Jednodni?wka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G??wna Artyku?y Galeria ForumStyczeń 20 2019 20:49:43
Nawigacja
Strona G??wna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
14
14
Marsz Pami?ci w Warszawie - 11.07.2013
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrog?w Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencik?w, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Ekspertyza prof. Grotta
Tematyka ukrai?ska

Krak?w, dn. 6 listopada 2014 r.


Prof. zw. dr hab. Bogumi? Grott
emerytowany profesor UJ
ul. Zamoyskiego 76 m 5
30-523 Krak?w
bogumilgrott@interia.pl


Prokuratura Rejonowa w Przemy?lu
Przemy?l, ul. Waygarta 8


Ekspertyza w kwestii pos?ugiwania si? symbolika OUN-UPA – w postaci flagi czarno-czerwonej na obszarze Pa?stwa polskiego

Jako politolog, historyk i religioznawca specjalista w zakresie doktryn i dzia?alno?ci ruch?w nacjonalistycznych oraz kierownik zespo??w badaj?cych te zjawiska –
(zob.) :

„Nacjonalizm czy nacjonalizmy?- funkcja warto?ci chrze?cija?skich, ?wieckich i neopoga?skich w kszta?towaniu idei nacjonalistycznych”, (red. B. Grott), Krak?w 2006, wyd. Nomos, ss.424;
R??ne oblicza nacjonalizm?w: polityka – religia – etos”, (red. B. Grott), Krak?w 2010, wyd. Nomos ss. 613;
Nacjonalizmy r??nych narod?w: perspektywa politologiczno-religioznawcza, (red. B.Grott i O. Grott), Krak?w 2012, wyd. Ksi?garnia Akademicka, ss. 595.-

- a tak?e autor licznych w?asnych publikacji naukowych z tego zakresu stwierdzam, i? czarno-czerwona flaga jako znak wyr??niaj?cy Organizacj? Ukrai?skich Nacjonalist?w a potem i Ukrai?sk? Powsta?cz? Armi? jest symbolem faszystowskim i jako taki niedopuszczalnym na terenie Pa?stwa polskiego.
Temat nacjonalizmu ukrai?skiego wraz z jego aspektami etyczno-moralnymi sta? si? przedmiotem mego zainteresowania ju? od lat. ?wiadcz? o tym moje publikacje og?aszane w r??nych czasopismach naukowych oraz redagowanych przeze mnie pracach zbiorowych po?wi?conych wy??cznie nacjonalizmowi ukrai?skiemu. Do tych ostatnich nale??:

„Polacy i Ukrai?cy dawniej i dzi?”, Krak?w 2002, Wyd. Uniwersytetu Jagiello?skiego, gdzie opublikowa?em artyku? pt. „Nacjonalizm ukrai?ski – wersja neopoga?ska;
„Stosunki polsko-ukrai?skie w latach 1939-2004” Warszawa 2004, Wyd. Muzeum Historii Ruchu Ludowego z moim artyku?em pt. „Doktryna nacjonalizmu ukrai?skiego na tle wybranych europejskich doktryn nacjonalistycznych”.
„Materia?y i studia z dziej?w stosunk?w polsko-ukrai?skich, Krak?w 2008, wyd. Ksi?garnia Akademicka z moimi artyku?ami pt. „Nacjonalizm ukrai?ski jako faszyzm” oraz „Interpretacja stosunk?w polsko-ukrai?skich w ?rodowisku paryskiej i jej funkcja po upadku komunizmu”.
„Dzia?alno?? nacjonalist?w ukrai?skich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, Wyd. Muzeum Historii Ruchu Ludowego z moim artyku?em pt. „Dyskryminacja Polak?w grekokatolik?w przez ukrai?skie duchowie?stwo greckokatolickie w II Rzeczypospolitej”.

Moim staraniem zosta?a r?wnie? przet?umaczone na j?zyk polski g??wna praca teoretyczna ukrai?skiego nacjonalizmu pi?ra Dmytro Doncowa „Nacjonalizm”, Krak?w 2004, wyd. Ksi?garnia Akademicka. Publikacj? t? niedawno wznowiono z uwagi na spore zainteresowanie tematem w Polsce. Zosta?a ona zaopatrzona w moj? przedmow? oraz komentarze dr hab. Wiktora Poliszczuka, zarazem t?umacza tej ksi??ki z j?zyka ukrai?skiego. Osoba ta uzyska?a tytu? dr habilitowanego jako efekt przewodu habilitacyjnego przeprowadzonego na Uniwersytecie ?l?skim, gdzie ja by?em jednym z recenzent?w jego dorobku naukowego.
Dr hab. Wiktor Poliszczuk b?d?c historykiem i prawnikiem sta? si? jednym, a mo?e i najlepszym z badaczy ideologii, struktur organizacyjnych oraz dzia?alno?ci nacjonalizmu OUN i UPA. Ju? same tytu?y jego ksi??ek wymownie charakteryzuj? nacjonalizm ukrai?ski. G??wne jego dzie?o to:

„Integralny nacjonalizm ukrai?ski jako odmiana faszyzmu – ?r?d?a zbrodni OUN i UPA”,
t.1,Zasady ideologiczne nacjonalizmu ukrai?skiego, Ukrai?ski ruch nacjonalistyczny: struktura organizacyjna i za?o?enia programowe, Toronto 2002, ss. 231.
t.2,Dowody zbrodni OUN i UPA – dzia?alno?? ukrai?skich struktur nacjonalistycznych w latach 1920 – 1999, Toronto 2000, ss. 778.
t.3,Nacjonalizm ukrai?ski w dokumentach: Dokumenty z zakresu zasad ideologicznych i za?o?e? programowych nacjonalizmu ukrai?skiego, Toronto 2002, ss. 536.
t.4.Dokumenty z zakresu dzia?a? struktur nacjonalizmu ukrai?skiego w okresie od 1920 r. do grudnia 1943 roku, Toronto 2002, ss. 510.
t.5.Dokumenty z zakresu dzia?a? struktur nacjonalizmu ukrai?skiego w okresie od grudnia 1943 do 1950 roku, Toronto 2003, ss. 510.

Dorobek naukowy dr Poliszczuka oceni?em, jako recenzent w jego przewodzie habilitacyjnym, a wi?c bior? odpowiedzialno?? za jego wysok? jako?? i walory poznawcze. W ?wietle bardzo obszernych ilo?ciowo ?r?de? archiwalnych oraz pozycji ideologicznych wystarczaj?co udowadnia on zbrodnicze cechy nacjonalizmu ukrai?skiego i jego g??wnych prowodyr?w. Przypomn?, ?e podobnego zdania musia?a by? CKK przyznaj?c mu tytu? doktora habilitowanego.
O charakterze i zbrodniczej dzia?alno?ci nacjonalist?w ukrai?skich w stosunku do ludno?ci polskiej w latach II wojny ?wiatowej i tu? po jej zako?czeniu wypowiadaj? si? bardzo jasno istniej?ce od kilku lat opracowania. Nale?y tu wymieni? seri? ?r?d?owych ksi??ek odnosz?cych si? do poszczeg?lnych wojew?dztw le??cych w po?udniowo-wschodniej cz??ci terytorium II Rzeczypospolitej. S? to:

W. i E. Siemaszkowie, Ludob?jstwo dokonane przez nacjonalist?w ukrai?skich na ludno?ci polskiej Wo?ynia: 1939-1945, T. 1 - 2, Warszawa 2000., t. 1 – 2, ss. 1400.
(moje recenzje tego dzie?a w: „Przegl?d Humanistyczny” 2003, R. 47, nr 1, s. 109-111; „Almanach Historyczny” 2003, t. 5, s. 375-381; „Przegl?d Historyczno-Wojskowy”, 2003, R. 4, nr. 2, s. 264-269; „Zeszyty Historyczne WiN”, 2001, R. 10, nr 15, s. 287-291; „Rocznik Przemyski”, R. 17, 2002, z. 3, s. 117-120; „Zeszyty Spo?eczne KIK” (Lublin) 2002, R. 10, nr 10, s. 245-249).
H. Koma?ski, Sz. Siekierka, „Ludob?jstwo dokonane na Polakach w wojew?dztwie tarnopolskim 1939- 1946”, Wroc?aw 2004, s.1182.
(moje recenzje w: „My?l Polska” 2005, R. 64, nr. 10, s. 11; „Dzieje Najnowsze” 2005, R. 37, s. 274-277; „Zeszyty Spo?eczne KIK” 2005, R. 13, s. 211-215).
Sz.Siekierka, H. Koma?ski, K. Bulzacki, „Ludob?jstwo dokonane przez nacjonalist?w ukrai?skich na polakach w wojew?dztwie lwowskim 1939 – 1947”, Wroc?aw 2006, ss. 840.
(moje recenzje w: „Dzieje Najnowsze”, 2007, R. 39, nr. 1, s. 217-219; „Zeszyty Spo?eczne KIK”, 2007, R. 15, s. 286-288; „Sprawy Narodowo?ciowe” 2007, z. 30, s. 215-217).
Sz.Siekierka, H.Koma?ski, E.R??a?ski, Ludob?jstwo dokonane przez nacjonalist?w ukrai?skich w wojew?dztwie stanis?awowskim 1939-1946, Wroc?aw 2008, ss. 879.
(w wypadku tego opracowania by?em recenzentem wydawniczym).

Prace te stanowi? bardzo solidn? dokumentacj? opart? o relacje ocala?ych os?b oraz inne dokumenty. Podaj? statystyki, materia?y ikonograficzne, szacunki zamordowanych os?b i listy miejscowo?ci, gdzie pope?niono akty ludob?jstwa. W opracowaniu PP. Siemaszk?w podano tak?e wykaz najbardziej odpowiedzialnych za zbrodnie os?b ze strony OUN-UPA. Autorzy szacowali tak?e zniszczenia materialne i kradzie?e, kt?rych dokonywali cz?onkowie UPA oraz akty wandalizmu maj?ce za cel wymazanie ze ?wiadomo?ci ludzkiej samego pobytu Polak?w na danym terenie po??czone z niszczeniem nie tylko dobytku mordowanych, ale i d?br kultury.
Jako badacz naukowy z odpowiednim do?wiadczeniem i wiedz? dotycz?c? r??nych odmian ruch?w nacjonalistycznych stwierdzam, ?e nacjonalizm ukrai?ski spod znaku OUN stanowi? odmian? jedn? z najgorszych. Jego spu?cizna ideowa, a wi?c i symbolika przypominaj? pope?nione zbrodnie, bulwersuj? starsze pokolenie w Polsce a tak?e i my?l?c? m?odzie?. Demoralizuj? tak?e m?ode pokolenie na Ukrainie. Organizacja Ukrai?skich nacjonalist?w oraz Ukrai?ska Powsta?cza Armia dopuszcza?a si? skrajnych okrucie?stw przypominaj?cych ?redniowiecze. Pod tym wzgl?dem wyprzedza?a r??ne instytucje w III Rzeszy jak i w ZSRS. Pisa? o tym prawnik prof. Szab?owski zajmuj?cy si? naukowo zagadnieniem genocydu. Jej czyny ur?ga?y zasadom humanitarnym i klimatowi, w kt?rym prawa cz?owieka przynajmniej oficjalnie s? stawiana na naczelnym miejscu. Oko?o 200 000 wymordowanych w szczeg?lnie okrutny spos?b Polak?w wymaga naszego szacunku a wi?c i pami?ci oraz jednoznacznego pot?piania sprawc?w, co wi??e si? z wymienianymi tu organizacjami i ich ideami.
Nacjonalizm ukrai?ski, kt?rego wyrazem by?a Organizacja Ukrai?skich Nacjonalist?w i Ukrai?ska Powsta?cza Armia opiera? si? na teoriach tzw. darwinizmu spo?ecznego, kt?ry zaprzecza? zasadom humanitaryzmu aprobuj?c okrutn? walk? wszystkich ze wszystkimi i unicestwianie s?abych. Uznawa? taki tok wydarze? za naturalny a nawet pozytywny i godny pochwa?y! Wida? to jasno na kartkach „Nacjonalizmu” Doncowa, ksi??ce wspomnianej wy?ej. Darwinizm spo?eczny by? podstaw? do dzia?ania i czynnikiem demoralizuj?cym. Stanowi? te? osnow? niemieckiego narodowego socjalizmu. Dlatego m?wienie o podobie?stwach ukrai?skiego nacjonalizmu z tym kierunkiem politycznym i ?wiatopogl?do- wym jest ?cis?e i oparte na faktach.
Dlatego te? czerwono-czarna flaga UPA jest odbierana przez ?wiadomych sensu historii jako z?owrogi znak i powinna zosta? usuni?ta z naszych ulic zanim zacznie si? tu pojawia? jeszcze cz??ciej. Trzeba to zrobi? zar?wno ze wzgl?du na pami?? pomordowanych, kt?rych najbli?si jeszcze ?yj? w?r?d nas, jak i z my?l? o przysz?o?ci.
Chcia?bym tez przypomnie?, ?e osoby pos?uguj?ce si? w Polsce symbolik? nazistowsk? i banderowsk? naruszaj? 256 artyku? obowi?zuj?cego w naszym kraju kodeksu karnego. Jest tam powiedziane:
„Kto publicznie propaguje faszystowski lub totalistyczny ustr?j pa?stwa lub nawo?uje do nienawi?ci na tle r??nic narodowo?ciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo
ze wzgl?du na bezwyznaniowo??, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno?ci albo pozbawienia wolno?ci do lat dw?ch”.
Ponadto nale?y pami?ta?, ?e wsp??cze?ni nacjonali?ci ukrai?scy g?osz? has?a rewizjonizmu w stosunku do naszych granic. Dotyczy to dziewi?tnastu powiat?w po?udniowo-wschodnich. S? wi?c elementem antypa?stwowym i zagra?aj?cym naszemu bytowi politycznemu. Reprezentuj? kontynuator?w zbrodniczej OUN i UPA, kt?re drog? ludob?jstwa realizowa?y czystki etniczne.
Obecnie ideologia nacjonalizmu ukrai?skiego zaczyna wype?nia? pustk? ideow? po komunizmie w spo?ecze?stwie ukrai?skim. Ze wzgl?du na jego koleje w historycznym rozwoju nie wypracowa?o ono wiele innych propozycji ( zob. prof. W. Pawluczuk, „Ukraina: polityka i mistyka”, Krak?w 1998) i dlatego te? zapewne jest bardziej podatne na tego rodzaju idee ni? inne narody gdzie demokracja od d?u?szego czasu wy??obi?a ju? odpowiednie nawyki. Istnieje wi?c tym wi?ksze niebezpiecze?stwo, i? nacjonalizm, jaki wykszta?ci? si? w szeregach OUN i nadal ?yje zaw?adnie umys?ami m?odzie?y na wsch?d od naszych granic. Dlatego tym bardziej nie wolno patrze? spokojnie na demonstrowanie symboli tego nacjonalizmu i zezwala?, aby to co uznano ju? dawniej za niedopuszczalne, znormalnia?o i zacz??o ponownie zagra?a?. Symbole OUN i UPA powinny zosta? prawnie zabronione w naszym kraju.Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014