Jednodniówka Narodowa :: jednodniowka.pl
Strona G?ówna Artyku?y Galeria ForumMarzec 02 2021 06:40:36
Nawigacja
Strona G?ówna
Artyku?y
Galeria
Kategorie aktualno?ci
Linki
Szukaj

Forum

Redakcja
Kontakt
Archiwalna wersja JN
Regulamin komentarzy
Użytkowników Online
Gości Online: 19
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 70
Najnowszy Użytkownik: carlos
Losowe zdjęcie
8
8
Irak
Polecamy

Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Wojna ekonomiczna USA
Ataki wrogów Narodow...
Pakt Ribbentrop-Beck...
Reforma SN polityka ...
Wolna Polska narodowa
Najciekawsze Tematy
Uczmy si? angiels... [50]
Kto pomo?e mi sfo... [46]
Ba?kany [35]
Klerykalna Partia... [33]
Mateusz Piskorski... [32]
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Adam Smiech
10/03/2014 10:21
No, ostro?nie ze s?owami, panie anonimie! Mo?e by tak zerwa? przy?bic? i stan??, jak m??czyzna, twarz? w twarz? Brak argumencików, to plujemy, co?

Yareck
04/03/2014 21:18
Jeste?cie ostoj?... politycznej prostytucji. Wi?cej pisa? nie trzeba!!!

Piotr Kolczynski
22/01/2012 21:55
Mo?e by??

Marzena Zawodzinska
11/11/2011 22:18
Porz?dek by trzeba zrobi?...

Marzena Zawodzinska
31/10/2011 07:55
Ten shoutbox jest za nisko, nie wida? go.

Archiwum
Pacho?ki w akcji
JednodniĂłwka Narodowa

Dwie ok?adki "polskich" poczytnych czasopism - "Wprost" - "Zbrodniarz bez kary", wypisane na twarzy W?adymira Putina zajmuj?cej ca?? przestrze? ok?adki. I "prawicowe" "W sieci" - "Tak zabija Putin" i zgrzebny fotomonta?yk, jak to niby kto? robi zza brzozy zdj?cie eksploduj?cemu Tu-154. Du?o tu cudzys?owiów, to fakt. Ale gazety te, cho? wychodz? po polsku i polscy dziennikarze je w wi?kszo?ci prowadz?, niewiele ró?ni? si? np. od Radia Wolna Europa, instytucji ameryka?skiej, w swojej polskiej mutacji prowadzonego w wi?kszo?ci przez Polaków, niemniej, realizuj?ce oczywi?cie interes polityczny ameryka?ski. Podobnie jest z prawicowo?ci? "W sieci" i innych podobnych tub propagandowych neokonserwatystów i judeochrze?cijan. Prosz? zwróci? uwag? na dwie sprawy w zwi?zku z tymi ok?adkami itd. Po pierwsze - czy kto? spo?ród tych ludzi og?aszaj?cych natychmiast odpowiedzialno?? Putina za katastrof? samolotu malezyjskiego, zechce poda? cho? jedn? uzasadnion? odpowied?, w jakim celu mia?by on to zrobi?? Chyba tylko po to, aby jastrz?bie z USA i ich wszech?wiatowe pacho?ki mog?y to og?osi? i upaja? si? chwil? ekstazy, jak? niew?tpliwie czerpi? z ka?dorazowej mo?liwo?ci zgnojenia Rosji i jej prezydenta. I druga sprawa - w czasie, kiedy polskie pacho?ki og?aszaj? zbrodniczo?? Putina, rzeczywisty zbrodniarz - premier Netanyahu - masakruje ludno?? cywiln? Strefy Gazy. To jednak nie zas?uguje na ok?adki gazet polskich pacho?ków USA i ?wiatowego lobby ?ydowskiego.

Komentarze
trocheja dnia lipiec 23 2014 23:08:31
1. Pacho?ki, szanowny Panie, to s? Putina w?ród tzw. "separatystów". Zreszt? na polskoj?zycznym (sic!) profilu naFB mozemy przeczyta? kim jest niejaki Aleksandr Borodaj ("premier" tzw. "Ludowej Republiki Bandycko-Donieckiej"smiley jest on obywatelem rosyjskim, posiada rang? genera?a rosyjskiej Federalnej S?u?by Bezpiecze?stwa jest on politologiem, dziennikarzem oraz nieuznawanym premierem Donieckiej Republiki Ludowej.
Borodaj studiowa? filozofi? na Uniwersytecie Moskiewskim 2 2002 roku zosta? zast?pc? szefa FSB w randze genera?a-majora
Zanim zosta? premierem Donieckiej Republiki Ludowej by? on doradc? politycznym premiera Autonomicznej Republiki Krymu Siergieja Aksionowa.
16 maja zosta? mianowany przez Rad? Najwy?sz? DRL na stanowsko premiera. Jest on jednym z dowódców powsta?ców noworosyjskich.

Ale - oczywi?cie - takie informacje to dla Was szczególny przyk?ad "gnojenia" Rosji.

2. Staj?c w obronie tych bandytów popieracie ich haniebne czyny, S? to tacy prawos?awni talibowie, którzy chc? stworzy? jednoznacznie prawos?awne pa?stwo i posuwaj? si? do zbrodni g?ównie wobec duchownych katolickich i protestanckich. Np. w Gor?ówce porwali ks. W?sowicza, proboszcza tamtejszej katolickiej parafii. Za? do szczególnie ohydnej zbrodni dosz?o w S?owia?sku gdzie ponad miesi?c po porwaniu przez separatystów dwóch diakonów i dwóch doros?ych synów pastora Ko?cio?a Chrze?cijan Wiary Ewangelicznej znaleziono ich cia?a. Uprowadzono ich po nabo?e?stwie w uroczysto?? Zes?ania Ducha ?wi?tego 8 czerwca i ju? nast?pnego dnia zabito, wcze?niej torturuj?c. Diakoni pozostawili po sobie ?ony, jeden z o?miorgiem, a drugi z trójk? dzieci.
Ale - jak rozumiem -wasza wra?liwo?? na warto?ci chrze?cija?skie ko?czy si? na mi?o?ci do matuszki Rassieji....

3.Wystrzelony z Holandii samolot z 298 szpiegami na pok?adzie, uderzy? w rosyjsk? rakiet? wykonuj?c? pokojowy lot nad terytorium Donieckiej Republiki Ludowej." /Vladimir Putin/ Przekazujcie wiadomo?? dalej! Nie pozwólcie aby prawda by?a zag?uszana przez kijowsko-faszystowsk? junt?!!!!
To chyba jedyny komunikat na poziomie relacji "Russia Today" który zaakceptujecie.smiley
Adam Smiech dnia lipiec 23 2014 23:38:48
Nadal nie odpowiedzia? pan na podstawowe pytanie - w jakim celu Rosja mia?aby zestrzeliwa? (sama b?d? za po?rednictwem separatystów) ten samolot? Jest to pytanie i odpowied? fundamentalna, gdy? jak wida? po skutkach, ze wszech miar ani Rosji ani separatystom takie domniemane zestrzelenie nie przynios?o korzy?ci. Je?li uwa?a pan Rosjan za debili, którzy dokonuj? zamachów po to, ?eby sobie komplikowa? sytuacj?, któr? ju? mieli opanowan?, to wymaga to uzasadnienia. Brak takowego oznacza? b?dzie koniec pa?skiego "pisarstwa" tutaj. Zaznaczam, ?e to ma by? uzasadnienie, a nie formu?a "bo tak".
ricardopl77 dnia lipiec 24 2014 01:30:42
Nic powy?ej nie pisa?em o odpowiedzialno?ci Rosji/"separatystów" za zestrzelenie samolotu (chyba ?e w pkt.3 ale to to raczej zdejmuje z nich odpowiedzialno??, prawda?)
Ale dobrze, w jakim celu Rosja mia?aby zestrzeliwa? lub spowodowa? za po?rednictwem swych pacho?ków owo zestrzelenie? Mog?a to by? -jak ju? wczesniej wspomnia?em ch?? wpl?tania Ukrainy w ca?? ta afer?, obarczenia jej odpowiedzialno?ci?, na zasadzie "sami widzicie komu pomagacie" (oficjalne ju? przecie? oskar?enia ze strony rosyjskich wojskowych). Oczywi?cie obs?uga BUK-a separatystów mog?a te? na w?asne ryzyko (na polecenie lokalnych hersztów) dokona? zestrzelenia, mo?e chc?c postawi? Rosj? przed faktem dokonanym, Wreszcie: zwyk?a Rosyjska bezczelno??, irracjonalna z naszego punktu widzenia ch?? zagrania ?wiatu zachodniemu na nosie. Liczono mo?e na to ze tak jak po Smole?sku ?wiat temat zlekcewa?y i nakarmi si? "oficjalnymi" wyja?nieniami - nie nakarmi? si? jak wida?, a trudno udowodni? w takim przypadku mg??, b??d pilota lub brzoz? na wys. 10 km.

My?l? ?e te warianty uzna pan za wystarczaj?ce próby wyt?umaczenia zachowania Rosji i bandytów z ni? sprzymierzonych i czekam na ustosunkowanie si? w ?aden sposób do przedstawionych przeze mnie 2 punktów (3. daruj?) te? nie na zasadzie "nie bo nie bo to propaganda USraela".
trocheja dnia lipiec 24 2014 18:11:29
Nic powy?ej
trocheja dnia lipiec 24 2014 18:11:53
Nic powy?ej nie pisa?em o odpowiedzialno?ci Rosji/"separatystów" za zestrzelenie samolotu (chyba ?e w pkt.3 ale to to raczej zdejmuje z nich odpowiedzialno??, prawda?)
Ale dobrze, w jakim celu Rosja mia?aby zestrzeliwa? lub spowodowa? za po?rednictwem swych pacho?ków owo zestrzelenie? Mog?a to by? -jak ju? wczesniej wspomnia?em ch?? wpl?tania Ukrainy w ca?? ta afer?, obarczenia jej odpowiedzialno?ci?, na zasadzie "sami widzicie komu pomagacie" (oficjalne ju? przecie? oskar?enia ze strony rosyjskich wojskowych). Oczywi?cie obs?uga BUK-a separatystów mog?a te? na w?asne ryzyko (na polecenie lokalnych hersztów) dokona? zestrzelenia, mo?e chc?c postawi? Rosj? przed faktem dokonanym, Wreszcie: zwyk?a Rosyjska bezczelno??, irracjonalna z naszego punktu widzenia ch?? zagrania ?wiatu zachodniemu na nosie. Liczono mo?e na to ze tak jak po Smole?sku ?wiat temat zlekcewa?y i nakarmi si? "oficjalnymi" wyja?nieniami - nie nakarmi? si? jak wida?, a trudno udowodni? w takim przypadku mg??, b??d pilota lub brzoz? na wys. 10 km.

My?l? ?e te warianty uzna pan za wystarczaj?ce próby wyt?umaczenia zachowania Rosji i separatystów z ni? sprzymierzonych i czekam na ustosunkowanie si? w ?aden sposób do przedstawionych przeze mnie 2 punktów (3. daruj?) te? nie na zasadzie "nie bo nie bo to propaganda USraela".
smutny Polak dnia lipiec 24 2014 22:41:19
Akurat Rosji zestrzelenie samolotu nie by?o do niczego potrzebne . To zestrzelenie umi?dzynarodowi?o spraw? i generalnie da?o do r?ki argumenty .. przeciwnikom Rosji i Ukrainie.
No na zrzucaj?cy bomby Izrael tez nikt nie patrzy.
Inn? spraw? jest , ?e jak faktycznie by?o ( pomy?ka, celowe zestrzelenie i przez kogo i ewentualnie z czyjej inspiracji ) raczej si? od razu nie dowiemy. Mo?e za kilka lat , mo?e.
Inn? spraw? jest , ?e jest kwesti? niedopuszczaln? , ?e dopuszczono do przelotu cywilnego samolotu nad terenem walk w sytuacji gdy by?o powszechnie wiadomo ,?e dochodzi do u?ycia rakietowych zestawów przeciwlotniczych. To by?o troch? proszenie si? o k?opoty.
Adam Smiech dnia lipiec 24 2014 23:15:16
Uwaga! Pojawi? si? doppelganger! I to nie jeden. Ciekawe b?dzie obserwowa? dyskusj? pomi?dzy sobowtórami, chocia? zdaje si?, ?e przynajmniej jeden podkrad? osobowo?? drugiemu, co nie wró?y dobrze dyskusji.smiley
simi dnia lipiec 24 2014 23:31:33
No w?asnie, ka?dy kto twierdzi ?e tu nie mo?liwa jest pomy?ka (nie ma niezawodnych systemów, tak?e komputerowych, kto nie wierzy niech obejrzy Dekalog 1 - zawsze mi si? to przypomina...) i ?e oni celowo to zetstrzelili otrzymuje ode mnie pytanie : "no dobrze, ALE PO CO?".
simi dnia lipiec 24 2014 23:36:25
Rosja chce zbudowa? razem z Chinami, Indiami, Brazyli? i RPA co? w rodzaju przeciwwagi dla Banku ?wiatowego, co zwiastuje nadej?cie swiata wielobiegunowego, wi?c to jest nie jest w smak Judejczykom, Yankesom i ca?ej tej miedzynarodowej lichwia?erce. A przecie? równie? Malezja wykazuje cechy pa?stwa niezale?nego od jedynie s?usznego nurtu, No wi?c chyba NIE PO TO ?
gjw dnia sierpień 09 2014 00:19:55
Obraz napi?tej i nie wró??cej nic dobregfo sytuacji mi?dzynarodowej b?dzie niepe?ny bez uwzgl?dnienia problemu zmierzchu imperium dolara, na który od dziesi?ciu lat wskazuje wszystkim, w tym (a? niemal do wczoraj bezskutecznie) rosyjski ekonomista Michai? Chazin. Wszystkie warto?ci ekonomiczne paryskiego systemu walutowego (od konferencji w Pary?u w 1976, na której zmodyfikowano system oparty na dolarze jako ?wiatowej walucie rezerwowej, wprowadzony w wyniku konferencji w Bretton Woods w 1944) s? warto?ciami bez pokrycia. Ca?y system paryski w jego obecnym kszta?cie opiera si?w grunciue rzeczy na jednym; wymuszaniu gro?b? rozprawy przy u?yciu si? zbrojnych USA sprzeda?y ropy za dolary ameryka?skie. Za? ropy naftowej portzebuje ka?de pa?stwo i ka?de pa?stwo musi w rezultacie przyjmowa? dolary, drukowane od czterdziestu lat z coraz mniejszym, obecnie ju? znikomym pokryciem w produkcji towarów przez gospodark? narodow? Stanów Zjednoczonych.

Nag?a i na pozór niewyt?umaczalna wolta Obamy, który w pierwszej kadencji wyra?nie d??y? do poparwy stosunków z Rosj? w celu uzyskania faktycznego, silnego sojusznika przeciw wzrostowi pot?gi chi?skiej oraz do walki ze ?wiatem islamu, a dok?adniej ruchem salafitów, jest zwi?zana z faktem, ?e Rosja wesz?a w "konszachty" z kilkoma krajami Europy i Azji w sprawie szerokiej wymiany handlowej w oparciu o ich w?asne waluty i rubla. To wywo?a?o alarm w elitach w?adzy ?wiata anglosaskiego, obawiaj?cego si?, ?e nast?pnym ruchem zabezpieczaj?cym d?ugoterminowy wzrost gospodarczy Rosji b?dzie powrót do waluty wymienialnej na z?oto, aby odci?? si? od spekulacyjnych orgii na Wall Street oraz ich nieprzewidywalnych skutków.

Od tego czasu Rosja sta?a si? z potencjalnego sprzymierze?ca wrogiem publicznym nr 1 i Obama, Merkel itd. otrzymali rozkazy wykonawcze w sprawie wykonania uderzenia w mi?kkie podbrzusze Rosji, jakim jest mo?e nie tyle ca?a Ukraina co jej cz??? wschodnia i ?rodkowa wraz z Krymem. Chodzi o wiele rzeczy, które czyni? ostry i przewlek?y kryzys w by?ej Ukrai?skiej SRR (na wzór rozpadu Jugos?awii!) ci??k? chorob?, która zara?a Rosj? i na któr? na Kremlu nie ma naprawd? skutecznego lekarstwa. Zbrojna interwencja obróci?aby si? szybko przeciw samej Rosji nawet gdyby Zachód nagle znikn?? niczym Atlantyda, ze wzgl?dów demograficznych i geograficznych. Jedynym ?rodkiem zaradczym do ?atwego zastosowania by?o od pocz?tku odebranie Krymu. Poza tym pozostaje g?ównie strategia: ani pokoju ani wojny, stosowana wobec rz?du nacjonalistów w Kijowie. Nie wiadomo jednak jak dlugo da si? j? stosowa? nie ryzykuj?c zd?awienia zbrojnego oporu w Donbasie, a nast?pnie przej?cia si? neobanderowskich do ofensywy przeciw samej Rosji metodami podobnymi do "bojowników o wolny Kaukaz", ale na jeszcze wi?ksz? skal?.

Ukraina jest jednak tylko narz?dziem. Na jej lepszej przysz?o?ci nikomu kto ma odpowiedni wp?yw na decyzje polityczne i gospodarcze w Waszyngtonie i Nowym Jorku, nie zale?y. Za? rozwa?ania na temat kto kogo zabi?, jak, kiedy i dlaczego oraz która ze stron jest ?wi?ta, a która s?u?y diab?u, jest nonsensem i prze?lizgiwaniem si? ponad powierzchni? tego, o co tu naprawd? chodzi. Ka?da wojna zamienia ludzi w bestie, wydobywa z nich na ogó? to, co najgorsze, a wojna domowa robi to do kwadratu. W?a?nie dlatego doprowadzomo do takiej wojny pod bokiem pa?stwa, które ostro machn??o p?etw? rekinom z Wall Street, a którego nie mo?na po prostu wbombardowa? w zam?t i ogromne a trwa?e os?abienie.
gjw dnia sierpień 09 2014 00:27:20
Chazin wskazywa? niemal do wczoraj czy przedwczoraj bezskutecznie Putinowi i rosyjskim oligarchom, ?e nie ma dla Rosji prawdziwego rozwoju bez wyj?cia z systemu paryskiego. Za rad? G?azjewa - twórcy Euro-Azjatyckiej Unii Gospodarczej, Putin i Miedwiediew zacz?li powoli wypl?tywa? si? z zamkni?tego kr?gu: oparcie si? na dochodach z surowców, pobieranie za nie dolarów i euro, puszczanie w obieg rubli w oparciu o posiadane przez bank centralny rezerwy dewizowe, brak odpoiwednich ?rodków na rozwój krajowej produkcji przemys?owej i rolnej, zdanie si? na uzupe?nianie braków w zaopatrzeniu w ?ywno??, odzie? itp. przez import. Próbowali zrobi? to powoli, ostro?nie, ale i tak zosta?o to zauwa?one.
gjw dnia sierpień 11 2014 15:51:34
Odno?nie samego zestrzelenia samolotu pasa?erskiego pod Donieckiem mamy do czynienia z jednoznacznie ukartowanym spiskiem, a najpewniej równie? z cyniczn? zbrodni?. Samolot zosta? najprawdopodoniej zestrzelony przez ukrai?ski samolot bojowy, na co wskazuj? doniesienia naocznych ?wiadków (zosta?y potem starannie usuni?te z najcz??ciej czytanych na ?wiecie portali, jak BBC) oraz fakt, ?e "pasa?er" spada? stosunkowo powoli w jednym kawa?ku zamiast rozlecie? si? w powietrzu, co nast?pi?oby po trafieniu ci??k? rakiet? przeciwlotnicz?.

Wybrano go starannie: wi?kszo?? pasa?erów z pa?stw NATO (aby mo?na by?o powierzy? dochodzenie i jego mataczenie s?u??cym wuja Sama), azjatyckiej linii lotniczej (aby by? punkt zaczepienia do psucia ?yciowo w tej chwili wa?nych dla Rosji stosunków z krajami Azji), z wieloma wybitnymi naukowcami, b?d?cymi zarazem lekarzami wraz z rodzinami (by wiesza? jak najwi?cej psów na "rucholach"; zdj?cie powsta?ca "kradn?cego" pluszowego misia itp.), tak by upad? na terytorium Ukrainy (?eby mo?na by?o mataczy?) ale w strefie walk (aby lekka artyleria mog?a przep?dzi? nielicznych specjalistów maj?cych czelno?? poszukiwa? prawdy, a ci??ka ostatecznie zatrze? ?lady). Majstersztyk czcicieli diab?a!

Jeszcze sto lat temu przy podobnych prowokacjach starano si? przynajmniej zachowa? pozory. "Luzytania" rzeczywi?cie zaton??a od niemieckiej torpedy. Co prawda po tym jak nowojorska policja pozwoli?a wy?adowa? j? amunicj? i zaj?? miejsca na tym transatlantyku obywatelom ameryka?skim. Obecnie wmawia si? ludziom oczywiste bzdury, co z jednej strony jest zwi?zane ze znacznie wi?kszym ograniczeniem marginesu wolno?ci przez oligarchi? (powszechne pods?uchy itd.), a z drugiej z obni?eniem si? poziomu wiedzy i kultury przeci?tnego mieszka?ca.

Gdyby na Zachodzie istnia?a jeszcze prawdziwa wolno??, pojawi?aby si? masa pozwów s?dowych pod adresem kontroli lotów w Amsterdamie i Dniepropietrowsku za skierowanie cywilnego samolotu nad stref? walk z lotnictwem wojskowym. Tak by?o po zestrzeleniu samolotu korea?skich linii lotniczych w pobli?u Sachalina 31 lat temu. Co prawda przy pomocy zniszczenia dowodów uniemo?liiono wtedy proces. Teraz wszyscy prawnicy boj? si? wychyli?. Post?py post?pu!
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
W naszym serwisie

POST NA FORUM SERWISU ANTY ORANGE

ARTYKU?Y PROF. WIKTORA POLISZCZUKA...

ARTYKU?Y L. KULI?SKIEJ
T?umaczenia JN


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Copyright © 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014