definicj? wojny, która mówi: "Wobec tego, w danym zatargu mi?dzynarodowym i z zastrze?eniem umów obowi?zuj?cych w stosunkach pomi?dzy stronami w sporze b?d?cymi, b?dzie uznane za napastnika to pa?stwo, które pierwsze pope?ni jeden z nast?puj?cych czynów: wypowiedzenie wojny innemu pa?stwu; najazd przy pomocy swych si? zbrojnych na terytorium innego pa?stwa, nawet bez wypowiedzenia wojny; zaatakowanie przy pomocy swych si? l?dowych, morskich lub powietrznych terytorium, okr?tów lub samolotów innego pa?stwa, nawet bez wypowiedzenia wojny; blokada morska wybrze?a lub portów innego pa?stwa; poparcie u?yczone bandom zbrojnym, które, zorganizowawszy si? na jego terytorium, dokonaj? najazdu na terytorium innego pa?stwa, jak równie? odmowa, pomimo ??dania pa?stwa najechanego, poczynienia na swym w?asnym terytorium wszystkich b?d?cych w jego mocy zarz?dze? w celu pozbawienia powy?szych band wszelkiej pomocy lub opieki".

A w art. III jest powiedziane: "?adne wzgl?dy natury politycznej, wojskowej, gospodarczej lub innej nie mog? s?u?y? do uniewinnienia lub usprawiedliwienia napa?ci przewidzianej w artykule II". Czyli zgodnie z art. 116 konstytucji, w zwi?zku z brakiem decyzji Sejmu b?dziemy w stanie wojny na podstawie decyzji, któr? podejmie Prezydent, któr? ma zatwierdzi? Rz?d Polski. Zatem ci, którzy rozstrzygn? o wys?aniu polskiego wojska do Syrii i Iraku, z?ami? konstytucj?, wobec tego taka decyzja powinna w przysz?o?ci poci?gn?? za sob? podanie pana prezydenta do Trybuna?u Stanu.

Pokoju nie osi?gnie si? przemoc? i broni?, ka?da wojna jest pora?k? ludzko?ci. Tzw. neo-konserwaty?ci ameryka?scy i ich poplecznicy chc? doprowadzi? do zderzenia cywilizacji ?aci?skiej z islamem, do fizycznego zderzenia cywilizacji religijnych, a czyni si? to z obozu globalistów nie maj?cych nic wspólnego ani z chrze?cija?stwem, ani z cywilizacj? ?aci?sk?. To Izrael i Turcja oraz Stany Zjednoczone maj? interes w Syrii i Iraku, Jemenie, Libii. Ka?dy przecie? wie, ?e chodzi o rop? i wojn? mi?dzy Palestyn? a Izraelem, w któr? jest zaanga?owana Ameryka po stronie Izraela.

Kolejny prezydent wpycha Polsk? w bratobójcz?, nie nasz? wojn?. Barwy polityczne prezydentów w Polsce si? zmieniaj?, ale realizacja polityki USA i Izraela jest nadal realizowana i nie wa?ne czy to Pan Kwa?niewski czy Pan Duda. Jeszcze kwiaty nie usch?y na grobach polskich ?o?nierzy zabitych na wojnie w Iraku i Afganistanie, a nowy prezydent chce swoimi nie odpowiedzialnym decyzjami kolejnych ofiar polskich ?o?nierzy. Napa?? zbrojny Polski na Irak i Afganistan, by? dzia?aniem przest?pczym by?ych rz?dz?cych Polsk? wywodz?cych si? z komunistycznej lewicy, obecne, nowe w?adze Polski te? post?puj? podobnie, bior?c udzia? w wojnie przeciwko legalnym w?adzom Syrii, tym bardziej, ?e rz?dowe wojska syryjskie odnosz? sukcesy w walkach z dzihadystami islamskimi na terytorium Syrii, które s? wspomagane przez Turcj? i Saudyjczyków.

S?uchaj?c pana prezydenta Polski i jego pomocnika szefa BBN Paw?a Solocha, którzy argumentowali, ?e udzia? polskich ?o?nierzy w wojnie przeciw PI, jest po to, aby NATO i USA zainstalowali w Polsce sta?e bazy wojskowe obcych Pa?stw. Takie post?powanie jest wyj?tkowe wrogie Polsce i Polakom. Jest wyj?tkowo naiwne oraz ma?ostkowe i pokazuje, ?e obecna klasa polityczna zarz?dzaj?ca Polsk? nie doros?a do swoich funkcji w Polsce. Swoj? decyzj? Prezydent igra ?yciem polskich ?o?nierzy, ?yciem polskiego narodu a w "nagrod?" b?d? okupacyjne obce wojska na sta?e na terytorium Polski. To przecie? g?upota na nie spotykan? skal?.

Prezydent, który domaga si? obcych wojsk na swoim terytorium jest marionetkowym prezydentem i sam nie wierzy w istnienie takiego pa?stwa jak Polska, czego dobitnym przyk?adem jest wasalska polityka obecnego prezydenta i rz?du w stosunku do USA. Przypomn?, ?e pierwszym rz?dem, który domaga? si? obcych baz wojskowych na terytorium Polski by? Rz?d L. Millera. ?adne Pa?stwo nie jest niepodleg?e, je?eli na jego terytorium s? rozmieszczone obce wojska. Nasza Niepodleg?o?? to wspó?praca z ka?dym na takich samych warunkach, szczególnie nale?y ?y? w zgodzie i prawdzie z swoimi s?siadami. Nale?y przypomnie? panu prezydentowi, ?e od realizowania interesów ameryka?skich, izraelskich oraz ukrai?skich w Polsce s? ambasady tych Pa?stw w Polsce. Prezydent Polski i Rz?d Polski jest od s?u?enia Polakom, a nie nara?ania ich na wielkie niebezpiecze?stwa oraz straty moralne i ekonomiczne.

Zygmunt Wrzodak
Pose? na Sejm IV i V kadencji – cz?. Sejmowej komisji obrony narodowej
15.02.2016 rok

Komentarze
gjw dnia luty 26 2016 15:46:10
Ta wojna sta?a si? najgorszym punktem zapalnym i bez tego powa?nie zaostrzonej sytuacji mi?dzynarodowej. Czy na jej dalszym prowadzeniu i zwi?kszaniu zwarto?ci oraz agresywno?ci skrajnie pojmowanego sialmu sunnickiego zale?y akurat Izraelowi? Ja raczej sk?aniam si? ku kolejnej herezji w stosunku do tradycyjnie-schematycznego my?lenia endeckiego. Mianowicie; spójrzmy na karty historii, a ujrzymy Anglosasów ca?y czas popieraj?cych Turcj? przeciw ka?dej Rosji. By? tylko jeden wyj?tek: Turcja id?ca razem z Niemcami na pierwsz? ?wiatow?. Od tego te? czasu datuj? si?, przerwane przez Erdogana, wp?ywy ?ydowskie w Stambule i Ankarze.

Moja herezja: polityka ?ydowska na Bliskim Wschodzie zpsta?a ustawiona w roli pomocnika Stanów Zjednoczonych - ??dzy w?adzy nad ?wiatem i spo?eczno-politycznych uroje? ich elit.

Izrael spróbowa? prowadzi? j? samodzielnie, wi?c spuszczono na niego wszystkie psy bisurma?skie, urz?dzaj?c zim? islamistów, zwan? arabsk? wiosn?. Broni?c si? Tel-Awiw jeszcze bardziej zbli?y? si? do Moskwy. Ciekawe co z tego wyniknie. Kiedy? Anglosasom udawa?o si? gra? ?ydowsk? kart? przeciw ka?dej Rosji. Ten schemat zosta? odwrócony.
ricardopl77 dnia kwiecień 12 2016 16:14:59
Pos. Robert Winnicki (KUKIZ'15) - sprzeciw wobec wys?ania ?o?nierzy polskich do Syrii My z bezpo?redniego zaanga?owania militarnego w konflikt syryjski nie mamy ?adnych korzy?ci - Wi?ksza obecno?? NATO w Polsce? To na razie czcze obietnice - dodaje pose?. Czy powinni?my anga?owa? si? w ten konflikt?: https://www.youtube.com/watch?v=lRUaKcqCH50&nohtml5=False
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014