Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumLipiec 14 2020 15:59:56
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 6
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
8
8
11 lipca 2009 r. w Pabianicach
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Ekspertyza prof. Grotta
Tematyka ukraińska

Kraków, dn. 6 listopada 2014 r.


Prof. zw. dr hab. Bogumi? Grott
emerytowany profesor UJ
ul. Zamoyskiego 76 m 5
30-523 Kraków
bogumilgrott@interia.pl


Prokuratura Rejonowa w Przemy?lu
Przemy?l, ul. Waygarta 8


Ekspertyza w kwestii pos?ugiwania si? symbolika OUN-UPA – w postaci flagi czarno-czerwonej na obszarze Pa?stwa polskiego

Jako politolog, historyk i religioznawca specjalista w zakresie doktryn i dzia?alno?ci ruchów nacjonalistycznych oraz kierownik zespo?ów badaj?cych te zjawiska –
(zob.) :

„Nacjonalizm czy nacjonalizmy?- funkcja warto?ci chrze?cija?skich, ?wieckich i neopoga?skich w kszta?towaniu idei nacjonalistycznych”, (red. B. Grott), Kraków 2006, wyd. Nomos, ss.424;
Ró?ne oblicza nacjonalizmów: polityka – religia – etos”, (red. B. Grott), Kraków 2010, wyd. Nomos ss. 613;
Nacjonalizmy ró?nych narodów: perspektywa politologiczno-religioznawcza, (red. B.Grott i O. Grott), Kraków 2012, wyd. Ksi?garnia Akademicka, ss. 595.-

- a tak?e autor licznych w?asnych publikacji naukowych z tego zakresu stwierdzam, i? czarno-czerwona flaga jako znak wyró?niaj?cy Organizacj? Ukrai?skich Nacjonalistów a potem i Ukrai?sk? Powsta?cz? Armi? jest symbolem faszystowskim i jako taki niedopuszczalnym na terenie Pa?stwa polskiego.
Temat nacjonalizmu ukrai?skiego wraz z jego aspektami etyczno-moralnymi sta? si? przedmiotem mego zainteresowania ju? od lat. ?wiadcz? o tym moje publikacje og?aszane w ró?nych czasopismach naukowych oraz redagowanych przeze mnie pracach zbiorowych po?wi?conych wy??cznie nacjonalizmowi ukrai?skiemu. Do tych ostatnich nale??:

„Polacy i Ukrai?cy dawniej i dzi?”, Kraków 2002, Wyd. Uniwersytetu Jagiello?skiego, gdzie opublikowa?em artyku? pt. „Nacjonalizm ukrai?ski – wersja neopoga?ska;
„Stosunki polsko-ukrai?skie w latach 1939-2004” Warszawa 2004, Wyd. Muzeum Historii Ruchu Ludowego z moim artyku?em pt. „Doktryna nacjonalizmu ukrai?skiego na tle wybranych europejskich doktryn nacjonalistycznych”.
„Materia?y i studia z dziejów stosunków polsko-ukrai?skich, Kraków 2008, wyd. Ksi?garnia Akademicka z moimi artyku?ami pt. „Nacjonalizm ukrai?ski jako faszyzm” oraz „Interpretacja stosunków polsko-ukrai?skich w ?rodowisku paryskiej i jej funkcja po upadku komunizmu”.
„Dzia?alno?? nacjonalistów ukrai?skich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, Wyd. Muzeum Historii Ruchu Ludowego z moim artyku?em pt. „Dyskryminacja Polaków grekokatolików przez ukrai?skie duchowie?stwo greckokatolickie w II Rzeczypospolitej”.

Moim staraniem zosta?a równie? przet?umaczone na j?zyk polski g?ówna praca teoretyczna ukrai?skiego nacjonalizmu pióra Dmytro Doncowa „Nacjonalizm”, Kraków 2004, wyd. Ksi?garnia Akademicka. Publikacj? t? niedawno wznowiono z uwagi na spore zainteresowanie tematem w Polsce. Zosta?a ona zaopatrzona w moj? przedmow? oraz komentarze dr hab. Wiktora Poliszczuka, zarazem t?umacza tej ksi??ki z j?zyka ukrai?skiego. Osoba ta uzyska?a tytu? dr habilitowanego jako efekt przewodu habilitacyjnego przeprowadzonego na Uniwersytecie ?l?skim, gdzie ja by?em jednym z recenzentów jego dorobku naukowego.
Dr hab. Wiktor Poliszczuk b?d?c historykiem i prawnikiem sta? si? jednym, a mo?e i najlepszym z badaczy ideologii, struktur organizacyjnych oraz dzia?alno?ci nacjonalizmu OUN i UPA. Ju? same tytu?y jego ksi??ek wymownie charakteryzuj? nacjonalizm ukrai?ski. G?ówne jego dzie?o to:

„Integralny nacjonalizm ukrai?ski jako odmiana faszyzmu – ?ród?a zbrodni OUN i UPA”,
t.1,Zasady ideologiczne nacjonalizmu ukrai?skiego, Ukrai?ski ruch nacjonalistyczny: struktura organizacyjna i za?o?enia programowe, Toronto 2002, ss. 231.
t.2,Dowody zbrodni OUN i UPA – dzia?alno?? ukrai?skich struktur nacjonalistycznych w latach 1920 – 1999, Toronto 2000, ss. 778.
t.3,Nacjonalizm ukrai?ski w dokumentach: Dokumenty z zakresu zasad ideologicznych i za?o?e? programowych nacjonalizmu ukrai?skiego, Toronto 2002, ss. 536.
t.4.Dokumenty z zakresu dzia?a? struktur nacjonalizmu ukrai?skiego w okresie od 1920 r. do grudnia 1943 roku, Toronto 2002, ss. 510.
t.5.Dokumenty z zakresu dzia?a? struktur nacjonalizmu ukrai?skiego w okresie od grudnia 1943 do 1950 roku, Toronto 2003, ss. 510.

Dorobek naukowy dr Poliszczuka oceni?em, jako recenzent w jego przewodzie habilitacyjnym, a wi?c bior? odpowiedzialno?? za jego wysok? jako?? i walory poznawcze. W ?wietle bardzo obszernych ilo?ciowo ?róde? archiwalnych oraz pozycji ideologicznych wystarczaj?co udowadnia on zbrodnicze cechy nacjonalizmu ukrai?skiego i jego g?ównych prowodyrów. Przypomn?, ?e podobnego zdania musia?a by? CKK przyznaj?c mu tytu? doktora habilitowanego.
O charakterze i zbrodniczej dzia?alno?ci nacjonalistów ukrai?skich w stosunku do ludno?ci polskiej w latach II wojny ?wiatowej i tu? po jej zako?czeniu wypowiadaj? si? bardzo jasno istniej?ce od kilku lat opracowania. Nale?y tu wymieni? seri? ?ród?owych ksi??ek odnosz?cych si? do poszczególnych województw le??cych w po?udniowo-wschodniej cz??ci terytorium II Rzeczypospolitej. S? to:

W. i E. Siemaszkowie, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai?skich na ludno?ci polskiej Wo?ynia: 1939-1945, T. 1 - 2, Warszawa 2000., t. 1 – 2, ss. 1400.
(moje recenzje tego dzie?a w: „Przegl?d Humanistyczny” 2003, R. 47, nr 1, s. 109-111; „Almanach Historyczny” 2003, t. 5, s. 375-381; „Przegl?d Historyczno-Wojskowy”, 2003, R. 4, nr. 2, s. 264-269; „Zeszyty Historyczne WiN”, 2001, R. 10, nr 15, s. 287-291; „Rocznik Przemyski”, R. 17, 2002, z. 3, s. 117-120; „Zeszyty Spo?eczne KIK” (Lublin) 2002, R. 10, nr 10, s. 245-249).
H. Koma?ski, Sz. Siekierka, „Ludobójstwo dokonane na Polakach w województwie tarnopolskim 1939- 1946”, Wroc?aw 2004, s.1182.
(moje recenzje w: „My?l Polska” 2005, R. 64, nr. 10, s. 11; „Dzieje Najnowsze” 2005, R. 37, s. 274-277; „Zeszyty Spo?eczne KIK” 2005, R. 13, s. 211-215).
Sz.Siekierka, H. Koma?ski, K. Bulzacki, „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai?skich na polakach w województwie lwowskim 1939 – 1947”, Wroc?aw 2006, ss. 840.
(moje recenzje w: „Dzieje Najnowsze”, 2007, R. 39, nr. 1, s. 217-219; „Zeszyty Spo?eczne KIK”, 2007, R. 15, s. 286-288; „Sprawy Narodowo?ciowe” 2007, z. 30, s. 215-217).
Sz.Siekierka, H.Koma?ski, E.Ró?a?ski, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukrai?skich w województwie stanis?awowskim 1939-1946, Wroc?aw 2008, ss. 879.
(w wypadku tego opracowania by?em recenzentem wydawniczym).

Prace te stanowi? bardzo solidn? dokumentacj? opart? o relacje ocala?ych osób oraz inne dokumenty. Podaj? statystyki, materia?y ikonograficzne, szacunki zamordowanych osób i listy miejscowo?ci, gdzie pope?niono akty ludobójstwa. W opracowaniu PP. Siemaszków podano tak?e wykaz najbardziej odpowiedzialnych za zbrodnie osób ze strony OUN-UPA. Autorzy szacowali tak?e zniszczenia materialne i kradzie?e, których dokonywali cz?onkowie UPA oraz akty wandalizmu maj?ce za cel wymazanie ze ?wiadomo?ci ludzkiej samego pobytu Polaków na danym terenie po??czone z niszczeniem nie tylko dobytku mordowanych, ale i dóbr kultury.
Jako badacz naukowy z odpowiednim do?wiadczeniem i wiedz? dotycz?c? ró?nych odmian ruchów nacjonalistycznych stwierdzam, ?e nacjonalizm ukrai?ski spod znaku OUN stanowi? odmian? jedn? z najgorszych. Jego spu?cizna ideowa, a wi?c i symbolika przypominaj? pope?nione zbrodnie, bulwersuj? starsze pokolenie w Polsce a tak?e i my?l?c? m?odzie?. Demoralizuj? tak?e m?ode pokolenie na Ukrainie. Organizacja Ukrai?skich nacjonalistów oraz Ukrai?ska Powsta?cza Armia dopuszcza?a si? skrajnych okrucie?stw przypominaj?cych ?redniowiecze. Pod tym wzgl?dem wyprzedza?a ró?ne instytucje w III Rzeszy jak i w ZSRS. Pisa? o tym prawnik prof. Szab?owski zajmuj?cy si? naukowo zagadnieniem genocydu. Jej czyny ur?ga?y zasadom humanitarnym i klimatowi, w którym prawa cz?owieka przynajmniej oficjalnie s? stawiana na naczelnym miejscu. Oko?o 200 000 wymordowanych w szczególnie okrutny sposób Polaków wymaga naszego szacunku a wi?c i pami?ci oraz jednoznacznego pot?piania sprawców, co wi??e si? z wymienianymi tu organizacjami i ich ideami.
Nacjonalizm ukrai?ski, którego wyrazem by?a Organizacja Ukrai?skich Nacjonalistów i Ukrai?ska Powsta?cza Armia opiera? si? na teoriach tzw. darwinizmu spo?ecznego, który zaprzecza? zasadom humanitaryzmu aprobuj?c okrutn? walk? wszystkich ze wszystkimi i unicestwianie s?abych. Uznawa? taki tok wydarze? za naturalny a nawet pozytywny i godny pochwa?y! Wida? to jasno na kartkach „Nacjonalizmu” Doncowa, ksi??ce wspomnianej wy?ej. Darwinizm spo?eczny by? podstaw? do dzia?ania i czynnikiem demoralizuj?cym. Stanowi? te? osnow? niemieckiego narodowego socjalizmu. Dlatego mówienie o podobie?stwach ukrai?skiego nacjonalizmu z tym kierunkiem politycznym i ?wiatopogl?do- wym jest ?cis?e i oparte na faktach.
Dlatego te? czerwono-czarna flaga UPA jest odbierana przez ?wiadomych sensu historii jako z?owrogi znak i powinna zosta? usuni?ta z naszych ulic zanim zacznie si? tu pojawia? jeszcze cz??ciej. Trzeba to zrobi? zarówno ze wzgl?du na pami?? pomordowanych, których najbli?si jeszcze ?yj? w?ród nas, jak i z my?l? o przysz?o?ci.
Chcia?bym tez przypomnie?, ?e osoby pos?uguj?ce si? w Polsce symbolik? nazistowsk? i banderowsk? naruszaj? 256 artyku? obowi?zuj?cego w naszym kraju kodeksu karnego. Jest tam powiedziane:
„Kto publicznie propaguje faszystowski lub totalistyczny ustrój pa?stwa lub nawo?uje do nienawi?ci na tle ró?nic narodowo?ciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo
ze wzgl?du na bezwyznaniowo??, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do lat dwóch”.
Ponadto nale?y pami?ta?, ?e wspó?cze?ni nacjonali?ci ukrai?scy g?osz? has?a rewizjonizmu w stosunku do naszych granic. Dotyczy to dziewi?tnastu powiatów po?udniowo-wschodnich. S? wi?c elementem antypa?stwowym i zagra?aj?cym naszemu bytowi politycznemu. Reprezentuj? kontynuatorów zbrodniczej OUN i UPA, które drog? ludobójstwa realizowa?y czystki etniczne.
Obecnie ideologia nacjonalizmu ukrai?skiego zaczyna wype?nia? pustk? ideow? po komunizmie w spo?ecze?stwie ukrai?skim. Ze wzgl?du na jego koleje w historycznym rozwoju nie wypracowa?o ono wiele innych propozycji ( zob. prof. W. Pawluczuk, „Ukraina: polityka i mistyka”, Kraków 1998) i dlatego te? zapewne jest bardziej podatne na tego rodzaju idee ni? inne narody gdzie demokracja od d?u?szego czasu wy??obi?a ju? odpowiednie nawyki. Istnieje wi?c tym wi?ksze niebezpiecze?stwo, i? nacjonalizm, jaki wykszta?ci? si? w szeregach OUN i nadal ?yje zaw?adnie umys?ami m?odzie?y na wschód od naszych granic. Dlatego tym bardziej nie wolno patrze? spokojnie na demonstrowanie symboli tego nacjonalizmu i zezwala?, aby to co uznano ju? dawniej za niedopuszczalne, znormalnia?o i zacz??o ponownie zagra?a?. Symbole OUN i UPA powinny zosta? prawnie zabronione w naszym kraju.Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014