Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumCzerwiec 07 2020 08:37:43
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
foto_z
foto_z
OUN-UPA, zbrodnie - wystawa w ?odzi.
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
List otwarty Red. Engelgarda
Historia PolskiPo wyczynach pseudopatriotycznych politycznych niedorostków z PiS, Kol. red. Jan Engelgard wystosowa? list otwarty do p. Jaros?awa Kaczy?skiego. Ca?kowicie podzielam pogl?d Kol. Engelgarda i podpisuj? si? pod Jego listem. Adam ?miech

List otwarty do Jaros?awa Kaczy?skiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwo?ci
Szanowny Panie Prezesie,


Jestem zbulwersowany zachowaniem cz?onków kierowanej przez Pana partii, radnych Anny Ko?akowskiej, Piotra Walentynowicza i Grzegorza Strzelczyka, którzy podczas obchodów 70. Rocznicy Powrotu Gda?ska zak?ócili uroczysto?ci na cmentarzu ?o?nierzy radzieckich. Na akt z?o?enia ho?du poleg?ym zdobywcom Gda?ska odpowiadali has?ami "Precz z komun?" oraz "Raz sierpem, raz m?otem czerwon? ho?ot?". Pomijaj?c ju? fakt braku wychowania i chrze?cija?skiego szacunku dla zmar?ych, który jest fundamentem naszej to?samo?ci - cz?onkowie PiS zademonstrowali skandaliczne z punktu widzenia polskiej racji stanu pogl?dy i zachowania. Przypominali grup? rekonstrukcyjn? niemieckiego ziomkostwa z lat 60. XX wieku.


Gda?sk, miasto, z którym zwi?zany by? blisko Pa?ski Brat, Lech Kaczy?ski - powróci? do Polski po ponad 170 latach w wyniku kl?ski Niemiec hitlerowskich. Kl?ska ta, czy komu? si? to podoba czy nie, by?a im zadania przez Armi? Czerwon?, b?d?c? - tak jak walcz?ce w tej wojnie na wszystkich frontach Wojsko Polskie - cz??ci? wielkiej koalicji antyhitlerowskiej. Bez zwyci?stwa tej armii na froncie wschodnim, Gda?sk i polskie Ziemie Zachodnie nigdy by do nas nie wróci?y. ?o?nierze radzieccy, którzy polegli w walkach o Gda?sk, walczyli wi?c o jego przy??czenie do Polski. Kto próbuje to kwestionowa?, nie tylko nie zna historii, ale staje si? jej fa?szerzem i dzia?a na szkod? polskich interesów narodowych.

Panie Prezesie, urz?dzanie pseudopatriotycznych happeningów w takim dniu i w takim miejscu, to nie tylko b??d, ale przejaw szerz?cego si? w Pa?skiej partii antynarodowego nihilizmu, przejaw niezdolno?ci do obiektywnego spojrzenia na polsk? histori?, przejaw psychozy przes?aniaj?cej rzeczywisto??. Protest radnych PiS w Dniu Rocznicy Powrotu Gda?ska do Macierzy uzna? nale?y za przekroczenie granicy jakiekolwiek tolerancji dla tego typu zachowa?.

Powrót Gda?ska do Polski by? marzeniem wielu pokole? Polaków. Kiedy si? to dokona?o, nikt nie mia? w?tpliwo?ci, ?e sta?a si? rzecz epokowa. Nikt te? nie mia? w?tpliwo?ci jakie okoliczno?ci historyczne nam to umo?liwi?y. Do odbudowy zniszczonego miasta, portów i zak?adów przemys?owych ruszy?y tysi?ce ludzi, z wszystkich obozów politycznych. Symbolem ogólnonarodowego charakteru tego pospolitego ruszenia by? Eugeniusz Kwiatkowski, uosabiaj?cy tradycj? II Rzeczpospolitej. Nie mia? on ani chwili wahania, kiedy zaproponowano mu powrót do Kraju i prac? na rzecz Polskiego Wybrze?a. W?ród takich ludzi by? te? in?. Witold Staniszkis, ojciec prof. Jadwigi Staniszkis, przedwojenny cz?onek RNR "Falanga". W moim przekonaniu "demonstracja" radnych PiS jest tak?e szarganiem pami?ci tych ludzi.

Warszawa, 30 marca 2015
Jan Engelgard, red. naczelny tygodnika "My?l Polska"

PS. Osoby popieraj?ce tre?? tego Listu prosz? o wpisy na profilu fb My?li Polskiej

Komentarze
smutny Polak dnia kwiecień 01 2015 11:56:24
Cel i intencje jak najbardziej OK. W pe?ni si? zagadzam.
Wykonanie juz gorsze . Zreszt? nie pierwszy raz.

Zw?aszcza ten tekst. ca?kowicie niepotrzebny :

?o?nierze radzieccy, którzy polegli w walkach o Gda?sk, walczyli wi?c o jego przy??czenie do Polski. Kto próbuje to kwestionowa?, nie tylko nie zna historii, ale staje si? jej fa?szerzem i dzia?a na szkod? polskich interesów narodowych.

?o?nierze radzieccy nie gin??i za Polsk? . Gin?li za Zwi?zek Radziecki i rozszerzenie jego wp?ywów. To, ?e w wyniku politycznych ustale? Gda?sk i Ziemie Zachodnie przypad?y Polsce to inna kwestia. Oni gin?li bo przez Polsk? by?a najkrótsza droga do Berlina i na terenie Polski byli Niemcy. I pokonanie Niemiec od momentu inwazji Niemiec na ZSRR ( przypomn? wcze?niej ZSRR I Niemcy ze soba wspó?pracowa?y ) by?o sposobem na :
- uratowanie ZSRR ( w pierwszej fazie wojny )
- rozszerzenie w?asnych wp?ywów ( w II fazie wojny )
Ciekawe jak? logik? zastosuje autor do tych ?o?nierzy radzieckich , którzy zgin?li w trakcie operacji Bargation w 1944 na ziemiach które przed 1939 roku naleza?y do Polski, a które Polsce zosta?y zabrane. Tez wcze?niej gin?li za Polsk? , czy ju? za ZSRR ?

?eby by?o wszystko jasne. W pe?ni popoeram apel , bo to co robi? ludzie z PIS to ob??d , ale takim tekstami jak ten autor apelu sam wystawia si? na strza?.

Od x czasu jestem sta?ym czytelnikiem " Mysli Polskiej" w znacznym stopniu popieram wyrazone w gazecie pogl?dy , ale mam nieodparte wra?enie , ?e zespó? redakcyjny zapomnia? jak? gazet? jest i co jest dla niej priorytetem.
Tak bardzo krytykuj? innych , ?e rusofobia przes?oni?a im myslenie o Polsce zw?aszcza przy okazji dyskusji o konflikcie na Ukrainie ( z czym si? zgadzam ) i broni? Rosji i Rosjan , ?e ich prorosyjskie sympatie tak?e mocno przys?oni?y widzenie spraw polskich.
gjw dnia kwiecień 06 2015 09:09:21
Mnie z kolei zdumiewa brak logiki ludzi PiS-u, a szerzej - zwolenników ideologii toru?skiej. Z jednej strony pi?tnuj? (i s?usznie) szerz?c? si? na Zachodzie demoralizacj?, czynne i przemy?lane niszczenie tradycyjnej rodziny itd., a z drugiej wyst?puj? przeciw Rosji, gdzie w tych sprawach pa?stwo zacz??o energicznie broni? naturalnego porz?dku. Mo?e im si? wydaje, ?e je?li jaki? "judeo-chrze?cija?ski" po?al si? ludu mesjasz z Partii S?onia zasi?dzie w Bia?ym Domu z towarzyszami wspólnych przekona? maj?cymi wi?kszo?? na Kapitolu za plecami, to... Odwo?a wyroki S?du Najwy?szego uniewa?niaj?ce obostrzenia (ju? zaledwie kilku) stanów przeciw propagandzie homoseksualnej, zabroni sztucznego przerywania ci??y za pieni?dze podatników itd. itd.? Mo?e jeszcze wywrze nacisk na UE, aby posz?a w kierunku odwrotnym ni? d?enderyzm itp.? Je?li ktokolwiek w to wierzy to jest po?a?owania godny.

Nawi?zuj?c za? do zapytania przedmówcy. Stalin odebra? nam (za pe?n? zgod? Churchille'a i Roosevelta - na ten temat zmowa milczenia) ziemie wschodnie, ale odda? zachodnie. Natomiast nowy ustrój odebra? nam wczasy pracownicze, zasi?ki z opieki spo?ecznej broni?ce polskie dzieci przed g?odowaniem itd., a pozostawi? podatki na zbójecko wysokim poziomie. Niech?e wi?c wszyscy ludzie nowego ustroju lepiej zastanowi? nad sob? i swoim i dzie?em ni? nad Armi? Radzieck?. Tamto to jest przesz?o??, a ich dzia?alno?? tera?niejszo??, przypominaj?ca przedsionek piekie?. smiley
kot dnia kwiecień 12 2015 00:12:57
?o?nierze radzieccy nie gin??i za Polsk? . Gin?li za Zwi?zek Radziecki i rozszerzenie jego wp?ywów.


Walczyli za swoj? ojczyzn? i zapewne tak my?leli. Tak si? jednak z?o?y?o, ?e Gda?sk, Wroc?aw i Szczecin nie zosta?y przy??czone do ZSRR, tylko do odrodzonej - dzi?ki kl?sce Niemiec - Polski. Kszta?t obecnej granicy zachodniej Polski to osobista zas?uga Stalina, a nie Churchilla ani Roosevelta i tych pó? miliona sowieckich ?o?nierzy poleg?ych na obszarze obecnej Polski si? do tego przyczyni?o. A co do wschodniej granicy Polski, to okazuje si? ?e Rosja nie wzi??a ani pi?dzi b. Kresów II RP, a politycy rosysjcy otwarcie wyst?puj? za podzia?em Ukrainy, tylko nie ma w Polsce z kim rozmawia? na ten temat. Ka?dy przyjazny wobec Rosji gest to krok w dobrym kierunku.
smutny Polak dnia kwiecień 23 2015 10:12:38
Tia . Tylko wtedy by? ZSRR i to pa?stwo wzbogaci?o swój obszar kosztem Polski . To , ze po rozpadzie ZSRR te ziemie wesz?y odpowiednio w sk?ad LItwy , Ukrainy Bia?orusi to ju? kwestia innna, ale nalezy pami?te? , ?e to akurat Rosja za spadkobierczyni? ZSRR si? uznaje.

Kwestia podzia?ów Ukrainy. Mnie tez to pa?stwo do szcz??cia nie jest potrzebne , ale myslenie , ?e ?e co? do Polski powinno wróci? i z tym nie b?dzie k?opotu to fantazje . Tak jak Niemcy utracili Ziemie Odzyskane etnicznie tak my etnicznie utracili?my kresy wschodnie ( w wyniku wysiedle? , w?drówki na Zachód ) oznacza to , ?e nie ma tam zaplecza to zagospodarowania tych terenów . Po przy??czeniu ( ewentualnym ) Polska znowu sta?aby si? pa?stwem z narodowo?ciowymi problemami , z du?? grup? ludo?ci która bycia Polakami wcale by si? nie poczuwa?a, a by?aby ?ród?wm silnych tendencji od?rodkowych. Wi?cej by?oby z tym k?opotu ni? pozytku.

Ciekawe , ?e tu chwal?c kszta?t Polski po 1945 nikt o tym nie pisze , ?e otrzymali?my pa?stwo jednolite narodowo?ciowo w swoich granicach . To jest najwi?ksza korzy?? .Tak naprawd? ta jednolicie narodowo?ciowa Polska to akutat taka Polska jaka sobie Dmowski wymysli?.
Adam Smiech dnia kwiecień 24 2015 14:02:00
Ca?kowita zgoda z wpisem Kolegi gjw.
Adam Smiech dnia kwiecień 24 2015 14:24:50
Tak bardzo krytykuj? innych , ?e rusofobia przes?oni?a im myslenie o Polsce zw?aszcza przy okazji dyskusji o konflikcie na Ukrainie ( z czym si? zgadzam ) i broni? Rosji i Rosjan , ?e ich prorosyjskie sympatie tak?e mocno przys?oni?y widzenie spraw polskich.

Prosz? napisa?, widzenie jakich spraw polskich mocno przes?oni?y MP prorosyjskie sympatie.

Ciekawe , ?e tu chwal?c kszta?t Polski po 1945 nikt o tym nie pisze , ?e otrzymali?my pa?stwo jednolite narodowo?ciowo w swoich granicach . To jest najwi?ksza korzy?? .Tak naprawd? ta jednolicie narodowo?ciowa Polska to akutat taka Polska jaka sobie Dmowski wymysli?.

W tym w?tku nikt tego nie wyrazi?, bo pisali?my ju? o tym x razy. Oczywi?cie zgoda, co do tego.

Pisa?em ju? w przesz?o?ci o moim stosunku do ziem wschodnich, do ich straty oraz do ich ewentualnego odzyskiwania wspó?cze?nie. Powtórz?.

Ocena ex post:

- ziemie wschodnie ustalone granic? rysk? okaza?y si? ponad si?y II RP. Uwa?am, ?e to Stanis?aw Grabski mia? racj?, nie chc?c i?? jeszcze dalej na wschód, a nie jego krytycy.

- proces utraty tych ziem rozpocz?? si? w zasadzie w momencie ich uzyskania. Wszystkie koncepcje by?y z?e, bo jedynym sensem by?o pa?stwo narodowe, ale jednolite narodowo, czyli takie jak Polska po 45 r. Rzeczpospolita narodów by?a absurdem ju? w XVIII wieku (Konstytucja 3 maja, pomijaj?c jej tragiczny i bezsensowny aspekt oko?opolityczny, co do meritum by?a fundamentem nowoczesnego pa?stwa narodowego), a co dopiero w czasach rozpalaj?cych si? nacjonalizmów. Koncepcja Józewskiego, oddania w zasadzie w?adzy "Ukrai?com" (po angielsku jest dobre okre?lenie na tamten stan - soon to be Ukrai?comsmiley), zaowocowa?a rozwojem OUN i ludobójstwem. Koncepcja Giertycha, przyci?gania, nie bra?a pod uwag? realiów. Najlepsza, cho? tylko praktycznie i na krótk? met? (do rozstrzygni?cia zako?czonego wojn? lub wysiedleniem) by?a koncepcja Grabskiego - swoistego apartheidu (bez negatywnych konotacji), ze szko?ami utrakwistycznymi i samorz?dem, w którym wi?kszo?? musz? mie? Polacy bez wzgl?du na stan procentowy.
Wbrew tym koncepcjom, ziemie wschodnie ulega?y ukrainizacji, a Polacy wyje?d?ali do ?rodkowej i zachodniej Polski w poszukiwaniu lepszych warunków rozwoju dla siebie. Dane statystyczne na przestrzeni lat 30-tych pokazuj? bardzo niekorzystny trend dla polsko?ci.
potem by?y wywózki sowieckie (ok. 400 tys. osósmiley, represje niemieckie i wywózki na roboty, wreszcie rze? banderowska. I to by? koniec marze? o ziemiach wschodnich. Upieranie si? przy legalizmie w ich przypadku by?o absurdem równym absurdowi, którym by?oby domaganie si? przez Dmowskiego granicy I rozbioru.

- popieram powojenne przesiedlenia. By?y jedynym wyj?ciem. Wiem, ?e mo?na by?o uratowa? Lwów i Grodno. Gdyby by?y one w nowej Polsce, czysto polskie, z wysiedlon? ludno?ci? niepolsk?, nie p?aka?bym nad zmianami granic, przy zachowaniu oczywi?cie polskiej enklawy na Wile?szczy?nie w ramach ZSRR.

- je?li dzi? mog? w ogóle sobie wyobrazi? zmian? granic, to tylko wtedy, kiedy Ukrai?cy ruszyliby na nasze obecne ziemie. Wtedy, w ramach retorsji, mieliby?my prawo zaj?? Lwów i po?o?y? kres tej krynicy i ognisku neobanderyzmu. Do tego potrzebna jest wojna, a ja jestem, brzydz?c si? jednocze?nie pacyfizmem, przeciwnikiem wojny.
gjw dnia kwiecień 29 2015 18:57:07
Smutne, gorzkie my?li, ale jak najbardziej rozumne i w pe?ni si? zgadzam z kol. Adamem. Obawiam si? zarazem, ?e jednak w ko?cu dojdzie do tej niechcianej alternatywy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014